Palayain sina Benito Tiamzon at Wilma Austria-Tiamzon! Umigpaw Pasulong sa Harap ng mga Hamon!

Ka Maria Roja Banua
National Democratic Front-Bicol
Marso 25, 2014

Nakikiisa ang National Democratic Front-Bicol sa Pambansang Konseho ng National Democratic Front of the Philippines sa mariing pagkundena sa iligal na pag-aresto ng mga pwersang pang-estado ng Gubyerno ng Pilipinas sa mga konsultant ng NDFP na sina Benito Tiamzon at Wilma Austria-Tiamzon sa Carcar City, Cebu nitong Marso 22, 2014. Dapat na agarang palayain sina Tiamzon at Austria dahil sila ay protektado ng JASIG (Joint Agreement on Security and Immunity Guarantees) na sumasaklaw sa mga konsultant sa negosasyong pangkapayapaan sa pagitan ng Gubyerno ng Pilipinas at ng NDFP.

Ang iligal na pag-aresto kina Tiamzon at Austria ay lalo lamang naglalantad sa pagiging doble-kara at anti-kapayapaan ng rehimen ni Benigno Aquino III. Wala itong sinseridad na ipagpatuloy ang negosasyong pangkapayapaan upang maresolba ang ugat ng armadong paglaban ng mamamayan. Sa halip na dakpin at papanagutin ang mga sagad-sa-butong kriminal at mandarambong katulad ni Jovito Palparan at ang mga pork barrel kingpin sa Kongreso at Malakanyang, yaong mga rebolusyonaryong nagtataguyod sa interes at kapakanan ng mahihirap at inaapi ang siyang inuusig ng rehimen.

Kilalanin ang Tunay na Kaaway ng Sambayanan

Bukas na Liham ng Pambansang Katipunan ng Magbubukid – Gitnang Isabela
sa mga Kawal ng AFP

March 12, 2014

Bigo ang Oplan Bayanihan! Hindi natupad ang planong pagdurog nito sa rebolusyonaryong kilusan sa loob ng tatlong taon.

Sa tuluy-tuloy na pagkabulok ng sistemang umiiral sa ating lipunan at ganap na pagkalantad ng rehimeng US-Aquino, nahubad din ang tunay na layunin at katangian ng Oplan Bayanihan at ng mismong pangunahing tagapagpatupad nito, ang Armed Forces of Philippines (AFP).  Sa kabila ng tila sirang plakang pagpropropaganda nito sa di-umano'y demokrasya, soberanya at kalayaan sa ating bansa, inilalantad ng mismong kalagayan ng masang Pilipino ang panglilibak  ng mga salitang ito.

Intensify the offensives to seize further initiative in advancing the people's war

20140329en
Message of the Central Committee of the Communist Party of the Philippines to the Red commanders and fighters of the New People’s Army
March 29, 2014

We, the Central Committee of the Communist Party of the Philippines, salute the Red commanders and fighters of the New People’s Army on the occasion of its 45th founding anniversary on March 29. We congratulate you for the victories that you, together with the Party and the people have accumulated for a long time and for those that you have won in the past year in the people’s democratic revolution through protracted people’s war against the ruling system of big compradors and landlords servile to US imperialism.

Paigtingin ang mga opensiba upang kunin ang dagdag na inisyatiba sa pagsulong ng digmang bayan

20140329pi

Mensahe ng Komite Sentral ng Partido Komunista ng Pilipinas sa mga Pulang kumander at mandirigma ng Bagong Hukbong Bayan
Marso 29, 2014 

Kami, ang Komite Sentral ng Partido Komunista ng Pilipinas, ay sumasaludo sa mga Pulang kumander at mandirigma ng Bagong Hukbong Bayan sa okasyon ng ika-45 taon ng pagkakatatag nito sa Marso 29. Binabati namin kayo sa mga tagumpay na natipon ninyo, kasama ng Partido at mamamayan sa mahabang panahon, at sa mga nakamit sa nagdaang taon ng demokratikong rebolusyong bayan sa pamamagitan ng matagalang digmang bayan laban sa naghaharing sistema ng malalaking kumprador at panginoong maylupang sunud-sunuran sa imperyalismong US.

Ka Simon Santiago for 45th NPA anniversary

Message on the 45th founding anniversary of the New People's Army
March 29, 2014

Comrade Simon Santiago,
Spokesperson,
Regional Political Department,
NPA-Southern Mindanao Region

Let us salute and honor the martyrs who gave up their lives, and gave their time to serve the poor and liberate them from oppression and exploitation.

The New People's Army has proven and determinedly raised its capability to perform its tasks as a fighting army, an organizing army, an army for propaganda, cultural work and production.

Watch on youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=dRIWvZMsdgo
http://youtu.be/dRIWvZMsdgo

Interview with Ka Oris on the occasion of the 45th anniversary of the NPA

Jorge "Ka Oris" Madlos
NDFP-Mindanao
March 29, 2014

The 45th anniversary of the New People's Army is a major victory because in the face of so many enemy attacks, and the many problems we have encountered, we have overcome them all. First, the NPA was established through the 1st Great Rectification Movement which caused the rapid advance of the revolutionary movement nationwide. But the advances were made alongside some negative developments. One of this was the deviation from the correct line. But the deviations were checked in the nick of time because the Second Great Rectification Movement was launched at once and since then, there has been a resurgence in the revolutionary movement nationwide, especially in Mindanao.

Currently, while the enemy is having problems on how to suppress the people's armed revolutionary movement nationwide and in Mindanao, we continue to advance. So, congratulations to all members of the New People's Army, congratulations to the people because their army, the New People's Army continues to advance, and above all, congratulations to the Communist Party of the Philippines because due to its absolute leadership, the revolutionary armed struggle continues to advance and gain strength all over the country. Congratulations to all the revolutionary forces, who, under all circumstances, continually and diligently help each other to strengthen the New People's Army.

Ipagbunyi ang ika-45 anibersaryo ng pagkakatatag ng Bagong Hukbong Bayan! – COMPATRIOTS-NDFP

COMPATRIOTS-NDFP
March 29, 2014

Image
Ang COMPATRIOTS ay ang rebolusyonaryong organisasyon ng mga Pilipino sa ibayong-dagat at kanilang mga pamilya. May mga balangay at kasapian ito sa loob at labas ng bansa at binubuklod ang pinakamalawak na bilang ng mga kababayang Pilipino sa paglahok at pagsusulong  ng demokratikong rebolusyon ng bayan (DRB).

Kinakatawan ng COMPATRIOTS ang rebolusyonaryong mithiin, layunin, pagsusuri at paninindigan ng mga Pilipino sa ibayong-dagat. Kinikilala nito ang pamumuno ng uring proletaryado, sa pamamagitan ng Partido Komunista ng Pilipinas (MLM),  at nakikipagkaisa sa programa’t konstitusyon ng Pambansang  Demokratikong Prente (na kilala bilang NDF o National Democratic Front). Kinikilala ng COMPATRIOTS ang Bagong Hukbong Bayan (na kilala bilang NPA o New People’s Army) bilang pangunahing sandata ng Partido sa DRB at sa susunod na yugtong sosyalista.

