Drone ng US sa Quezon, patunay ng paniniktik at interbensyon ng US--PKP

Kawanihan sa Impormasyon
Partido Komunista ng Pilipinas
Enero 6, 2015

Translation: US drone in Quezon indicates US surveillance and intervention—CPP
 

Sinabi ng Partido Komunista ng Pilipinas na ang pagrekober sa drone ng US Navy sa baybayin ng Quezon ay nagpapatunay ng patuloy na paniniktik at interbensyon ng US sa bansa.

Ang drone, na narekober ng mga mangingisda sa Patnanungan, Quezon noong Enero 4, ay may mga markang pag-aari ng US Navy. Katulad ito ng drone na narekober din ng mga mangingisda sa baybayin ng Masbate noong 2013. “Inilalarawan ng US embassy ang mga ito na mga aerial target drone (panudlang drone sa himpapawid).”


“Gayunman, ang narekober na drone sa Quezon at Masbate ay bahagi lamang ng masaklaw na operasyong militar ng US at interbensyon sa Pilipinas at sa iba pang lugar, na kinabibilangan ng operasyong paniniktik, suportang lohistikal at paniktik, maging ng direktang paglahok sa mga operasyong kombat.”

“Ang militar ng US, sa pakikipagsabwatan sa Armed Forces of the Philippines (AFP) ay malaon nang nagpapalipad at nag-oopereyt ng mga paniktik na drone sa Pilipinas sa mahigit nang sampung taon na ngayon, na malinaw at tahasang paglabag sa soberanyang panghimpapawid ng Pilipinas,” anang PKP. “Ang operasyong paniktik ng US sa bansa ay kinabibilangan din ng pag-espiya sa internet at telekomunikasyon.”

“Tinatarget ng paniktik na drones ng US ang operasyon ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) maging ng iba pang armadong grupo at mahalagang aspeto sa aktwal na operasyong kombat ng AFP,” pagdidiin ng PKP. May mga kahalintulad nang pagbagsak ng drones ng US na napabalita sa nakaraang ilang taon.

“Kinukundena ng sambayanang Pilipino ang interbensyong militar ng US sa pamamagitan ng kontra-gerilyang operasyon sa Pilipinas,” anang PKP. “Malaon nang ginagamit ng US ang AFP sa proxy war nito laban sa mga anti-imperyalsitang pwersa ng sambayanang Pilipino.”

“Ang dinisenyo at ginagabayan ng US na Oplan Bayanihan ng AFP at ng rehimeng Aquino ay nagdulot na ng katakut-takot na paghihirap sa milyun-milyong Pilipino na siyang bumabata ng militarisasyon sa kanayunan at ng malawakang mga pag-abuso sa karapatang-tao.”