Mibul-og ang rebolusyon sa Pilipinas taliwala sa pagsamot sa laygay nga krisis sa nagharing sistema

Communist Party of the Philippines 
December 26, 2014

Translation: The tide of revolution rises in the Philippines as the chronic crisis of the ruling system worsens

Download PDF: http://www.philippinerevolution.net/publications/ang_bayan/archives/2014/original/20141226bi.pdf


Walay kinutuban ang atong kasaya sa pagsaulog sa ika-46 nga anibersaryo sa pagkatukod sa atong bantugan, magilakon ug minahal nga Partido Komunista sa Pilipinas, ang rebolusyonaryong proletaryong abanteng destakamento nga nanguna sa demokratikong rebolusyon sa katawhang Pilipino batok sa imperyalismong US, pyudalismo ug burukrata kapitalismo.

Atong gipahalipayan ang tanang mga kauban sa mga kadaugan sa pagtukod sa Partido, sa Bagong Hukbong Bayan ug National Democratic Front, sa pagpaasdang sa rebolusyonaryong armadong pakigbisog, tinuod nga reporma sa yuta ug pagtukod sa baseng masa sa kabanikanhan (mga organo sa politikanhong gahum ug mga organisasyong masa) ug sa pagpakusog sa kalihukang masa sa kasyudaran ug kabanikanhan.


Sama sa nangagi, atong gipasidunggan ang tanan natong mga rebolusyonaryong martir ug bayani alang sa natigum nga kusog sa Partido ug sa rebolusyonaryong kalihukang masa sukad ipundar ang Partido. Espesyal nga pasidungog ang atong gihatag sa mga rebolusyonaryong martir ug bayani niining miaging tuig. Ang ilang bug-os nga pakigbisog ug pinakataas nga sakripisyo maoy inspirasyon nato aron labawng magmalahutayon sa pakigbisog alang sa hingpit nga kadaugan sa rebolusyon.

Atong gipahalipayan pag- usab ang Kabataang Makabayan, ang atong Liga sa Kabatan-onang Komunista, sa pagsaulog niini og 50 ka tuig sa pag-alagad sa proletaryado isip tigpasiugda niini ug sa entero katawhang Pilipino. Nagpadayon ang atong pasalamat alang sa rebolusyonaryong edukasyon ug pagbansay sa kabatan-onang mamumuo, mag-uuma, estudyante ug propesyonal nga nagpamembro sa mga rebolusyonaryong pormasyong masa ug ngadto-ngadto sa Partido Komunista ng Pilipinas.

Padayon nga mibul-og ang rebolusyon sa Pilipinas tungod sa nagkasamot nga laygay ug malanaton nga krisis sa nagharing sistema sa dagkong komprador, agalong yutaan ug mga dunot nga burukrata, nga dominado sa US. Ang laygay ug labawng nagkagrabeng krisis sa pangkalibutang sistemang kapitalista nagpasamot sa lokal nga krisis.

Nagpadayon nga krisis sa pangkalibutang kapitalismo ug nagkadaghang gubat-pagpanulong

Ang krisis sa pangkalibutang kapitalismo nagpadayon ug labawng misamot diha sa pagkapot sa US ug uban pang kapitalistang gahum sa neoliberal nga palisiya sa ekonomiya ubos sa Washington Consensus1. Dili lamang kini pakyas nga sulbaron ang daan nang problema sa istagplasyon2, gipasamot pa hinuon kini.

Apan gipabilin sa US ug sa mga sumusunod niini ang palisiya tungod kay suportado niini ang paghakop og supertubo sa mga monopolyo burgesya ug oligarkiya sa pinansya ug giyubit ang kasamtangang ang-ang sa rebolusyonaryong pagbatok ug gikamenosan ang potensyal niini.

Bisan sa mga imperyalistang nasud, ang depresyon sa ekonomiya ug dautan nga katilingbanong kahimtang hingpit nga pabug-at diha sa katawhan. Ang proletaryado ug mga kaliwat nga adunay kolor3 maoy pinakanag-antus sa kawalay-trabaho, gipakunhuran nga kita ug pagtibhang sa katilingbanong galastohon. Migamay na kaayo ang gihinganlan nga hatungang hut-ong.

Ang dakong burgesya ang nakapahimulos sa mga pagsalbar ug pagpalapad sa suplay sa salapi ug pautang ug padayon kining nakatagamtam og mga pagtibhang sa buhis, insentibo sa pinansya, liberalisasyon sa pagpamuhunan ug pamatigayon, praybitisasyon sa mga pangpublikong kabtangan, deregulasyon sa mga restriksyon sa katilingban ug kinaiyahan ug denasyonalisasyon sa mga kliyenteng ekonomiya.

Ang pinakabasehan sa ekonomikanhon ug pinansyal nga krisis mao ang krisis sa sobrang produksyon. Sagunson nga mga bula sa pinansya ang gimugna sa dakong burgesya aron takpan ang krisis sa ekonomiya apan kanunay nga nahanaw kini ug nagpasamot sa krisis. Sukad nga nahitabo ang dakong krisis sa pinansya (financial meltdown) niadtong 2008, ang bula sa pangpublikong utang nga gimugna pinaagi sa yanong pagpadaghan sa suplay sa salapi ug pautang sa mga merkadong pinansyal milobo og maayo ug anaa na sa proseso sa pagkahanaw ug pagdulot og labaw nga pagkagun-ob sa mga pwersa sa produksyon.

Tungod kay pakyas sila nga palapdon ug subling buhion ang ekonomiyang sibil, nagkadako karon ang gasto sa US, EU ug Japan sa high-tech nga produksyong panggubat. Gipamunoan sa US ang mga kaalyado niini sa NATO ug ang Japan sa pagpadako og deployment sa mga pwersang militar sa US sa mga atrasadong nasud, ilabina sa mga nasud nga prodyuser og lana nga duol sa China ug Russia. Daw nagpakaylap sa US ug mga kaalyado niini sa NATO og kalayo sa mga gubat-pagpanulong ug sibil nga kagubot sa entero kalibutan. Gihulhogan usab sa US ang Japan nga talikdan ang pasipista nga baruganan niini.

Gihimong rason sa US ug mga imperyalistang kaalyado ang “seguridad sa kaugalingong nasud” ug anti-terorismo aron yatakan ang nasudnong soberanya ug kagawasan sa ubang kanasuran. Kini gihapon ang gipasumangil nila sa pagtukod og imprastrukturang ligal ug politikal alang sa lokal nga pasismo ug militarisasyon.

Gihiloan nila ang utok ug gibansay ang mga pulis ug militar nga ilhon ang oposisyong politikal ug ang paggamit sa kagawasan sa pamahayag ug pagtipon, ilabina sa mga kaliwat nga adunay kolor, isip mga timailhan sa terorismo. Sa US, ang paghukom nga nagsukad sa kaliwat (racial profiling) nagresulta sa kaylap nga kabangis sa estado batok sa mga African-American, lakip ang pagpatay sa usa ka pulis sa usa ka African-American matag 28 oras. Dugang pa niini, ang mga lalaki nga African-American, nga naglangkob sa 6% sa populasyon sa US salikwaot nga naglangkob sa hapit katunga sa mga napreso sa US.

Ang mga dinaugdaog nga katawhan sa atrasadong kanasuran nag-antus sa grabeng pagpangawkaw sa ekonomiya sa mga imperyalistang nasud kakunsabo ang mga kliyenteng estado. Gibiktima sila sa pagkonsumo nga giduso sa pautang, pagsalig sa imported nga manupaktura ug pagkaon, paghukhok og mga hilawng materyales ug sa makanunayong depisit sa pamatigayon ug badyet.

Sa kaso sa pila ka atrasadong kanasuran kundiin ang mga estado naghingusog og nasudnong kagawasan tungod sa hangyo sa katawhan, ang US ug ang mga imperyalistang partner niini naglunsad og mga gubat-pagpanulong, sama sa daang Yugoslavia, Afghanistan, Iraq, Libya ug Syria. Nahimong nag-unang hinungdan sa maong mga gubat ang kontrol sa tinubdan sa enerhiya ug mga linya sa suplay. Padayon pa higapon ang US sa pagpahamtang og blokeyong pang-ekonomiya ug pangmilitar, paghulga ug probokasyon batok sa Democratic People’s Republic of Korea ug Cuba.

