Nagasulong ang rebolusyon sa Pilipinas sa tunga sang paglala sang nagapadayon nga krisis sang nagahari nga sistema

Communist Party of the Philippines
December 26, 2014


Translation: The tide of revolution rises in the Philippines as the chronic crisis of the ruling system worsens


Download PDF: http://www.philippinerevolution.net/publications/ang_bayan/archives/2014/original/20141226hi.pdf


Wala sang kutod ang aton kasadya sa pagsaulog sang ika-46 nga anibersaryo sang pagtukod sang aton dungganon, bulawanon kag mahal nga Partido Komunista sang Pilipinas (PKP), ang rebolusyonaryo nga proletaryong destakamento sang demokratikong rebolusyon sang pumuluyong Pilipino batuk sa imperyalismong US, pyudalismo kag burukrata kapitalismo.

Ginatamyaw naton ang ta-nan nga mga kaupod sa mga kadalag-an sa pagtukod sang Partido, sang Bag-ong Hangaway sang Banwa (BHB) kag National Democratic Front (NDF) sa pagpasulong sang rebolusyonaryo nga armadong paghimakas, tunay nga reporma sa duta kag pagtukod sang baseng masa sa kaumhan (mga organo sang gahum pangpulitika kag mga organisasyong masa) kag sa pagpaigting sang kahublagang masa lunsay sa kasyudaran kag kaumhan.


Pareho sang nagtaliwan, ginapasidunggan kag ginahatagan sang pinakamataas nga pagkilala sa tanan nga aton rebolusyonaryong martir kag baganihan para sa natipon nga kusog sang Partido kag sang rebolusyonaryo nga kahublagang masa halin sang tukuron ang Partido. Espesyal nga pagpasidungog ang ginahatag naton sa mga rebolusyonaryong martir kag baganihan sining nagtaliwan nga tuig. Ang ila lubos nga paghimakas kag pinakamataas nga sakripisyo inspirasyon sa aton labi nga pagpursiger sa paghimakas para sa lubos nga kadalag-an sang rebolusyon.

Ginaliwat naton ang aton pagtamyaw sa Kabataang Makabayan, ang aton Liga sang Pamatan-on nga Komunista, sa pagsaulog sini sang 50 tuig sang pag-alagad sa proletaryado bilang tagasakdag sini kag sa bug-os nga pumuluyong Pilipino. Sige-sige ang aton pagpasalamat para sa rebolusyonaryo nga edukasyon kag paghanas sang mga pamatan-on nga mamumugon, mangunguma, estudyante kag propesyunal nga nagapasakup sa mga rebolusyonaryo nga pormasyon masa kag sa ulihi sa PKP.

Padayon man nga nagasulong ang rebolusyon sa Pilipinas bangud sa nagalala nga nagapadayon nga krisis sang nagaharing sistema sang mga daku nga kumprador, agalon nga mayduta kag mga garuk nga burukrata kapitalista, nga dominado sang US. Ang nagalawig kag nagalala nga krisis sang pangkalibutanon nga sistemang kapitalista nagapalala sa lokal nga krisis.


Nagapadayon nga krisis sang pangkalibutanon nga kapitalismo kag nagadamu nga gerang agresyon

Ang krisis sang pangkalibutanon nga kapitalismo nagapadayon kag labi nga nagalala sa pagkapyot sang US kag iban pang kapitalistang gahum sa neoliberal nga polisiya sang ekonomya sa idalum sang Washington Consensus1. Indi lang ini napaslawan nga lubaron ang daan nga problema sang istagplasyon2, ginapalala pa ini.

Pero ginapabilin sang US kag sang mga sumulunod sini ang polisiya bangud suportado sini ang paghugakum sang superganansya sang mga monopolyo burgesya kag oligarkiya sa pinansya kag ginapakanubo ang subong nga lebel sang rebolusyonaryo nga pagbato kag ginapakagamay ang potensyal sini.

Bisan sa mga imperyalistang pungsod, ang depresyon sa ekonomya kag malaut nga kahimtangan pangkatilingban labaw nga pabug-at na sa pumuluyo. Ang proletaryado kag mga indi puti nga lahi3 ang labing nagaantus sa disempleyo, benepisyo sa kita kag pagkaltas sa galastuhan sosyal. Tuman nga naggamay ang ginakabig nga nahanunga nga sahi.

Ang daku nga burgesya ang nakapanginpulos sa mga pagsalbar kag pagpalapad sang suplay sang kwarta kag pautang kag padayon ini nga nagapanginpulos sa mga pagbuhin sa buhis, insentibo sa pinansya, liberalisasyon sa pamuhunan kag komersyo, pribatisasyon sang mga propyedad publiko, deregulasyon sang mga restriksyon sa katilingban kag kapalibutan kag denasyunalisasyon sang mga papet nga ekonomya.

Ang pinakabasehan sang krisis sa ekonomya kag pinansya amo ang krisis sang sobrang produksyon. Nagasulunod nga bukal sa pinansya ang gintuga sang daku nga burgesya agud tabunan ang krisis sa ekonomya pero permi nga nagakawasak ang mga ini kag nagapalala sa krisis. Sugod nga matabo ang daku nga krisis sa pinansya (financial meltdown) sadtong 2008, ang bukal sang pangpublikong pautang nga gintuga paagi sang simple nga pagpadamu sang suplay sang kwarta kag pautang sa mga merkado pangpinansya ang sobra nga napadaku kag sa proseso na sang pagdula kag nagtuga sang labi nga pagkawasak sa pwersa sang produksyon.

Bangud napaslawan sila nga palaparon kag liwat nga buhion ang ekonomyang sibil, padaku nga padaku subong ang gasto sang US, European Union kag Japan sa high-tech nga produksyon panggera. Ginapangunahan sang US ang mga alyado sini sa North Atlantic Treaty Organization (NATO) kag ang Japan sa pagpadaku sang deployment sang mga pwersa militar sang US sa mga atrasadong pungsod, labi na sa mga pungsod nga prodyuser sang langis kag kaingod sang China kag Russia. Daw ginapalapta sang US kag mga alyado sini sa NATO ang kalayo sang mga gerang agresyon kag kinagamu sibil sa bilog nga kalibutan. Ginadabukan man sang US ang Japan nga talikdan ang pasipista nga tindog sini.

Ginarason sang US kag mga imperyalistang alyado ang “seguridad sang kaugalingon nga pungsod” kag anti-terorismo agud lapakan ang pungsodnon nga soberanya kag kahilwayan sang iban nga mga pungsod. Ini man ang ginarason nila sa pagtukod sang imprastruktura nga ligal kag pulitikal para sa lokal nga pasismo kag militarisasyon.

Ginahiluan nila ang utok kag ginahanas ang mga pulis kag militar nga bilangon ang oposisyon pulitikal kag paggamit sang kahilwayan sa pagpahayag kag pagtilipon, labi sang mga indi puti nga lahi, bilang mga marka sang terorismo. Sa US ang paghusgar sandig sa lahi nagaresulta na sa lapnagon nga kalakasan sang estado batuk sa mga African-American, lakip ang pagpatay sang isa ka pulis sa isa ka African-American kada 28 oras. Dugang diri, ang mga lalaki nga African-American, nga nagabug-os sang 6% sang populasyon sang US, bangian nga nagabug-os sang halos katunga sang mga napreso sa US.

Ang mga pigos nga pumuluyo kag pungsod nagaantus sa grabe nga pagpandambong sa ekonomya sang mga imperyalistang pungsod kahimbon ang mga papet nga estado. Ginabiktima sila sang pangkonsumo nga duso sang pautang, pagsalig sa imported nga manupaktura kag pagkaon, paghukhok sang mga hilaw nga materyales kag sang nagapadayon nga depisit sa negosyo kag badyet.

Sa kaso sang pila ka mga atrasado nga pungsod kon sa diin ang mga estado nagainsister sa pungsodnon nga kahilwayan bangud sa demanda sang pumuluyo, ang US kag ang mga imperyalista nga katuwang sini nagalunsar sang mga gerang agresyon, pareho sa anay Yugoslavia, Afghanistan, Iraq, Libya kag Syria. Nangin pangunahon nga rason sa nasambit nga mga gera ang kontrol sa ginakuhaan sang enerhiya kag mga linya sang suplay. Padayon gihapon ang US sa pag-imposar sang blokeyo pang-ekonomya kag pangmilitar, pagpamahug kag probokasyon kontra sa Democratic People’s Republic of Korea kag Cuba.

Ang mga tikang sini lang sang administrasyon Obama padulong sa posible nga pagbalik sang diplomatiko nga relasyon sa Cuba wala nagakahulugan nga pagtapos sang mga paghugot sang US sa ekonomya kag mga padihut sini nga pukanon ang subong nga gubyerno kag sistema pangkatilingban sang Cuba. Ginapakita sini ang kapaslawan sang US nga ihamulag ang Cuba. Sa bahin sang gubyerno sang Cuba kag Partido Komunista sang Cuba, gindeklarar nila nga padayon nila nga pangapinan ang mga prinsipyo sang kahilwayan, pungsodnon nga soberanya kag sosyalismo.