Paalingawngawin sa kalunsuran ang mga tagumpay ng digmang bayan sa kanayunan

     Mensaheng babasahin sa pagtitipon 
     ng mga rebolusyonaryong pwersa 
     ng NDFP sa Metro Manila 
     sa okasyon ng ika-45 anibersaryo ng BHB

Partido Komunista ng Pilipinas
Marso 29, 2014

Malugod na ipinararating ng buong Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ang rebolusyonaryong pakikiisa sa lahat ng mga rebolusyonaryong pwersa ng National Democratic Front of the Philippines (NDFP) sa Metro Manila na nagtitipon ngayon para ipagdiwang ang ika-45 anibersaryo ng Bagong Hukbong Bayan (BHB).

Binabati ng PKP ang lahat ng mga lumahok nitong nagdaang mga araw sa mga demonstrasyon para magpahayag ng suporta para sa BHB. Nakakapagbigay-inspirasyon ang mga inilunsad na pagkilos ng mga manggagawa, kabataan, kababaihan, mga maralita, mga migranteng manggagawa. Mabuhay kayong lahat!

Regarding the festivities on the occasion of 45 years of NPA

     Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (MLPD) 
     (Marxist-Leninist Party of Germany) 

     To the 
     National Democratic Front of the Philippines 
     NDFP International Information Office 

     Gelsenkirchen, 
     29 March 2014

Dear comrades,

We hereby convey solidary and revolutionary greetings of the Central Committee of MLPD and the youth league REBELL on the occasion of today's 45th anniversary of NPA (New Peoples Army).

A Salute to the New People’s Army on its 45th Anniversary

Central Committee of Revolutionary Initiative
Canada
March 29, 2014

Dear Comrades,

Revolutionary greetings from Revolutionary Initiative. From our humble place of struggle to develop a revolutionary communist movement that can stand alongside yours in the history of people’s struggles against imperialism and for socialism, we join you in celebrating 45 years of people’s war in the Philippines. We celebrate with you the courage, steadfastness and determination of the New People’s Army over the last 45 years and in the face of continuous repression from reactionary feudal, capitalist and imperialist enemies.

In spite of the spate of extra-judicial killings of leading activists and civilians over these past three months, including the arrest and trumped up charges meted out to Comrades Wilma Austria and Benito Tiamzon, who are protected peace negotiators for the National Democratic Front of the Philippines under the Joint Agreement on Safety and Immunity Guarantees (JASIG), we know that the reactionary servants to imperialism in the Philippines are merely revealing their growing desperation in the face of the surging people’s war.

Hail the 45th anniversary of NPA! Advance the formidable Peoples War!

Maria Laya Guerrero
Kabataang Makabayan
March 29, 2014

From every corner of factories and workplaces, schools, urban poor and most far-flung peasant comumunities, we echo the message of revolutionary resolve of the masses to carry on and advance the peoples war to a higher level.

We salute the New Peoples Army in its celebration of its 45th anniversary, which through the leadership of the Communist Party of the Philippines (CPP) have inspired the masses to take the cudgels for its own liberation. From lighting the torch through the dark days of Marcos dictatorship, the NPA has spread to many parts of the country especially among the peasant communities because of the widespread poverty, landlesness and routinary oppression the masses experience from the fascist military and police of the US-backed Marcos regime.

Pandayin ang Isang Hindi Magagaping Hukbong Bayan at Sumulong sa Tagumpay

Pahayag ng Komiteng Rehiyon ng Partido sa Timog Katagalugan sa Ika-45 Anibersaryo ng New People’s Army
Partido Komunista ng Pilipinas
Rehiyong Timog Katagalugan
Marso 29, 2014

Buong kagalakang nagpupugay ang Komiteng Rehiyon ng Partido ng Timog Katagalugan sa Ika-45 Anibersaryo ng New People’s Army. Pinapupurihan ng Partido ang kagitingan ng mga Pulang kumander at mandirigma sa ipinamalas nilang pagpapakasakit para itaguyod at ipagtanggol ang interes ng mamamayang anakpawis laban sa pang-aapi’t pagsasamantala ng imperyalismo, pyudalismo at burukratang kapitalismo.  Higit sa lahat, ginugunita ng Partido ang kadakilaan at buhay na walang pag-iimbot ng mga martir ng rebolusyong Pilipino.  Mananatiling nakaukit sa alaala ng nakikibakang mamamayan ang kanilang kabayanihan at tutularan ang kanilang halimbawa ng isang dakilang buhay.

Sa 45 taong pakikibaka ng sambayanang Pilipino, iisa lamang ang tumitining na aral sa mamamayang api at pinagsasamantalahan: kung wala ang New People’s Army at Partido Komunista ng Pilipinas, wala ni anuman ang mamamayan.  Ang New People’s Army ang tunay na hukbo ng uring anakpawis. Ang hukbong ito ang nasa likod ng mga tagumpay ng mamamayan sa reporma sa lupa at paglaban sa paniniil ng mga lokal na tirano.  Dahil sa hukbong bayan at Partido, pinakikinabangan ng rebolusyonaryong mamamayan sa mga sona at larangang gerilya ang mga pagsulong sa reporma sa lupa ng demokratikong gubyernong bayan.

The NPA in Panay vows to persevere in the people's war, exact justice for the victims of the US-Aquino regime and be at the forefront of the people rising from their typhoon-ravaged state

     On the New People's Army's 45th Anniversary
 

     Regional Party Committee,
     Panay Region

     Coronacion Chiva (Commander Waling-waling) Regional Operational Command,
     NPA-Panay

     March 29, 2014

The NPA in Panay, together with all the revolutionary forces in Panay, vows to persevere along the road of armed revolution on its 45th year. With weapons raised high, we swear unto death on the graves of our martyrs and heroes.  We swear by the millions of people who continue to suffer the ravages of Typhoon Yolanda and abandoned by the Aquino regime.  We swear by our people who were robbed of trillions by bureaucrat-capitalists which the Aquino regime continues to protecteven as itpursue its 'anti-corruption campaign' against opponents while monopolizing and expanding its own pork.

Liham Mula sa Silangan Para sa Kabataan: Ang Maghimagsik ay Makatarungan!

Kasamang Maria Lorena Malaya
Pulang Mandirigma ng Efren Martires Command
Bagong Hukbong Bayan-Eastern Visayas
Marso 29, 2014

Kwarenta'y-singko na ang Bagong Hukbong Bayan. Tulad ng baril na sukbit ko nitong huli nang tumulak ang aming yunit upang makiisa sa masang magsasaka pagkatapos lamang ng superbagyong Yolanda. At tila isang pagkagising mula sa mahimbing na kawalang-pakialam ang aking pagkamulat sa talamak na kahirapang nagaganap sa ating bansa.

Bago ako naging Pulang mandirigma, isa lamang akong ordinaryong kolehiyala sa Maynila. Sa pagitan ng mga pagrerebyu para sa mga eksamen at ga-bundok na mga papel sa eskwelahan na kailangang sulatin, ang tanging hilig ko noon ay pagbabasa ng mga libro ni Sidney Sheldon, pakikinig kay Josh Groban, at iba pang kakornihan ng isang 16-taong-gulang na freshie.