Ang mga lakang niining bag-ohay lamang sa administrasyong Obama ngadto sa posibleng pagbalik sa diplomatikong relasyon sa Cuba wala magkahulogan sa pagtapos sa mga restriksyon sa US sa ekonomiya ug mga laraw niini nga lumpagon ang kasamtangang gobyerno ug katilingbanong sistema sa Cuba. Gipakita niini ang kapakyasan sa US nga ihimulag ang Cuba. Sa bahin sa gobyerno sa Cuba ug Partido Komunista sa Cuba, gideklara nila nga padayon nilang depensahan ang mga mithi sa kaugalingnan, nasudnong soberanya ug sosyalismo.

Tungod da paghulhog sa mga neokonserbatibo, gisistematisa sa US ang enggrandeng laraw aron ipailalom ang entero kalibutan sa hegemonya sa US o Pax Americana sa entero ika-21 siglo ginamit ang tanang gahum niini, ilabina ang paggamit og superyor nga high-tech nga kusog-militar batok sa mga nagtunhay ug potensyal nga kontra o mga masuklanon nga estado sa mga atrasadong kanasuran. Samtang gipalumoy ang pipila ka gansangon nga unilateralistang retorika, padayon ang anti-neokonserbatibo kuno nga rehimeng Obama sa pagduso og usa ka pangkalibutang sistema nga unipolar nga bugtong giharian sa US.

Pila ka beses nang gipakita sa US unsaon niini paggamit sa kombinasyon sa mga kampanyang pagpamomba ug restriksyon sa ekonomiya aron lumpagon ang usa ka estado ug palingkuron ang pundok sa mga itoy. Gikamenosan niini kung unsa makapahimugso kini nga agresyon og rebolusyonaryong pagbatok sa katawhan ngadto-ngadto.

Taman karong bag-o lamang, gisaulog sa US ug mga imperyalistang kaalyado niini ang hingpit nga integrasyon sa China ug Russia sa pangkalibutang sistemang kapitalista isip kamatayon sa sosyalistang mithi ug pagpakusog sa pangkalibutang kapitalismo. Apan nabalaka na kaayo karon ang US nga kining dagkong kapitalistang nasud nanghagit na sa hegemonya sa US ug nanggubot sa pangkalibutang sistema nga gidisenyo sa Washington.

Tungod sa nagkakusog nga nagkinaugalingong baruganan sa Russia ug China, nagkadako ang mga kontradiksyong inter-imperyalista sa lagpad nga linangkuban sa mga isyu: ekonomiya, pamatigayon, pinansya, seguridad ug uban pa. Nahitabo karon ang bag-ong linumbayay sa mga kapitalistang gahum sa pagpanguna sa China ug Russia sa Shanghai Cooperation Organization (SCO) isip blokeng pangseguridad ug sa BRICS (Brazil, Russia, India, China ug South Africa) isip blokeng pang-ekonomiya.

Ang kanunayng gigamit nga palisya sa US ngadto sa China mao ang pakigsabotsabot ug pagpugong. Apan niining nangaging katuigan, mas nagduso kini sa pagpugong pinaagi sa estratehikong pagkambya niini paingon sa East Asia ug pagkonsentreyt og 60% sa pwersang nabal ug 50% sa pwersang pangyuta ug pangkahanginan sa US dinhi.

Ang estratehikong pagkambya sa mga pwersang militar gikombina sa Trans Pacific Partnership Agreement kundiin tuyo nga wala apila ang China. Sa kasamtangan, ang dayag nga tumong sa US mao ang pagpresyur sa China nga ipraybitisa ang mga negosyong pang-estado ug aghaton ang mga gihinganlan og pwersang maki-demokrasya nga pahuyangon ug isalikway ang Partido Komunista isip otoridad nga naghatag og lehitimong dagway sa pagharing burgesya sa China.

Duyog niini, gipadayon sa US ug UK isip pinakalunud-patay nga kaalyado niini sa NATO, ang mga probokasyon batok sa Russia nga gisugdan sa gihinganlan og mga de-kolor nga rebolusyon4 sa mga nasud sa utlanan niini. Gipagrabe niini ang mga probokasyon pinaagi sa dayag nga paghulhog ug pagpundo sa mga grupong neo-Nazi sa Ukraine aron lumpagon ang gobyernong Yanukovych ug tukoron ang usa ka lunudpatay nga maki-US ug maki-NATO nga gobyerno.

Gipaubos niining gobyernoha ang pagtratar sa mga etnikong Russian ug mga rehiyon sa Ukraine nga tigpulongan og Russian ug gihulhugan sila nga ihingusog ang katungod sa paghukom-sa-kaugalingon ug magtukod og kaugalingon nilang republika sa katawhan. Gipasamot pa niini ang sitwasyon dihang giatake niini ang maong mga rehiyon sa Novorossiya ug basolon ang Russia sa missile attack nga nagpahagbong sa komersyal nga eroplanong MH-17 sa Malaysia niadtong Hulyo. Ang maong walay basehan nga akusasyon gihimong rason sa pagpahamtang og mga ekonomikanhong pagsilot sa US ug EU sa Russia ug pagsuspendi sa Russia sa kanhing G-8. Karong bag-ohay lamang, nagpagula og resolusyon ang US Congress nga hapit nagdeklara na og gubat batok sa Russia.

Gawas pa sa mga pagsilot, ang US kakunsabo ang Saudi Arabia gibatak ang pangkalibutang presyo sa krudong lana aron makaylapong idestabilisa ang Russia, Venezuela, Iran ug Nigeria nga tanan nagsalig sa pag-eksport og lana. Mihugno na karon ngadto sa $50 matag bariles (dram) ang presyo sa lana tungod sa sobrang suplay nga gikan 700,000 taman duha ka milyong dram matag adlaw pinaagi sa pagpausbaw sa produksyon sa shale oil sa US sa wala pa katupnging ang-ang luyo sa taas nga gasto sa produksyon niini, ug pagbalibad sa Saudi Arabia sa duso sa mga membro sa Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC) nga tibhangan ang produksyon sa krudong lana aron mohunong ang paghugno sa presyo niini.

Ang mga probokasyon sa US ug mga imperyalistang kaalyado niini batok sa China ug Russia nagtukmod lamang niining duha ka nasud nga magkuyog ug magdepensa sa ilang managsamang interes. Nagsabot sila bahin sa pamatigayon sa lana, gas ug uban pang hilawng materyales gikan sa Russia ug mga pagkaon ug produktong gimanupaktura gikan sa China ug sa pagtukod og mga tubo sa lana ug riles alang niini. Naghiusa usab sila nga magpahigayon og gitapo nga pagbansaybansay-militar, tukuron ang BRICS Bank ug mogamit og salapi gawas sa US dollar alang sa pamatigayon.

Lusbog gihapon ang US sa gimugna niining mga huyonghuyong sa Middle East, Central Asia ug Africa. Gipasamot ug gikomplikar niini ang hingpit niining pagkainat isip imperyalistang gahum dihang gihulhogan niini ang China o ang Democratic People’s Republic of Korea sa East Asia ug ang Russia sa dapit sa Europe.

Sayop ang pagtuo niini nga ang tanang nasud sa EU mosunod sa dikta sa US sa tanang higayon. Ang pipila ka nag-unang nasud sa EU nanginahanglan og lana ug gas nga kayahon nga isuplay sa Russia ug nagduhaduha nga magkuyog-baboy sa subling gibuhi nga Cold War ug sa sinukliay og hulgang nukleyar tali sa US ug China. Sa bisan unsang paagiha, padayon gihapon nga nanghulhog og kagubot ang US sa Eastern Europe ug gihikot ang mga nasud sa EU sa gambalay sa NATO.

Ang laygay ug mapadayunon nga nagkasamot nga krisis sa pangkalibutang kapitalismo nagtukmod sa mga imperyalistang gahum nga pakusgon ang ilang panagbangi alang sa subling pagbahinbahin sa kalibutan. Isip tubag sa nagkakusog nga hulga sa agresyon ug “first nuclear strike” sa US, naglunsad usab ang Russia og kaugalingon niining mga pagbansaybansay-militar aron ipakita ang kaugalingon niining kusog-militar ug katakus-nukleyar. Kinahanglan nga magpakusog ang mga rebolusyonaryong partido sa proletaryado ug katawhan sa kalibutan aron batukan ang mga gubat-pagpanulong ug inter-imperyalistang gubat-pangkalibutan.

Ang grabeng ekonomikanhong krisis ug politikanhong kagubot nga gihimugso sa kontradiksyong inter-imperyalista paborable nga kahimtang alang sa subling pag-asdang sa mga kalihukan alang sa nasudnong kalingkawasan, demokrasya ug sosyalismo. Ang nagkadakong peligro sa mga imperyalistang gubat pagpanulong mahimo ug kinahanglang batukan pinaagi sa kalihukang masa ug rebolusyonaryong gubat sibil sa tanang imperyalistang nasud ug uban pang dapit sa kalibutan.


