Mga sibilyan ang napatay, nasugatan at nadakip ng PNP sa labanan sa Sorsogon City

Ka Samuel Guerrero
Celso Minguez Command, BHB-Sorsogon
Pebrero 1, 2014

PAREHONG sibilyan ang napatay na si Henry Orbena at dinakip na si Bryan Gallega sa sagupaan sa tsekpoynt ng PNP sa Cabid-an, Sorsogon City noong gabi ng Enero 30. Taliwas ito sa pinalalabas ng pulisya na ang dalawa ay kabilang sa grupo ng New People's Army na nakalaban nila.

Napag-alaman namin na ang magpinsang Orbena at Gallega ay mga trabahador sa planta ng coconut water na malapit sa pinangyarihan. Madali itong mapatutunayan ng kanilang mga katrabaho, kakilala at kapamilya sa kanilang lugar sa bayan ng Irosin.

Labanan at biguin ang mga demolisyon! Patalsikin ang papet, pasista at pahirap sa masang Rehimeng US-Aquino!

Ma. Laya Guerrero
Kabataang Makabayan
4 Enero 2014

Mariing kinukondena ng Kabataang Makabayan (KM) ang marahas na demolisyon sa Sitio San Roque, Brgy. Bagong Pag-asa,Quezon City noong Enero 27, 2014. Malinaw nitong inilalarawan ang kawalang-hiyaan ng gobyernong US-Noynoy Aquino. Sa araw na iyon, nagtungo sa komunidad ng mga maralita ang halos 500-700 miyembro ng kapulisan, kabilang ang SpecialWeapons and Tactics Team (SWAT), at demolition team ng National Housing Authority (NHA) upang gibain ang kanilang mgatahanan. Di umano'y ide-demolis ang mga bahay para sa 11.3-metrong road widening project ng gobyerno.

Determinado ang mga maralita na ipagtanggol ang kanilang komunidad kung kaya't itinindig nila ang kanilang barikada. Sadesperasyong tibagin ito, nagpakawala ang PNP ng mga tear gas. Ito naman ay sinagot ng mga bote at bato mula sa hanay ng mgamaralita. Hindi nagtagal umalingawngaw na ang putok ng mga bala galing sa matataas na kalibre ng baril ng kapulisan.

The conclusion of the MILF-GPH talks does not spell the end of the Moro revolutionary struggle

Jorge Madlos (Ka Oris)
NDFP Mindanao Chapter
January 29, 2014

Amid the euphoria on the recent signing of the so-called Comprehensive Agreement on the Bangsamoro, the NDFP-Mindanao cautions all stakeholders in the Moro struggle not to lose sight on the fundamental causes of the problems that saddle the Moro people. This is crucial because, no matter what agreement is forged, if feudal and semi-feudal bondage imposed upon the Moro people by the local ruling classes and their imperialist masters remain, no significant change is forthcoming. Without revolutionary change, their aspirations for a real autonomy remain elusive, including the problem of chauvinism against the Moro people.

Majority of the Moro continue to be victims of landlessness. The natural wealth of their ancestral lands and waters, such as the Liguasan Marsh, including their vast plains, will surely be target for plunder both by the domestic and multinational corporations. The local ruling classes continue to threaten the Moro people as second class Filipinos, peddling the utterly chauvinist line of their imperialist master that Moros are "terrorists" and the communities as "terrorist havens", giving their fascist AFP the license to brutally attack genuine Moro resistance movements as they did against the MNLF in Zamboanga City last November 2013.

Superbagyong Haiyan: Kriminal na kapabayaan ng rehimeng Aquino laban sa magigiting na pagsisikap ng mamamayan sa relief at rehabilitasyon

Kontribusyon sa 11th International Symposium Against Isolation
24- 26 Enero 2014, Amsterdam, The Netherlands


Luis Jalandoni
Chief International Representative
NDFP National Democratic Front of the Philippines

Translation: Supertyphoon Haiyan: Aquino regime’s criminal negligence vs people’s heroic efforts at relief and rehabilitation
 

Tumama ang superbagyong Haiyan sa Pilipinas noong Nobyembre 8, 2013. Sinalanta ng hanging may bilis na mahigit 300 kilometro kada oras at ng biglaang pagdaluyong ng dagat ang malaking bahagi ng gitnang Pilipinas at iba pang lugar. Mahigit 6,000 ang upisyal na bilang ng mga namatay. Mahigit apat na milyong Pilipino ang nawalan ng tahanan at may 14 na milyong mamamayan sa kabuuan ang malubhang naapektuhan ng superbagyo.