The people celebrate 45 years of the NPA, the people will prevail!

Fr. Santiago “Ka Sanny” Salas
NDFP-Eastern Visayas
March 29, 2014

The National Democratic Front of the Philippines in Eastern Visayas and the revolutionary masses salute the New People's Army today on the 45th anniversary of its founding on March 29, 1969. Because the people have their army, they have what is needed to defend their basic interests and fight for the overthrow of the reactionary ruling system. Because of the NPA, the people of Eastern Visayas can stand up after the unprecedented disaster of Supertyphoon Yolanda and fight for genuine reconstruction through the new democratic revolution.

The forty-five fighting years of the NPA have dashed the enemy's gloating year after year. The Armed Forces of the Philippines and the reactionary government have harped on many times that the NPA is a spent force and that revolution is obsolete. Why then has the NPA leaped over time from a mere squad with inferior weapons in the early 1970s, to hundreds of Red fighters with high-powered rifles and still growing in numbers in Eastern Visayas today? This is because of the courage and self-sacrifice of the Red commanders and fighters like Efren Martires, Rodante Urtal, Arnulfo Ortiz, Sergio Lobina, and so many martyrs from the NPA and the masses who gave up their lives for the revolutionary cause. This is because of the fundamentally unchanged conditions of the semifeudal and semicolonial system that oppress and exploit the people, thus driving them into the revolutionary fold in droves.

Labaw pang pakusgon ang Bagong Hukbong Bayan, iasdang ang demokratikong rebolusyon sa katawhan hangtud sa kadaugan!

BHB-Regional Command, NEMR
Marso 29, 2014

Karon nga adlaw, Marso 29, puno sa kadasig natong isaulog ang ika-45 nga anibersaryo sa pagkatukod sa Bagong Hukbong Bayan (BHB), ang tinuod nga hukbo sa katawhan. Kini ang nag-unang hinagiban sa pagdaug sa Demokratikong Rebolusyon sa Katawhan (DRK). Atol niini nga adlaw atong saludohan ug hatagan sa pinakataas nga pasidungog ang tanang Pulang Manggugubat, Pulang Kumander ug milisyang bayan sa BHB nga mabayanihong naghalad sa ilang kinabuhi alang sa katawhan ug rebolusyon! Sila ang mga bantayog nga dili matarug, sumbanan sa tanang Pulang Manggugubat diha sa pursigido nga pag-alagad sa katawhan ug sa DRK. Saludohan usab nato ang tanan kumander ug manggugubat nga naghalad sa taas nga panahon sa pag-alagad aron ipaasdang ang gubat sa katawhan.

Padayon ang pag-abante sa demokratikong rebolusyon sa katawhan sa tibuok kapupud-an. Gikan sa siyam lamang ka riple sa pagkatukod sa BHB niadtong 1969, mokabat na sa 10,000 ang tag-as nga kalibreng armas sa BHB karon. Ang malampuson nga paglunsad sa Ikaduhang Bantugang Kalihukang Pagtul-id (IBKP), nakagiya sa Hukbo aron pildihon ang mga kontra-rebolusyonaryong kampanya sa nangaging mga rehimen ug kasamtangang bangis nga Oplan Bayanihan sa rehimeng US-Aquino. Padayon ang pag-asdang sa rebolusyon ug pagdaghan sa mga Pulang Manggugubat. Sa kasamtangan, liboan ka manggugubat ang nakatag  sa 110 ka natarang gerilya sulod sa 71 ka probinsya sa tibuok nasud.

Expression of strong support and revolutionary solidarity from Maoist Communist Party Manipur

Comrade Nonglen Meitei
Secretary Publicity and propaganda,
Maoist Communist Party Manipur
March 28, 2014

To The Central Committee
The Communist Party of the Philippine (CPP)

Dear Comrades,

Maoist Communist Party Manipur and all the revolutionary masses of Manipur are extending strong support and revolutionary solidarity to Filipino Comrades in connection with 45th anniversary of New People’s Army (NPA) of the Communist Party of the Philippines.

We Hope that the NPA would continue the revolutionary war with indomitable determination, not hesitating for any kind of sacrifices in order to make success the New Democratic Revolution. We also pledge to be a strong co-combatant to the Filipino revolutionary movement as an inseparable part of world Proletarian revolution. We would thus contribute our bit, with proletarian internationalism to serve the world proletarian revolution and stand firmly in support of the success of NDR in Philippines.

45 ka tuig sg BHB, padayon nagabaskog kag nagalig-on sa pagsulong sg inaway banwa

Andrea Guerrero
Armando Sumayang Jr. Command
(Southwest Negros Guerilla Front, NPA-Negros Island)
Marso 29, 2014

Mainit nga pagpanginbulahan sa mga hangaway kg opisyal sa pagsaulog sa ika-45 ka tuig nga pagsukat sg Bag-ong Hangaway sg Banwa (BHB)! Madamu sg rason para malipayon nga iselebrar sg BHB , Partido Komunista sg Pilipinas (PKP) nga amo ang absolutong nagapamuno sa BHB, kag sg pumuluyong pigos kg ginahimuslan ini nga anibersaryo.

45 na ka tuig nga wala’y kakapoy kg wala’y kataka nga nagasulong sg armadong paghimakas ang BHB sa bilog pungsod. 45 na ka tuig nga padayon ini nagaangkon sg kadalag-an para sa pumuluyo, sa pihak sg 45 naman ka tuig nga pagtinguha sg reaksyonaryong rehimen gikan kay Marcos padulong sa karon nga rehimen ni Noynoy Aquino nga wasakon ang CPP-NPA-NDF. Apesar sg gamay, mahuyang kg tuman ka budlay, kulang sa rekurso kag atrasado nga kagamitan sa pagpakig-away, nagsustenir kag nagpursige ang NPA. Bangud sg husto nga linya sa ideolohiya, politika kg organisasyon, ang tanan nga limitasyon sg gamay nga tropa sg NPA, napangibabawan kag karon nagabaskog kg nagabakod.

NDF nagapanginbulahan sa 45 ka tuig sg NPA, nagahangkat sa gobyerno sa pagpadayon sg peacetalks

Frank Fernandez
NDFP-Negros Island
Marso 29, 2014

Malipayon nga nagapanginbulahan ang National Democratic Front  (NDF) -  Negros sa mga Hangaway kg Opisyal sg New People’s Army (NPA) sa ila ika-45 ka tuig nga Anibersaryo!

Humalin sg makasaysayan nga natukod ang NPA sadtong Marso 29, 1969, 45 na ka tuig ang  nagligad, nakaangkon ini sg mga indi matupungan nga kadalag-an kag kusog  nga sarang makapatay-og sa pundasyon sg reaksyonaryong estado sg imperyalismong Estados Unidos, pyudalismo kg burukrata kapitalismo. Nakaangkon ang pumuluyo sg mabakod nga instrumento paagi sa paglunsar sg armadong paghimakas  nga tukuron ang demokratikong gobyerno sa kaumhan gikan sa kaumhan padulong sa kasyudaran. Haligi ini sg estado  sg pumuluyo para depensahan ang interes sg pumuluyong Pilipino.