Pagpakaitoy, korapsyon, pagpangawkaw ug kamangtas ang nagadaot sa rehimeng US-Aquino ug sa tibuok nagharing sistema

Sa unang upat ka tuig niini sa gahum, ang rehimeng Aquino gipanghambog sa mga imperyalista ug lokal nga reaksyonaryong tigpasiugda niini isip simbolo sa “maayong pagdumala” ug “kalinaw ug kalamboan.” Ang tumong sa mga imperyalista ug sa mga dilawan nga reaksyonaryo himuong epektibo kaayo si Aquino sa pagpanglingla sa katawhan, sa dugang denasyonalisasyon sa ekonomiya ug liberalisasyon sa operesyon sa langyaw nga kapital ug sa pagpangatake sa rebolusyonaryong kalihukan pinaagi sa Oplan Bayanihan.

Gipaboran kini og dugay nga “press honeymoon” o walay pagsaway sa mga imperyalista, lokal nga reaksyonaryong masmidya ug “opinion poll survey.” Apan sa ulahing duha ka tuig niini sa pangatungdanan, gidagsang ang rehimen og mga singgit ug paglihok sa katawhan aron palagputon kini. Ang larga-todong korapsyon sa rehimen, ilabina sa paggamit sa sistemang pork barrel ug paghatag-pabor sa pamilyang Aquino-Cojuangco ug mga bata-bata niini nabutyag na pag-ayo.

Gibubuan usab ang rehimen og hot money o portfolio investments5 gikan sa mga hedge fund6 sa US aron mugnaon ang ilusyon sa “milagro sa ekonomiya.” Ang milamila nga 6.8% ug 7.2% nga paglabong sa GDP7 niadtong 2011 ug 2013 bunga sa langyaw nga hot money nga midagayday sa merkado sa sapi ug bono nga sa usa ka paagi nakasuporta sa nagsalig-sa-import ug lusbog-sa-utang nga pagkonsumo, lakip ang magilakon apan dili istable nga paglabong sa pribadong konstruksyon.

Pakyas ang bula nga subling buhion ang nakapunting-sa-eksport nga semi-manupaktura og mga semiconductor, sinina ug sapatos ug ang pag-asembol og mga kotse ug mga aplayanses nga pangbalay, nga nauna nang gipahugno sa depresyon sa kalibutan. Wala niini bag-oha ang batakang kamatuoran sa kawalay paglambo nga naghikot sa mayorya sa kusog-pamuo sa agraryo ug semipyudal nga kahimtang sa pagmugna og mga produkto ug nag-abog sa 20% sa populasyon nga mangita og trabaho sa ubang kanasuran.

Ang paspas nga paghugno sa dagayday sa hot money bunga sa inanay nga pagtibhang sa gihinganlan nga “quantitative easing” sa US (paspas nga pagpalapad sa suplay sa salapi) ug sa restriksyon sa pautang sa China kundiin ang paglapad sa pangpublikong utang ug pribadong pagpautang dili lalim nga mas dako pa itandi sa US. Ang depresyon sa kalibutan sigurado nga labawng magpahuyang ug makadaut sa ekonomiya sa Pilipinas.

Ang pagkaatrasado sa Pilipinas ginapagrabe ug ginapalalom sa neoliberal nga palisiya. Gipalarga sa liberalisasyon sa pamuhunan ang mga langyaw ug dagkong kompanyang komprador nga kontrolon ang palisiyang pang-ekonomiya ug pangpinansya sa nasud aron kawkawon ang kusog-pamuo ug ang kinaiyanhong bahandi, makaeksport og hilaw nga materyales ug makalikay sa pagbayad og buhis. Ang walay pugongpugong nga pagpalapad sa nakapunting-sa-eksport nga pagmina, pagpanglaging ug mga plantasyon nagresulta sa nag-urus-uros nga mga kadaot sa ekonomiya ug kalikupan.

Sa denasyonalisasyon sa mga bangko ug lokal nga merkado, sigurado ang paghakop sa mga langyaw sa panggawas nga utang ug kita nga dolyar sa mga OCW. Mihaum sa traydor nga kinaiya sa rehimeng Aquino ang gilaraw niining pag-amyenda sa konstitusyon sa 1987 aron matangtang ang mga probisyon bahin sa soberanyang pang-ekonomiya, pag-atiman sa nasudnong patrimonya ug restriksyon sa mga langyaw lambigit sa langyaw nga pamuhunan.

Pabor sa mga langyaw nga bangko, mga kompanyang multinasyonal ug dagkong kompanya sa mga komprador ang praybitisasyon sa mga kabtangang publiko nga nagresulta sa walay kinutubang paghakop og ginansya ug sa pagkadunot sa mga katilingbanong serbisyo. Ang deregulasyon sa mga restriksyon sa katilingban ug kalikupan nagresulta sa naghingapin nga pagpahimulos diha sa mga mamumuo, kababayen-an ug mga bata ug sa polusyon ug pagkagun-ob sa kalikupan.

Ang mga langyaw nga korporasyon ug dagkong komprador mao ang pinakanakapahimulos sa bula nga gimugna sa langyaw nga hot money ug paggasto sa pork barrel. Sa paghukhok sa ilang superginansya, dugang nila nga gimudmod sa kakabus ang katawhan nga daan nang nag-antus sa taas nga tantos sa kawalay-trabaho, gikunhuran nga kita, kawalay-yuta ug kawalay-panimalay, misutoy nga presyo sa mga batakang produkto ug serbisyo ug pagkadunot sa mga katilingbanong serbisyo ug sa kalikupan. Nahimong hinungdan kini sa labawng pagkaatrasado, pagdako sa depisit sa pamatigayon ug badyet ug sa nagkadakong langyaw ug lokal nga pangpublikong utang.

Hingpit na nga nabutyag ang korapsyon sa rehimeng Aquino sa paghimo og tinuig nga badyet nga naglangkob og binultong pundo nga bugtong ug arbitraryong hukman sa presidente subay sa iligal nga deklarasyon nga mga dinaginot kuno nga pundo kini aron malukluk-bulsa ug magasto sa dili maayong pagdapat. Ang Korte Suprema mismo, lakip ang mga mahistrado nga gitudlo ni Aquino, mihukom nga ang mga pamaagi sama sa Disbursement Acceleration Program (DAP) ug Priority Development Assistance Fund (PDAP) dili konstitusyonal ug iligal.

Apan linugsanay pa gihapon nga giila sa rehimeng Aquino ang P2.6-trilyon nga badyet alang sa 2015 ug mga pundo nga wala sa badyet (sama sa pundo nga Malampaya, gikita sa PCSO ug uban pa) isip kwarta nga mahimong gastohon subay sa personal nga paghukom sa presidente. Walay kinutuban ang korapsyon sa rehimeng Aquino. Mituhop kini sa tanang mga kontrata sa suplay sa mga ahensyang sibilyan ug militar sa reaksyonaryong gobyerno, sa pinansya ug operesyon sa mga korporasyon nga gipanag-iya sa gobyerno, sa mga proyektong imprastraktura ubos sa programa nga Public-Private Partnership (PPP) ug sa gipang-apud-apod nga kwarta ubos sa Conditional Cash Transfer ug PAMANA.

Wala usab pasaylo-a sa mga kawatan nga burukrata ug opisyal-militar ang programang relief ug rehabilitasyon alang sa mga biktima sa superbagyong Yolanda/Haiyan ug uban pang kalamidad. Ang hitak nga korapsyon nabutyag bunga sa singgit sa mga biktima, militanteng pagpursigi sa katawhan ug mga rebolusyonaryong pwersa ug sa mga panagbangi sa rehimen diha sa mga karaybal niining paksyon sulod sa nagharing sistema.

Mahimong damhon na daan nga ang korapsyon ug uban pang anomalya sa rehimen mabutyag samtang nagbinig-iray ang mga panagbangi sa han-ay sa mga reaksyonaryo lambigit sa eleksyong presidensyal sa 2016. Ingon pa man, ang mga nagdeklarang molansar sa pagkapresidente wala maghikyad og unsa mang kasigurohan nga makaangkon og makahuloganon nga pagbag-o sa kinaiya sa eleksyon ug sa nagharing sistema. Ang dagan sa eleksyon gitakda nag-una sa dagkong tigsuportang pinansyal sa kampanya, sa mga daynastiyang pangpolitika, paggamit og rekurso sa gobyerno ug pagmaniho sa de-kompyuter nga sistemang elektoral.