Sa sulsol sang mga neokonserbatibo, ginasistematisa sang US ang engrande nga iskema para ipaidalum ang bilog nga kalibutan sa hegemonya sang US o Pax Americana sa bilog nga ika-21 siglo gamit ang bug-os nga sakup sang gahum sini, labi na sa paggamit sang superyor nga high-tech nga kusog-militar batuk sa nagaluntad kag potensyal nga kaaway o mga nagabato nga estado sa mga atrasadong pungsod. Samtang ginapapino ang pila ka baraghal nga unilateral nga retorika, padayon ang ginasiling nga anti-neokonserbatibo nga rehimeng Obama sa pagduso sang isa ka pangkalibutanon nga areglo nga unipolar nga ginaharian sang US.

Pila ka beses na nga ginpakita sang US kon paano sini ginagamit ang kumbinasyon sang mga kampanya nga pagpamomba kag pagpresyur sa ekonomya agud pukanon ang isa ka estado kag papungkuon ang hubon sang mga papet. Ginapakagamay sini kon paano nakapatuhaw sa ulihi ang agresyon nga ini sang rebolusyonaryo nga pagbato sang pumuluyo.

Tubtob sining ulihi ginasa-ulog sang US kag mga imperyalistang alyado sini ang lubos nga integrasyon sang China kag Russia sa pangkalibutanon nga sistemang kapitalista bilang kamatayon sang sosyalistang handum kag pagpabaskog sang pangkalibutanon nga kapitalismo. Ugaling sobra subong ang pangulba sang US nga ang mga daku nga kapitalistang pungsod nga ini nagahangkat sa hegemonya sang US kag nagagamu sa pangkalibutan nga areglo nga gindisenyo sang Washington.

Bangud sa nagabaskog nga nagatindog sa kaugalingon ang Russia kag China, nagadaku ang mga kontradiksyon nga inter-imperyalista sa mga malapad nga sakup sang mga isyu: ekonomya, negosyo, pinansya, seguridad kag iban pa. Nagakatabo ang panibag-o nga pag-alinyar sang mga kapitalistang gahum sa pagpanguna sang China kag Russia sa Shanghai Cooperation Organization (SCO) bilang bloke pangseguridad kag sa BRICS (Brazil, Russia, India, China kag South Africa) bilang bloke pang-ekonomya.

Nagapadayon nga polisiya sang pagpakig-areglo kag pagpugong ang gamit sang US sa China. Pero sining nagtaliwan nga mga tuig, mas nagatum-ok ini sa pagpugong paagi sang estratehiko nga pagsaylo sini pakadto sa East Asia kag nagtum-ok diri sang 60% sang pwersa nabal kag 50% sang pwersa sa kalupaan kag pangkahanginan sang US.

Ang estratehiko nga pagsaylo sang mga pwersa militar ginakumbinar sa Trans Pacific Partnership Agreement kon sa diin hungod nga wala gin-upod ang China. Sa subong, ang lutaw nga katuyuan sang US amo nga ipresyur ang China nga isapribado ang mga empresa pang-estado sini kag engganyuhon ang mga ginatawag nga pwersa nga maki-demokrasya nga paluyahon kag sikwayon ang Partido Komunista bilang awtoridad nga nagahatag sang lehitimo nga dagway sa nagaharing burgesya sa China.

Kadungan sini, ginapadayon sang US kag UK bilang pinakamasupog nga alyado sini sa NATO ang mga probokasyon batuk sa Russia nga gin-umpisahan sang ginatawag nga mga de-kolor nga rebolusyon4 sa mga pungsod nga ara sa dulunan sini. Ginapasingki sini ang mga probokasyon paagi sang hayag nga pagsulsol kag pagpondo sa mga grupo nga neo-Nazi sa Ukraine para ibagsak ang gubyernong Yanukovych kag tukuron ang isa ka masupog nga maki-US kag maki-NATO nga gubyerno diri.

Ginapanubo sang gubyerno nga ini ang pagkabig sa mga etnikong Russian kag mga rehiyon sa Ukraine nga nagahambal sang Russian kag ginadabukan sila nga iduso ang kinamatarung sa kaugalingon nga determinasyon kag ideklarar ang ila kauga-lingon nga mga republikang pungsod. Ginapalala sini ang sitwasyon sang salakayon ang nasambit nga mga rehiyon sa Novorossiya kag basulon ang Russia sa missile attack sa komersyal nga eroplanong MH-17 sang Malaysia sang Hulyo. Ang wala sang basehan nga akusasyon ang ginarason sa pag-imposar sang pang-ekonomya nga silut sang US kag EU kontra sa Russia kag pagsuspendir sa Russia halin sa anay G-8. Sang sini lang nagpaggwa sang resolusyon ang US Congress nga halos nagadeklarar sang gera kontra sa Russia.

Luwas sa pagsilut, ginabutong panubo sang US kahimbon ang Saudi Arabia ang pangkalibutanon nga presyo sang krudong langis agud malaparan nga madestabilisa ang Russia, Venezuela, Iran kag Nigeria, nga lunsay nagasalig sa pag-eksport sang langis. Nagatibusok na subong padulong sa $50 dolyar kada bariles ang presyo sang langis bangud sa sobrang suplay halin 700,000 tubtob duha ka milyong bariles kada adlaw paagi sa pagpataas sa produksyon sang shale oil sang US sa indi pa matupungan nga lebel sa pihak sang mataas nga gasto sa produksyon kag pagbalibad sang Saudi Arabia sa ginaduso sang mga myembro sang Organization of Petroleum Exporting Countries nga buhinan ang produksyon sang krudo nga langis para mauntat ang pagtibusok sang presyo sini.

Ang mga probokasyon sang US kag mga imperyalistang alyado sini lunsay sa China kag Russia nagaduso lang sa duha ka pungsod nga mag-upod kag magpangapin sa ila magkapareho nga interes. Nagtukod sila sang mga kasugtanan bahin sa negosyo sa langis, gas kag iban pang hilaw nga materyales halin sa Russia kag mga pagkaon kag produkto nga ginamanupaktura halin sa China kag sa paglatag sang mga tubo sang langis kag riles para diri. Nag-isa man sila nga maghiwat sang mga tingub nga paghanas-militar, tukuron ang BRICS Bank kag maggamit sang kwarta luwas sa dolyar sang US para sa negosyo.

Lumos gihapon ang US sa gintuga sini nga mga kumunoy sa Middle East, Central Asia kag Africa. Ginapalala kag ginapakumplikar sini ang sobra na sini nga pagkahitad bilang imperyalistang gahum sa pagsulsol sini sa China o sa Democratic People’s Republic of Korea sa East Asia kag sa Russia sa bahin sang Europe.

Sayup nga ginsigahum sini nga tanan nga pungsod sa EU magasunod sa dikta sang US sa tanan nga tion. Ang pila ka mayor nga pungsod sa EU nagakinahanglan sang langis kag gas nga sarang nga isuplay sang Russia kag nagapang-alang-alang nga mangin sunud-sunuran sa liwat nga ginabuhi nga Cold War kag sa bayluhanay sang pamahug nukleyar sa tunga sang US kag China. Sa ano pa man, ginapamilit sang US nga magsulsol sang kinagamu sa Eastern Europe kag ihigot ang mga pungsod sa EU sa balayon sang NATO.

Ang malawigan kag padayon nga nagalala nga krisis sang pangkalibutanon nga kapitalismo ang nagaduso sa mga imperyalista nga gahum nga paigtingon ang ila banggianay sa liwat nga pagtulunga sang kalibutan. Bilang sabat sa nagabaskog nga pamahug sang agresyon kag “first nuclear strike” sang US, nagalunsar man ang Russia sang kaugalingon sini nga mga ehersisyo agud ipakita ang kaugalingon nga kusog-militar kag ikasarang nukleyar. Dapat magpabaskog ang mga rebolusyonaryong partido sang proletaryado kag pumuluyo sang kalibutan agud pamatukan ang mga gerang agresyon kag inter-imperyalista nga gera nga pangkalibutanon.

Ang malala nga krisis sa ekonomya kag gamu sa pulitika nga ginabunga sang mga kontradiks-yon nga inter-imperyalista paborableng kundisyon para sa liwat nga pagsulong sang kahublagan para sa pungsodnon nga kahilwayan, demokrasya kag sosyalismo. Ang nagadaku nga peligro sang mga imperyalistang gerang agresyon kag ang posible nga paggamit sang mga armas nukleyar sa inter-imperyalistang gera mahimo kag dapat batuan paagi sang kahublagang masa kag rebolusyonaryong gera sibil sa tanan nga imperyalistang pungsod kag iban pa nga bahin sang kalibutan.


