Mensahe ng RCTU sa ika-46 anibersaryo ng Partido Komunista ng Pilipinas
Ibagsak ang rehimeng US-Aquino! Itayo ang Gobyernong Bayan!

Revolutionary Council of Trade Unions
Disyembre 19, 2014
Mabuhay ang Partido Komunista ng Pilipinas! Kami ay mga rebolusyonaryong manggagawa at mamamayan sa ilalim ng National Democratic Front of the Philippines. Ipinagdiriwang namin ang mga dakilang tagumpay ng Partido Komunista ng Pilipinas sa apatnapu’t anim na taong pamumuno nito sa rebolusyong Pilipino. 

Malagim ang kinabukasan ng mga manggagawa at sambayanan sa ilalim ng rehimen ni Noynoy Aquino! Kontra-manggagawa at kontra-maralita si Noynoy! Pinapatindi niya ang kahirapan at kagutuman natin. Binubundat niya sa labis-labis na tubo ang amo niyang imperyalistang Kano at mga gaya niyang malaking haciendero’t kapitalista!


Tulad ng lahat ng nagdaang pangulo, si Noynoy ay tuta ng kano! Kinakatawan niya ang paghahari-harian ng iilang hacienderot’t kapitalista! Siya ang tagapagtaguyod sa naagnas nang malakolonyal at malapyudal na lipunan! Lipunang bumubusabos at nagsasamantala sa ating mga manggagawa at buong sambayanan! Si Aquino, at ang lipunang tinataguyod niya, ay dapat nang magwakas! Dapat nang ibagsak!

Itinatayo ang demokratikong gobyernong bayan! Itatayo natin ang isang gobyernong naglilingkod sa interes ng masang anakpawis at buong sambayanan. Gobyernong pinamumunan nating mga manggagawa, sa pamamagitan ng ating Partido, ang Partido Komunista ng Pilipinas!

Manggagawa at mamamayan, lumahok sa digmang bayan, sumapi sa New People’s Army! Sa pamamagitan lang ng armadong rebolusyon natin maagaw ang pampulitikang kapangyarihan mula sa iilang naghahari-harian at mapagsamantala.

Ipagtagumpay ang pambansa-demokratikong rebolusyon! Sa tagumpay ng rebolusyong Pilipino, mapapalaya natin ang bansa mula sa pagsasamantala ng imperyalismong Kano, mawawakasan ang paghahari-harian ng mga bulok at kurakot na pulitiko, at maipapamahagi sa mga magsasaka ng malawak na lupaing kinamkam ng mga hacienderong gaya ni Aquino!

Nananawagan ang Revolutionary Council of Trade Unions, at iba pang rebolusyonaryong organisasyon sa ilalim ng NDFP, sa lahat ng mga manggagawa at mamamayang Pilipino, na tahakin ang landas ng rebolusyonaryong pakikibaka para sa tunay na kalayaan at demokrasya! Magtayo ng mga binhi ng rebolusyon sa bawat pagawaan, eskwelahan at komunidad. Yakapin natin ang pamumuno ng Partido Komunista Pilipinas!

Sa pamumuno at gabay ng Partido Komunista, natitiyak nating maipagtatagumpay ang pambansa-demokratikong rebolusyon! Mahahawan ang landas sa pagkamit ng isang lipunang tunay na malaya, lipunang walang pagsasamantala, lipunang may pagkakapantay-pantay, lipunan ng uring manggagawa, ang sosyalismo! Sa Partido Komunista, may maningning tayong hinaharap!

IPAGBUNYI ANG IKA-APATNAPU’T ANIM NA ANIBERSARYO NG CPP!

MABUHAY ANG PARTIDO KOMUNISTA NG PILIPINAS!

MABUHAY ANG NEW PEOPLE'S ARMY!

MABUHAY ANG NATIONAL DEMOCRATIC FRONT OF THE PHILIPPINES!

MABUHAY ANG URING MANGGAGAWA!

MABUHAY ANG REBOLUSYONG PILIPINO!

MANGGAGAWA AT MAMAMAYAN, LUMAHOK SA DIGMANG BAYAN!