Pasingkion ang taktikal nga opensiba! Labi nga ipasulong ang inaway banwa sa mas mataas nga lebel!

Juanito Magbanua  II
Apolinario Gatmaitan Command, NPA-Negros Island
Marso 29, 2014

Sa okasyon sg ika-45 ka tuig nga Anibersaryo sg New People’s Army (NPA), lubos ginapanginbulahan ang maisog kg isganan nga mga Opisyal kg Hangaway sg NPA! Subongman, ginahatagan naton sg pagsaludo ang mga kaupod nga naghalad sg ila bilidhon nga kabuhi para sa pagpasulong sg armadong paghimakas sa Isla.

Sang gintukod ang NPA sadtong Marso 29, 1969, may kapin lamang ini sa 65 ka hangaway, 35 ka armas nga may 9 ka high-powered rifles nga naghalin sa daan nga Hukbong Mapagpalaya ng Bayan (HMB). Apang bangud sg husto nga absolutong pagpamuno sg Partido Komunista sg Pilipinas (PKP) kag sa pagsikway sa kaisipan sg rebeldeng-lagawan sg Taruc-Sumulong nga gangster clique kg sg rebisyunistang Lava, 45 ka tuig ang makaligad, nakaangkon na ang NPA sg kritikal nga kadakuon nga sarang makapatay-og sa pundasyon sg reaksyonaryong estado.

Final signing of the MILF-GRP Peace Pact, bane to the Moro struggle for their right to self-determination

Jorge Madlos (Ka Oris) 
NDFP Mindanao Chapter
March 27, 2014


In the midst of an expected euphoric atmosphere, the Comprehensive Agreement on the Bangsamoro (CAB) between the GPH and the MILF will be signed today. But it would be foolhardy to conclude that this final signing will usher the decades-old armed Moro conflict in Mindanao nearer to a truly peaceful end.

In fact, for several years now, a new Moro armed resistance group have militarily stood-up against the AFP suppression campaign, filling the gap of the undue long drawn ceasefire that the MILF have entered with the AFP. Indication shows that it will only be a matter of time that the armed Moro resistance will broaden and intensify because the fundamental problems that have long besieged the Moro people still remain unaddressed.

Southern Tagalog

Sine Proletaryo
28 March 2014
Messages from various revolutionary organizations in the Southern Tagalog region, on the occasion of the 45th anniversary of the New People's Army

Watch on youtube:
http://youtu.be/rkBLD24-8eA
https://www.youtube.com/watch?v=rkBLD24-8eA

MLCP: Glory to the NPA

Marxist-Leninist Communist Party (MLCP) Turkey/North Kurdistan
March 28, 2014

Dear Comrades,

The New People’s Army, which you celebrate its 45th foundation anniversary, is the heart of Philippine people’s and labourers’ liberation struggle.

While it leads the land reforms for peasants and their self-rule, it also represents the war power of the struggle for freedom against the dictatorship of Philippine ruling classes and their master US imperialism.

For decades we have followed with appreciation the struggle of the New People’s Army and the Communist Party of Philippines, and try to learn from you.

[Mensahe ng Revolutionary Council of Trade Unions – NDFP sa ika-45 anibersaryo ng BHB]
IPAGTAGUMPAY ANG DIGMANG BAYAN! Manggagawa, ipagbunyi ang ika-45 anibersaryo ng NPA!

Revolutionary Council of Trade Unions
Marso 28, 2014

Ipinagbubunyi ng Revolutionary Council of Trade Unions – National Democratic Front of the Philippines (RCTU-NDFP) ang ika-45 anibersaryo ng New People’s Army. Nagdiriwang kaming mga manggagawa at ang sambayanang Pilipino sa malalaking tagumpay ng NPA sa 45 taon ng pagsusulong nito ng armadong rebolusyon. Kung wala ang hukbong ito, walang kahit ano ang mga mamamayan.

Ang NPA ay hukbo ng mga manggagawa, magsasaka at lahat ng Pilipinong inaapi at pinagsasamantalahan ng iilang imperyalista, komprador at haciendero. Ito ang pangunahing sandata ng demokratikong rebolusyong bayan na magwawakas sa nabubulok na mapagsamantala at mapang-aping sistema ng lipunan, at sa pagtatatag ng bago, malaya, maka-mamamayan at maunlad na lipunang Pilipino.

PAHAYAG NG REVOLUTIONARY COUNCIL OF TRADE UNIONS SOUTHERN TAGALOG PARA SA IKA-45 ANIBERSARYO NG BAGONG HUKBONG BAYAN: Wakasan ang Kapitalistang Pagsasamantala! Isulong ang Armadong Pakikibaka!Fortunato Magtanggol
RCTU - Timog Katagalugan
Marso 28, 2014

“Ang kapangyarihang pampulitika ay nagmumula sa dulo ng baril.” ~ Mao Zedong

Pinakamataas na pagpupugay ang ipinapaabot ng Revolutionary Council of Trade Unions – Southern Tagalog (RCTU-ST), alyadong organisasyon ng National Democratic  Front of the Philippines (NDFP) sa ika-45 anibersaryo ng Bagong Hukbong Bayan! Sa loob ng 45 taong paglilingkod at pagtatanggol sa hanay ng mamamayan, malawakan at malalakihang tagumpay ang nakamit ng BHB sa pagbigwas sa kaaway at sa paglaban sa reaksyunaryong estado. Patunay dito ang paglakas at paglaki ng bilang ng mga rebolusyonaryo sa bansa, at ang hindi na matatawarang bilang at lakas ng mga pulang mandirigma sa kanayunan. Kabi-kabila at signipikanteng mga opensibang militar ang nailunsad sa pangunguna ng BHB sa rehiyon ng Timog Katagalugan sa nakalipas na 45 taon. Tanging ang pagtatagumpay ng demokratikong rebolusyong bayan ang solusyon upang wakasan ang daantaong pagdurusa ng manggagawang Pilipino at sambayanan, ito ang pinakamalaking ambag ng rebolusyonaryong kilusan sa bansa upang ipagtagumpay ang pandaigdigang rebolusyon ng proletaryado.

New AFP battalion unleashes barbaric operations in Maco


Daniel Ibarra
Comval Davao Gulf Sub Regional Command-NPA-Southern Mindanao

March 28, 2014

The Comval Davao Gulf Subregional Command-New People's Army condemns the recent killing of a civilian by members of the 9th Infantry Battalion, 1001st Brigade-10th Infantry Division of the Armed Forces of the Philippines. Freshly deployed from Camarines Sur early this year, the 9th IB has resorted to the AFP's usual cowardly yet barbaric means to retaliate against Red fighters and to instill fear among the civilian populace in order to protect big mining interest.

The 9th IB abducted, tortured and killed on March 24 evening Wilmar Bargas, 21, of sitio Tinago, Brgy. Elizalde, Maco. A companion of Bargas who was taken along with him and who was able to escape witnessed how the soldiers mauled and strangled to death Bargas near the military's camp in Tinago.

Pamarisan ang rebolusyonaryong buhay ng mga Tiamzon! Pagtagumpayan ang demokratikong rebolusyong bayan!