Pagpakapapet, korapsyon, pagpandambong kag brutalidad ang nagasamad sa rehimeng US-Aquino kag sa bilog nga nagahari nga sistema

Sa una nga apat ka tuig sini sa poder, ang rehimeng Aquino ginapahambog sang mga imperyalista kag lokal nga reaksyunaryo nga tagasakdag sini bilang simbolo sang maayo nga pagginubyerno kag kalinungan kag kauswagan. Ang katuyuan sang mga imperyalista kag mga dalag nga reaksyunaryo nga himuon nga tuman ka epektibo si Aquino sa pagpaniplang sa pumuluyo, sa labi nga denasyunalisasyon kag liberalisasyon sa operasyon sang dumuluong nga kapital kag sa pagpang-atake sa rebolusyonaryo nga kahublagan paagi sa Oplan Bayanihan.

Ginpaboran ini sang malaba nga “press honeymoon” o indi pagsaway sang mga imperyalista, lokal nga reaksyunaryo nga masmidya kag “opinion poll survey.” Pero sa ulihi nga duha ka tuig sini sa poder, gindagsa ang rehimen sang singgit kag paghulag sang pumuluyo para patalsikon ini. Ang todo-larga nga korapsyon sang rehimen, labi na sa paggamit sang sistema nga pork barrel kag paghatag-pabor sa pamilyang Aquino-Cojuangco kag mga kroni sini tuman nga nahayag na.

Ginbubuan man ang rehimen sang hot money o portfolio investments5 halin sa mga hedge fund6 sang US agud tugahon ang ilusyon sang “milagro sa ekonomya.” Ang ginailusyon nga 6.8% kag 7.2% nga pagdaku sang GDP7 sadtong 2012 kag 2013 amo ang bunga sang dumuluong nga hot money nga nag-ilig sa merkado sang sapi kag bono nga bisan paano nagsulay sa nakasandig-sa-import kag sa lumos-sa-utang nga pagkonsumo, lakip ang mainggat pero mahuyang nga pag-uswag sang pribado nga konstruksyon.

Napaslawan ang bukal nga liwat buhion ang nakatum-ok-sa-eksport nga malamanupaktura sang mga semiconductor, bayu kag sapatos kag ang pag-asembol sang mga kotse kag mga kasangkapan pangbalay, nga nauna na nga ginpabagsak sang depresyon sa kalibutan. Wala sini ginabag-o ang sandigan nga kamatuoran nga wala sang kauswagan nga nagahigot sa kadam-an sang kusog-sa-trabaho sa kahimtangan nga agraryo kag malapyudal sa pagtuga sang mga produkto kag nagatabog sa 20% sang populasyon nga magpangita sang trabaho sa luwas sang pungsod.

Ang madasig nga pagtibusok sang ilig sang hot money amo ang bunga sang amat-amat nga pagbuhin sa ginatawag nga “quantitative easing” sa US (madasig nga pagpalapad sang suplay sang kwarta) kag sang pagpahugot sang pautang sa China kon sa diin ang paglapad sang pangpubliko nga utang kag pribado nga pagpautang tuman nga mas daku sangsa US. Ang depresyon sa kalibutan pat-ud nga magapaluya kag magapalain sa ekonomya sang Pilipinas.

Ang pagkaatrasado sang Pilipinas ginapalala kag ginapadalum sang polisiya nga neoliberal. Ginapalarga sang liberalisasyon sa pamumuhunan ang mga dumuluong kag mga daku nga kumpanya nga kumprador nga kontrolon ang polisiya pang-ekonomya kag pangpinansya sang pungsod agud dambungon ang kusog-sa-pagtrabaho kag dunang manggad, makapagwa sang hilaw nga materyales kag makalikaw sa pagbayad sang buhis. Ang wala untat nga pagpalapad sang nakatum-ok-sa-eksport nga pagmina, pagtroso kag mga plantasyon nagaresulta sa malala nga kahalitan sa ekonomya kag kapalibutan.

Sa denasyunalisasyon sang mga bangko kag lokal nga komersyo, pat-ud ang pagkuripon sang mga dumuluong sa utang panggwa kag kita nga dolyar sang mga mamumugon nga kontraktwal sa luwas sang pungsod. Nagaayon sa traidor nga kinaiya sang rehimeng Aquino ang ginapadihot sini nga pag-amyenda sa konstitusyon sang 1987 agud makuha ang mga probisyon bahin sa soberanya pang-ekonomya, pag-amlig sang pungsodnon nga patrimonya kag paghugot sa mga dumuluong angut sa dumuluong nga pamuhunan.

Pabor sa mga dumuluong nga bangko, mga kumpanya nga multinasyunal kag mga daku nga kumpanya sang mga kumprador ang pribatisasyon sang mga propyedad publiko nga nagaresulta sa wala sang katapusan nga paghugakom sang ganansya kag sa pagkagaruk sang mga serbisyo sosyal. Ang deregulasyon sang mga pag-istrikto sa katilingban kag kapali-butan nagaresulta sa tuman nga pagpanghimulos sa mga mamumugon, kababainhan kag mga bata kag sa polusyon kag pagkawasak sang kapalibutan.

Ang mga dumuluong nga korporasyon kag mga daku nga kumprador ang labi nga nakapanginpulos sa bukal nga tuga sang dumuluong nga hot money kag paggastos sa pork barrel. Sa paghuthot sang ila nga superganansya, labi nila nga ginpaantus ang pumuluyo nga nagabatas sa mataas nga porsyento sang disempleyo, ginpanubo nga kita, wala sang duta kag wala sang puluy-an, nagatimbuok nga bili sang mga basehang produkto kag serbisyo kag sang pagkagaruk sang mga serbisyo sosyal kag sang kapalibutan. Nangin ugat ang mga ini sang labi nga pagkaatrasado, paglapad sang depisit sa negosyo kag badyet kag sang nagadaku nga pangguwa kag lokal nga pangpubliko nga utang.

Lubos na nga nabuyagyag ang korapsyon sang rehimeng Aquino sa paghimo sa tuigan nga badyet nga ginabug-os sang mga bultuhan nga pondo nga solo kag arbitraryo nga ginadesisyunan sang presidente sandig sa iligal nga deklarasyon sang mga nasupot kuno nga pondo para mabulsa ini kag mapatuyangan. Mismo ang Korte Suprema, lakip ang mga mahistrado nga ginbutang ni Aquino ang nagdesisyon nga ang mga pamaagi pareho sang Disbursement Acceleration Program kag Priority Development Assistance Fund indi konstitusyunal kag iligal.

Pero pilit pa gihapon nga ginakabig sang rehimeng Aquino ang P2.6-trilyon nga badyet para sa 2015 kag mga pondo nga wala sa badyet (pareho sang pondo nga Malampaya, kita sang PCSO kag iban pa) bilang pondo nga pwede nga gastuhon suno sa personal nga pagdesisyon sang pressidente. Wala sang kutod ang korapsyon sang rehimeng Aquino. Nagalapos ini sa tanan nga mga kontrata sang suplay sa mga ahensya nga sibilyan kag militar sang reaksyunaryong gubyerno, sa pinansya kag operasyon sang mga korporasyon nga ginapanag-iyahan sang gubyerno, sa mga proyekto nga imprastruktura sa idalum sang programa nga Private-Public Partnership kag sa ginapanagtag nga kwarta sa idalum sang Conditional Cash Transfer kag PAMANA.

Wala man ginarespeto sang mga makawat nga burukrata kag upisyal militar ang programa nga relief kag rehabilitasyon para sa mga biktima sang superbagyo nga Haiyan/Yolanda kag iban pang kalamidad. Ang lapnagon nga korapsyon nagakabuyagyag bunga sang singgit sang mga biktima, sang militante nga pagpursiger sang pumu-luyo kag mga rebolusyonaryong pwersa kag sang mga kontradiksyon sang rehimen sa mga karibal sini nga paksyon sa sulod sang nagaharing sistema.

Mahimo nga lauman nga ang korapsyon kag iban pa nga kagarukan sang rehimen mabuyagyag samtang nagaigting ang mga kontradiksyon sa kubay sang mga reaksyunaryo kaangut sang eleksyon presidensyal sa 2016. Bisan pa man, ang mga nagdeklarar nga mag-kandidato sa pagkapresidente wala nagpresentar sang anuman nga kasiguruhan nga may signipikante nga pagbag-o sa kinaiya sang eleksyon kag sa nagaharing sistema. Ang dalagan sang eleksyon igatalana pangunahon sang mga daku nga tagagasto sa kampanya, sang mga dinastiya sa pulitika, sang paggamit sang resorsa sang gubyerno kag manipulasyon sang de-kompyuter nga sistema nga elektoral.