Andam ang rebolusyonaryong kalihukan nga ibutyag ang pagkamini sa sistemang elektoral ug makmakon ang pinakadautan nga pwersang politikal, mga kandidato ug mga lokal nga mapahimuslanong hut-ong nga nag-alagad sa imperyalismong US. Mahimo usab niining pahimuslan ang mga kontradiksyon sa han-ay sa mga reaksyonaryo, gamiton ang mga palisiya ug taktika sa pakighiusang prente sa hisgutanang elektoral, ihikyad ang pinakamahinungdanong mga isyu sa katawhan ug ipasiugda ang programa ug tumong sa pagkab-ot og makatarunganon ug malungtarong kalinaw. Sa ingon, anaa sa maayo nga plastada ang pinakapatriyotiko ug pinakaprogresibong mga partido ug kandidato nga makadaug og mas daghang pwesto sa reaksyonaryong parlamento ug lokal nga gobyerno.

Matag tuig na lamang gipanumpa sa rehimeng Aquino nga pukanon niini ang armadong rebolusyon ubos sa disenyong-US nga Oplan Bayanihan ug nagpakita og kawalay seryosong interes sa negosasyong-kalinaw sa National Democratic Front of the Philippines (NDFP). Sa pagkakaron, tin-aw kaayo nga dili kayang dukmukon sa reaksyonaryong armadong pwersa ang armadong rebolusyon bisan pa gani naghimo ang rehimen og plantadahay ug sistematikong mga paglapas sa tawhanong katungod ug bisan pa tuod nga kaya niini ang pulupanahon nga dramatikong mga pagpangaresto ug pagpangatake.

Dili tiaw nga mas grabe ang rehimeng Aquino itandi sa rehimeng Arroyo sa pagbilanggo og mas daghang tawo base sa ginamagamang kasong rebelyon ug komun nga krimen nga paglapas sa Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and International Humanitarian Law (CARHRIHL) ug sa doktrinang Hernandez mahitungod sa mga kasong politikal. Gibilanggo usab niini ang 14 ka konsultant-pangpolitika sa NDFP nga paglapas sa Joint Agreement on Safety and Immunity Guarantees (JASIG). Sa pinakauyok, parehong dautan ang rehimeng Aquino ug rehimeng Arroyo diha sa pagtugot sa iligal nga detensyon, tortyur, ekstrahudisyal nga pagpamatay, linugsanay nga pagpalayas, pagpangilog og yuta diha sa mga mag-uuma ug pagpanumpo sa mga mamumuo ug ilang mga unyon. Gibutyag sa plantadahay ug sistematikong paglapas sa tawhanong katungod ubos sa Oplan Bayanihan nga mini ang gipagawal sa rehimen nga kalinaw ug kalamboan ug gihandus niini ang mga lumulupyo ug rebolusyonaryong pwersa nga pakusgon ang pagbatok sa nagkalain-laing dagway ug pamaagi.

Matag tuig, nakatigom ang Partido og tanang-bahin nga kadaugan sa pagpatuman sa pangkinatibuk-ang linya sa demokratikong rebolusyon sa katawhan pinaagi sa malungtarong gubat sa katawhan. Luyo sa magubaton nga baruganan sa rehimen kontra sa armadong rebolusyon, ang NDFP, sama sa Partido, hingpit nga nahimat-ngon sa nagkagrabeng krisis sa nagharing sistema ug padayon nga nangita og posibilidad nga mapahigayon ang negosasyong kalinaw aron makakab-ot og mga kabulahanan alang sa katawhang Pilipino.

Gipanghambog sa rehimeng Aquino nga aduna kiniy madeploy nga mas daghang pwersang militar batok sa katawhan, sa Partido ug sa Bagong Hukbong Bayan partikular sa Mindanao bunga sa kasabutang kalinaw sa Moro Islamic Liberation Front (MILF). Sa pagkatinuod, 60% sa reaksyonaryong armadong pwersa nareport nga gideploy na batok sa pwersa sa BHB sa Mindanao. Determinado usab ang katawhang Bangsamoro nga iasdang ang ilang rebolusyonaryong armadong pakigbisog taman nga dili irespeto ang ilang katungod sa paghukom-sa-kaugalingon ug yutang kabilin.

Sukad nga mapahawa ang mga base militar sa US sa Pilipinas niadtong 1992 bunga sa paghukom sa Senado sa Pilipinas nga dili na subling palig-onon ang US-RP Military Bases Agreement, mapadayunon na nga gipaningkamutan sa US nga ideploy pag-usab ang mga pwersang militar niini sa Pilipinas ginamit ang nagkadaiyang panabing sama sa tinapo nga mga pagbansaybansay-militar, pagbansay ug pagtak-in sa mga operesyon, aksyong sibiko, tabang-medikal, relief alang sa katalagman ug anti-terorismo.

Sa proseso, gilaraw niini ang Mutual Logistics Support Agreement (MLSA) ug ang Visiting Forces Agreement (VFA) aron makatam-ok kini og pwersang militar sa teritoryo sa Pilipinas ug makamintinar og mga forward station8. Karon, aduna na kiniy Enhanced Defense Cooperation Agreement (EDCA) kundiin mahimo kining makaangkon og base militar sa panabing sa mga Agreed Locations sulod sa mga base ug reserbasyong militar sa Pilipinas. Kining tanan tin-aw nga paglapas sa konstitusyon sa Pilipinas niadtong 1987, partikular ang probisyon nga nagdili sa mga langyawng baseng militar. Produkto kining probisyona sa pangmasang pakigbisog batok sa US ug pasistang diktaduryang Marcos.

Gigamit sa rehimeng Aquino ang panagsungi sa kadagatan sa Pilipinas ug China aron itugyan ang nasudnong soberanya ug teritoryal nga integridad sa Pilipinas pinaagi sa pagtugot nga subling tukoron ang base militar ug madeploy ang mga pwersang militar sa US sa Pilipinas lambigit sa estratehikong pagkambya sa US sa East Asia.

Ang US usa ka wala magbasol nga manakopay sa Pilipinas ug katawhang Pilipino sukad pa niadtong 1899. Dili kini masaligan nga idepensa ang Pilipinas batok sa China isip potensyal nga manakopay. Mas dako ang interes sa US nga makigrelasyon sa China kaysa Pilipinas. Giangkon na usab niini nga dili niini depensahan ang Pilipinas kontra sa China ug sa pagkatinuod, wala kini mosupak sa pagsakop sa China sa Panatag Shoal ug pila pa ka mga isla ug kagaangan sa Spratlys.

Ubos sa UN Convention on the Law of the Sea, adunay katungod ang Pilipinas sa eksklusibong sonang pang-ekonomiya ug sa extended continental shelf niini sa South China Sea. Sa lungtad, ang pinakamaayong mahimo sa katawhang Pilipino mao ang ipasiugda ang nasudnong soberanya, kab-oton ang demokrasya sa katawhan, palamboon ang ekonomiya pinaagi sa reporma sa yuta ug nasudnong industriyalisasyon, kab-oton ang katilingbanong hustisya ug ipasiugda ang internasyonal nga pakighiusa alang sa kalinaw ug kalamboan.

Pinaagi sa pagbaton og tinuod nga nasudnong kalingkawasan ug industriyalisadong ekonomiya, makahimo ang Pilipinas og kaugalingon niining modernong pamaagi sa depensa ug mamaksimisa ang diplomasya batok sa unsa mang hulga o agresyon gikan sa langyawng gahum. Mahimong damhon sa katawhang Pilipino ang bag-o ug mas masanagon nga sosyalistang kaugmaon pinaagi sa paglunsad ug pagpadaog sa demokratikong rebolusyon sa katawhan batok sa imperyalismo ug mga lokal nga mapahimuslanong hut-ong sa dagkong komprador ug agalong yutaan.


Mga kadaugan ug katungdanan sa Partido sa gimbuhaton sa ideolohiya, politika ug organisasyon

Ang laygay nga krisis sa pangkalibutang sistemang kapitalista ug ang makanunayong krisis sa nagharing sistemang semikolonyal ug semipyudal nagdulot og mangilngig nga pag- antus sa katawhan sa hisgutanan nga pagpahimulos ug panaugdaog ug nag-agni sa katawhan nga mangandoy og rebolusyonaryong pagbag-o. Gitubag sa Partido ang tinguhang rebolusyon sa katawhan pinaagi sa pagpakusog sa pang-ideolohiya, pangpolitika ug pang-organisasyon nga gimbuhaton aron labawng palamboon ang mga rebolusyonaryong pwersa ug mga rebolusyonaryong kalihukang masa.

