Mensahe sa Ika-50 taong Anibersaryo ng Pagkakatatag ng Kabataang Makabayan

Maria Roja Banua
National Democratic Front-Bicol
Disyembre 2, 2014

Isang taas-kamaong pagpupugay sa ika-50 taon ng pagkakatatag ng Kabataang Makabayan o Patriotic Youth na itinatag noong Nobyembre 30, 1964. Wasto lamang ipagbunyi ang KM50 kasabay sa ika-151 kaarawan ng kapanganakan ng sumpremo ng Katipunan ng Rebolusyong 1896 na naging inspirasyon ng kasalukuyang bagong tipong Pambansa Demokratikong Rebolusyong Pilipino.

Limang (5) dekada ng di matatawarang papel at paglahok sa pambansang demokratikong pakikibaka ng Sambayanan Pilipino. Mahusay nitong tinaguyod ang kanyang natatanging papel sa pagsusulong ng kilusang propaganda at rebolusyonaryong kilusang pangkultura. Nagsilbi itong balon ng mga kadre ng Partido na gumagampan ng samu't saring gawain sa kanayunan, kalunsuran at armadong pakikibaka. Higit sa lahat, ang lakas ng kilusang ng kabataan na syang pinakamahusay na edad sa pakikihamok ay ang bukal na pinagmumulan ng magigiting na mandirigma na nagpapakahusay sa paglalapat ng syensya sa pakikidigmang gerilya.Naiukit na sa kasaysayan ang naging mahalagang papel ng KM sa pagsusulong ng sariling militanteng kilusan ng kabataan at kilusang estudyante. Magiting ng pinanguhan nito ang sigwa ng unang kwarto noong 1970 na nagluwal ng mga pagkilos na nagtatambol at nagpapaliwanag hinggil sa tamang landas ng pakikibaka kasama ang saligang alyansa ng mangagawa at magsasaka. Sa kasalukuyan, patuloy itong gumagampan ng mapagsakripisyong gawain sa pagpupukaw, pag-oorganisa at pagpapakilos sa masa laban sa pasista at komersyalisadong sistema sa edukasyon na matalim na ikinukumpronta sa sistemang mala-kolonyal at mala-pyudal na lipunan.

Sa rehiyong Bikol, maningning ang ginampanang papel ng kabataan sa paglaganap ng demokratikong pakikibaka ng mamamayan at mahigpit na naging katulong ng pambansang pamunuan ng Partido Komunista ng Pilipinas sa pagbubukas ng mga sonang gerilya at pagtatayo ng Bagong Hukbong Bayan sa Kabikolan. Ilan sa nakilalang pangalan ng unang hanay ng mga lider ng kabataan ay ang magkakapatid na Jallores na nanguna sa pag-oorganisa sa hanay ng mga magsasaka at nagtayo ng mga nag-aarmas na mamamayan. Humugos ang maraming kasapi ng kabataang makabayang na tumungo sa kanayunan mula sa pambansang lunsod at mga kabataang niluwal ng pakikibaka sa rehiyon ay lakas na nagsanib na naging isang malakas na pwersa sa rebolusyon.  Ang pang-uusig sa kanila ng rehimeng Marcos ang nagpatibay ng batayan na manatili sa kanayunan at tumangan sa rebolusyonaryong landas ng pagbabago laban sa mapansamantalang sistemang pinapanatili ng imperyalismo at lokal na naghaharing uri.

Ilan sa marami pang mga pangalan na kasapi ng KM ang naging huwarang kabataang rebolusyonaryo na nag-alay ng sarili at panahon ay sina Freddie Gacosta, Tomas Pilapil, Romulo Oliveros, James Balaquao, Edmundo Jacob, Celso Minguez, Isaias Sta. Rosa, Cris Hugo, Raymond Guarin, Frankie Joe Soriano, Ted Palacio at Cristine Puche na mula sa hanay ng intelehensya sa rehiyon. Higit din na maraming kabataan ang nanggaling sa uring magsasaka na naging mahusay na mga pulang kumander at magiting na mandirigma ng Bagong Hukbong Bayan tulad nina Eduardo Olbara, Norben Gruta, Armando Catapia, Nerissa San Juan, Santos Binamera, Jose Rapsing, Aldrin Briones Rabulan  atbpa. Gumampan sila ng iba't-ibang gawain sa kani-kanilang kapanahunan at matapat na humarap sa una at ikalawang dakilang kilusang pagwawasto na naging daan para sa muling pagsulong.

Kasabay ng pagpapaigting ng digma tungo sa estratehikong pagkapatas, ang KM50 ay inaasahan na magluluwal ng higit pang pagsisikap para sa ibayong pagsulong ng sariling lakas ng kabataan na sumusuporta sa pagsulong ng kilusang manggagawa, kilusang magsasaka sa kanayunan at armadong pakikibaka.  Mahalagang masalag ang maraming upat ng imperyalistang saywar sa hanay ng kabataan na layong iligaw ang landas para sa rebolusyonaryong pagbabago at hatiin ang kanilang hanay gamit ang malalaking institusyon sa midya at internet.   Tumatanda lang ang edad ng mga unang kasaping tagapagtatag ng KM50 subalit ang naipong karanasan na naisalin sa ikatlo hanggang susunod pang henerasyon ay solidong kapital para sa ibayong pagsulong sa tiyak na tagumpay ng rebolusyong Pilipino.

Isulong ang kilusan ng rebolusyong pangkultura!
Mabuhay ang Kabataang Makabayan 50!
Mabuhay ang Pambansa Demokratikong Rebolusyon!