Nakahanda ang rebolusyonaryo nga hublag nga ibuyagyag ang pagkapaltik sang sistemang elektoral kag pakamalauton ang pinakamalaut nga pwersa pulitikal, mga kandidato kag mga lokal nga mapanghimulos nga sahi nga nagaalagad sa imperyalismong US. Mahimo man sini nga hingalitan ang mga kontradiksyon sa kubay sang mga reaksyunaryo, gamiton ang polisiya kag taktika sang pagpakighiliugyong prente sa halambalanon elektoral, ilatag ang pinakaimportante nga isyu sang pumuluyo kag sakdagon ang programa kag katuyuan sang pag-agum sang makatarungan kag pangmalawigan nga kalinungan. Sa sina, ara sa mas maayo nga pusisyon ang pinakapatriyotiko kag pinakaprogresibo nga mga partido kag kandidato nga makapadaug sang mas madamu nga pwesto sa reaksyunaryo nga parlamento kag lokal nga gubyerno.

Tuig-tuig na lang ginasumpa sang rehimeng Aquino nga pagawaskon ang armadong rebolusyon sa idalum sang disenyo nga US nga Oplan Bayanihan kag nagapakita sang wala sang seryoso nga interes sa negosasyon pangkalinungan sa National Democratic Front of the Philippines. Sa subong, maathag nga indi masarangan nga waskon sang reaksyunaryo nga armadong pwersa ang armado nga rebolusyon bisan pa nagahimo sila sang lapnagon kag sistematiko nga mga paglapas sa tawhanong kinamatarung kag bisan pa masarangan nila sa pulupanahon ang dramatiko nga mga pagpang-aresto kag pag-atake.

Malayo nga mas malala ang rehimeng Aquino kaysa rehimeng Arroyo sa pagpabilanggo sang mas madamu nga pumuluyo base sa mga himu-himo nga kaso sang rebelyon kag kinaandan nga krimen nga paglapas sa Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and International Humanitarian Law kag sa doktrinang Hernandez bahin sa mga kaso nga pulitikal. Ginbilanggo man sini ang 14 nga konsultant pangpulitika sang NDFP nga paglapas sa Joint Agreement on Safety and Immunity Guarantees. Sa sandigan, magkapareho sa kalain ang rehimeng Aquino kag Arroyo sa pagpahanugot sang iligal nga detensyon, tortyur, ekstrahudisyal nga pagpamatay, pwersahan nga pagpalayas, pagpang-agaw sang duta sa mga mangunguma kag pagpangtapna sa mga mamumugon kag ila nga mga unyon. Ginahayag sang lapnagon kag sistematiko nga paglapas sa tawhanong kinamatarung sa idalum sang Oplan Bayanihan nga paltik ang ginapabugal nga kalinungan kag kauswagan sang rehimen kag ginaduso sini ang pumuluyo kag mga rebolusyonaryong pwersa nga paigtingon ang pagbato sa nagkalainlain nga porma kag pamaagi.

Tuig-tuig, nakatipon ang Partido sang tanan-nga-bahin nga mga kadalag-an sa pagpatuman sang pangkabilugan nga linya sang demokratikong rebolusyon sang banwa paagi sa malawigan nga inaway banwa. Sa pihak sang mapanggera nga pusisyon sang rehimen sa armadong rebolusyon, ang NDFP, pareho sang Partido, lubos nga muklat sa nagalala nga krisis sang nagaharing sistema kag padayon nga nagapangita sang posibilidad nga mahiwat ang negosasyon pangkalinungan para maagum ang mga benepisyo para sa pumuluyo nga Pilipino.

Ginapahambog sang rehimen Aquino nga may ara ini nga madeploy nga mas madamu nga pwersa militar batuk sa pumuluyo, sa Partido kag sa Bag-ong hangaway sang Banwa sa Mindanao bunga sang kasugtanan pangkalinungan sa Moro Islamic Liberation Front. Sa kamatuoran, 60% sang reaksyunaryo nga armadong pwersa ang ginareport nga gindeploy batuk sa pwersa sang BHB sa Mindanao. Samtang padayon nga nagalunsar sang tanan-nga-bahin nga armado nga pagbato ang BHB sa Mindanao, determinado man ang pumuluyong Bangsamoro nga isulong ang ila nga rebolusyonaryo nga armadong pag-himakas tubtob wala ginarespeto ang ila nga kinamatarung sa kaugalingon nga determinasyon kag sa duta sang ila katigulangan.

Umpisa nga mapahalin ang mga base militar sang US sa Pilipinas sang 1992 bunga sang desisyon sang Senado sang Pilipinas nga indi pag-aprubahan liwat ang US-RP Military Bases Agreement, sige-sige na nga gintinguhaan sang US nga liwat ideploy ang mga pwersa sang militar sini sa Pilipinas sa nagkalainlain nga tabon pareho sang mga tingub nga ehersisyo militar, paghanas sa tingub nga operasyon, aksyon sibiko, bulig medikal, relief para sa kalamidad kag anti-terorismo.

Sa proseso, ginpadihot sini ang Mutual Logistics and Support Agreement kag ang Visiting Forces Agreement (VFA) para makatambak ini sang mga pwersa militar sa teritoryo sang Pilipinas kag makamentenar sang mga forward station8. Sa subong, may ara na ini nga Enhanced Defense Cooperation Agreement (EDCA) kon sa diin mahimo ini nga mag-angkon sang mga base militar sa tabon sang mga Agreed Locations sa sulod sang mga base kag reserbasyon militar sa Pilipinas. Ang mga ini maathag nga paglapas sa Konstitusyon sang 1987, partikular ang probisyon nga nagadumili sa mga dumuluong nga base militar. Produkto ang probisyon nga ini sang paghimakas masa batuk sa US kag sa pasista nga diktaduryang Marcos.

Ginagamit sang rehimeng Aquino ang banggianay sa kadagatan sang Pilipinas sa China para luiban ang pungsodnon nga soberanya kag teritoryal nga integridad sang Pilipinas paagi sa pagpahanugot sang liwat nga matukod ang mga base militar kag ideploy ang mga pwersa militar sang US sa Pilipinas angut sa estratehiko nga pagsaylo sang US sa East Asia.

Ang US isa sang wala nagahinulsol nga manalakay sang Pilipinas kag sang pumuluyong Pilipino halin pa sang 1899. Indi ini masaligan nga pangapinan ang Pilipinas batuk sa China bilang potensyal nga manugsalakay. Mas daku ang interes sang US nga makipagrelasyon sa China sangsa Pilipinas. Gin-ako man sini nga indi sini madepensahan ang Pilipinas kontra sa China kag sa kamatuoran wala ini nagpamatuk sa pagsakup sang China sa Panatag Shoal kag pila ka isla kag bahura sa Spratlys.

Sa idalum sang UN Convention on the Law of the Sea, may kinamatarung ang Pilipinas sa eksklusibo nga sona pang-ekonomya kag sa extended continental shelf sa South China Sea. Sa pangmalawigan, ang pinakamaayo nga mahimo sang pumuluyong Pilipino amo ang itib-ong ang pungsodnon nga soberanya, agumon ang demokrasya sang pumuluyo, pauswagon ang ekonomya paagi sa reporma sa duta kag nasyunal nga industriyalisasyon, agumon ang hustisya sosyal kag itib-ong ang internasyunal nga pagpakighiliusa para sa kalinungan kag kauswagan.

Paagi sa pag-agum sang tunay nga pungsodnon nga kahilwayan kag industriyalisadong ekonomya, makahimo ang Pilipinas sang kaugalingon sini nga modernong pamaagi sang depensa kag mamaksimisa ang diplomasya batuk sa anuman nga pamahug o agresyon halin sa dumuluong nga gahum. Mahimo nga lantawon sang pumuluyong Pilipino ang bag-o kag mas masanag nga sosyalista nga buasdamlag paagi sa paglunsar kag pagdaug sang demokratikong rebolusyon sang banwa batuk sa imperyalismo kag mga lokal nga mapanghimulos nga sahi sang mga daku nga kumprador kag agalon nga mayduta.


Mga kadalag-an kag tulungdan sang Partido sa hilikuton sa ideolohiya, pulitika kag organisasyon

Ang pangkabilugan nga krisis sang pangkalibutanon nga sistemang kapitalista kag ang nagapadayon nga krisis sang nagahari nga sistemang malakolonyal ang nagadulot sang terible nga pag-antus sa pumululuyo sa halambalanon sang pagpanghimulos kag pagpamigos kag nagadabuk sa pumuluyo nga maghandum sang rebolusyonaryo nga pagbag-o. Ginasabat sang Partido ang handum nga rebolusyon sang pumuluyo paagi sa pagpaigting sang pang-ideolohiya, pangpulitika kag pang-organisasyon nga hilikuton agud labi nga pauswagon ang mga rebolusyonaryo nga pwersa kag ang rebolusyonaryo nga kahublagang masa.

