Pag-alabin pa ang rebolusyon, kamtin ang dagdag na mga tagumpay!

Pahayag sa anibersaryo ng Partido Komunista ng Pilipinas--North Central Mindanao Region

Ka Norsen Manggubat
Partido Komunista ng Pilipinas--North Central Mindanao Region
Disyembre 26, 2014

Translation: Ipadilaab pa ang rebolusyon, kab-uton ang dugang mga kadaugan

Buong sigla at init na ipinagdiriwang ngayon ng lahat ng rebolusyonaryong pwersa at mamamayan ng North Central Mindanao Region ang ika-46 na anibersaryo ng Partido Komunista ng Pilipinas.

Higit sa lahat, iukol natin ang ating pagdadalamhati sa lahat ng mga rebolusyonaryong martir at bayani, kabilang ang pitong Pulang mandirigmang nag-alay ng kanilang buhay ngayong taon.Sinasaluduhan din natin ang lahat ng mga kadre at myembro ng Partido, Pulang kumander at mandirigma, at lahat ng nag-aalay ng kanilang panahon at buhay sa pagpapatupad ng mabibigat na tungkulin sa pagsusulong ng rebolusyon.

Puno ng maliliit at malalaking tagumpay ang buong taong 2014. Ambag ito ng mga rebolusyonaryong pwersa sa NCMR sa kabuuang pambansang pagsisikap para isulong ang demokratikong rebolusyon tungo sa estratehikong pagkapatas.

Sa pamumuno ng Partido Komunista ng Pilipinas sa rehiyon, nakapag-ambag tayo sa pagbibigo sa Oplan Bayanihan ng rehimeng US-BS Aquino na naglulunsad ng pinakamalaking opensiba ng AFP sa Mindanao sa kasaysayan. Dito sa rehiyon, ang pitong batalyon ng reaksyunaryong tropa ay hindi nagtagumpay sa kanilang layunin na durugin ang kahit isang yunit milisya, wasakin ang ating baseng masa at pigilin ang patuloy na pag-unlad ng ating mga rebolusyonaryong gawain sa lahat ng larangan.

Ang malawak at sabay-sabay na mga operasyong kombat at COPD ng kaaway sa ating mga larangang gerilya ay hindi nakapagkait sa atin ng pagkakataong maglunsad ng mga batayang taktikal na opensiba sa maluluwag na lugar na hindi masaklaw ng kanyang banat na mga pwersa. Sa mga eryang nilulunsaran ng mga operasyong kombat, aktibong sinusuklian ng mga yunit gerilya at milisyang bayan ang kontra-rebolusyonaryong pang-aatake ng kaaway. Sa buong taon, nailunsad natin ang 102 iba't ibang mga aksyong militar laban sa AFP, PNP, CAA at mga grupong paramilitar, pagparusa sa mga mapang-api, mapagsamantala at mapangwasak sa kalikasang kumpanya at negosyo, mga kriminal at iba pang masasamang elemento. Nakumpiska natin mula sa mga aksyong militar na ito ang 55 iba't ibang tipo ng armas. Nakapagdulot tayo sa mga tropa ng reaksyunaryong pwersa ng kaaway ng 183 kaswalti, na kinabibilangan ng 103 patay at 80 sugatan. Dagdag dito, nasira natin ang anim na sasakyang militar at tatlong beses na nabanatan ang helikopter ng Air Force. Isang kumander ng brigada at isang kumander ng batalyon ang natanggal dahil sa kanilang mga pagkatalo sa mga labanan. Naaresto at nahawakan natin bilang Prisoners of War ang dalawang sundalo ng 8th IB na sina Pfc Marnel Cinches at Pfc Jerrel Yorong. Sa mahigit apat na buwang pag-custody natin sa dalawang ito, bigo ang mga pagtatangka ng 403rd Bde na iligtas sila.

Sa ibang banda, ang pamumuno ng Panrehiyong Kumand ng BHB, pagsasanay sa ating pwersa, at mulat na paghawak sa opensibong postura at determinasyong labanan ang pag-atake ng kaaway ay nagbunga ng pagbawas sa mga depensibong aksyon ng BHB tungong pito ngayong taon kung ikukumpara sa 11 noong nakaraang taon kung saan limang Pulang mandirigma ang nalagas.

Sa gitna ng masinsing pang-aatake ng kaaway, lumaki nang 6% ang ating hukbo. Nadagdagan ang ating arsenal ng laking-kumpanyang mga armas at dumami nang 12% ang kabuuang bilang ng ating mga platung gerilya. Lumaki rin nang 57% ang ating milisyang bayan na nasa pormasyong kumpanya sa mga kulumpon ng mga baryo at batalyon sa mga bayan. Mapangahas na nailusnad ng milisyang bayan ang 21 independyenteng taktikal na opensiba o 20% ng kabuuang mga aksyong militar sa rehiyon ngayong taon.