Kining gimbuhatona nagresulta sa makahuloganon ug magilakon nga mga kadaugan. Niining nangaging katuigan, nakakab-ot ang Partido og signipikanteng pagsulong sa nagkalain-laing natad sa rebolusyonaryong gimbuhaton. Napangulohan niini ang mga komand sa Bagong Hukbong Bayan sa pag-abot og bag-ong ang-ang sa sustenidong pagpalapad ug pagmintinar og inisyatiba sa paglunsad og kaylap ug kusog nga gerilyang pakiggubat ug pagpakyas sa mga kampanyang pagpanumpo sa kaaway. Padayon kini nga nakatigom og makahuloganong mga kadaugan sa pagtukod og mga yunit sa milisyang bayan ug pagpahimugso sa inisyatibang masa sa pagpaasdang sa armadong pakigbisog.

Ang mga kadre sa Partido nanguna sa pagtukod og mga organo sa politikanhong gahum nga adunay nagkalapad nga linangkuban sa otoridad ug responsibilidad. Ang mga kampanya ug pakigbisog alang sa reporma sa yuta gilunsad sa nagkalapad nga erya. Padayon nga nagkataas ang ang-ang sa pag-implementar sa reporma sa yuta\97ginasulbad ang mga problema sa pagtukod og kooperatibang dagway sa produksyon, gilikayan ang dominasyon sa mga adunahang mag-uuma, gitukod ang mga sosyalistang-tipo sa relasyon ug giisa ang ang-ang sa produksyon ug pagplano sa ekonomiya samtang giasdang ang gubat sa katawhan.

Ang panawagan aron palagputon ang rehimeng US-Aquino padayon nga nagkalapad samtang miasdang ang demokratikong kalihukang masa. Padayon nga nagkakusog ang katawhan sa ilang pagbutyag ug pagbatok sa kadunot, pagpakaitoy, kamangtas ug pagpamakak sa nagharing rehimen. Adunay igo nga panukaranan aron moasdang og dako ang kalihukang masa sa moabutay nga usa o duha ka tuig.

Samtang gipangulohan sa Partido ang pagtigom og abanteng mga kasinatian sa pagpaasdang sa rebolusyonaryong kalihukan, gipangulohan usab niini ang pagsulbad sa mga nahabilin nga problema nga giatubang sa mga pwersa sa ubang natad sa rebolusyonaryong gimbuhaton.

Kinahanglan nga makahuloganon nga makapalapad ug makapakusog sa taliabot nga katuigan ang Partido Komunista ng Pilipinas aron mapaasdang ang rebolusyonaryong pakigbisog sa bag-ong ang-ang.

Isip abanteng destakamento sa proletaryado, lig-on nga gipasiugda sa Partido ug dugang gipalambo ug gipakaylap ang teorya ug praktika sa Marxismo-Leninismo-Maoismo (MLM). Gisiguro niini nga ang mga kadre ug membro sa Partido makatapos og pormal nga batakan, intermedya ug abanteng kurso sa pagtuon sa relatibong mubo nga panahon. Kining mga pormal nga kurso kinahanglanon alang sa pagsabot sa Marxista-Leninista-Maoistang batakang prinsipyo ug pamaagi sa paghunahuna.

Ang mga pormal nga kurso sa Partido paniguro nga ang Partido gigiyahan sa Marxismo-Leninismo-Maoismo ug ang ginsakpan sa Partido mikutlo og inspirasyon niini ug kongkreto usab kini nga sukdanan sa pagpanglimbasog sa Partido nga iisa ang ang-ang sa proletaryong kahimatngon sa mga kadre ug membro niini. Sa matag adlaw, napuloan ka mga miting nga pagtuon ang giorganisa sa mga yunit sa Partido sa kasyudaran ug kabanikanhan.

Ang mga organo, yunit ug indibidwal nga membro sa Partido giawhag nga magtuon og rebolusyonaryong teorya ug praktika lapas sa gitakda nga oras ug unod sa mga pormal nga kurso sa pagtuon. Ang teksto sa mga klasikong sinulat nga MLM ug mga artikulong teoretiko nga gihimo sa Partido sayon nga makuha ilabina sa tabang sa internet. Ang Departamento sa Edukasyon sa PKP nakapagula usab og pinayano nga mga teksto ug tabang nga audio-visual sa nagkalain-laing pinulungan sa Pilipinas alang sa mga kauban nga mas ubos ang kahanas sa pagbasa og tag-as nga teksto sa langyawng pinulungan.

Kinahanglan nga maalam nga gamiton sa mga kadre sa tanan nga ang-ang sa Partido ang Marxista-Leninista-Maoistang pamaagi sa paghunahuna aron tukion ang ilang gimbuhaton, puntingon ang mga problema ug makatibuok og mga solusyon. Ang mga lider sa Partido kinahanglan nga pulupanahong magsumada sa ilang gimbuhaton aron siguruhon nga ang ang-ang sa gimbuhaton sa iya-iyahayng natad maisa sa mosunod nga ang-ang. Gitakda sa balaud sa paglambo nga kinahanglang magbantay ang mga kadre sa Partido batok sa istagnasyon ug maningkamot nga pulupanahon iisa ang kalidad sa ilang mga gimbuhaton.

Ang rebolusyonaryong teorya kinahanglan nga gamiton isip daynamikong instrumento sa katilingbanong pakisusi, pagpanukiduki bahin sa palisiya, pagsumada og mga kasinatian ug pagplano aron sulbaron ang kongkretong mga problema ug itakda ang mga katungdanan sa rebolusyonaryong pakigbisog. Ang mga nag-unang hisgutanan nga adunay nasudnon ug pangkalibutang kamahinungdanon kinahanglan nga hisgutan sa paggiya sa teorya sa Marxismo-Leninismo-Maoismo. Kinahanglan nga mag-organisa ug magpahigayon og mga komperensya bahin sa gimbuhaton ug teorya aron hisgutan ug resolbahon ang hinanaling mga isyu nga dunay dakong epekto sa kondukta sa rebolusyonaryong gimbuhaton sa nagkalain-laing natad ug lugar.

Makanunayon nga mabinantayon ang Partido ug determinadong pakigbisugan ang makadaot kaayong impluwensya sa subhetibismo, modernong rebisyonismo, repormismo ug oportunismo. Unsa man ka magilakon ang mga kadaugan ug mga nakab-ot sa Partido, kanunay niining gihatagan og gibug-aton ang absolutong panginahanglan nga magpabiling mapaubsanon ug magsaway sa kaugalingon aron padayon kining moasdang.

Sagunson nga mga kadaugan ang nakab-ot sa pagpaasdang sa pangkinatibuk-ang linya sa demokratikong rebolusyon sa katawhan pinaagi sa malungtarong gubat sa katawhan. Napakyas niini ang matag estratehikong plano sa US ug mga lokal nga reaksyonaryo nga tapuson ang makatarunganong pakigbisog sa katawhan alang sa nasudnong kalingkawasan ug demokrasya. Ang gihulhog sa US nga pasistang diktaduryang Marcos wala lamang napakyas pagpugong sa armadong rebolusyon, gitukmod pa hinuon ang katawhan nga mosalmot niini. Gipildi sa Partido ug katawhan ang tanan nga estratehikong kampanya nga gibuhian sa rehimeng Marcos ug mga misunod nga rehimen aron pildihon ang rebolusyon. Napamatud-an na nga pakyas ang Oplan Bayanihan usa pa man matapos ang gidirihe sa US nga rehimeng Aquino. Padayon ang Partido sa maalam, maayo ug madaugon nga paghupot sa rebolusyonaryong armadong pakigbisog ug nagkahiusang prente isip mga armas.

Sa absolutong pagpangulo sa Partido, ang Bagong Hukbong Bayan nahimong pinakakusog nga rebolusyonaryong hukbo nga natukod sa kasaysayan sa Pilipinas. Misubay kini sa estratehikong linya sa malungtarong gubat sa katawhan, sa pagliyok sa kasyudaran gikan sa kabanikanhan ug pagtigom og kusog taman nga mahinog ang kahimtang aron ilogon ang mga kasyudaran sa nasudnong linangkuban.

Ang armadong pakigbisog nalangkob sa agraryong rebolusyon, nga naglangkob sa minimum ug maksimum nga ang-ang sa pagpatuman, depende sa nagtunhay nga kahimtang sa usa ka lokalidad. Nalangkob usab kini sa pagtukod og baseng masa pinaagi sa pagtukod og mga organo sa politikanhong gahum ug mga organisasyong masa sa nagkalain-laing hut-ong ug sektor sa katawhan sa kabanikanhan.

