ANG BAYAN, 7 June 2014

Patalsikin ang rehimeng umaalingasaw sa korapsyon!20140607pi
Download PDF here
Umaalingasaw sa korapsyon si Benigno Aquino III at ang kanyang rehimen. Matapos ang halos apat na taong walang tigil na satsat hinggil sa “malinis na pamamahala,” ipinakita ni Aquino na wala siyang pinagkaiba sa mga dating presidente sa pagtataguyod at pakinabang sa burukrata kapitalistang korapsyon.


Sinakyan ng doble-karang si Aquino ang galit ng mamamayan sa korapsyon ng dating rehimeng Arroyo at inilako ang islogan ng “matuwid na daan.” Subalit paraan lamang ito para pagtakpan ang lawak at… More

Interbensyon ng US sa paglusob sa Zamboanga, binatikos ng PKP

Kawanihan sa Impormasyon
Partido Komunista ng Pilipinas
Hunyo 5, 2014

Translation: CPP denounces US intervention in Zamboanga siege

Kinundena ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ang militar ng US sa pakikialam sa paglusob ng AFP sa ilang baybaying munisipalidad ng ng Zamboanga City laban sa Moro National Liberation Front (MNLF) mula Setyembre hanggang Oktubre noong isang taon. "Ang pagsangkot ng pwersang militar ng US, sa pamamagitan man ng direktang kombat o pagbibigay ng suportang lohistikal o paniktik ay katumbas ng interbensyunismong militar at isang paglabag sa pambansang soberanya ng Pilipinas."

Sa komentaryo kahapon, inamin ni Philip Goldberg, ambassador ng US, na sangkot ang pwersang militar ng US sa operasyong militar laban sa MNLF sa Zamboanga City noong isang taon, na nagsasabing nagbigay ito ng "mahalagang impormasyon at aset sa komunikasyon" sa AFP. Inilabas ni Goldberg ang pahayag na ito sa paglipat ng kumand ng US Joint Special Operations Task Force-Philippines (JSOTFP) sa Zamboanga City kahapon. Inamin din ng paalis na kumander ng JSOTFP na si Col. Robert McDowell na nakibahagi siya sa paglusob at itinuring niya ang sarili bilang "isang piping bayani".

Ang umaalingasaw na korapsyon ay nagtutulak sa mamamayan na patalsikin si Aquino

Partido Komunista ng Pilipinas
Hunyo 3, 2014

Translation: Stench of corruption is driving the people to oust the Aquino regime

Batbat ng korapsyon si Benigno Aquino III at kanyang rehimen. Matapos ang halos apat na taon ng walang humpay na pagngangawa hinggil sa "malinis na pamamahala," ipinakita ng rehimeng Aquino na wala itong pinag-iba sa mga nakalipas na rehimen sa pagtangkilik at pakikinabang sa burukrata kapitalistang korapsyon.

Huwad si Aquino. Sinasakyan niya ang galit ng mamamayan sa korpasyon ng naunang rehimeng Arroyo at itinanghal ang sarili bilang kampeon ng "daang matuwid." Subalit ang kanyang anti-korapsyong pag-iingay ay nagsisilbi lamang para tabingan ang malawakan at tagos-sa-butong korpasyon ng gubyerno ng Pilipinas sa ilalim ng kanyang panunungkulan.

CPP denounces US intervention in Zamboanga siege

Information Bureau
Communist Party of the Philippines
June 05, 2014

The Communist Party of the Philippines (CPP) today condemned the US military for intervening in the AFP's siege of several coastal towns of Zamboanga City against the Moro National Liberation Front (MNLF) from September to October last year. "The involvement of US military forces, whether through direct combat or providing logistical or intelligence support, constitutes military intervenionism and is a violation of Philippine national sovereignty."

In remarks made yesterday, US ambassador Philip Goldberg admitted that US military forces were involved in the military operations against the MNLF in Zamboanga City last year, claiming to have provided "vital information and communication assets" to the AFP. Goldberg issued this statement during the turnover of command of the US Joint Special Operations Task Force-Philippines (JSOTFP) in Zamboanga City yesterday. Outgoing JSOTFP commander Col. Robert McDowell also admitted to having taken part in the siege and considered himself "a silent hero".

Si Aquino ang dapat sisihin sa kakulangan ng silid-aralan, mababang sahod, at pangkalahatang krisis sa edukasyon

Information Bureau
Communist Party of the Philippines
June 04, 2014

Translation: Aquino to blame for classroom shortage, low salaries and overall crisis in education

Binatikos ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ang rehimeng Aquino sa patuloy nitong pagkabigong harapin ang malalang krisis sa sistemang pang-edukasyon ng Pilipinas na pinatampok ng laganap na kakulangan ng mga silid-aralan sa mga pampublikong paaralan at ng malalang pagsisiksikan dahil sa paggigiit nito na bawasan ang bahagi ng edukasyon sa pambansang badyet at pagbibigay-prayoridad sa mga proyektong nakatuon sa interes ng kanyang mga kroni at mga oligarko.

