Paigtingin ang pakikibaka upang ipagtanggol ang karapatang-tao sa harap ng gerang mapanupil na Oplan Bayanihan ni Aquino

Partido Komunista ng Pilipinas
Disyembre 10, 2014
Nakikiisa ang Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) sa sambayanang Pilipino sa paggunita sa Internasyunal na Araw ng Karapatang-tao at sa paggigiit na wakasan ang gerang mapanupil na Oplan Bayanihan ni Aquino na ipinatutupad ng Armed Forces of the Philippines (AFP) at iba pang armadong ahensya ng reaksyunaryong estado.

Kinukundena ng PKP ang rehimeng Aquino sa paglulunsad ng gerang mapanupil na Oplan Bayanihan at sa pagtutuon ng dahas ng estado sa mga di-aramadong sibilyan. Ang Oplan Bayanihan ni Aquino ay nakatuon pangunahin sa mga komunidad ng mga magsasaka at pambansang minorya na puspusang nagsusulong ng kanilang pakikibaka para sa reporma sa lupa at sa pagtatanggol ng kanilang lupaing ninuno laban sa pangangamkam ng mga dayuhang kumpanya sa pagmimina at plantasyon.


Ang mga kampanya ng armadong panunupil ay brutal laluna sa panahon ng tinaguriang mga operasyon para sa "Peace and Development" na ginagawa ng AFP kung saan pwersahang pinapasok ng mga platun ng mga sundalo ang mga komunidad sa layong sindakin ang mamamayan. Ilampung lider ng mga organisasyong masa ang pinatay o tinarget para supilin ng tropang panlaban ng AFP.

Nadidiskaril ang produktibo at pang-ekonomyang buhay ng mamamayan ng mga paghihigpit sa byahe at kalakalan na ipinapataw ng AFP. Ginagamit ng mga nag-ooperasyong sundalo ang mga eskwelahan bilang kanilang mga baraks na paglabag sa karapatan ng mga bata, na nagiging sanhi ng malawakang trauma. Nilalapastangan ng mga sundalo ang tahanan, maging ang sibilyang istrukturang pangkomunidad ng mamamayan. Nagtatayo sila ng mga ditatsment sa gitna ng mga komunidad, na nagsasapanganib sa buhay ng mga sibilyan, bumibiktima sa mga kababaihan sa sekswal na pang-aabuso at nag-eenganyo ng mga antisosyal na mga aktibidad gaya ng paggamit ng droga, pagsusugal, paglalasing at prostitusyon.

Ang gerang mapanupil na inilulunsad ng rehimeng Aquino sa esensya ay kahalintulad na gerang mapanupil na inilunsad rin ng rehimeng Arroyo na kinatampukan ng brutal na mga taktika ng dating heneral ng AFP na si Jovito Palparan. Ang "pagkaaresto" kay Palparan noong Agosto ay isang hungkag na palabas ng rehimeng Aquino na walang kahulugan sa libu-libong mga nagdurusa sa mga taktikang istilong-Palparan na ginagamit ng AFP hanggang ngayon.

Sa pagtupad ng gerang mapanupil ng Oplan Bayanihan ng rehimeng Aquino, maramihang nilalabag ang karapatang-tao laban sa buu-buong komunidad. Nakatatanggap ang PKP halos araw-araw ng mga ulat ng malawakang paglabag ng AFP sa mga karapatng-tao at mga pang-aabusong militar. Regular na inilalathala ang mga ito sa Ang Bayan at makikita sa PRWC (http://philippinerevolution.net). Naisasadokumento ang paparaming bilang ng mga kaso ng pang-aabusong militar sa pamamagitan ng mga tagapagtaguyod ng karapatang-tao maging sa pamamagitan ng seksyon ng NDFP sa Joint Monitoring Committee (JMC) na binuo upang imonitor ang pagtalima sa Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and International Humanitarian Law (CARHRIHL).

Kinukondena ng PKP ang rehimeng Aquino sa pagtanggi nitong itaguyod ang CARHRIHL. Sa ilalim ng rehimeng Aquino, patuloy na tinatarget ng mga ekstrahudisyal na pamamaslang ang mga lider, organisador at mga sumusuporta sa mga magsasaka at manggagawa, mga aktibistang kontramina, maging ang mga tagapagtaguyod ng karapatang-tao. Mayroong mahigit 400 bilanggong pulitikal, kabilang ang mahigit sa isang dosenang konsultant ng NDFP na imbwelto sa negosasyong pangkapayapaan. Talamak pa rin ang pagtortyur ng mga pulis at militar sa mga detenido. Walang pakundangang nilalabag ang mga karapatan ng mga manggagawa na mag-organisa ng unyon upang magpahayag ng mga hinaing at makapagwelga.

Kinukundena ng PKP ang imperyalistang US sa pag-armas at pagsasanay sa kliyenteng estado nito na maglunsad ng proxy war upang supilin ang pakikibaka ng sambayanang Pilipino para sa pambansa at panlipunang kalayaan. Patuloy na tinutustusan ng gubyernong US ang rehimeng Aquino ng dayuhang ayudang militar para makabili ng mga kasangkapan at kagamitang militar sa mga kumpanya at kasosyong militar ng US.

Ang pagtatanggol sa karapatang-tao ay isang hindi maihihiwalay na bahagi ng pambansa at demokratikong pakikibaka ng mamamayan. Kailangang militanteng manindigan ang mamamayan upang ipagtanggol ang kanilang karapatang mag-organisa, maglabas ng kanilang hiling at labanan ang dayuhang pandarambong sa kanilang lupain at yamang mineral, ang pyudal na pagsasamantla at pang-aapi, ang pangangamkam ng lupa, ang mababang sahod at sweldo, ang demolisyon ng mga tahanan para bigyang daan ang pamumuhunan ng burgesya, ang pagsasamantala sa murang lakas-paggawa at ang panunupil sa mga karapatan sa paggawa, ang presensyang militar at interbensyong US at ang mga paglapastangan sa pambansang soberanya.

Nananawagan ang PKP sa sambayanang Pilipino na itaas ang kanilang militansya sa pagtatanggol sa kanilang mga demokratikong karapatan. Patuloy na isusulong ng Partido at ng lahat ng rebolusyonaryong pwersa ang mithiin ng mamamayan ng katarungan habang nakikibaka sila para sa pambansa at panlipunang paglaya.