Determinado ang Partido nga kompletohon ang yugto sa estratehikong depensiba sa gubat sa katawhan ug maabot ang ganghaan sa estratehikong pagkapatas sa pinakadaling panahon. Ang panawagan nga moasdang ngadto sa estratehikong pagkapatas nakapataas sa moral sa Partido, hukbong bayan ug katawhan. Madasigon nila nga gipapelan ang iya-iyahayng parte aron kab-oton ang mga rekisitos para abton ug palamboon ang yugto sa estratehikong pagkapatas, sama sa pagpalapad ug konsolidasyon sa mga membro sa Partido, mga yunit sa BHB ug mga natarang gerilya ug ang pagpakusog sa gubat sa katawhan aron makasakmit og mas daghang armas, masubhan ang mga rebolusyonaryong pwersa sa pakigbisog, mahiusa ang mga natarang gerilya sa lig-ong mga baseng purok asa man posible, makatagamtam og mas lapad nga popular nga suporta, mas dako nga teritoryo ug mas daghang rekurso.

Tanan nga komand ug yunit sa BHB adunay katakus nga pakyason ug pildihon ang mga atake sa kaaway. Ingon pa man, aron mabatid ug maayong magamit nila ang estratehiya ug taktika sa aktwal nga mga panagsangka ug mamintinar ang pleksibilidad ug inisyatiba ilabina batok sa mga konsentrado ug lungtad nga kontragerilyang opensiba sa kaaway, nanginahanglan og taas nga ang-ang sa determinasyon ug internal nga panaghiusa, igo-igo nga bahandianong kasinatian, kasayuran diha sa kaaway ug sa kaugalingon, maayong paghukom ug labaw sa tanan, suod nga pakiglambigit sa masa ug maayong mobilisasyon ug paggamit sa suportang masa. Ug bisan unsang higayon naglunsad og konsentradong atake ang reaksyonaryong hukbo batok sa usa ka komand o yunit sa BHB, ang tanang uban pang komand ug yunit sa BHB amgo nga obligasyon nila nga pakusgon ang kaugalingon nilang mga opensiba aron pahimuslan ang sulabi nga pagkabatak sa kaaway ug suportahan ang ilang mga kauban nga ginaatake.

Ang gubat sa katawhan padayon nga nakakab-ot og mga breyktru sa pipila ka rehiyon sa Mindanao. Gikan sa sinugdanan sa tuig 2014, estratehiko nang nagdeploy ang AFP og dakong tropa sa Mindanao sa pagsulay nga pugngan ang pagbul-og sa armadong pakigbisog. Ingon pa man, ang nagkagrabeng mga atake sa kaaway gipakyas sa mga Pulang manggugubat sa BHB nga mabayanihon, walay puas ug madaugon nga nakigbisog. Sa dakong bahin, gihuptan sa BHB ang inisyatiba ug kinahanglan niining padayon nga maglunsad og kaylap, subsob ug kusganon nga gerilyang pakigbisog aron idiskaril ang plano sa kaaway nga pugngan ang pag-asdang sa gubat sa katawhan.

Sa ubang rehiyon, ang mga komand sa BHB sa ang-ang rehiyon ug subrehiyon malampuson nga nakalunsad og koordinadong mga armadong kampanya nga naglangkob sa pila ka gagmayng taktikal nga opensibang gikombinahan og pila ka laparo sa ulo sa kaaway. Nagapakusog sila sa ilang katakus nga isustini ang ingon niining mga koordinadong taktikal nga opensiba sa usa ka panahon aron kab-oton ang inisyatiba ug pakyason ang mga plano sa kaaway.

Sa kinatibuk-an, ang gubat sa katawhan miasdang nga dili pantay sa nagkalain-laing rehiyon sa entero kapupud-an ug sa nagkalain-laing subrehiyon sulod sa usa ka rehiyon. Ang ubang erya miatubang sa mga abanteng hisgutanan sama sa pagbansay sa mga komander aron epektibong pangulohan ang mga platun, kompanya ug batalyon sa BHB, pag-isa sa katakus ug inisyatiba sa mga yunit ug komand sa milisyang bayan, pagpalapad ug pagkonsolida sa mga lokal nga seksyon sa Partido, pagpalambo sa produksyon ug sosyalistang-tipo sa relasyon sa produksyon sa mga erya sa reporma sa yuta, pagtukod og mga interbaryo o ang-ang-munisipalidad nga mga organisasyong masa ug organo sa politikanhong gahum, labawng rebolusyonisasyon sa mga batakang organisasyong masa, pagpalambo sa sistema sa depensa-sibil ug pagsustinir sa mga serbisyong pang-edukasyon, panglawas ug pang-ekonomiya panahon sa gubat.

Ang uban usab kinahanglan pang sulbaron ang mga problema sa pang-intermedya ug batakang ang-ang nga mibabag sa pagpanglimbasog nga abton ang kritikal nga kusog ug isustini ang buylo sa pag-asdang ngadto sa mas taas nga ang-ang. Lakip niini ang pagsiguro sa sustenidong pagpalapad ug konsolidasyon sa mga yunit sa BHB ug pagpunting sa insaktong balanse sa gimbuhatong militar ug gimbuhatong masa. Adunay kalambigitan usab kini sa insaktong pagdeploy og mga pwersa sa BHB ug pagtukod og mga yunit sa milisyang bayan aron siguruhon nga masakop ang mga natarang gerilya nga dili mabatak kaayo ang mga yunit sa BHB ug kayahon pa gihapon nila nga paspas nga magkonsentra og igo nga gidaghanon sa pwersa aron paglunsad og mga taktikal nga opensiba o paglunsad og maniobrang depensibo batok sa mga nag-operesyon nga tropa sa kaaway.

Sa matag ang-ang sa paglambo, gisiguro sa Partido nga ang armadong pakigbisog miasdang ubay sa agraryong rebolusyon ug pagtukod og baseng masa. Masiguro lamang kini pinaagi sa untop-sa-panahon nga mga miting sa pagsumada aron makakutlo og mga pagtulun-an ug makatibuok og mga plano sa pagpaasdang sa tulo ka aspeto sa gubat sa katawhan.

Ang sentral nga pangulohan sa Partido naghimo og sayo ug signipikanteng mga lakang aron sulbaron ang mga gintang sa pagpaasdang sa gubat sa katawhan pinaagi sa pagmobilisa sa mga katakus ug rekurso ug pagpalambo sa nagkalain-laing pamaagi sa pagtinabangay aron suportahan ug pabuyluhon ang mga pagpanglimbasog sa naulahi pang mga bahin sa yunit sa Partido ug komand sa BHB.

Sa paghupot sa hinagiban sa nasudnong nagkahiusang prente, ang Partido nag-unang nagsalig sa alyansang mamumuo-mag-uuma ug naningkamot nga hiusahon ang tanang patriyotiko ug progresibong pwersa sa naghagong masa ug sa hatungang saring sa katilingban batok sa imperyalismo ug reaksyon. Ang nag-unang ekspresyon sa batakang alyansa mao ang absolutong pagpangulo sa PKP diha sa BHB nga sa kinatibuk-an usa ka hukbong mag-uuma. Kini nga alyansa napakita usab sa pagsuporta sa kalihukang masa sa kasyudaran nga sa kinatibuk-an naglangkob sa mga mamumuo ug alyadong mga hut-ong, diha sa mga antipyudal nga pakigbisog sa kabanikanhan; ug ingon usab, sa paningkamot sa kalihukang masang mag-uuma nga modugtong sa mga anti-imperyalista ug demokratikong pangmasang pakigbisog sa kasyudaran.

Sa pakig-alyansa niini sa mga mag-uuma, gipadapat sa hut-ong mamumuo ang palisiya ug mga taktika sa antipyudal nga nagkahiusang prente. Nag-una kining nagsalig sa mga kabus nga mag-uuma ug mamumuong panguma, gikabig ang hatungang mag-uuma, ginyutralisa ang adunahang mag-uuma ug gipahimuslan ang mga siak tali sa nalamdagan ug mga despotikong seksyon sa hut-ong agalong yutaan.

Depende sa kahimtang, ang Partido mahimong magpalapad sa nagkahiusang prente aron pahimuslan ang mga siak sa han-ay sa mga reaksyonaryo ug labawng ihimulag ang kaaway apan kinahanglan nga kanunay niining ipabilin ang kagawasan ug inisyatiba.