Ang nakakahiyang nakamit ng rehimen sa marahas na mistulang batas militar na militarisasyon sa ating rehiyon ay ang dislokasyon mula sa kanilang mga tahanan at kabuhayan ng mga apektadong residente sa kabundukan, pagpapabakwit at pagdami ng datos sa mahaba nang listahan ng mga pang-aabusong militar at paglabag sa karapatang-tao.

Sa pagsusulong ng digmang magsasaka, itinulak ng Partido ang pagpapasigla pa sa rebolusyong agraryo para malabanan ang pyudal at malapyudal na pagsasamantala at pang-aapi. Naidaos ang ikalawang rehiyunal na konsultasyon sa rebolusyong agraryo ng mga kadre ng Partido para palalimin pa ang paggagap sa problema sa lupa at mga relasyon sa produksyon at itakda ang mga kongkretong hakbang sa pagpapataas ng antas ng antipyudal na pakikibaka.

Mula sa maliit na karanasan sa hiwa-hiwalay na antas-baryong pagkilos sa relatibong nahuhuling mga larangan, wastong napanghawakan ng mga kadre at mga komite sa Partido ang paglulunsad ng antas-kulumpon tungong antas-munisipal at inter-munisipal na antipyudal na kilusang masa. Kahit sa gitna ng mga operasyong kombat ng kaaway, nailunsad ang 18 antipyudal na pakikibaka sa 58 baryo, sa loob ng 13 bayan na saklaw ng tatlong prubinsya. Nagtagumpay ang mga magsasaka na pataasin ang sahod, pababain ang upa sa gilingan, pataasin ang presyo ng mga produkto at pababain ang tantos ng utang sa pamamagitan ng kanilang matapang na pakikipagharap sa mga panginoong maylupa, mga buyer ng produkto ng mga magsasaka, usurero at may-ari ng mga makinarya. Nakamit ang pagtaas sa sahod mula P150/araw tungong P200/araw, pagbaba ng bayad sa gilingan mula P0.50/kilo tungong P0.20/kilo at pagtaas ng presyo ng abaka, palay at iba pang produkto. Nakinabang ang mahigit 3,400 pamilya o halos 20,000 indibidwal at nakatikim sila ng bahagyang ginhawa sa kanilang kahirapan. Naipatupad din sa ilang bahagi ang kumpiskasyon ng lupa ng mga panginoong maylupa, at pagbubungkal ng mga abandonado o bakanteng lote. Nalabanan natin ang malawakang pagpapalayas sa mga magsasaka mula sa kanilang mga binubungkal at tinitirhang lugar sa iba't ibang paraan.

Napalawak nang husto ang kampanya sa kabundukan sa pagpapaunlad ng ekonomyang nakasasapat sa sarili, pagpapatindig ng mga kooperasyong agraryo sa pamamagitan ng bayanihan at kooperatiba/komunal na pagsasaka, pag-aalaga ng mga hayop at pagpundar ng mga fishpond. Napalaganap din natin ang paglaban sa pagtatanim ng mapangwasak na mga imperyalistang GMO na binhi tulad ng RR, Decalb, Sige-sige at Golden rice at paglaban sa pagpapalawak ng mga planstasyon at pagpasok ng mga kumpanya sa pagmimina.

Sa harap ng paninibasib ng pasismo, organisadong nanindigan ang mga komunidad ng mga Lumad para depensahan at igiit ang kanilang mga karapatan. Sabayan silang nagbakwit para mapatingkad ang kanilang isyu at makakabig ng malawak na suporta para sa pagpupursigi ng kanilang pakikibaka hanggang sa ligtas na silang makabalik sa kanilang mga tirahan. Kabilang dito ang pag-lobby sa tulong ng lokal na gubyerno, pakikipagdayalogo sa LGU at militar, paglalantad sa quad-media ng mga paglabag sa kanila, pagsasampa ng kaso laban sa mga lumabag, at paglahok sa Manilakbayan.

Sa kampanya nating makabawi ang kalikasan at maipagtanggol ito, napalaganap natin ang pag-aaral sa praymer hinggil sa pag-init ng temperatura ng mundo. Pero kailangan pa ang puspusang pagpopropaganda at edukasyon para mapatagos ang kampanya sa ating organisadong masa laluna yaong nasa magugubat na bahagi na matagal nang ang kabuhayan ay pagtotroso at pagkakahoy. Nasimulan natin ngayong taon sa di bababa sa 100 baryo ang kampanya sa pagpapatanim ng punong-kahoy. Mayorya ng ating mga platung gerilya ang mulat sa pag-iingat sa pagpuputol ng kahoy tuwing nagkakampo. May mga platun din na regular nang nag-iipon ng mga buto, nagpapatanim ng mga punong-kahoy at kawayan at gumagawa ng regular na pagtatasa ng mga naitanim at napasibol na punong-kahoy.