Marso 28, 2014 

Mariing kinukundena ng Kabataang Makabayan-Brigadang Lucille Gypsy Zabala ang pag-aresto at pagkulong ng reaksyunaryong pamahalaang US-Aquino sa mga lider ng Partido Komunista ng Pilipinas na sina Benito Tiamzon at Wilma Austria at sa mga kasamahan nila. Wala nang pagtatanggi sa lantarang pambabalasubas at desperasyon ng rekasyunaryong pamahalaan na pahinain at durugin ang rebolusyonaryong kilusan sa pagkakadakip ng dalawang lider komunista.

Sa dinaloy ng usapang pangkapayapaan, ang estadong ito mismo ang nagsasara ng pintuan upang mapag-usapan ang makatwiran at pangmatagalang kapayapaan sa bansa. Tinatalikuran nito ang ugat kung bakit mayroong armadong pakikibakang nagaganap at minamadali ang proseso. Sa halip na unahin ang Comprehensive Agreement on Socio Economic Reforms na naglalatag ng lahat ng demokratikong kahilingan ng mamamayan tulad ng tunay na repormang agraryo at pambansang industriyalisasyon ay inuuna nito ang pagpapababa ng armas o kapitulasyon ng digmang bayan, hinuhuli at kinukulong ang mga konsultant ng National Democratic Front of the Philippines.

Iwaksi ang Bagahe

Communist Party of the Philippines
March 28, 2014

Download MP3 here...

Iwaksi ang Bagahe

iwaksi ang mga bagahe
paandarin ang makina
humakbang na paabante
nang walang alinlangan

pagyamanin ang mga natutunan
pag-aralan ang mga karanasan
mula sa praktika tungo sa teorya
at iangat ito sa mas mataas na praktika

On the lies dished out by the AFP against the Tiamzons

Communist Party of the Philippines
March 28, 2014

Over the past few days, the spokesman of the AFP has been doing the rounds of the media, spending most of the day in radio and media interviews, to justify their arrest and continued incarceration of comrades Benito Tiamzon and Wilma Austria, peace consultants of the NDFP and senior leaders of the CPP. The AFP has resorted to dishing out one concocted story after another against the Tiamzons and against the revolutionary movement.

In the spirit of fair-reporting, we hope that the big media organizations will give space to the views of the CPP and report on the other side of the truth.

CPP condemns arrest of Andrea Rosal, filing of concocted criminal charges

Information Bureau
Communist Party of the Philippines
March 28, 2014

The Communist Party of the Philippines (CPP) condemns the Aquino regime and its armed forces for arresting Andrea Rosal, her companion Rafael de Guzman, and the filing of trumped-up criminal charges against them. Andrea is being accused by the fascist AFP as being a member of the CPP in the Southern Tagalog region.

Andrea is 8-months pregnant and was accosted as was preparing to deliver her child. Andrea is the eldest daughter of former CPP spokesperson Gregorio "Ka Roger" Rosal who passed away in 2011. Her mother, Rosemary, was felled by fascist bullets in 2011 in an armed encounter in Quezon in early 2011.

On the incident between NDFP supporters and Bangsamoro protesters in Mendiola

Revolutionary Council of Trade Unions
27 March 2014

The National Democratic Revolutionary forces meant no disrespect to our Bangsamoro brothers and sisters. We respect and support their aspiration for genuine just and lasting peace in Mindanao.

Hundreds of members of the Revolutionary Council of Trade Unions, the Kabataang Makabayan and other revolutionary organizations held a lightning rally in Mendiola to commemorate the 45th anniversary of the New People's Army and to condemn the illegal arrest of Benito Tiamzon and Wilma Austria, leaders of the Communist Party of the Philippines and peace consultants of the National Democratic Front of the Philippines.

NDFP-Rizal Salutes Comrade Gadioso Cuyag, A Former Peasant Leader Turned NPA Red Fighter, A People’s Martyr!

Arman (Ka Arms) Guerrero
NDFP-Rizal
March 26, 2014

The entire revolutionary movement in Rizal province under the NDFP-Rizal salutes  Comrade Gadioso Cuyag, a former peasant leader turned NPA Red Fighter who was martyred last March 20, 2014. He will be buried today, March 26, 2014.

Comrade Gadioso Cuyag, also known as Dodo/Ka. William, was a peasant leader victimized by land grabber Rebecca Estabillo in cahoots with corrupt officers of government agency DENR and corrupt local government official in Rizal province. He became the leader of the peasant organization in their place to fight for their rights to own the lands they were tilling.

Message from IA-RKP (Initiative for the Construction of a Revolutionary Communist Party (Austria))

Initiative for the Construction of a Revolutionary Communist Party (Austria)
25 March 2014

Dear comrades,

We have pleasure in celebrating in Austria, EU with you the 45 anniversary of your initiating People's War in the Philippines and are sending you our best wishes for our common struggle for the overthrow of imperialism and the further goal of socialism under the dictatorship of the world proletariat.

When your Party, the CPP re-founded in struggle against modern revisionism and liquidationism, decided to start armed actions as the beginning of protracted peoples war nobody of us thought that it would be such a long way to march on and on. In all these decades the CPP, NPA, NDFP and your struggle against imperialists of all sorts and for new democratic revolution in your country was a lighthouse and incentive for many revolutionaries all over the world to keep on fighting.

As you know well the revolutionary communist movement is currently in a poor state – especially in the imperialist countries including Austria. The objective conditions are getting riper and riper for a socialist revolution in many or most of the capitalist countries but the subjective factor is lagging far behind. We know that we cannot change our current situation of class struggle in our country by voluntarism, and the construction of a new revolutionary communist party in Austria depends partly on factors beyond our control. But we are also aware of the fact that it is the task of revolutionary communists to change the subjective factor gradually in relying on the working class and the masses. In recent years the contradictions between bourgeoisie and proletariat in our country have aggravated but the revolutionary forces split and could not really influence and give orientation to the few mass movements most of which are controlled by petty-bourgeois and bourgeois forces.

We try to learn from your struggle in the Philippines especially from the methods and tackling. Unfortunately the big differences in the situation between a semi-feudal and semi-colonial country as yours and an imperialist one as ours leads to a lot of misunderstandings and errors in developing a correct political line. For us in Austria, as in other imperialist countries, it is neither possible nor sensible to link the party-building process closely with armed struggle or orientate the progressive and revolutionary forces of our country on a protracted people's war. We don’t think that nowadays modern fascism is the main enemy in our country (or in the European Union) and we principally orientate our struggle towards the overthrow of the capitalist system of oppression and exploitation. In this context we always stress the fact that Austria is an imperialist country with a monopoly bourgeoisie exploiting and plundering the workers, peoples and resources of semi-colonial countries (as well as their migrants in Austria – there is also a big Philippine community here which we are in contact with).

Especially but not only in relation with international solidarity work we regularly propagate the liberation struggle in the Philippines and the “Proletarian Revolution” magazine affiliated with our movement always publishes articles about your advances of NPA and NDFP under the leadership of the Communist Party of the Philippines.