Inakusahan ng milyung-milyong mamamayang Pilipino si Presidente Benigno Aquino ng kriminal na pagpapabaya at kawalang-kakayahan. Dalawang taon bago humagupit ang superbagyong Haiyan, nang katatapos pa lamang ng mga naunang kalamidad, isang panukalang batas ang inihapag upang maglaan ng pondo para makapaghanda bago ang sakuna, tulad ng pagtatayo ng matitibay na imprastruktura para sa ebakwasyon at mga bodega na may pagkain, tubig at mga gamot. Ibinasura ni Aquino ang panukalang ito. Sa kawalan niya ng pananaw, idineklara niya na ang pondo ay dapat gamitin lamang kapag tumama na ang mga sakuna at hindi bago ito.

Ang internasyunal na kalagayan at ang papel ng Rebolusyong Pilipino sa pandaigdigang proletaryong rebolusyon

Talumpati sa isang Porum ng mga Aktibista sa New York City, Enero 24, 2014

Ni Prof. Jose Maria Sison
Tagapangulong Tagapagtatag
Partido Komunista ng Pilipinas

Translation: International situation & role of the Philippine Revolution in the world proletarian revolution

Mahal na mga Kababayan at Kaibigan,

Salamat sa pag-imbita sa akin. Ipinaaabot ko ang aking maalab na pakikiisa at pagbati ng bagong taon sa pakikibakang anti-imperyalista at demokratiko ng mamamayan.

Lubos akong nagagalak na ipinagdiriwang ninyo ang rebolusyonaryong pakikibaka ng sambayanang Pilipino para sa pambansang paglaya at demokrasya nitong nakaraang 45 taon. Pinamumunuan na ng Partido Komunista ng Pilipinas sa patnubay ng Marxismo-Leninismo-Maoismo ang pakikibakang ito mula pa noong 1968.

Istatus: SMR

Sine Proletaryo
28 January 2014An interview with Ka Simon Santiago, Political Director of the Merardo Arce Command, NPA-Southern Mindanao Region.

Santiago relates the comprehensive victories of the revolutionary movement in SMR, paticularly in the field of base-building, armed struggle and extablishment of revolutionary people's democratic government. Istatus:SMR is the third in a series of video features which present the situation and victories achieved by the CPP in the different regions in the Philippines, as well as the challenges confronting the revolutionary forces in further advancing the people's war.

Watch on youtube:
http://youtu.be/EcwAVPCIJro
https://www.youtube.com/watch?v=EcwAVPCIJro

Supertyphoon Haiyan: Aquino regime's criminal negligence vs people's heroic efforts at relief and rehabilitation

Contribution to the 11th International Symposium Against Isolation. 24 - 26 January 2014. Amsterdam, The Netherlands 

Luis Jalandoni
Chief International Representative, NDFP

January 27, 2014


Supertyphoon Haiyan struck the Philippines on 8th of November 2013. Winds of more than 300 kilometers per hour and storm surges devastated wide areas of central Philippines and other areas. Official death toll has already exceeded 6,000. More than four million people have been rendered homeless and a total of 14 million people were gravely affected by the supertyphoon.

The Filipino people in their millions accuse President Benigno Aquino of criminal negligence and incompetence. Two years before supertyphoon Haiyan struck, in the wake of earlier calamities, a parliamentary bill was proposed to provide funds for pre-disaster preparations, like setting up of strong structures for evacuation and warehouses with food, drinking water, and medicines. Aquno vetoed this bill. He shortsightedly declared that money should be used only when disasters strike, not before.

WAR GAME

WAR GAMEWar games are exercises regularly conducted by the NPA to maintain the Red fighters' war footing. Experience dictates that their offensive posture gives them the courage and enthusiasm to thwart the enemy and achieve victories.

Watch more about this in the upcoming video "Istatus: SMR" to be released next week.


Watch on youtube:
 

     https://www.youtube.com/watch?v=wc1iHqxjWxo
 

     http://youtu.be/wc1iHqxjWxo