Paigtingin ang mga pakikibakang masa laban sa panunupil

Editoryal
Ang Bayan
Disyembre 7, 2014

Download PDF here

Translation: Intensify mass struggles against repression


Sinasaluduhan ng Partido Komunista ng Pilipinas ang mamamayang Pilipino sa kanilang puspusang pagtatanggol sa karapatang-tao sa harap ng walang habas na kampanyang panunupil ng rehimeng US-Aquino na Oplan Bayanihan. Kapugay-pugay ang ipinamamalas na tapang ng masang anakpawis, laluna ng masang magsasaka at minoryang mamamayan, sa pagharap sa brutalidad ng mga nag-ooperasyong tropa ng AFP.

Tampok ang pakikibaka ng mga magsasaka at mamamayang Lumad sa iba’t ibang panig ng Mindanao para ipagtanggol ang kanilang karapatang-tao. Ang kanilang militansya at determinasyon ang karampatang sagot sa lupit ng mga operasyong militar upang biguin ang tangkang takutin, patahimikin at paatrasin sila at bigyang-daan ang pagdambong sa yaman ng kanilang mga lupain at kabundukan.


Tapang at kagitingan ang ipinamalas ng mga kalahok sa halos isang buwang kilos-protestang tinawag na Manilakbayan ng Mindanao 2014. Umabot sa humigit-kumulang 300 lider at mga kinatawan ng mga Lumad mula sa iba’t ibang panig ng Mindanao ang naglakbay patungo sa Maynila. Mula sa Mindanao hanggang sa Kabisayaan, mula Kabikulan hanggang Timog Katagalugan, at mula Mendiola hangggang Liwasang Bonifacio sa pambansang kabisera, inilantad nila at tinuligsa ang lansakang pagyurak sa kanilang karapatang-tao at pagwasak sa mga bunga ng kanilang pagsisikap at pakikibaka.

Ang Manilakbayan na sinimulan noong Nobyembre 13 sa Davao City ay rurok ng ilang buwang pakikibaka ng mamamayan ng Mindanao para ipagtanggol ang kanilang mga karapatan, likas na yaman, lupa at kabuhayan laban sa ilang buwan nang pinaiigting na mga operasyong militar sa isla.

Sa partikular, isiniwalat at kinundena ng mga manlalakbay ang pananalasa ng Oplan Bayanihan sa malawak na kanayunan ng Mindanao. Ipinagtatanggol nila ang kanilang mga paaralan, kabuhayan, kultura at iba pang mga karapatan bilang mga minorya.

Ipinabatid ng Manilakbayan sa malawak na mamamayan ang kanilang pagtutol sa pagtindi ng militarisasyon sa kanilang mga komunidad at malalalang paglabag sa karapatang-tao mula pa sa unang kwarto ng taon. Kabilang dito ang ekstrahudisyal na pamamaslang sa mga lider-Lumad, pagkakampo ng militar sa mga paaralan at sentro ng komunidad, pwersahang ebakwasyon, pambobomba, pananakit at pananakot.

Ang mga paglabag sa karapatang-tao ay lalong tumindi matapos italaga ng rehimeng US-Aquino sa Mindanao ang mahigit kalahati ng pwersa ng AFP. May 55 batalyon na kinabibilangan ng 50,000 sundalo na nakadeploy ngayon sa Mindanao, katuwang ang mga grupong paramilitar na binubuo at inaarmasan ng AFP.

Nitong 2014 lamang ay di bababa sa 39 na komunidad ng Lumad kung saan 4,735 katao ang apektado ng pwersahang paglikas dahil sa mga operasyon ng AFP.

Sa 221 dokumentadong kaso ng pamamaslang sa panahon ng rehimeng Aquino, 77 biktima o halos 35% ang nagmula sa Mindanao; at sa 23 kaso ng pagdukot, siyam or 39% ang naganap sa Mindanao. Karamihan sa mga biktima ay mga Lumad na nagtatanggol sa kanilang lupang ninuno.

Upang pigilan silang magsalita laban sa militarisasyon, sinampahan ng gawa-gawang mga kasong kriminal ang 500 lider-masa at kasapi ng mga organisasyong Lumad.

Bukod sa panawagan para sa pag-atras ng mga tropang militar sa kanilang mga komunidad at pagpapatigil sa mga pang-aabusong militar, inilantad din nila kung papaano pinoprotektahan ng mga mersenaryong tropa ng AFP ang mga imperyalista at burges kumprador na nangangamkam ng kanilang lupa at nandadambong ng likas na yaman ng isla. Ibinunyag nila ang brutal na pagsupil ng reaksyunaryong militar sa mga nangangahas na lumaban.

Ipinananawagan nila na itigil na ang mapangwasak na pagmimina at paglaganap ng mga dayuhang agri-korporasyon sa Mindanao. Kinundena rin nila ang presensya ng mga tropang Amerikano sa bansa at mga kasunduan tulad ng VFA at EDCA na nagpapahintulot sa kanilang presensya.

Sa pamamagitan ng Manilakbayan, buhay na nailarawan na mula Mindanao hanggang Luzon ay tagus-tagusan ang imperyalistang pandarambong, ang pagyurak sa pambansang soberanya, ang malawakang pang-aagaw ng lupa, ang walang humpay na militarisasyon at lansakang pasistang panunupil.

Matingkad na naipahiwatig, sa pamamagitan ng Manilakbayan, ang antas na maaari pang marating ng mga demokratikong pakikibakang bayan bunga ng mahigpit na pagkakaisa at koordinadong pagkilos ng malawak na mamamayan.

Palaganapin natin ang mga tagumpay ng Manilakbayan sa buong kapuluan. Sa harap ng tumitinding pandarahas at brutalidad ng AFP sa iba’t ibang lugar, kabi-kabilang sumisiklab ang mga pakikibakang masa para labanan ang kampanyang panunupil ng AFP. Tiyak na mas malalaki pang pakikibaka ang ilulunsad upang tapatan ang mas malalang brutalidad ng rehimeng US-Aquino.

Dapat hakbang-hakbang pang paunlarin at paputukin ang iba’t iba pang anyo ng mga pakikibakang masa na komprehensibong naglalantad at lumalaban sa papet, bulok, malupit at anti-mamamayang rehimeng US-Aquino.


==============

Iba pang Artikulo


Mula Mindanao tungong Mendiola
Magsasaka, pinaslang; 2 dinukot sa Agusan del Sur
Mga pang-aabusong militar, walang humpay sa Masbate
50 taon ng KM, ipinagdiwang
Ika-151 anibersaryo ni Bonifacio
P16,000 minimum na sahod, iginiit
Ilantad ang mabagal at kulang na pagbaba ng langis
Ang pagpatay kay Jennifer at iba pang krimen ng mga tropang US sa ilalim ng VFA
PKP kay Miriam: Manindigan laban sa EDCA
28 aksyong militar, inilunsad ng BHB-NCMR
19 armas, nasamsam ng BHB sa Masbate
4 armas, nakumpiska ng BHB sa Camarines Sur
2015 pambansang badyet, tadtad pa rin ng "pork"
Protesta laban sa rasismo, muling sumiklab sa US