Paslawon ang todo-atake sang armadong pwersa sang rehimen US-Aquino kag arangkahon ang kahublagan masa sa pagpatalsik sang rehimen

Pahayag sang Partido Komunista sang Pilipinas sa Rehiyon-Panay Para sa okasyon sang ika-46 nga Anibersaryo sang Partido Komunista sang Pilipinas sa Disyembre 26, 2014

Concha Araneta
Partido Komunista sang Pilipinas
Komiteng Rehiyunal - Panay
Disyembre 26, 2014

Ginasaulog sang Partido Komunista sang Pilipinas ang iya ika-46 nga anibersaryo sa kahimtangan nga nagadesperar ang rehimen sa pagpanguyapot sa poder. Mas nag-athag ini sang ginsikway ang rehimen sang mga 62% sang pumuluyo sang gin-ambisyon ni Aquino nga magpalawig sang iya termino. Ang labi nga pag-arangka sang rehimen sang armado nga kusog sa pagsweto sang nagaaliwasa nga pumuluyo palatandaan pa gid sang pagkahamulag sini sa kadam-an. Sa kada pagdungka sang Pinoy o mga tinawo sini sa Panay ginaputakte ini sang nagapakamalaut sa ila pagginahom.

Sa tunga sang nagamakot nga atake sang armado nga kaaway kag kontra-kampanya sang NPA, padayon ang malaparan kag dalagkuan nga kampanya sa pagtabang kag pagpabangon sang pila ka milyon nga nahalitan nga pumuluyo sang Bagyo Yolanda sa Panay. Ang panawagan sang Partido nakapamuno ukon nakaimpluwensya sang pinakamalapad nga alyansa sang organisasyon sang pumuluyo, mga nahanunga nga sektor, sang mga insytitusyon pareho sang mga simbahan, pila ka LGU, mga negosyante, mga professional, pamatan-on, kag kapin sang malapad nga mangunguma kag mamumugon. Nakatubong man ang madamo nga pilantropo, mga institusyon sa sulod kag sa gwa sang pungsod sa paghatag sang resorsa.Nakaabot sa katumbas 200 milyon ka pundo pa lang, materyales kag mga serbisyo kag pasilidad ang naamot. Sa una nga bahin pa lang sang relief kag umpisa nga rehabilitasyon, nakaabot na sa 53,000 ukon sobra 265,000 ka indibidwal ang nagpasakop kag nabenepisyuhan sang kampanya. Madamo pa gid ang nagpasakop sa masunod nga hut-ong sa 33 ka banwa sang mga 50 ka banwa nga nahalitan. Isa sa kada napulo nga nahalitan kag 2 ka parte sa tatlo ka mga banwa nga nadalasa ang nalab-ot. Naabot sang kampanya ang lugar kag pumuluyo sang halos tanan nga naabot man sang rebolusyonaryo nga hublag sadto kag lampas pa.

Halin sa kalalat-an, nagabangon na sa Panay ang gatos libo nga pumuluyo nga nagakondenar sang kainutil sang rehimen kag nagapanukot ang pila ka pulo ka libo nga biktima sang bagyo nga nagadagsa sa dalanon sa apat ka okasyon sa bilog nga tuig 2014. Pila ka pilo ini sang sa napahulag nga dululungan sang 2013. Ini bangod napapilo ang organisasyon nila kag organisado/planado ang ila pagsustener sang hulag. Nakaabot sa 15,500 ang napahulag tanan sa kontra-SONA sang rehimen kag lapit man diri ang sa anibersaryo sang pagpanalasa sang Yolanda. Nagapatikang sang pumuluyo, kapin ang nahalitan, ang ila kaugalingon nga mga organisasyon sa pagbangon sa kalalat-an kag sa pag-atubang sa atake sang rehimen. Nalatag ang mas masangkad nga pagdebelopar sang gahom pulitikal sa kaumhan nga nagatungod sang pang-gobyerno na nga responsibilidad pareho sang lapnagon nga rehabilitasyon.