Ginapalihok sa Partido ang katawhan sa mga kampanyang masa base sa nasudnon, makihut-ong o sektoral nga interes. Ang mga pang-ekonomiyang pakigbisog kinahanglan nga ikombina ug matngon nga iisa ang ang-ang ngadto sa pangpolitikang pakigbisog aron padayon nga mapalapad ang maabot nga masa samtang giisa ang ilang militansya ug kahimatngong pangpolitika ug mapangulohan ang ilang paglihok ngadto sa insaktong rebolusyonaryong direksyon. Ang mga palisiya ug taktika sa nasudnong nagkahiusang prente gigamit aron hiusahon ang mga organisadong pwersa nga gipangulohan sa Partido, mga kaalyadong pwersa ug ispontanyong masa. Ang progresibong kalihukan nakatigom og lapad ug bahandianong kasinatian sa pagpalambo sa dagko ug gamhanang mga kalihukang masa nga nakasentro sa kasyudaran.

Ang reporma sa yuta ug uban pang kampanyang masa ginaasdang sa kabanikanhan aron imintinar ug palamboon ang pagsalmot sa masang mag-uuma ug uban pang lumulupyo sa demokratikong rebolusyon. Kining mga kampanyaha ang pinakahinungdan sa pagtunhay sa mga rebolusyonaryong organisasyong masa ug organo sa politikanhong gahum ug maoy yawe sa pagpalapad ug pagkonsolida sa baseng masa. Kung pasagdan kini ug ang pagpalihok sa masa gikutuban sa pagsuporta sa materyal nga panginahanglan sa mga pultaym nga yunit gerilya, mahimong pataypatay ug mohuyang ang baseng masa ug ang mga organisasyong masa, organo sa politikanhong gahum ug mga lokal nga organisasyon sa Partido kasagarang maunlod sa burukratismo ug uban pang tendensya sa disorganisasyon.

Ang patriyotiko ug progresibong mga pwersa padayon nga nag-asdang og mga kampanyang masa sa kasyudaran bahin sa malangkubon nga mga isyu aron iisa ang ilang independyenteng kusog ilabina sa han-ay sa mga mamumuo, semi-proletaryado ug petiburgesya sa kasyudaran ug aron pahimuslan ang tanang higayon nga abton ang pinakadaghang lumulupyo sa pinakamubo nga panahon. Ang kalihukang masa sa kasyudaran kinahanglan nga mahimong maayo sa dayag ug ligal nga pamaagi sa pagpropaganda, pag-organisa ug pagpalihok samtang nagpundar og lalom, lig-on ug malangkubon nga mga tago nga dugokan.

Kinahanglan usab kining magpakahanas kaayo sa paggamit sa palisiya ug taktika sa nasudnong nagkahiusang prente aron tigumon ang mga organisadong pwersa nga gipangulohan sa Partido, mga kaalyadong pwersa ug ispontanyong masa.

Ang padayon nga nagkasamot nga kahimtang nagtukmod sa katawhan nga maglunsad og sagunson nga nagkadako ug nagkalapad nga mga pangmasang pakigbisog. Sa dili magdugay, malabwan sa mga pangmasang pakigbisog sa kasyudaran ang gikusgon nga giabot niini sa miaging tulo ka dekada sa panaghiusa sa nagkalain-laing sektor nga iasdang ang komun nga pangayo nga ibalik ang nasudnong minimum nga suholan, umentohan ang suholan ug sweldo, ibalik ang kasiguruhan sa trabaho, pakunhuran ang presyo ug patas-an ang pangpublikong alokasyon sa katilingbanong serbisyo.

Ang mga nagkagrabeng dagway sa imperyalistang pagpangawkaw sa ekonomiya ug pagpangilabot-militar nagpadilaab sa diwang patriyotiko sa katawhang Pilipino ug sa ilang determinasyon nga iasdang ang pakigbisog alang sa nasudnong kalingkawasan.

Ang mga estudyante ug intelektwal kinahanglan nga makaylapon nga palihukon aron makapaabante og gubat sa propaganda batok sa linya sa politika, ideolohiya ug pilosopiya nga gipasiugda sa mga tigpaluyo sa imperyalistang neoliberalismo. Kinahanglan nga manguna ang Partido sa mga paningkamot nga subling-tun-an ang kasaysayan sa kolonyalismo ug agresyon sa US aron padilaabon ang diwa sa patriyotismo sa kasamtangang henerasyon sa kabatan-onan.

Ang panginahanglan nga iasdang ang anti-imperyalistang kalihukang pagtuon ug opensiba sa propaganda giduso sa panginahanglan nga pakusgon ang panawagan nga ibasura ang mga dili pantay nga kasabutang militar sama sa EDCA, VFA ug MDT, tapuson ang presensyang militar sa US ug kab-oton ang hustisya sa mga krimen sa mga sundalong Amerikano batok sa mga Pilipino. Giduso usab kini sa panginahanglan nga alkontrahon ang agresibong propagandang imperyalista nga gihimo isip pangandam sa miting sa APEC sa Manila sa taliabot nga tuig nga ang tumong ilarawan nga adunay milagrong pang-ekonomiya ug katakpan ang sulabing pag-antus ug panaugdaog sa katawhang Pilipino human sa tulo ka dekada sa liberalisasyon, deregulasyon, praybitisasyon ug denasyonalisasyon.

Nanawagan ang Partido sa katawhang Pilipino nga pakusgon ang ilang pakigbisog aron palagputon ang rehimeng Aquino ug palanugon ang makatarunganon nga panawagan nga manubag kini sa tanang krimen niini batok sa katawhan. Kinahanglan nga iasdang sa katawhang Pilipino ang nagkakusog nga mga pangmasang pakigbisog aron makatipon og igong kusog para palagputon si Aquino sa gahum.

Buot sa rehimeng Aquino ug nagharing sistema nga moagi ang katawhan sa eleksyon isip pamaagi sa transisyon paingon sa rehimeng mosunod kang Aquino. Sama niadtong 2010 ug 2013, palihukon sa imperyalismong US ang makinarya niini sa pagpangilabot sa politika aron siguruhon nga ang de-kompyuter nga eleksyon sa 2016 mopabor sa kandidatong gipili nila.

Sa proseso sa pagpukaw, pag-organisa ug pagpalihok sa masa mitumaw ug milambo ang mga aktibistang masa ug organisasyong masa. Ang kalihukang masa sa kasyudaran ug kabanikanhan nagbansay, nagsubo ug nagpalambo sa mga lider-masa ug aktibista. Girekrut sa Partido isip mga kandidatong membro ang pinakaabanteng mga aktibista nga mipailalom sa rebolusyonaryong edukasyong masa ug midawat sa Konstitusyon sa Partido ug sa Programa alang sa Demokratikong Rebolusyon sa Katawhan. Natural lamang ug nagsalamin sa katilingbanong sistema nga ang mga kandidatong membro girekrut gikan sa han-ay sa mga mamumuo ug nakaeskwela nga kabatan-onan sa kasyudaran ug sa mga mag-uuma sa kabanikanhan.

Ang ginsakpan sa Partido lalom nga nakagamot sa naghagong masa nga mga mamumuo ug mag-uuma ug adunay nasudnong linangkuban. Ingon pa man, dili gihapon tupong ang paglambo sa organisasyon sa Partido. Kinahanglan nga padaghanon ang mga membro sa Partido aron makabaton og mas dakong luna alang sa pagdeploy og mga kadre ug membro sa Partido kung asa wala o kulang sila, ilabina sa kabanikanhan.

Sa mga lugar sa ekspansyon, ang mga eksperyensyadong kadre mahimong ikombina sa mga lokal nga nagmithi og rebolusyon. Ang mga nakaeskwela nga kabatan-onan nga membro sa Partido ug mga aktibistang masa nakigsandurot sa naghagong masa pinaagi sa pagkat-on kanila mahitungod sa ilang kahimtang ug panginahanglan ug pagsuta nila mismo unsaon sila makaalagad sa katawhan sa rebolusyonaryong dalan.

Kinahanglan nga wagtangon ang unsamang ilusyon nga ang kasamtangang negosasyong kalinaw sa reaksyonaryong estado mosangpot sa mga komprehensibong kasabutan sa mga katilingbanong problema, sa ekonomiya ug politika isip basehan sa makatarunganon ug malanatong kalinaw. Ang pinakadakong babag sa negosasyong kalinaw mao ang antinasyonal, anti-demokratiko ug antikatawhan nga kinaiya sa reaksyonaryong gobyerno ug ang kasamtangan niining mga opisyales nga nag-ila sa negosasyong kalinaw isip pamaagi sa pagpasurender ug pasipikasyon sa mga rebolusyonaryong pwersa ug katawhan.

