Ulat mula sa Panay

Sine Proletaryo
Disyembre 05, 2014Download Yolanda: Mga Kwento ng rebolusyonaryong pagdaig sa kalamidad

Humigit-kumulang tatlong oras naglakad ang pangkat ng Sine Proletaryo at Pulang Talutang Productions bago nakarating sa lugar ng punong-abalang yunit ng BHB. Bagaman may isinasagawang operasyon ang AFP sa lugar, minabuti ng kumand ng BHB na ituloy ang proyektong bidyo para itampok ang kilusang pagbangon ng mamamayang sinalanta ng bagyong Yolanda. Sabik din ang mga Pulang mandirigma na ibahagi ang kanilang mga karanasan.

Sinalubong ang tim ni Ka Nena na ang pamilya'y kabilang sa mga nakaligtas sa bagyong Yolanda. Nakikituloy siya sa bahay ng isang konsehal ng baryo na pinagtatrabahuhan niya bilang kasamá. Hindi pa nayayari ang kanilang bahay, pero itinuro niya ang ilang yero at plywood na aniya'y bigay sa kanila ng mga progresibong NGO.


Hindi nakasama si Ka Nena sa rali nung araw na iyon.  Ibinahagi niyang parami nang parami silang mga nagrarali dahil sa galit sa gubyerno ni Aquino. Kung hindi lang dahil sa kakapusan nila sa pamasahe, tiyak na mas marami pa ang makadadalo sa mga kilos-protestang ito. Tiniyak ni Ka Nena na  sasama siya sa susunod na rali.

Di pa naglalaon ang pagkukwento ni Ka Nena ay dumating ang mga Pulang mandirigmang sina Ka Jay-r at Ka Justin para sunduin ang pangkat ng SineProl. Ilang minuto lamang na lakad, pagtawid ng ilog, ay naroon na kami sa lugar na pinupwestuhan ng isang platun ng hukbo. Kumustahan, pakilanlan, timplahan ng kape at oryentasyon. Mag-aalasingko pa lamang ng hapon, pero madilim-dilim na ang paligid. Kumain kami ng maagang hapunan at bago kumagat ang dilim ay inihatid ang pangkat sa tutuluyan nitong bahay.

Kinabukasan, tumuloy ang tim sa “posting” ng mga kasama.  Dati nang tinigilan ng yunit ang lugar. Makikita pa ang mga giniba nang lumang istruktura ng kampo sa gitna ng kawayanan. Iilan na lamang ang ganitong lugar sa erya na kaya pang magkamoplahe sa platun. Ang kalakhan ng paligid ay palayan at maisan. Malaking bahagi ang maisan na tinatamnan ng BT corn. Isa itong uri ng mais na genetically modified, hindi kinakain ng taumbaryo at kabilang sa isyu na ikinakampanya ng Hukbo para sa pagpapalit-tanim pabor sa mani at iba pang produkto.

Sa gitna ng konstruksyon ng kampo, nagpulong ang tim ng video project at ang mga kadre sa teritoryo. Mayroon nang naunang komunikasyon kaugnay sa proyekto, kaya ilang detalye ang tinuktukan ng pag-uusap.

Magiliw ang mga mandirigma sa pagdating ng tim ng SP. Subalit may pangkalahatang hibo ng lungkot sa buong platun. Sa araw na iyon, isang linggo pa lamang na pumanaw ang pangalawang kalihim ng komiteng larangan, si Ka Agnes, na siya ring pangunahing kadre ng Partido na tumutok sa gawaing rehabilitasyon para sa mga biktima ng bagyong Yolanda.

Ganoon pa man, hindi ito naging hadlang para maipursige ang mga balak at matugunan ang mga pangangailangan para sa paglalabas ng bidyo para sa unang taong anibersaryo ng pananalasa ng bagyong Yolanda at iba pang kaakibat na proyekto.

Sa kabuuan, walong Kasama ang nakapanayam ng SP at nakunan ng bidyo at litrato. Nag-umpisa sa mga kadre ng teritoryo, mga Pulang mandirigma, lokal sa sangay ng Partido, at mga kasapi at lider ng organisasyong masa at milisyang bayan. May mga kuha rin sa kabuuang pwersa ng Hukbo para magsilbing istak na bidyo para magamit sa susunod na mga proyekto. Higit sa lahat, nakunan ng bidyo ang mga taumbaryong naggagapas na ng kanilang palay na bunga ng mahigpit na pakikipagtulungan nila sa Hukbo.

Kinailangan ng isang Kasamang matatas managalog para magsilbing interpreter. Mas kumportable ang mga Kasama sa Hukbo at lokalidad na magsalita sa lokal na lenggwahe nila, ang Hiligaynon.
Sa kalahatan, dumaloy nang maayos ang mga panayam. Bawat isa sa mga ininterbyu ay halos nanggigigil sa galit kapag isinasalaysay na ang kainutilan ng gubyernong lokal at nasyunal sa pagtrato sa mga nakaligtas sa Bagyong Yolanda sa lugar at kung paano hinarap ang sakuna. Inspirado naman silang talakayin ang kabayanihan at pagtulong ng mga Pulang mandirigma at ang pagkilos ng taumbayan para ibangon ang kanilang buhay at kabuhayan.

Nang matapos na ang unang bugso ng gawain kaugnay ng proyektong bidyo,  nagmando na ang kumand na kailangan nang maihatid patawid sa ilog ang mga Kasamang kailangang lumabas dahil baka lumakas ang ulan at di kayaning makatawid bunga ng malakas na agos.

Sa tinuluyang bahay idinaos ang parangal kay Kasamang Salvacion V. Mendoza na mas kilala sa lugar bilang Ka Agnes/Ka Rita na namatay dahil sa pneumonia. Emosyunal ang gabing iyon. Naghandog ng awit, tula at mga salaysay ang mga Kasama bilang pagpupugay sa kabayanihan at mabubuting ginawa ni Ka Agnes, di lamang sa dahil sa kanyang ambag sa pagpapaunlad ng teirtoryo, kundi, higit sa lahat, sa kampanyang pagbangon ng masa mula sa pagkalanta na dulot ng Bagyong Yolanda.

Pagkatapos ng mga kuha at panayam, payak lamang ang paalam ng nagsilbing punong-abala ng SP.

“Ingat palagi mga kasama” habang kadaop ang aming mga palad. SP