Ang mga hilikuton nga ini nagaresulta sa signipikante kag bulawanon nga kadalag-an. Sining nagtaliwan nga mga tuig, nakaagum ang Partido sang signipikante nga mga pagsulong sa nagkalainlain nga patag sang rebolusyonaryo nga hilikuton. Napamunuan sini ang mga kumand sang BHB sa paglab-ot sa bag-o nga lebel sang sustenido nga pagpapalapad kag pagmentinar sang inisyatiba sa paglunsar sang malaparan kag masingki nga pagpakig-away gerilya kag pagpaslaw sa mga kampanya sa pagtapna sang kaaway. Padayon ini nga nakatipon sang signipikante nga mga kadalag-an sa pagtukod sang mga yunit sang milisya sang banwa kag pagpatuhaw sang inisyatiba sang masa sa pagpasulong sang armadong paghimakas.

Ang mga kadre sang Partido nagapanguna sa pagtukod sang mga organo sang gahum pangpulitika nga may nagapalapad nga sakup sang awtoridad kag responsibilidad. Ang mga kampanya kag paghimakas para sa reporma sa duta ginalunsar sa nagapalapad nga erya. Padayon nga nagataas ang lebel sang pagpatuman sang reporma sa duta—ginalubad ang mga problema sa pagtukod sang kooperatiba sa dagway sang produksyon, ginalikawan ang dominasyon sang manggaranon nga mangunguma, ginatukod ang mga sosyalista nga tipo sang relasyon kag ginapataas ang lebel sang produksyon kag pagplano sang ekonomya samtang nagapasulong sang inaway banwa.

Ang panawagan para patalsikon ang rehimeng US-Aquino padayon nga nagalapad samtang nagasulong ang demokratiko nga kahublagang masa. Padayon nga nagabaskog ang pumuluyo sa ila pagbuyagyag kag pagbato sa kagarukan, pagpakapapet, brutalidad kag pagbinutig sang nagaharing rehimen. May bastante nga basehan para magsulong sang daku ang kahublagang masa sa masunod nga isa o duha ka tuig.

Samtang ginapamunuan sang Partido ang pagtipon sang abanse nga mga eksperensya sa pagpasulong sang rebolusyonaryo nga kahublagan, ginapamunuan man sini ang paglubad sa mga nabilin nga problema nga ginaatubang sang mga pwersa sa iban nga patag sang rebolusyonaryong hilikuton.

Dapat makapalapad kag makapabaskog sang signipikante sa masunod nga mga tuig ang Partido Komunista sang Pilipinas agud maisulong ang rebolusyonaryo nga paghimakas sa bag-o nga halintang.

Bilang abanse nga destakamento sang proletaryado, malig-on nga ginatib-ong kag labi nga ginapauswag kag ginapalapnag ang teorya kag praktika sang Marxismo-Leninismo-Maoismo (MLM). Ginasiguro sini nga ang mga kadre kag katapu sang Partido nga nakatapos sang pormal nga basehan, intermedya kag abanse nga kurso sang Partido sa relatibo malip-ot nga panahon. Ang mga pormal nga kurso nga ini kinahanglan para sa paghangup sang Marxista-Leninista-Maoista nga basehang prinsipyo kag metodo sa pagpaminsar.

Ang mga pormal nga kurso sang Partido paniguro nga ang Partido ginaubayan sang Marxismo-Leninismo-Maoismo kag ang katapuan sang Partido nagakuha sang inspirasyon diri kag kongkreto man ini nga talaksan sang pagtinguha sang Partido nga pataason ang lebel sang proletaryo nga kamuklatan sang mga kadre kag katapu sini. Sa adlaw-adlaw, pila ka pulo nga mga pulong pagtuon ang ginaorganisa sang mga yunit sang Partido lunsay sa kasyudaran kag kaumhan.

Ang mga organo, yunit kag indibidwal nga katapu sang Partido ginabuyok nga magtuon sang rebolusyonaryo nga teorya kag praktika lampas sa gintalana nga oras kag kaundan sang mga pormal nga kurso sang pagtuon. Ang mga teksto sang mga klasiko nga sinulatan nga MLM kag mga artikulo nga teoritiko nga himo sang Partido madali nga makuha labi na sa bulig sang internet. Ang Departamento sa Edukasyon sang PKP nakapagwa man sang ginpasimple nga mga teksto kag bulig audio-visual sa nagkalainlain nga lenggwahe sa Pilipinas para sa mga kaupod nga mas gamay ang kahanasan sa pagbasa sang mga malaba nga teksto sa dumuluong nga lenggwahe.

Dapat maalam nga gamiton sang mga kadre sa tanan nga lebel sang Partido ang Marxista-Leninista-Maoista nga metodo sang pagpaminsar agud tun-an ang ila hilikuton, tumuron ang mga problema kag maghimo sang mga solusyon. Ang mga lider sang Partido dapat pulu-panahon nga magsuma sang ila hilikuton agud siguruhon nga ang mga lebel sang hilikuton sa tagsa-tagsa ka patag mapataas sa masunod nga lebel. Ginatalana sang pag-uswag nga magbantay ang mga kadre sang Partido batuk sa istagnasyon kag tinguhaon nga pulu-panahon nga pataason ang kalidad sang ila mga hilikuton.

Ang rebolusyonaryo nga teorya dapat gamiton bilang dinamiko nga kasangkapan sa pagpanayasat pangkatilingban, pagpanalawsaw bahin sa polisiya, pagsuma sang mga ekperensya kag pagplano agud lubaron ang kongkreto nga mga problema kag italana ang mga tulungdan sa rebolusyonaryong paghimakas. Ang mga mayor nga halambalanon nga may pungsodnon kag pangkalibutanon nga importansya dapat talakayon sa ubay sang teorya sang Marxismo-Leninismo-Maoismo. Dapat mag-organisa kag maghiwat sang mga kumperensya bahin sa hilikutin kag teorya agud tala-kayon kag resolbahon ang gila-yon nga mga halambalanon nga may daku nga epekto sa kondukta sang rebolusyonaryong hili-kuton sa nagkalainlain nga patag kag lugar.

Permi nga mabinantayon ang Partido kag determinado nga makigsumpong sa labing makasalamad nga impluwensya sang suhetibismo, modernong rebisyunismo, repormismo kag oportunismo. Ano man ka bulawanon ang mga kadalag-an kag naagum sang Partido, permi sini nga ginatum-ukan ang absoluto nga kakinahanglanon nga magpabilin nga mapainubuson kag magsaway sa kaugalingon agud padayon ini nga magsulong.

Sunud-sunod nga kadalag-an ang naangkon sa pagpasulong sang pangkabilugan nga linya sang demokratikong rebolusyon sang banwa paagi sa malawigan nga inaway banwa. Napaslaw sini ang kada estratehiko nga plano sang US kag mga lokal nga reaksyunaryo nga waskon ang makatarungan nga paghimakas sang pumuluyo para sa pungsodnon nga kahilwayan kag demokrasya. Ang gindabukan sang US nga pasistang diktaduryang Marcos indi lang napaslawan nga punggan ang armadong rebolusyon, ginduso pa sini ang pumuluyo nga magpasakup diri. Ginlutos sang Partido kag pumuluyo ang tanan nga estratehikong kampanya nga ginbuhian sang rehimeng Marcos kag mga masunod nga rehimen para lutuson ang rebolusyon. Napamatud-an nga napaslawan ang Oplan Bayanihan antes pa man magtapos ang gindiriher sang US nga rehimeng Aquino. Padayon ang Partido sa maalam, maayo kag madinalag-on nga pag-uyat sa rebolusyonaryo nga armado nga paghimakas kag nagahiliugyong prente bilang mga hinganiban.

Sa absoluto nga pagpamuno sang Partido, ang BHB nangin pinakamabaskog nga rebolusyonaryong hangaway nga natukod sa kasaysayan sang Pi-lipinas. Nagsunod ini sa estratehikong linya sang malawigan nga inaway banwa, sang pagpalibot sa kasyudaran halin kaumhan kag pagtipon sang kusog tubtob luto na ang sitwasyon para agawon ang mga kasyudaran sa pungsodnon nga sakup. Ang armadong paghimakas nakainteggrar sa rebolusyong agraryo, nga ginalakipan sang minimum kag maksimum nga lebel sang pagpatuman, depende sa nagaluntad nga sitwasyon sa isa ka lokalidad. Nakaintegrar man ini sa pagtu-kod sang baseng masa paagi sa pagtukod sang mga organo sang gahum pangpulitika kag mga organisasyong masa sang nagkalainlain nga sahi kag sektor sang pumuluyo sa kaumhan.

