Pamatan-on, itib-ong ang legasiya sg 1896 nga Rebolusyon nanday Andres Bonifacio! Mag-upod sa inaway banwa!

Andrea Guerrero
Armando Sumayang, Jr. Command, Southwest Negros Guerilla Front, Negros Island
Nobyembre 30, 2014


Sa okasyon sg ika-151 nga kaadlawan ni Gat. Andres Bonifacio, ang baganihan sg pumuluyong Pilipino, “Amay sg Rebolusyon Pilipino” kag Supremo sg Katipunan, nga nagpamuno sa pungsodnon demokratikong rebolusyon sg pumuluyong Pilipino sadtong 1896 batuk sa mapiguson kag mahimuslanon nga Kolonyalistang Espanyol (ang una nga rebolusyon sa Asya), ginatamyaw kag ginapanginbulahan sg Partido Komunista sg Pilipinas (PKP), New People’s Army (NPA) kag National Democratic Front (NDF) - Southwest Negros, ang ika-50 ka tuig nga Anibersaryo sg Kabataang Makabayan (KM) nga ginpundar sadtong Nobyembre 30, 1964.


Inspirasyon sg pumuluyong PIlipino sa pagpakig-away sa karon nga sistemang malakolonyal kag mala-pyudal ang rebolusyon nga ginsugdan nila Andres Bonifacio. Ang legasiya sang wala’y kinutuban nga paghigugma sa pungsod kag ang kahandaon sa paghalad sg kabuhi para sa dutang natawhan, dabok nga nagpaibwal sa balatyagon kag hunahuna sg tagsa ka Pilipino kag nagsindi sa kalayo sg Rebolusyon sa bug-os pungsod. Ini nga legasiya sg mga Katipuneros ang nagpukaw, nag-organisa kag nagpahulag sa mamumugon, mangunguma, tawong simbahan kag mga propesyunal agud ilunsar ang armadong pagpakig-away batuk sa Espanyol.

Bisan pa man wala lubos nalab-ot nila Bonifacio kag Katipunan ang lubos nga kadalag-an sg pungsodnon demokratikong rebolusyon – ang mahilway sa kamot sg mapiguson kag mahimuslanon nga mga kolonyalista kag maangkon sg pumuluyong Pilipino ang dutang ulumhan kag husto nga sweldo kag benepisyo, nagbilin ini sg isa ka mensahe nga ang pag-angkon sg kahilwayan indi maangkon sa matawhay nga pamaaagi, nga ini ginabuhisan sg bilidhon nga dugo kag kabuhi sg tagsa ka rebolusyonaryo, nga indi bisan san-o man pag-isungka sg nagaharing sahi ang ila mapiguson nga paghari kun wala sg armadong paghimakas. Kag labaw sa tanan, ginreiterate sini ang traidor nga kinaiya sg sahing burgesya sg gin-agaw nila Aguinaldo ang liderato sg rebolusyon. Sa panahon sg pagluntad sg imperyalismo sa kalibutan kag sistemang malakolonyal kag mala-pyudal wala na sa liderato sg sahing burgesya ang pagpamuno sa rebolusyon kungdi sa kamot sg sahing proletaryado paagi sa iya partido, ang Partido Komunista sg Pilipinas nga may teoryang ubay nga Marxismo-Leninismo-Maoismo.

Wala pa matapos ang rebolusyon nila Bonifacio! Tubtob karon nagapadayon pa ang pagkagapos sg pumuluyong Pilipino sa neoliberalismo sg imperyalista, pyudalismo kag burukrata kapitalismo. Nagapabilin ang kawsa para sa padayon nga paglunsar sg rebolusyon.

Maisog kag matinugahon nga ginbaton sg pamatan-on nga Pilipino ang panghangkat sg panahon! Nga tapuson ang ginsugdan nga rebolusyon nila Bonifacio sa idalum sg pagpamuno sg PKP sa panahon sg proletaryong rebolusyon. Sa tunga sg obhetibong kahimtangan napundar ang Kabataang Makabayan (KM) para ipadayon ang rebolusyon sadtong 1964.

Humalin sadto, nagtungod sg signipikanteng papel ang mga pamatan-on para liwat pundaron ang PKP, BHB kag NDF. Paagi sa ila kabukas kag aktibo sg pamensaron, kapagsik kag wala’y kakapoy nga dedikasyon sa rebolusyon, naglapad ang rebolusyonaryong kahublagan sa bug-os Pilipinas.

Sa Negros, indi malubag nga kamatuoran nga ang KM amo ang nagbukas sg panguna nga larangan gerilya sadto sa Isla nga nahamtang sa Southwest Negros. SIla ang mga pamatan-on nga petiburgesya nga namuklat sa panahon sg dekada 70, nagtuon sg MLM kag nagpakig-away sa diktaduryang Marcos. Sila ang nagpakilala sa masa sg kamalahalon sg armadong paghimakas para wasakon ang sistemang mala-kolonyal kag mala-pyudal. Bitbit ang Pula nga Libro ni Mao Zedong, ila napahulag ang masang mangunguma, mamumugon kag petiburgesya para matukod ang Hukbo sa Isla sg Negros. Nangalapkap sa bilog Isla ang kalayo sg armadong paghimakas bangud sg KM.

Angkon ang kapagros sg panglawason, ginabug-os sg pamatan-on ang daku nga isip sg regular nga BHB kag yunit milisya. Sila ang nagapanguna sa madamu nga mga taktikal nga opensiba nga ginalunsar sg BHB batuk sa mersenaryong AFP. SIla man ang nagapanguna sa pagpukaw, pag-organisa kag pagpahulag sa masang mangunguma sa kaumhan kag kabukiran. Sila man ang nagapanguna sa kultural nga aktibidad nga nagabag-o sa dunot o dekadente nga kulturang pyudal-burges.

Pamatan-on ang paglaum sg aton pungsod, suno kay Dr. Jose Rizal. Apang, paano mangin paglaum sg pungsod ang mga pamatan-on kun sa temprano pa nga edad, ginatudluan na sg ini nga sistema nga magpalagyo sa problema sg pungsod ang mga pamatan-on paagi sa pagpaduging sg mga makahalalit nga droga, bisyo, mga kabastusan , pagpaluntad sg kriminalidad kag korapsyon. Ano nga legasiya ang ginatudlo sg ini nga sistema sa aton pamatan-on kun ini mismo ang nagapatay sa ispiritu sg patriyotismo sa pungsod paagi sa pagbag-o sa sistema sg edukasyon nga nagaserbe na lamang sa interes sg mga dumuluong nga negosyo kag kapital sa pungsod paagi sa K-12? Nga bisan ang dapat kinamatarung sg pamatan-on sa libre nga edukasyon, ang ginadingot sa iya paagi sa pagkomersyalisa kag paghimo nga ang edukasyon isa na lamang ka pribilehiyo?Pamatan-on, mag-upod sa rebolusyon!

Ipadayon ang rebolusyon nila Andres Bonifacio paagi sa pagsulong sg pungsodnon demokratikong rebolusyon paagi sa malawigon nga inaway banwa!

Tamdon ang singgitan sg masang pigos kag ginahimuslan! Mag-upod sa Bag-ong Hangaway sg Banwa kag isulong ang armadong rebolusyon!

Panginbulahan kag mabuhay ang Kabataang Makabayan!