We want to close with a red salute to all comrades of the NPA including especially those martyred in the 45 years of struggle.

Advance peoples war and new democratic revolution in the Philippines!
Down with imperialism of all kinds!
Long live international solidarity and world-wide fraternity of revolutionary communists!


IA*RKP (iarkp.wordpress.com; ia.rkp2017@yahoo.com)

IA.RKP
Initiative für den Aufbau einer
Revolutionär Kommunistischen Partei

Stiftgasse 8
A 1070 Wien, Österreich

ia.rkp2017@yahoo.com
www.iarkp.wordpress.com

NDFP-Rizal congratulates NPA-Rizal for their successful tactical offensives against government troops!

Arman (Ka. Arms) Guerrero
Spokesperson, NDFP-Rizal
March 27, 2014

The whole revolutionary movement in Rizal province under the NDFP-Rizal congratulates NAAC-NPA-Rizal’s red fighters and commanders for their successful tactical offensives against government troops, the latest of which was the ambush last March 20, 2014.

A squad of NPA-Rizal launched the ambush against a platoon of the abusive elements of government soldiers belonging to the 16th IB-PA at 59th IB-PA in Sitio Paruwagan, Brgy. San Rafael, Rodriguez, Rizal at  7:05 AM until 7:20 AM. The 15 minutes ambush resulted to the killing of three (3) government soldiers, including Sgt. Jonathan Magtulis, the detachment commander  of 59th IB-PA in Sitio Wawa, San Rafael, Rodriguez, Rizal. Another member of CAFGU-PA-AFP was seriously  wounded.

Makibaka calls on women to join the revolution to end oppression

Malaya Libertad
Makibaka
March 25, 2014

Hundreds of women members of the underground movement MAKIBAKA (Makabayang Kilusan ng Bagong Kababaihan), a member organization of the National Democratic Front (NDF) staged a lightning rally at downtown Carriedo, Manila early morning today in celebration of the organization’s 43rd anniversary and of the 45th anniversary of the New People's Army (NPA).MAKIBAKA women also condemned the arrest of revolutionary couple Benito Tiamzon and Wilma Austria and called for their immediate release.

Kasamang Bill

Sine Proletaryo
27 March 2014Message of Ka Bill, Regional Operations Commander of NPA-Northeast Mindanao Region, for the 45th anniversary of the New People's Army.

Watch on youtube:
http://youtu.be/RIqoAMltSoY
https://www.youtube.com/watch?v=RIqoAMltSoY

Camaradas del Nuevo Ejército del Pueblo, de Filipinas

Ricardo Cohen, Secretario General
Partido Comunista Revolucionario del Uruguay
25 de Marzo de 2014

Al cumplirse 45 años de lucha revolucionaria a la vanguardia del pueblo filipino reciban un fuerte saludo internacionalista y el reconocimiento  por la gran significación que vuestra lucha heroica ha tenido también en el desarrollo de la revolución proletaria mundial en este período tan difícil.

Salute to the 45th anniversary of the New People’s Army of the Philippines

Partido Comunista de Mexico
Mexico City, Federal District
20 March of 2014


Dear colleagues:

It is a pleasure for our Party, the Communist Party of Mexico (Marxist-Leninist), and the Revolutionary Popular Front-Mexico, address you to greet the National Democratic Front- Philippines (NDFP), likewise the New People’s Army (NPA), hoping that through the International Office of the NDFP, you get our message to the thousands of men and women who fight every day in the battle for the Proletarian Revolution in more than 7 thousands of Philippines islands.

Cultural-political activities in Brazil to mark NPA 45th anniversary

International Information Office
National Democratic Front of the Philippines (NDFP)
20 March 2014
This is the poster made by the Movimento Estudantil Popular Revolucionário (MEPR, People's Revolutionary Student Movement) and the A Nova Democracia Journal in Belém, from the State of Pará, Brazil,

They plan to do public cultural-political manifestations in their city, "with full explanation to the people of Belém about the situation and history of Filipine's People's Armed Struggle for Revolution" in order that "this date won't go unnoticed to the World".

Message from the Popular Front for the Liberation of Palestine

Popular Front for the Liberation of Palestine

‫ الجبھة الشعبية لتحرير فلسطين‬
March 16, 2014

Dear comrades of the New People’s Army, the Communist Party of the Philippines, and National Democratic Front of the Philippines,

On behalf of our General Secretary, Ahmad Sa’adat, our Deputy General Secretary, Abu Ahmad Fuad, and all comrades and members of the Popular Front for the Liberation of Palestine, and on behalf of the military wing of the PFLP, the Abu Ali Mustafa Brigades, we extend a strong red salute to the comrades and fighters of the New People’s Army on the 45th anniversary of your founding.

Message on behalf of the 45 th anniversary of the New People’s army

*Patrik Paulov,
International secretary of the Communist Party
Sweden
Kommunistiska Partiet*

Dear Comrades,

We wish to convey our revolutionary greetings to the Philippine revolutionary movement as You celebrate the 45 th anniversary of the establishment of the New People’s army.

The New People's Army led by the Communist Party of the Philippines has during its exis- tence played a crucial role in the Philippine national and social revolution. The New People's Army is also a source of inspiration for revolutionary movements worldwide.

Greetings from the International Anti-imperialist Coordinating Committee (IACC)

Manik Mukherjee
General Secretary
International Anti-imperialist Coordinating Committee (IACC)
12 March 2014


On the occasion of the 45th anniversary of the New People's Army we from the International Anti-imperialist Coordinating Committee (IACC) send you revolutionary greetings and felicitations.

Pursue the peace talks and genuine post-Yolanda reconstruction, free Benito Tiamzon and Wilma Austria

Fr. Santiago “Ka Sanny” SalasNational Democratic Front of the Philippines- Eastern Visayas 
Marso 26, 2014

In behalf of the worst-hit region of the Supertyphoon Yolanda, we in the National Democratic Front of the Philippines (NDFP) in Eastern Visayas express our strongest condemnation of the illegal arrest by the Aquino regime's security forces of Comrade Benito Tiamzon and Comrade Wilma Austria, senior leaders of the Communist Party of the Philippines (CPP) , together with five other comrades last March 22. We join the peace advocates in demanding their immediate release in accordance with the Joint Agreement on Safety and Immunity Guarantees (JASIG) between the NDFP and the Government of the Philippines (GPH). We condemn the Aquino regime for fabricating criminal charges against the married couple and their companions, and for falsely claiming that such common crimes will negate the JASIG, among other contemptible excuses to deny the comrades their freedom.

Kagyat na palayain sina Kasamang Benito Tiamzon at Wilma Austria! Isulong ang Armadong Pakikibaka!

Andres Agtalon
Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid
Marso 26, 2014

Mariing kinukundena ng Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid (PKM), alyadong rebolusyonaryong organisasyon ng National Democratic Front of the Philippines (NDFP), ang iligal na pag-aresto at detensyon ng rehimeng US-Aquino kina Kasamang Benito Tiamzon at Wilma Austria, mga pangunahing lider ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) at lima (5) pang mga kasama.