Determinado ang Partido nga kumpletuhon ang halintang sang estratehikong depensiba sang inaway banwa kag maglab-ot sa bibi sang estratehikong pagkapatas sa labing madali nga panahon. Ang panawagan nga magsulong pakadto sa estratehikong pagkapatas nakapataas sa moral sang Partido, hangaway sang banwa kag pumuluyo. Mapagsik nila nga ginatungdan ang tagsa nila ka bahin para agumon ang mga rekisito agud lab-uton kag pauswagon ang halintang sang estratehikong pagkapatas, pareho sang pagpapalapad kag konsolidasyon sang mga katapuan sang Partido, mga yunit sang BHB kag mga prenteng gerilya kag ang pagpaigting sang inaway banwa para makaagaw sang masa madamu nga armas, pandayon ang mga rebolusyonaryong pwersa sa paghimakas, iintegrar o simpunon ang mga prenteng gerilya sa malig-on nga baseng purok sa diin man posible kag makaagum sang mas malapad nga popular nga suporta, mas daku nga teritoryo kag mas daku nga resorsa.

Tanan nga kumand kag yunit sang BHB may ikasarang nga paslawon kag lutuson ang mga atake sang kaaway. Sa pihak nga bahin, para mangin epektibo kag maayo nga magamit sini ang estratehiya kag taktika sa aktwal nga mga inaway kag mamentenar ang pleksibilidad kag inisyatiba labi na batuk sa mga konsentrado kag madugayan nga opensiba nga kontragerilya sang kaaway, kinahanglan sang mataas nga lebel sang determinasyon kag internal nga paghiliusa, mas madamu nga inagihan, kaalaman sa kaaway kag sa kaugalingon, maayo nga pagdesisyon kag labaw sa tanan, malapit nga angut sa masa kag maayo nga mobilisasyon kag paggamit sang suportang masa. Kag sa diin man nagalunsad sang konsentrado nga atake ang reaksyunaryong hangaway batuk sa isa ka kumand o yunit sang BHB, ang tanan nga iban pang kumand kag yunit sang BHB muklat sa obligasyon nila nga paigtingon ang kaugalingon nila nga opensiba agud hingalitan ang sobra nga pagkahitad sang kaaway kag suportahan ang ila mga kaupod nga ginaatake.

Ang inaway banwa padayon nga nagaagum sang mga breyktru sa pila ka rehiyon sa Mindanao. Halin sang umpisa sang 2014, estratehiko na nagdeploy ang AFP sang daku nga tropa sa Mindanao sa tuyo nga punggan ang pagsulong sang armadong paghimakas. Bisan pa man, ang nagasingki nga mga atake sang kaaway ginapaslaw sang BHB nga maisog, lubusan, maayo kag madinalag-on nga nagahimakas. Sa kabilugan nauyatan sang BHB ang inisyatiba kag dapat nga padayon ini nga maglunsar sang malapad kag maigting nga pagpakig-away gerilya agud idiskaril ang plano sang kaaway nga punggan ang pagsulong sang inaway banwa.

Sa ibang rehiyon, ang mga kumand sang BHB sa lebel sang rehiyon kag subrehiyon madinalag-on sa paglunsar sang mga koordinado nga mga armadong kampanya nga ginalakipan sang pila ka gamay nga taktikal nga opensiba sa pagkumbinar sa pila bunal sa ulo sang kaaway. Nagapabaskog sila sang ila mga ikasarang nga i-sustenir ang amo nga koordinado nga taktikal nga opensiba sa isa ka panahon agud agumon ang inisyatiba kag paslawon ang mga plano sang kaaway.

Sa kabilugan, ang inaway banwa nagasulong sang indi pareho sa nagkalainlain nga rehiyon sa bilog nga pungsod kag sa nagkalainlain nga subrehiyon sa sulod sang isa ka rehiyon. Ang ibang erya nga nagaatubang sa mga abanse nga halambalanon pareho sang paghanas sa mga kumander agud epektibong pamunuan ang mga platun, kumpanya kag batalyon sang BHB, pagpataas sang ikasarang kag inisyatiba sang mga yunit kag kumand sang milisya sang banwa, pagpalapad kag konsolidasyon sang mga lokal nga seksyon sang Partido, pagpataas sang produksyon kag pagpauswag sang sos-yalistang tipo sang relasyon sa produksyon sa mga erya sang reporma sa duta, pagtukod sang mga interbaryo o lebel-munisipalidad nga mga organisasyong masa kag organo sang gahum pangpulitika, labi nga rebolusyonisasyon sang mga basehang organisasyon masa, pagpauswag sang sistema sang depensa sibil kag pagsustenir sang mga serbisyo pang-edukasyon, ikaayong lawas kag pang-ekonomya sa panahon sang gera.

Ang iban naman dapat pa nga may lubaron sa mga problema sa pang-intermedya kag basehan nga lebel nga nagasablag sa pagtinguha nga lab-uton ang kritikal nga kusog kag isustenir ang bwelo sang pagsulong pakadto sa mas mataas nga lebel. Lakip diri ang pagsiguro sang sustenido nga pagpalapad kag konsolidasyon sang mga yunit sang BHB kag pagtumod sa husto nga balanse sang hilikuton militar kag hilikuton masa. May kaangut man ini sa husto nga pagdeploy sang mga pwersa sang BHB kag pagtukod sang mga yunit sang milisya sang banwa agud siguruhon nga masakup ang mga prenteng gerilya nga wala labi nga ginahitad ang mga yunit sang BHB kag masarangan gihapon nila nga madasig nga magkonsentrar sang bastante nga numero sang pwersa agud maglunsar sang mga taktikal nga opensiba ukon maglunsar sang maniobra nga depensibo batuk sa mga nagaoperasyon nga tropa sang kaaway.

Sa kada lebel sang pag-uswag, ginasiguro sang Partido nga ang armadong paghimakas nagasulong katuwang sang rebolusyong agraryo kag pagtukod sang baseng masa. Masiguro ini paagi sang napapanahon nga mga pulong pagsuma agud magkuha sang mga leksyon kag ma-kahimo sang plano sang pagpassulong sa tatlo ka aspeto sang inaway banwa.

Ang sentral nga pamunuan sang Partido nagahimo sang maabtik kag signipikante nga mga tikang agud lubaron ang mga lat-ang sa pagpasulong sang inaway banwa paagi sang pagmobilisa sang mga ikasarang kag resorsa kag pagpauswag sang nagkalainlain nga pamaagi sang pagbuligay agud suportahan kag hatagan-sikad ang mga pagtinguha sang nagakaulihi pa nga mga bahin sang yunit sang Partido kag kumand sang BHB.

Sa pag-uyat sang hinganiban sang pungsodnon nga nagahiliugyong prente, ang Partido pangunahon nga nakasandig sa alyansa nga mamumugon-mangunguma kag pagtinguha nga hugpungon ang tanan nga patriyotiko kag progresibong pwersa sang masang anakbalhas kag sang nahanunga nga saray sang katilingban batuk sa imperyalismo kag reaksyon. Ang pangunahon nga ekspresyon sang basehang alyansa amo ang absoluto nga pagpamuno sang PKP sa BHB nga sa kadam-an isa ka hangaway nga mangunguma. Ang alyansa nga ini ginapakita man sa pagsuporta sang kahublagang masa sa kasyudaran nga sa kadam-an ginabug-os sang mga mamumugon kag alyado nga mga sahi sa mga paghimakas antipyudal sa kaumhan; kag amo man, sa pagtinguha sang kahublagang masa nga mangunguma nga mag-angut sa anti-imperyalista kag demokratikong paghimakas masa sa kasyudaran.

Sa pagpakig-alyado sini sa mga mangunguma, ginadapat sang sahing mamumugon ang polisiya kag mga taktika sang antipyudal nga nagahiliugyong prente. Nakasandig ini pangunahon sa imol nga mangunguma kag mamumugon sa uma, ginahabig ang nahanunga nga mangunguma, ginanyutralisa ang manggaranon nga mangunguma kag ginahingalitan ang mga litik sa tunga sang nasanagan kag mga despotikong seksyon sang agalon nga mayduta.

Depende sa sirkumstansya, ang Partido mahimo nga magpalapad sa nagahiliugyong prente agud hingalitan ang mga litik sa tunga sang mga reaksyunaryo kag labi nga ihamulag ang kaaway pero dapat permi sini nga ginapabilin ang kahilwayan kag inisyatiba.