Tinuligsa rin ng PKP ang rehimeng Aquino sa pagbibingi-bingihan sa kahilingan ng mga guro sa mga pampublikong paaralan para sa pagtataas ng kanilang buwanang sahod sa gitna ng tumataas na presyo ng mga bilihin at papalalang kalagayang ekonomiko.

Pinakamataas na parangal, iginawad ng NDFP kay Bishop Tomas A. Millamena

Luis Jalandoni
Chairperson
NDFP Negotiating Panel


Translation: NDFP renders highest honors to BISHOP TOMAS A. MILLAMENA

Iginagawad ng National Democratic Front of the Philippines (NDFP) ang pinakamataas na parangal kay Bishop Tomas A. Millamena ng Iglesia Filipina Independiente (IFI) sa kanyang matatag na paninindigan para sa isang makatarungan at pangmatagalang kapayapaan sa Pilipinas at sa kanyang magiting na maka-mamamayang paninindigan laban sa mga patakarang anti-mamamayan at antinasyunal ng rehimeng US-Aquino at ng mga naunang reaksyunaryong rehimen.

Lubos kaming nalulungkot sa pagpanaw niya bunga ng matagal nang karamdaman. Ipinaaabot namin ang aming tauspusong pakikiramay sa kanyang pamilya, mga kamag-anak, kasamahan sa IFI at sa maraming kaibigan sa Pilipinas at ibang bansa.

NDFP renders highest honors to BISHOP TOMAS A. MILLAMENA

LUIS G. JALANDONI
Chairperson, NDFP Negotiating Panel
4 June 2014 

The National Democratic Front of the Philippines (NDFP) renders highest honors to Bishop Tomas A. Millamena of the Iglesia Filipina Independiente  (IFI) for his staunch advocacy for a just and lasting peace in the Philippines and his firm pro-people stand against the anti-people and anti-national policies of the US-Aquino regime and earlier reactionary regimes.


We are deeply saddened by his death due to a lingering illness. We convey our heartfelt condolences to his family, relatives, colleagues in the IFI, and numerous friends in the Philippines and abroad.

Aquino to blame for classroom shortage, low salaries and overall crisis in education

Information Bureau
Communist Party of the Philippines
June 04, 2014

The Communist Party of the Philippines (CPP) today denounced the Aquino regime for its continued failure to address the grave crisis in the Philippine educational system highlighted by the widespread shortage of classrooms in public schools and severe overcrowding because of its insistence on reducing the share of education in the national budget and giving priority to projects oriented towards the interests of his cronies and the oligarchs.


The CPP further assailed the Aquino regime for refusing to heed the demands of public school teachers for a raise in their monthly wages amidst rising prices and worsening economic conditions.

Stench of corruption is driving the people to oust the Aquino regime

Communist Party of the Philippines
June 3, 2014

Benigno Aquino III and his regime reek of corruption. After close to four years of endless chatter about "clean governance," Aquino has shown himself to be no different from past regimes in terms of promoting and benefiting from bureacrat capitalist corruption.

Aquino is a great pretender. He rode on the people's anger at the corruption of the previous Arroyo regime and styled himself as the champion of the "righteous path." His anti-corruption noise, however, has simply served to camouflage the widespread and deep-seated corruption of the Philippine government under his rule.

Captured drone personnel violated NPA policy against US imperialism counter-revolutionary intelligence & environmental plunder


Daniel Ibarra
NPA Comval Davao Gulf Sub Regional Command

June 02, 2014


In culpable violation of the policy of the People’s Democratic Government for bringing in of surveillance gadgets, for undertaking reconnaissance of base guerrillas of the New People’s Army and, thus, abetting the enemy’s counter-revolutionary campaign against the revolutionary forces and environmental plunder, the NPA Comval Davao Gulf Subregional Command detained four personnel belonging to the Sky Eye UAV services, namely: Ken Wong, manager and team leader; Chrisandro Favela, Tim Sabino, and Nico Lasaca. Confiscated from them were 1 sky surfer drone and two multi-rotor drones, two laptops and one gps. Their driver, Jonas Loredo of the Maria Ave car rental service, was also arrested last May 30 in Brgy. New Leyte, Maco, Compostela Valley.  The five arrived in the area last May 28.

Karahasang-pulis laban sa mga progresibong Turkish, iprinotesta ng NDFP

LUIS G. JALANDONI
NDFP Chief International Representative
Mayo 30, 2014

Translation: NDFP protests police violence against Turkish progressives

Prime Minister Recip Tayyip ERDOGAN
Interior Minister Erken ALA
Minister of Justice Bekir BOZDAG

Mga Ginoo:

Mariin naming pinoprotesta ang malawakang pang-aatake at brutal na karahasan ng pulis sa Turkey laban sa mga progresibong pwersa.

Simula pa noong Hunyo 2013, di bababa sa 11 katao ang namatay sa mga operasyon ng pulis na target ang mga pampulitikang protesta.

Kamakailan, 307 manggagawa ang buong lupit na napaslang sa mapanalantang "sakuna sa minahan" sa Soma, bunga ng kapabayaan sa mga pangkaligtasang paalala at inspeksyon ng gubyerno.