Ang iligal na pag-aresto at detensyon ng rehimeng US-Aquino kina Kasamang Benito Tiamzon at Wilma Austria, mga konsultant ng NDFP sa usapang pangkapayapaan, ay tahasang paglabag sa Joint Agreement on Safety and Immunity Guarantee (JASIG) na nilagdaan sa pagitan ng NDFP at ng Gobyerno ng Republika ng Pilipinas (GPH).  Isa itong aksyon ng pananabotahe ng Armed Forces of the Philippines (AFP) sa usapang pangkapayapaan na inaayudahan at binabasbasan mismo ni Benigno Simeon Cojuangco-Aquino.

Salute to the 45th anniversary of the New People’s Army of the Philippines

COMMUNIST PARTY OF MEXICO (MARXIST-LENINIST)
(Member of the International Conference of Marxist Leninist Parties and Organizations
(Unity & Struggle)
REVOLUTIONARY POPULAR FRONT- MEXICO
(Member of the International League People’s Struggle (ILPS)
24 March 2014

Mexico City, Federal District, March of 2014

Dear colleagues:

It is a pleasure for our Party, the Communist Party of Mexico (Marxist-Leninist), and the Revolutionary Popular Front-Mexico, address you to greet the National Democratic Front- Philippines (NDFF), likewise the New People’s Army (NPA), hoping that through the International Office of the NDFF, you get our message to the thousands of men and women who fight every day in the battle for the Proletarian Revolution in more than 7 thousands of Philippines islands.

Nag-iilusyon ang AFP na magwawakas ang armadong pakikibaka sa pagkaaresto sa mga Tiamzon

Information Bureau
Communist Party of the Philippines
March 24, 2014

Translation: AFP hallucinating that arrest of Tiamzons will doom armed struggle

Ibinasura ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) bilang "ilusyon" ang ipinamamarali ng AFP na ang pagkaresto kamakailan sa mga lider ng PKP at konsultant sa usapang pangkapayapaan na sina Benito Tiamzon at Wilma Austria ay magiging wakas ng armadong pakikibaka na inilulunsad ng Bagong Hukbong Bayan (BHB).

"Nahihibang ang hepe ng AFP na si Gen. Emmanuel Bautista sa paniniwalang tutugunin ng mga Pulang mandirigma ng BHB at mga rebolusyonaryo ang panawagan niyang sumuko na sila sa rehimeng Aquino."

Malayang makapagpapalakas at makasusulong ang rebolusyonaryong kilusan

Panayam kay Prof. JOSE MARIA SISON
Founding Chairman, Communist Party of the Philippines
By ROSELLE VALERIO
Liberation International

Translation: The revolution is free to grow in strength and advance -- Prof. Sison
 

Roselle Valerio (RV): Ano ang kaagad mong reaksyon sa pagkaaresto kina Benito Tiamzon at Wilma Austria?

Jose Maria Sison (JMS): Inisip ko agad na ang pagkaaresto sa dalawang Konsultant ng NDFP sa negosasyong pangkapayapaan ay paglabag sa Joint Agreement on Safety and Immunity Guarantees (JASIG). Mayroon silang hawak na dokumento ng pagkakakilanlan sa ilalim ng JAISG at dapat ay protektado laban sa pagtugaygay, panghaharas at pag-aresto.

In spite of the Tiamzon couple’s capture, the People’s Democratic Revolution will advance!

Jorge Madlos (Ka Oris)
NDFP-Mindanao
25 March 2014

We condemn in the strongest terms possible the arrest of the Tiamzon couple because as major consultants to the peace talks between the GPH and the NDFP, they are immune to arrest as clearly stipulated under a bilaterally signed agreement between the GPH and the NDFP, the Joint Agreement on Safety and Immunity Guarantees (JASIG). Wilma Austria is a certified JASIG holder with Identification ND 978826 under her real name, while Benito Tiamzon holds JASIG Identification ND 978227 under the name “Crising Banaag.” In compliance with said agreement between the GPH and the NDFP and as an act of sincerity on the part of the Aquino government in attaining peace, it is imperative that the Tiamzon couple and five of their companions be released without condition.

Ambus laban sa pwersa ng 201st Brigade, matagumpay na nailunsad ng isang yunit ng Apolonio Mendoza Command [UPDATED]

Armine de Guia
Apolononio Mendoza Command
March 25, 2014

Matagumpay na nailunsad ng isang yunit ng Apolonio Mendoza Command ang operasyong ambus laban sa 15 kataong mersenaryong pwersa ng 85th IBPA, 201st Brigade, Philippine Army na nakasakay sa hammer type jeep. Naganap ang ambus sa Brgy. Ilayang Cogorin, Lopez, Quezon, ganap na alas-8:06 ng umaga at natapos ng bandang alas-8:45 ng umaga ring ito. Nagmula ang mersenaryong pwersa sa 85th IBPA Charlie Company Headquarters sa Crossing ng Brgy. San Miguel Dao, Lopez, Quezon.

Nasapol ng mga putok ng riple at mga nakatanim na anti-personnel _command detonated explosives_ (CDEX) ng nakapakat na pwersa ng Bagong Hukbong Bayan ang papalapit na _hammer-type_ jeep lulan ang 15 kataong kaaway. Resulta nito, nalipol ang hindi bababa sa 10 habang nasugatan naman ang iba pa. Dalawa sa napangalanang napatay ay si Lt. Region Blancada, tumatayong pinuno ng pwersa at Commanding Officer ng Charlie Company ng 85th IBPA, ganondin si Pfc. Mark Malabanan. Napangalanang malubhang nasugatan naman sina Corporal Michael Milleno at Corporal Melbourne Mercado at si Pfc. Trillanes at Pfc. Latumbo. Dinala ang mga ito sa ospital sa Camp Nakar at sa V. Luna ng mersenaryong militar. Bukod dito, ang 5 pa sa mga sugatan ay dinala sa Holy Rosary Hospital sa bayan ng Lopez.

Four killed, 15 wounded in NPA harassment operations against AFP

Ka Allan Juanito
NPA-NCMR
24 March 2014

The New People’s Army in North Central Mindanao Region meets its forthcoming 45th anniversary this March 29 with military actions against enemy troops in various areas in the region. Four AFP troops were killed while 15 were wounded in three military confrontations in different parts of the region last week.

March 20 — An NPA team under the Western Agusan Norte-Agusan Sur Sub-regional Command employed a command-detonated explosive against a convoy of four 6x6 trucks laden with 26th IB PA ang Scout Ranger troops in Km. 22, Side 2, Don Alejandro, San Luis, Agusan Sur, around 12:30 AM. Two were killed while 15 were wounded, and a 6x6 truck was paralyzed. To conceal their casualties from the public, they sent their casualties directly to the 402nd Bde headquarters in Awa, New Leyte, Prosperidad, Agusan Sur.