Ginapahulag sang Partido ang pumuluyo sa mga kampanyang masa base sa pungsodnon, makasahi o sektoral nga interes. Ang mga pang-ekonomya nga paghimakas dapat ikumbinar kag muklat nga pataason sa lebel sang pangpulitika nga paghimakas agud sige-sige nga palaparon ang abot sa masa samtang ginapataas ang ila militansya kag kamuklatan pangpulitika kag pamunuan ang ila paghulag padulong sa husto nga rebolusyonaryong direksyon. Ang mga polisiya kag taktika sang pungsodnon nga nagahiliugyong prente ginagamit agud isahon ang mga organisadong pwersa nga ginapamunuan sang Partido, mga alyadong pwersa kag ispontanyong masa. Ang progresibo nga kahublagan nakatipon sang malapad kag manggaranon nga inagihan sa pagpauswag sang mga daku kag makagagahum nga kahublagang masa nga nakasentro sa kasyudaran.

Ang reporma sa duta kag iban pa nga kampanyang masa ginasulong sa kaumhan agud imentenar kag pauswagon ang pagpasakup sang masang mangunguma kag iban pang pumuluyo sa demokratikong rebolusyon. Ang mga kampanya nga ini ang pinakarason sa pagluntad sang mga rebolusyonaryo nga organisasyong masa kag organo sang gahum pangpulitika kag amo ang yabi sa pagpalapad kag pagkonsolida sang baseng masa. Kon mapabay-an ang mga ini kag ang pagpahulag sa masa nalimita sa pagsuporta sa materyal nga kinahanglanon sang mga pultaym nga yunit gerilya, magauntat kag magaluya ang baseng masa kag ang mga organisasyong masa, organo sang gahum pangpulitika kag mga lokal nga organisasyon sang Partido masami malutos sang burukratismo kag iban pang tendensya sa disorganisasyon.

Ang patriyotiko kag progresibo nga mga pwersa nagasulong sang mga kampanyang masa sa kasyudaran bahin sa kumprehensibo nga mga isyu agud pataason ang ila independyente nga kusog labi na sa kubay sang mga mamumugon, mala-proletaryado kag petiburgesya sang kasyudaran kag agud hingalitan ang tanan nga kahigayunan nga lab-uton ang pinakadaku nga numero sang pumuluyo sa pinakamalip-ot nga panahon. Ang kahublagang masa sa kasyudaran dapat maayo sa hayag kag ligal nga pamaagi sang pagpropaganda, pag-organisa kag pagpahulag samtang nagapundar sang madalum, malig-on kag malapad nga tago nga taludtod.

Dapat man ini magpakasampaton sang husto sa paggamit sang polisiya kag taktika sang pungsodson nga nagahiliugyong prente agud tipunon ang mga organisado nga pwersa nga ginapamunuan sang Partido, mga alyadong pwersa kag ispontanyong masa.

Ang nagapadayon nga nagagrabe nga kahimtangan nagaduso sa pumuluyo nga maglunsar sang nagasulunod nga pagpapadaku kag pagpalapad nga mga paghimakas masa. Di magdugay nga malampuwasan sang mga paghimakas masa sa kasyudaran ang kabaskog ginlab-ot sini sa nagtaliwan nga tatlo ka dekada sa paghiliusa sa nagkalainlain nga mga sektor nga isulong ang komun nga demanda nga ibalik ang pungsodnon nga minimum nga sweldo, pataason ang suhol kag sweldo, ibalik ang kasiguruhan sa trabaho, panubuon ang presyo kag pataason ang pangpubliko nga alokasyon sa serbisyo sosyal.

Ang mga nagalala nga dagway sang imperyalistang pagpandambong sa ekonomya kag pagpasilabot militar nagapainit sa diwa nga patriyotiko sang pumuluyong Pilipino kag sang ila determinasyon nga isulong ang paghimakas para sa pungsodnon nga kahilwayan.

Ang mga estudyante kag intelektwal dapat malaparan nga pahulagon agud magsulong sang gera nga propaganda batuk sa linya sa pulitika, ideolohiya kag pilosopiya nga ginatib-ong sang mga promotor sang imperyalistang neoliberalismo. Dapat manguna ang Partido sa mga pagtinguha nga rebyuhon ang kasaysayan sang kolonyalismo kag agresyon sang US agud painiton ang diwa sang patriyotismo sa subong nga henerasyon sang mga pamatan-on.

Ang kakinahanglanon nga isulong ang anti-imperyalista nga kahublagan pagtuon kag opensiba sa propaganda nga ginatum-ukan ang kakinahanglanon nga paigtingon ang panawagan nga ibasura ang mga bangian nga kasugtanan militar pareho sang EDCA, VFA kag Military Defense Treaty, tapuson ang presensya militar sang US kag agumon ang katarungan sa mga krimen sang mga suldado nga Amerikano batuk sa mga Pilipino. Ginatum-ukan man sini sang kakinahanglanon nga kontrahon ang agresibo nga propaganda nga imperyalista nga ginatigayon bilang paghanda sa pulong sang APEC sa Maynila sa maab-ot nga tuig nga may katuyuan nga pagguwaon nga may milagro nga pang-ekonomya kag tabunan ang sobra nga pag-antus kag pagpamigos sa pumuluyong Pilipino makaligad ang tatlo ka dekada sang liberalisasyon, deregulasyon, pribatisasyon kag denasyunalisasyon.

Nagapanawagan ang Partido sa pumuluyong Pilipino nga paigtingon ang ila paghimakas para patalsikon ang rehimeng Aquino kag palanungon ang rasonable nga panawagan nga pasabton ini sa tanan nga krimen sini batuk sa pumuluyo. Dapat isulong sang pumuluyong Pilipino ang pagpaigting sang mga paghimakas masa agud makatipon sang bastante nga kusog para patalsikon si Aquino sa poder.

Gusto sang rehimeng Aquino kag nagaharing sistema nga mag-agi ang pumuluyo sa eleksyon bilang pamaagi sang transisyon padulong sa rehimen nga kasunod ni Aquino. Pareho sadtong 2010 kag 2013, pahulagon sang imperyalismong US ang makinarya sini sa pagpasilabot sa pulitika agud siguruhon nga ang de-kompyuter nga eleksyon magapabor sa kandidato nga ginpili sini.

Sa proseso sang pagpukaw, pag-organisa kag pagpahulag sa masa nagatuhaw kag nagauswag ang mga aktibistang masa kag organisasyong masa. Ang kahublagang masa lunsay sa kasyudaran kag kaumhan nagahanas, nagapanday kag nagapauswag sang mga lider masa kag aktibista. Ginarekrut sang Partido bilang mga kandidato nga katapu ang pinakaabanse nga mga aktibista nga nagapaidalum sa rebolusyonaryo nga edukasyon masa kag nagabaton sa Konstitusyon sang Partido kag sa Programa para sa Demokratikong Rebolusyon sang Banwa.

Natural lang kag nagasalaming sa areglo pangkatilingban nga ang mga kandidato nga katapu ginarekrut halin sa kubay sang mga mamumugon kag nakaeskwela nga pamatan-on sa kasyudaran kag sa mga mangunguma sa kaumhan.

Ang katapuan sang Partido madalum nga nakaugat sa masang anakbalhas nga mga mamumugon kag mangunguma kag may pungsodnon nga sakup. Sa pihak nga bahin, indi pa gihapon pareho ang pag-uswag sa organisasyon sang Partido. Dapat padamuon ang mga katapu sang Partido agud may daku nga ligwa para sa pagdeploy sang mga kadre kag katapu sang Partido kon sa diin wala o kulang sila, labi na sa kaumhan.

Sa mga lugar sang ekspansyon, ang mga eksperensyado nga kadre mahimo nga ikumbinar sa mga lokal nga nagahandum magrebolusyon. Ang mga nakaeskwela nga pamatan-on nga katapu sang Partido kag mga aktibistang masa nagaintegrar sa masang anakbalhas paagi sa pagtuon sa ila sang ila kahimtangan kag kakinahanglanon kag paghibalo nila mismo kon paano sila makaalagad sa pumuluyo sa rebolusyonaryo nga dalan.

Dapat dulaon ang anuman nga ilusyon nga ang subong nga negosasyon pangkalinungan sa reaksyunaryong estado magalab-ot sa mga kumprehensibo nga kasugtanan sa mga problema pangkatilingban, sa ekonomya kag pulitika bilang basehan sang makatarungan kag pangmalawigan nga kalinungan. Ang pinakadaku nga sablag sa negosasyon pangkalinungan amo ang antinasyunal, anti-demokratiko kag anti-pumuluyo nga kinaiya sang reaksyunaryong gubyerno kag ang subong sini nga mga upisyal nga ginakabig sa negosasyon bilang pamaagi sang pagpasurender kag pasipikasyon sang mga rebolusyonaryong pwersa kag pumuluyo.

Ang maayo sa sugilanon pangkalinungan amo nga natigayon sang National Democratic Front of the Philippines nga palapnagon ang Programa para sa Demokratiko nga Rebolusyon sang Banwa kag makabulig nga agumon ang kadalag-an sang rebolusyon sa kadugayan o antes sini nga makabulig sa pakikipag-areglo kag pakipagbuligay sa isa ka gubyerno nga wala ginapamunuan sang Partido pero nagasakdag sang mga patriyotiko kag progresibo nga polisiya agud atubangon ang malala nga krisis dulot sang imperyalismo kag reaksyon.

