No NPA threat against Pope Francis--CPP

Information Bureau
Communist Party of the Philippines
December 03, 2014

The Communist Party of the Philippines (CPP) today issued the following statement dismissing military claims of an "NPA threat" against Pope Francis who is set to visit the Philippines in January.  • The Communist Party of the Philippines (CPP) categorically denies the preposterous claims made by the Armed Forces of the Philippines (AFP) that the New People's Army (NPA) poses a threat to the security of Pope Francis who will be visiting the country in January 2015.
  • The AFP's claims, made the other day by its Central Command spokesman, are only meant to justify the deployment of large numbers of troops and the imposition of repressive policies against the people, especially in Samar and Leyte and other areas to be visited by the Pope.
  • Together with the rest of the Filipino people, the CPP, the NPA and all revolutionary forces look forward to Pope Francis' visit to the Philippines. Through his visit, the Filipino people hope to draw attention to the outstanding problems of poverty, exploitation of workers, land monopolies and feudal oppression, the wide gap between the super-rich ruling elite and the rest of the toiling people, human rights violations and the widespread use of state terror against the people.

====================

Pilipino Version


Kawanihan sa Impormasyon
Partido Komunista ng Pilipinas
Disyembre 03, 2014

Walang banta ang BHB kay Pope Francis--PKP


Inilalabas ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ang sumusunod na pahayag na nagbabasura sa ipinamamarali ng militar na "banta ng BHB" laban kay Pope Francis na bibisita sa Pilipinas sa Enero.
  • Tahasang pinabubulaanan ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ang hibang na pinagsasasabi ng Armed Forces of the Philippines (AFP) na diumano'y"banta ng NPA" sa seguridad ni Pope Francis na bibisita sa bansa sa Enero 2015.
  • Ang sinasabi ng AFP, na ginawa kamakalawa ng tagapagsalita ng Central Command nito, ay pagbibigay-katwiran lamang sa pagdedeploy ng malaking bilang ng sundalo at sa pagpapataw ng mga mapanupil na patakaran laban sa mamamayan, laluna sa Samar at Leyte at iba pang lugar na bibisitahin ng Papa.
  • Kasama ng sambayanang Pilipino, malugod na inaantabayanan ng PKP, ng BHB at ng lahat ng rebolusyonaryong pwersa ang pagbisita ni Pope Francis sa Pilipinas. Sa pamamagitan ng pagbisita niya, umaasa ang sambayanang Pilipino na maitutuon ang pansin sa mga umiiral na suliranin ng kahirapan, pagsasamantala sa mga manggagawa, ang monopolyo sa lupa at pang-aaping pyudal, ang malaking pagitan ng napakamayayamang naghaharing elitista at ng nakararaming anakpawis, ang mga paglabag sa karapatang-tao at ang malaganap na paggamit ng terorismo ng estado laban sa mamamayan.