Ang maayo sa panaghisgot-kalinaw mahimo sa NDFP nga pakaylapon ang programa alang sa Demokratikong Rebolusyon sa Katawhan ug makatabang nga kab-oton ang kadaugan sa rebolusyon sa ngadto-ngadto o una pa niana, makatabang sa pakigsabot ug pakigtinabangay sa usa ka gobyerno nga wala pangulohi sa Partido apan nagpasiugda og mga patriyotiko ug progresibong palisiya aron atubangon ang grabeng krisis bunga sa imperyalismo ug reaksyon.

Samtang, walay ubang kadangpan ang Partido ug katawhan kundili magpursigi sa demokratikong rebolusyon sa katawhan pinaagi sa malungtarong gubat sa katawhan batok sa imperyalismong US ug mga lokal nga mapahimuslanong hut-ong sa dagkong komprador ug agalong yutaan. Ang krisis sa pangkalibutang sistemang kapitalista ug sa lokal nga nagharing sistema nagdulot og mangilngig nga pagpaantus sa katawhan apan gihandus usab sila nga makita ang panginahanglan para sa armadong rebolusyon alang sa nasudnon ug katilingbanong pagpalingkawas sa katawhan.


Sumada sa mga hinanaling tahas sa Partido Komunista ng Pilipinas

Sa paglalom sa krisis sa nagharing sistemang semikolonyal ug semipyudal, labawng nagkakusog ang pagbul-og sa rebolusyon. Kinahanglang padayon nga pahimuslan sa Partido Komunista ng Pilipinas ang paborableng kondisyon aron iasdang ngadto sa bag-o nga ang-ang ang rebolusyonaryong kalihukan. Kinahanglan nga hugot nga huptan sa pangulohan ug entero ginsakpan sa Partido ang mosunod nga mga tahas:


1. Lig-on ug hingpit nga pakusgon ang Partido sa ideolohiya, politika ug organisasyon subay sa papel niini isip abanteng destakamento sa proletaryo ug rebolusyong Pilipino. Kinahanglan nga magpakahanas sa paggamit sa proletaryong teorya, lakip ang mga nakat-onan nato sa kaugalingon natong praktika, isip giya sa pagdukiduki ug pagsulbad sa kasamtangang mga problema nga giatubang sa pagpaasdang sa atong mga rebolusyonaryong katungdanan.
2. Pangulohan ang katawhang Pilipino sa pagkondena sa rehimeng Aquino sa pagpakaitoy, korapsyon, pagpahimulos, kamangtas ug pagpamakak niini. Kinahanglan niining suportahan ang mga pakigbisog sa katawhan aron palagputon ang rehimeng Aquino isip lakang sa paglumpag sa tibuok nagharing sistema ug usa motumaw ang usa ka patriyotiko ug progresibong gobyernong transisyon. Kinahanglan natong padayon nga epektibo, sayo ug militanteng ipahayag ug iabante ang pinakahait nga kritika sa mga laraw sa rehimen, pakyason ug pildihon ang mga pagsulay niini nga manglingla ug mamwersa, samtang gipukaw ug gipalihok nato ang katawhan sa higanteng mga aksyong protesta ug mga kampanya. Ang bahandianong kasinatian sa katawhang Pilipino sa nangaging mga pakigbisog ug pagpalagpot sa mga korap, itoy ug mapanumpuon nga rehimen nagpakita nga walay pulos ang yanong pagpuli sa rehimen ug nanginahanglan og rebolusyon aron bag-ohon ang entero katilingbanong sistema.

3. Pakusgon ug iasdang ang gubat sa katawhan paingon sa yugto sa estratehikong pagkapatas subay sa pangkinatibuk-ang linya sa demokratikong rebolusyon sa katawhan. Kinahanglan niini kab-oton ug kontrolon ang inisyatiba pinaagi sa paglunsad ug nagkadaghan ug sustenidong mga taktikal nga opensiba nga adunay pulupanahon nga kusganong paghapak sa ulo sa kaaway. Kinahanglang magtibuok og mga plano aron palapdon ang BHB ug milisyang bayan, padaghanon ang ilang haypawer nga armas ug katakus sa hisgutanan sa taktika ug teknikang militar. Kinahanglan nga hingpit nga pakyason ang Oplan Bayanihan sa AFP. Gihuptan sa Partido ang absolutong pagpangulo sa hukbong bayan sa paglunsad niini og gerilyang pakiggubat aron magtigom og kusog ug pahuyangon ang kaaway sa entero kapupud-an sa basehan sa nagkalapad ug nagkalalom nga baseng masa.

4. Palapdon ug konsolidahon ang rebolusyonaryong baseng masa sa kabanikanhan. Kinahanglan nga sigurohon ang paspas nga pagpadaghan sa mga hingpit nga kapunongang masa. Kinahanglan nga iisa ang katakus sa mga kadre sa Partido ug aktibista nga palapdon ug konsolidahon ang mga batakang organisasyon sa Partido, mga organisasyong masa, mga yunit sa kaugalingong pagdepensa ug depensang-sibil, mga organo sa politikanhong gahum ug ang mga programa niini sa edukasyon, pangpublikong panglawas ug reporma sa yuta.

5. Maglunsad og lagpad nga kampanya alang sa reporma sa yuta ug uban pang pangmasang pakigbisog sa kabanikanhan. Palihukon ang dakong ihap sa masang mag-uuma sa mga pangmasang pakigbisog nga inter-distrito, pangprobinsya, inter-probinsya o pangrehiyon.

6. Palapdon ug konsolidahon ang mga organisasyong masa sa kasyudaran. Kinahanglan nga abton ang dramatikong ekspansyon sa gidaghanon sa organisadong mamumuo ug estudyante isip yawe sa pagpalapad sa uban pang demokratikong kalihukan. Kinahanglan nga palamboon ang katakus nga maglunsad og mga koordinadong pangmasang pakigbisog sa nasudnong linangkuban. Kinahanglang ilunsad ang nagkalain-laing kalihukang masa sa malangkobong mga isyu aron iasdang ang nasudnong kalingkawasan ug demokrasya. Kinahanglan nga ilunsad ug pakusgon ang usa ka anti-imperyalistang kalihukang pagtuon ug gubat-propadanda.

7. Ipasiugda ug gamiton ang palisiya ug mga taktika sa nagkahiusang prente aron abton ug palihukon ang minilyong katawhan batok sa langyawng monopolyo kapitalismo, pyudalismo ug burukrata kapitalismo.

8. Suportahan ang pakigbisog sa mga nasudnong minorya alang sa kaugalingong paghukom, demokrasya, ug mga lakang nga nagpasiugda sa ilang interes (affirmative action). Kinahanglan niining depensahan ang katungod sa minoryang katawhan batok sa pagsulod sa mga langyaw nga kompanya sa pagmina ug plantasyon ug batok sa mga linuug nga kampanyang militar aron palayason sila sa ilang yutang kabilin.

9. Suportahan ang mga overseas contract workers (OCW) ug uban pang Pilipino sa ubang nasud.

10. Ipasiugda ug pakaylapon ang proletaryong internasyonalismo sa mga partido komunista sa tibuok kalibutan ug ang anti-imperyalistang panaghiusa sa tanang katawhan sa kalibutan. Kinahanglan nga aktibo kitang motampo sa pagpalagsik pag-usab sa mga proletaryong rebolusyonaryong partido lakip ang lapad nga anti-imperyalistang kalihukan, ilabina sa pagpahimulos sa milanat nga depresyon ug krisis sa monopolyo kapitalismo aron iasdang ang pakigbisog ug panaghiusa sa proletaryado ug katawhan.
_________________________

1 Usa ka bugkos sa mga palisiya sa ekonomiya nga giduso sa US, IMF ug World Bank isip “solusyon” sa mga nasud nga nahiagom sa krisis.

2 Ang istagplasyon kahimtang sa ekonomiya kundiin ubos ang tantos sa paglabong samtang taas ang implasyon (o tantos sa pagtaas sa presyo sa mga palaliton) ug tantos sa kawalay-trabaho.

3 Mga katawhan nga dunay kaliwat nga African, Asian o Latino.

4 Gipunting niini ang mga pag-alsang ginganlan sumala sa popular nga kolor sama sa “Rebolusyong Rosas” sa Georgia (2003) ug “Rebolusyong Kahel” sa Ukraine (2004).

5 Pamuhunan sa merkado sa sapi o mga pangpinansyang instrumento

6 Grupo sa dagkong namuhunan nga nagasulod sa mga merkadong pangpinansya sa tumong nga makakuha og dako nga kita sa pinakamubo nga panahon.

7 Gross Domestic Product o kinatibuk-ang namugna nga produkto ug serbisyo sa usa ka nasud sa usa ka takdang panahon

8 Mga base sa mga estratehikong lugar aron iduol ang mga pwersa sa posibleng lunsaranan og gubat.