Samtang, wala sang iban nga masilungan ang Partido kag pumuluyo kundi ang pagpursiger sa demokratiko nga rebolusyon sang banwa paagi sang malawigan nga inaway banwa batuk sa imperyalismo nga US kag mga lokal nga mapanghimulos nga sahi nga mga daku nga kumprador kag agalon nga mayduta. Ang krisis sang pangkalibutanon nga sistema nga kapitalista kag sang lokal nga nagahari nga sistema nagadulot sang terible nga pagpaantus sa pumuluyo pero ginaduso man sila nga makita ang kakinahanglanon para sa armado nga rebolusyon para sa pungsodnon kag kahilwayan sosyal sang pumuluyo.


Sumada sang mga gilayon nga hilikuton sang Partido Komunista sang Pilipinas

Sa pagdalum sang krisis sang nagahari nga sistemang malakolonyal kag malapyudal, labi nga nagabaskog ang pagsulog sang rebolusyon. Dapat padayon nga hingalitan sang Partido Komunista sang Pilipinas ang paborable nga kundisyon para isulong sa panibag-o nga lebel ang rebolusyonaryong hublag. Dapat uyatan sang hugot sang pamunuan kag bilog nga katapuan sang Partido ang masunod nga mga tulungdan:


1. Malig-on kag pursigido nga pabaskugon ang Partido sa ideolohiya, pulitika kag organisasyon sandig sa papel sini bilang destakamento sang proletaryo kag rebolusyong Pilipino. Dapat kita magpakasampaton sa paggamit sang proletaryo nga teorya, lakip ang mga leksyon nga natipon naton sa kaugalingon naton nga rebolusyonaryong praktika, bilang ubay sa pag-analisa kag paglubad sa subong nga mga problema nga ginaatubang sa pagpasulong sang aton nga mga rebolusyonaryo nga tulungdan.
2. Pamunuan ang pumuluyong Pilipino sa pagkundenar sa rehimeng Aquino sa pagpakatuta, korapsyon, pagpanghimulos, brutalidad kag pagbinutig sini. Dapat sini nga suportahan ang mga paghimakas sang banwa para patalsikon ang rehimeng Aquino bilang tikang sa pagpabagsak sa bilog nga nagaharing sistema o antes magtuhaw ang isa ka patriyotiko kag progresibo nga gubyernong transisyon. Dapat naton nga padayon nga epektibo, maabtik kag militante nga ipahayag kag iabante ang pinakamatalum nga kritika sa mga iskema sang rehimen, paslawon kag lutuson ang mga tuyo sini nga mangtiplang kag mamwersa, samtang ginapukaw kag ginapahulag naton ang pumuluyo sa higante nga mga aksyon protesta kag mga kampanya. Ang manggaranon nga inagihan sang pumuluyong Pilipino sa nagligad nga mga paghimakas kag pagpatalsik sa mga korap, papet kag mapiguson nga rehimen nagapakita sang walang sang pulos ang simple nga pagbaylo sang rehimen kag sang kakinahanglanon sang rebolusyon para ibagsak ang bilog nga sistema nga pangkatilingban.

3. Paigtingon kag isulong ang inaway banwa padulong sa lebel sang estratehikong pagkapatas sandig sa pangkabilugan nga linya sang demokratiko nga rebolusyon sang banwa. Dapat sini nga agumon kag kontrolon ang inisyatiba paagi sa paglunsar sang nagapadamu kag sustenido nga mga taktikal nga opensiba nga may pulu-panahon nga mga mabaskog nga bunal sa ulo sang kaaway. Dapat maghimo sang mga plano para palaparon ang BHB kag milisya sang banwa, pataason ang ila nga armas-luthang kag ikasarang sa halambalanon sang taktika kag teknika militar. Dapat lubos nga paslawon ang Oplan Bayanihan sang AFP. Uyat sang Partido ang absoluto nga pagpamuno sa hangaway sang banwa sa paglunsar sini sang pagpakig-away gerilya para magtipon sang kusog kag paluyahon ang kaaway sa bilog nga pungsod sa basehan sang nagapalapad kag nagapadalom nga baseng masa.

4. Palaparon kag konsolidahon ang rebolusyonaryo nga baseng masa sa kaumhan. Dapat siguruhon ang madasig nga pagpadamu sa mga lubos nga asosasyong masa. Dapat pataason ang ikasarang sang mga kadre sang Partido kag aktibista nga palaparon kag konsolidahon ang mga basehang organisasyon sang Partido, ang mga organisasyong masa, ang mga yunit sa kaugalingon nga pangdepensa kag sibil nga depensa, ang mga organo sang gahum pangpulitika kag ang mga programa sini sa edukasyon, ikaayong lawas pangpubliko kag reporma sa duta.

5. Maglunsar sang mga malapad nga kampanya para sa reporma sa duta kag iban pa nga paghimakas masa sa kaumhan. Pahulagon ang daku nga numero sang masa nga mangunguma sa mga paghimakas masa nga inter-distrito, pangprubinsya, inter-prubinsya o pangrehiyon.

6. Palaparon kag konsolidahon ang mga organisasyong masa sa kasyudaran. Dapat lab-uton ang dramatiko nga ekspansyon sa numero sang organisadong mamumugon kag estudyante bilang yabi sa pagpalapad sang iban pa nga demokratikong hublag. Dapat pauswagon ang ikasarang nga maglunsar sang mga koordinado nga paghimakas masa sa pungsodnon nga sakop. Dapat ilunsar ang nagkalainlain nga hublag masa sa malapad nga mga isyu para isulong ang pungsodnon nga kahilwayan kag demokrasya. Dapat ilunsar kag paigtingon ang isa ka anti-imperyalista nga kahublagan sang pagtuon kag inaway propaganda.

7. Sakdagon kag gamiton ang polisiya kag mga taktika sang nagahilugyon nga prente para lab-uton kag pahulagon ang minilyon nga pumuluyo batuk sa dumuluong nga monopolyo kapitalismo, pyudalismo kag burukratiko kapitalismo.

8. Suportahan ang paghimakas sang mga nasyunal nga minorya para sa kaugalingon nga determinasyon, demokrasya kag mga tikang nga nagatib-ong sa ila nga interes (affirmative action). Dapat sini nga pangapinan ang kinamatarung sang minorya nga pumuluyo batuk sa pagsulod sang mga dumuluong nga kumpanya sa pagmina kag plantasyon kag batuk sa mga brutal nga kampanyang militar para palayason sila sa ila nga duta sang katigulangan.

9. Suportahan ang mga kontraktwal nga mamumugon sa gwa sang pungsod kag iban pa nga Pilipino sa iban nga pungsod.

10. Sakdagon kag palapnagon ang proletaryo nga internasyunalismo sa mga partido komunista sa bilog nga kalibutan kag ang anti-imperyalista nga paghiliusa sang tanan nga pumuluyo sang kalibutan. Dapat aktibo kita nga mag-amot sa liwat nga pagpapagsik sa mga proletaryo nga rebolusyonaryo nga partido pati sa malapad nga anti-imperyalistang hublag, labi na sa paghingalit sa nagalawig nga pangkalibutanon nga depresyon kag krisis sang monopolyo kapitalismo para isulong ang paghimakas kag paghiliusa sang proletaryado kag pumuluyo.
_________________________

1 Isa ka bungkos sang mga polisiya sa ekonomya nga ginaduso sang US, sang IMF kag World Bank nga solusyon sa mga pungsod nga nagaagi sang krisis.

2 Ang istagplasyon amo ang kahimtangan sang ekonomya kon sa diin manubo ang tantos sang pagdaku samtang mataas ang implasyon (o tantos sang pagtaas sang presyo sang mga balaklon) kag tantos sang disempleyo.

3 Mga pumuluyo nga may lahi nga African, Asian o Latino

4 Ginatumod sini ang mga pag-alsa sang ginbansagan suno sa popular nga duag pareho sang Rebolusyon nga Rosas sa Georgia (2003) kag Rebolusyon nga Kahel sa Ukraine (2004).

5 Pamuhunan sa merkado sang sapi o mga pangpinansya nga instrumento

6 Grupo sang daku nga namuhunan nga nagasulod sa mga merkado nga pangpinansya sa katuyuan nga makuha sang daku nga kita sa pinakamalip-ot nga panahon.

7 Gross Domestic Product o kabilugan nga natuga nga produkto kag serbisyo sang isa ka pungsod sa isa ka natalana nga panahon

8 Mga base sa mga estratehiko nga lugar para ilapit ang mga pwersa sa mahimo nga lunsaran sang gera.