Labanan ang pamamayagpag ng US sa ilalim ng VFA

Editoryal
Ang Bayan
Disyembre 21, 2014

Download PDF here

Mariing kinukundena ng Partido Komunista ng Pilipinas at ng buong sambayanang Pilipino ang kasuklam-suklam na pagpapakapapet ng rehimeng Aquino sa kaso ng pagpatay kay Jennifer Laude.

Tiklop-tuhod agad ang gubyernong Aquino sa agarang pagtanggi ng US sa "kahilingan" nitong ipasa na sa mga awtoridad ng Pilipinas ang kustodiya kay US Marine Lance Corporal Joseph Scott Pemberton, ang akusado sa pagpatay kay Laude. Parang maamong tupang tinanggap na lamang ng Department of Foreign Affairs (DFA) ang paabot ng embahada ng US hinggil kay Pemberton. Masahol pa, ang DFA pa ang nagsilbing tagapagtanggol ng US nang sabihin nito na ang pagtanggi ay "saklaw ng karapatan ng US" sa ilalim ng Visiting Forces Agreement (VFA) kaya hindi na nito iaapela ang desisyon.

Lalo pang nakapagngangalit ang dagdag na nilaman ng sulat ng embahada ng US sa DFA. Bukod sa pagtangging ibigay ang kustodiya kay Pemberton, mistulang inutusan pa ng embahada ang DFA na dapat nitong ipaabot sa lahat ng mga ahensya ng gubyerno ng Pilipinas, pambansa man o lokal, na ang desisyon ng US hinggil kay Pemberton ang siyang mananaig.

Sa isang bigwas, napawi lahat ng mga pagkukunwari hinggil sa soberanya at pagkakapantay-pantay. Buong kapalaluang iwinasiwas ng US ang kapangyarihan nito bilang among imperyalistang nag-uutos sa kanyang papet, at agarang nag-asal alipin ang DFA. Hugas-kamay namang sinabi ng mga tagapagsalita ng MalacaƱang na hindi na ito makikialam sa usapin "dahil nasa antas na ito ng husgado."

Muling ipinakikita ng rehimen ni Benigno Aquino III ang kawalan nito ng kakayahang itaguyod at pangalagaan ang interes ng mamamayang Pilipino. Bagkus, ipinagkakanulo nito ang mamamayang Pilipino sa mga pinapasok nitong di-pantay na kasunduan at pinaiiral na mga patakaran at batas na sumasaklaw di lamang sa mga usaping militar kundi sa larangan ng ekonomya, pulitika at kultura. Sa pag-aasal-alipin ng rehimeng Aquino sa kasong ito, hindi lamang ang karapatan ng pamilyang Laude ang binabalewala at niyuyurakan, kundi ang karapatan at dignidad ng buong sambayanang Pilipino.

Ang mga pangyayari kaugnay ng kaso ni Laude ay nagsisilbing buhay na paaralan sa mamamayan. Nagbibigay ito ng napakainam na pagkakataon para makapagpalawak ng kaalaman at makapagpalalim ng pag-unawa ang mamamayan hinggil sa brutal na kasaysayan ng imperyalistang pananakop ng US sa bansa.

Dapat unawain ng mamamayang Pilipino na ang pagpatay kay Laude ang pinakahuli lamang sa di mabilang na krimen na isinagawa ng mga sundalong Amerikano laban sa Pilipinas at laban sa mga Pilipino. Dapat maalala ng bawat isa na umabot sa 1,400,000 Pilipino ang namatay sa panahon ng gerang pananakop ng US sa Pilipinas noong 1898-1913.

Isang siglo bago gumamit ng walang habas na brutalidad ang US sa pagsakop sa Iraq, Afghanistan at Libya mula noong dekada 2000, at kalahating siglo bago nito sakupin ang Vietnam, di nahangganang kalupitan ang ipinakita ng kolonyalismong US sa pagsakop sa Pilipinas. Bago pa man gamitin ang "waterboarding" sa kampo ng militar ng US sa Guantanamo Bay, laganap nang ginagamit ng US ang "water torture" kung saan binubuhusan ng tubig-dagat ang ilong ng mga nakagapos na "insurhento"—ang tawag ng US sa mga Pilipinong di lumuhod sa kanilang kapangyarihan.

Ang madugong kabanata ng pananakop ng US sa Pilipinas ay sistematikong binura ng imperyalismong US sa kamalayan ng sumunod na mga salinlahi ng mga Pilipino sa hangaring maupos ang baga ng patriyotismo at alisan sila ng pambansang dignidad. Dapat ito ngayong sistematikong ibalik sa kamalayan ng bagong henerasyon ng mga kabataang Pilipino upang muling pag-alabin ang patriyotismo at militansyang ipaglaban ang pambansang kalayaan at kasarinlan.

Sa pag-aaral hinggil sa kolonyal at neokolonyal na paghahari ng US sa Pilipinas, mababatid din ng mamamayan na si Benigno Aquino III ay bahagi ng walang patid na hanay ng mga papet na pangulo ng bansa na nagkakanulo sa interes at soberanya ng Pilipinas.

Dapat matransporma ang gayong kabatiran sa isang kilusang bayang maggigiit sa agarang pagpapawalambisa sa lahat ng mga di-pantay na kasunduang militar tulad ng VFA, Mutual Defense Treaty at Enhanced Defense Cooperation Agreement (EDCA). Dapat ding itransporma ng sambayanang Pilipino ang namumuo nilang galit sa isang makapangyarihang kilusang magpapatalsik sa rehimeng Aquino dahil sa sukdulan nitong pagpapakapapet. Walang karapatang manatili sa poder ang isang pangulong ubod ng duwag at nagpapatianod na lamang sa harap ng kalapastanganang ginagawa ng dayuhang kapangyarihan sa soberanya, interes at dignidad ng mga Pilipino.