Kondenahin ang Pag-aresto kina Kasamang Benito at Wilma Tiamzon, Ibayong Magpunyaging Isulong ang Rebolusyon

Southern Tagalog Regional Committee
Communist Party of the Philippines
March 23, 2014

Mariing kinukondena ng buong rebolusyonaryong kilusan sa Timog Katagalugan ang pataksil na pag-aresto kina Kasamang Benito at Wilma Tiamzon at anim pa nilang kasamahan sa kabila ng garantiya ng mga proteksyon na nasa mga probisyon ng JASIG kaugnay ng usapan sa kapayapaan. Sina Kasamang Benito at Wilma Tiamzon ay mga konsultant ng National Democratic Front of the Philippines (NDFP) at ang anim nilang kasamahan ay mga istap at katulong sa mga gawain na may kaugnayan sa prosesong pangkapayapaan.

Hawak ni Ka. Wilma Austria Tiamzon ang NDFP Document of Identification ND 978226 sa ilalim ng kanyang tunay na pangalan at ni Ka Benito Tiamzon ng NDFP Document of Identification ND 978227 sa pangalang Crising Banaag bilang mga katibayan na tinatamasa nila ang mga proteksyon sa ilalim ng JASIG.

More reasons to advance the people’s war in Southern Mindanao


Rigoberto F. Sanchez
NPA-Southern Mindanao Regional Command

March 24, 2014

The capture of Benito Tiamzon and Wilma Austria only emboldens the New People’s Army in Southern Mindanao to further intensify the people’s war in the region. The US-Aquino regime is daydreaming when it says the arrest spells the demise of the revolutionary movement.  The NPA-SMR is ever resolute to advance the guerrilla war to a higher stage because the roots of armed conflict are firmly embedded in a region heavily militarized by the fascist AFP troops.

Instead of dismantling pork barrel and corruption, providing genuine relief for disaster victims, and ending the poverty of the Filipino masses, the US-Aquino regime has embarked its relentless aggressive war in the countryside. Under its counterrevolutionary policy Oplan Bayanihan, it deployed its vast resources and manpower to militarize the peasant villages and open it for further imperialist plunder.

On the arrest of Benito Tiamzon and Wilma Austria: The revolution is free to grow in strength and advance – Prof. Sison

INTERVIEW with Prof. JOSE MARIA SISON
Founding Chairman, Communist Party of the Philippines

March 24, 2014

By ROSELLE VALERIO
Liberation International


Roselle Valerio (RV): What was your immediate reaction to the arrest of Benito Tiamzon and Wilma Austria?

Jose Maria Sison (JMS): I thought immediately that the arrest of these two NDFP consultants in the peace negotiations is in violation of the Joint Agreement on Safety and Immunity Guarantees (JASIG). They are holders of the document of identification under JASIG and are protected from surveillance, harassment and arrest.

RV: Is it true, as Alex Padilla, the military and other Aquino government officials claim, that you are on opposite sides with the Tiamzon couple regarding peace negotiations? That Tiamzon and Austria are “hardliners” and “war freaks” and that they are at odds with you and the NDFP negotiating panel?

AFP hallucinating that arrest of Tiamzons will doom armed struggle

Information Bureau
Communist Party of the Philippines
March 24, 2014

The Communist Party of the Philippines (CPP) dismissed as "hallucinations" the claims by the armed forces that the recent arrest of CPP leaders and peace consultants Benito Tiamzon and Wilma Austria spells doom for the armed struggle being waged by the New People's Army (NPA).

"AFP chief Gen. Emmanuel Bautista is self-delusional in believing that NPA Red fighters and revolutionaries would respond to his calls for them to surrender to the Aquino regime.

Pag-aresto sa mga lider na nag-iimbestiga sa kalagayan at nangangasiwa ng gawaing rehabilitasyon sa Visayas, kinundena ng PKP

Partido Komunista ng Pilipinas
Marso 23, 2014


Translation: CPP condemns arrest of senior leaders investigating conditions, overseeing rehabilitation in the Visayas

Mariing kinukondena ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ang napabalitang pag-aresto kahapon kina Benito Tiamzon at Wilma Austria. Sina Tiamzon at Austria ay kapwa nakatatandang kadre ng Komite Sentral ng PKP at mga konsultant ng National Democratic Front of the Philippines (NDFP) sa negosasyong pangkapayapaan sa gubyerno ng Republika ng Pilipinas (GPH).

Nang sila'y arestuhin, gumagampan sila ng mga gawain at tungkuling itinalaga sa kanila ng PKP at ng NDFP. Hanggang nang sila'y arestuhin, kapwa sila abala sa tuwirang pag-iimbestiga sa kalagayan ng masang anakpawis sa Kabisayaan na ang mga buhay ay sinalanta ng superbagyong Yolanda (Haiyan) at patuloy na pinagdurusa ng mga anti-mamamayan, kontrolado ng kroni, tiwali, labis na walang silbing tugon ng rehimeng Aquino sa kalamidad.

Iligal na pag-aresto sa mga Konsultant ng NDFP na sina Benito Tiamzon at Wilma Austria, kinundena ng NDFP

Luis Jalandoni
NDFP Negotiating Panel
March 22, 2014


Translation: NDFP condemns illegal arrest of NDFP Consultants Benito Tiamzon and Wilma Austria

Mariing kinukundena ng National Democratic Front of the Philippines (NDFP) ang iligal na pag-aresto ng mga pwersa sa seguridad ng rehimeng Aquino kina Benito Tiamzon at Wilma Austria ngayong hapon sa Carcar, Cebu.

Mga Konsultant ng NDFP sina Benito Tiamzon at Wilma Austria na gumampan at gumagampan ng malalaking signipikanteng tungkulin sa negoasyong pangkapayapaan sa pagitan ng Gubyerno ng Republika ng Pilipinas (GRP/GPH) at ng National Democratic Front of the Philippines (NDFP).

CPP condemns arrest of senior leaders investigating conditions, overseeing rehabilitation in the Visayas

Communist Party of the Philippines
March 23, 2013

The Communist Party of the Philippines (CPP) condemns in the strongest terms the reported arrest yesterday of Benito Tiamzon and Wilma Austria. Tiamzon and Austria are both senior cadres of the CPP Central Committee and consultants of the National Democratic Front of the Philippines (NDFP) in peace negotiations with the government of the Republic of the Philippines (GPH).

At the time of their arrest, both Tiamzon and Austria were performing tasks and duties assigned to them by the CPP and the NDFP. Up to recently, both were busy conducting first hand investigation into the conditions of the working class people in the Visayas region whose lives were devastated by supertyphoon Yolanda (Haiyan) and who continue to suffer from the Aquino regime's antipeople, crony-controlled, corrupt and grossly inept response to the calamity.

54th IB, binigwasan ng BHB sa Ifugao!

Ka Wigan Moncontad
Nona del Rosario Command, NPA -Ifugao
22 Mar 2014

Inisnayp ng isang yunit ng Nona del Rosario Command New People's Army (NPA) -Ifugao ang tropa ng 54th Infantry Batallion habang ito ay nagsasagawa ng combat operations sa Barangay Camandag, Asipulo, Ifugao noong Marso 21, 2014.

Dalawa ang sugatan sa kaaway habang ligtas namang nakaatras ang mga Pulang Mandirigma.

Ito'y bahagi ng pamamarusa ng Bagong Hukbong Bayan sa berdugong 54th IB sa sunud-sunod na paglabag ng karapatang pantao at paghahasik ng takot sa hanay ng mamamayan ng Ifugao.