Ibayong lumawak at lumalim ang baseng masa ng rebolusyon na ngayo'y umaabot na sa ilampung libo. Sa kabundukan, mula sa napundar na lakas ng mga organisasyong magsasaka at Lumad, patuloy na lumalawak ang mga lokal na organo ng kapangyarihang pampulitika sa pagtatayo ng mga dagdag na Komiteng Rebolusyonaryo sa Baryo at napataas ang mga ito tungo sa antas ng sub-seksyon. Naitayo rin ang mga antas-munisipal na mga rebolusyonaryong organisasyong masa na mahigpit na ginagabayan ng mga naitayong Komite ng Sub-seksyon ng Partido. Ibayo pang napalawak ang pamumuno sa mga sangay ng Partido sa mga baryo at patuloy na pinasisinsin ang pagkakaorganisa sa mamamayan sa mga purok at sityo tuwing matagumpay na naipatutupad ang minimum na programa sa rebolusyong agraryo.

Ang pagsigla ng rebolusyonaryong kilusan sa kabundukan ay mahigpit na umiimpluwensya sa maralitang mamamayan sa kalunsuran ng rehiyon na nagmimithi ng tunay na pagbabago sa kanilang kalagayan laluna yaong mga nabiktima ng demolisyon, mga inhustisya, at pagpapabaya ng reaksyunaryong gubyerno. Patuloy na sumisigla ang hayag na mga kilusang masa sa mga lunsod ng rehiyon na nagpapatingkad sa mga isyu, kumukundena sa kabulukan ng naghaharing sistema na lantarang pagnanakaw sa salapi ng mamamayan, kainutilan sa paglutas ng mga inhustisya at sinserong pagtulong sa mga biktima ng bagyo at pagpapakatuta sa imperyalismong US sa pagyurak sa pambansang soberanya. Kasabay ng mamamayan sa buong bansa, isinisigaw nila ang pagpapatalsik sa reaksyunaryong gubyernong BS-Aquino.

Patuloy na iniluluwal ng mga ligal na demokratikong kilusan sa kalunsuran ang mga aktibista at kadreng kabataan at malaproletaryado na nakatuklas ng katuparan ng tunay na paglilingkod sa sambayanan sa kanilang pamumundok at paglahok sa armadong rebolusyon sa kabundukan.

Sa lahat ng mga pampulitikang tagumpay na nakamit, susi ang ating pang-ideolohiya at pang-organisasyong konsolidasyon. Napangibabawan natin ang sakit ng konserbatismo ng nagdaang mga taon at angkop tayong natututo sa patuloy na pagsusulong ng digma sa pamamagitan ng pakikidigma gaanuman ang tumindi ang kalagayan habang nagsisikap tayong makapag-ambag sa pagsulong natin sa estratehikong pagkapatas. Buong pagpupunyagi nating pinapawi ang ating mga bagahe, at sa pangkalahatan ay napaandar natin ang ating makina.

Napatunayan ang pagiging malikhain ng mga kasama sa lokalidad sa paggawa ng staggered na pag-aaral ng Batayang Kursong Pampartido at matagumpay nilang nakumpleto ang kurso sa tungki ng ilong ng kaaway. Nailunsad din ang tatlong Intermedyang Kursong Pampartido para sa mga kadre. Lumaki nang 10% ang bilang ng mga myembro ng Partido sa rehiyon, napalitaw at sinanay ang mga bago at kabataang mga kadre sa iba't ibang gawain at sa pamumuno, mulat ang bawat isa sa mahigpit na pagtalima sa pang-organisasyong linya ng demokratikong sentralismo at masiglang pinaaandar ang kolektibong pagkilos ng mga komite ng Partido.

Pero kulang pa ang isang taon, gayun din ang ating mga pagsisikap para makumpleto ang mga rekisito sa pagkapatas. Kaya doblehin pa natin ang ating pagpupursige sa darating na taon para lalo pang mapag-alab ang rebolusyon at makamit ang dagdag pang mga tagumpay sa pagsusulong. Magpunyagi tayo sa pag-aaral ng teorya, patalasin ang pag-aaral ng kasaysayan at kongkretong kalagayan ng ating mga erya at gawain. Mahigpit nating panghawakan at kolektibong ipatupad ang mga plano at labanan at pangibabawan ang ating mga pagkukulang at kahinaan. Lubos na pawiin ang mga bagahe at mapangahas nating harapin ang dagdag pang mga sakripisyo sa hinaharap dala ang hindi magaping paniniwala na para sa mamamayang inaapi at pinagsasamantalahan ang ganap na tagumpay ng rebolusyon at sosyalismo.

Mabuhay ang Partido Komunista ng Pilipinas sa ika-46 na anibersary nito!