Sentro nga isyu matuod ang pagbangon sa kahalitan sang Yolanda apang naga-angkla diri ang hublag panukot sa rehimen, ang nagbuylo na nga daan nga hublag kontra-pork kag ang hublag kontra-militarisasyon. Masunson, semanal tubtob bulanan, ang paghulag sang kampanya kontra-pork kag naghakop sang masangkad nga mga sektor sang nahanunga nga pwersa nga nagabalayad sang buhis kag mga grupo sang negosyante. Magahod man ang dagsa sang mga kabataan kapin estudyante sang mga pampubliko nga eskwelahan nga gindingutan sang pundo nga ginbutang sa pork. Nasakpan man ang mga simbahan kag bisan iban nga empleyado sang gobyerno, mga negosyante kag propesyonal.

Dungan sa pagrehabilitar sang mga lugar nga gindalasa sang Yolanda kag bisan sa mga lugar nga waay man iya dako nga halit, nagpatikang sang kampanya produksyon indi na lang para sa pagbawi sang palangabuhian kundi sa pagsuporta sainaway gerilya sang NPA. Oportunidad man ang kahalitan sang bagyo sa pagpasuspende sang bayad utang sa usurero, pagdebelopar sang pananum nga makabulig lutas sang mangunguma sa usurero. Naduso man ang kampanya sa pagpasaka sang presyo sang produkto sang mangunguma.

Sa ini nga kahimtangan, nagapanawagan ang Partido sang masunod:

1. Paslawon ang plano sang rehimen nga mapahug kag masweto ang mga pumuluyo kag rebolusyonaryong kahublagan sa Panay. Sa bahin sang NPA, agawon ang inisyatiba kag kag maglunsar mga taktikal nga opensiba batok sa liwat-liwat nga clearing operations kag pagtukod sang mga ditatsment sa kabaryuhanan. Ihigot ang pwersa sang kaaway nga mag-garison sa iya mga makahalalit nga proyekto kag mga interes nga mapanghimulos sa pagbantay sa nagahana nga atake sang NPA.

2. Pabaskugon ang pangmasa nga kahublagang masa sa Panay sa pagtubong sa pagpatalsik sa rehimen US-Aquino. Halin sa pagsustener sang koordinado nga dalagkuan nga kahublagan masa, debelopahon ang kapasidad sang kahublagan nga magtubong sang dako sa pagpatalsik sang rehimen nga inutil sa pag-rehabilitar sang mga biktima sang bagyo kag sa ulihi nga pagpanagtag sang limitado nga pundo nga pang-eleksyon pa. Labi nga ibuyagyag ang gatos bilyon/trilyon nga pork sa kamot sang presidente kag ginapanagtag sa iya mga napaboran nga mga kroni nga asyendero-komprador.

3. Padayon nga magbuligay agud pabangunon ang palangabuhian, pamalay kag pasilidad sosyal sang pumuluyo nga nakahibalo na sang organisado nga paghulag. Debelopahon ang komprehensibo nga kahublagan nga makabangon sa kalalat-an pakadto sa pagdebelopar sang kapasidad sa pagbalay sang pagpatikang sang pagsinarayo nga sabat sa kriminal nga kainutil, kakurakot kag kapintas sang rehimen.

Tinuig pa nga paghimakas ang kinahanglanon agud mabawi pa lang ang nagkalasamad. Malawig pa ang hublag sa pagbangon sang pumuluyo nasamaran man ukon wala sa tunga sang nagapabug-at nga krisis sa palangabuhian kag pulitika, sa tunga sang pabaskog nga atake sang armado nga pwersa sang rehimen kag sang liwat nga pagpanalasa sang liwat-liwat nga kalamidad.

Magbangon sa pagpaslaw sang atake sang kaaway kag magtubong sa pagpatalsik sang US-Benigno Aquino nga rehimen!