Mensahe sa Kabataang Makabayan sa ika-50 Anibersaryo ng Pagkakatatag nito

Luis G. Jalandoni
Member, NDFP National Executive Committee
November 30, 2014

Translation: Message to the Kabataang Makabayan on its 50th Founding Anniversary

Buong tatag na nagpapahayag ang National Democratic Front of the Philippines ng pinakamaalab at pinakamilitanteng pagbati sa Kabataang Makabayan (KM) sa pagdiriwang ng ika-50 taon ng pambansang demokratikong rebolusyonaryong pakikibaka ng sambayanang Pilipino.

Ang KM, na laging masigla at bata ay patuloy na kahanay ng mga rebolusyonaryong pwersa sa unahan ng pakikibaka ng sambayanang Pilipino at tuluy-tuloy at walang humpay na nagwawagayway ng pulang bandila ng pambansa at panlipunang paglaya sa buong 50 taon nito.Sinasaluduhan ng sambayanang Pilipino ang KM sa patuloy na pag-aambag at papel nito sa demokratikong at mga pakikibakang masa ng kabataan at mamamayan na matibay na nagtataguyod ng papel nito bilang taliba sa pagsusulong ng rebolusyonaryong kilusang propaganda at kultura, at sa pagpapalaki ng hanay ng Bagong hukbong Bayan (BHB) bilang mga tagpag-organisa ng mga magsasaka, propagandista at mandirigma.

Ang KM ang isa sa myembrong tagapagtatag ng National Democratic Front of the Philippines na katuwang ng Partido Komunista ng Pilipinas at ng bagong Hukbong Bayan noong 1973.

Subalit kahit noong mas maaga pa, ang papel ng KM ay permanete nang iniukit sa kasaysayan ng militanteng kilusan ng kabataan at estudyante sa Pilipinas sa pagiging nasa unahan ng makasaysayang Sigwa ng Unang Kwarto ng 1970 at ng mga sumunod na demonstrasyong masa na ibayong nagpaliwanang sa mga kabataan at mamamayan ng tatlong saligang suliranin ng lipunang Pilipino, ang imperyalismo, pyudalismo at burukratang kapitalismo, at ng pangangailangan para sa isang demokratikong rebolusyon ng bayan upang baguhin ang lipunang Pilipino.

Dahil sa patuloy na gumampan ng mahalagang papel ang KM sa pagmumulat, pag-oorganisa at pagpapakilos sa kabataan at mamamayan, hindi lamang sa pagharap sa komersyalisado at pasistang katangian ng sistemang edukasyon, kundi sa paglalantad rin at paglaban sa malakolonyal at malapyudal na katangian ng lipunang Pilipino na nagdudulot ng pang-aapi, pagsasamantala at pagdarahop sa malaking bilang ng mamamayan na pangunahin ang mga kabataan at estudyante, mga batang manggagawa, mga kabataang walang hanapbuhay at mga migrante.

Kahit sa panahon ng disoryentasyon noong huling bahagi ng 1980s at mga unang taon ng 1990 na umalog sa mga rebolusyonaryong pwersa, ang KM ang isa sa unang kasapi ng rebolusyonaryong alyansa na muling nanindigan para sa demokratikong rebolusyon ng bayan, sa pamumuno ng partido ng proletaryado at sa sosyalistang perspektiba ng demokratikong rebolusyon. Naging instrumento ito sa pagpapalaganap at pagpapatupad ng Ikalawang Dakilang Kilusang Pagwawasto na pinamunuan ng Partido Komunista ng Pilipinas upang itakwil ang mga kamalian, linawin ang linya ang matagalang digmang bayan, at makabig sa panig ng rebolusyon yaong mga rebolusyonaryong pwersa, alyado at masa na nilason ng disoryentasyon.

Bilang resulta, muling sumigla ang rebolusyonaryong kilusan at sumulong. Nag-ambag ang KM sa pagpapanibagong-siglang ito. Ang totoo, ang KM ang unang myembrong organisasyon ng NDF na nakapagtayo sa ibayong dagat ng balangay sa Europe noong 1993 sa pag-oorganisa ng mga migranteng kabataang Pilipino at tumulong sa rebolusyonaryong kilusan sa muling pagtatatag ng relasyon sa mga progresibong pampulitikang partido at organisasyon sa Europe.

Tiwala kami na magpupunyagi ang KM sa papel nito bilang epektibong rebolusyonaryong propagandista at edukador sa kabataan at mamamayan. Palalalimin nila ang kanilang pagsapol sa rebolusyonaryong teorya at praktika. Patuloy silang sasanib sa kabataang at mamamayan, matututo sa kanila, magmumulat, mag-oorganisa at magpapakilos sa kanila, at magbibigay inspirasyon sa kanila upang dalahin ang demokratikong rebolusyon ng bayan sa ganap na tagumpay.

Mbuhay ang Kabataang Makabayan!
Mabuhay ang demokratikong rebolusyon ng bayan!