Hinggil sa pagsupil sa katotohanan sa panahon ng pagbisita ng Papa at mga hamon sa mga relihiyosong Pilipino

Partido Komunista ng Pilipinas
Enero 19, 2015

Translation: On suppression of truth during Pope’s visit and challenges to the Filipino religious

Nakikiisa ang Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) sa sambayanang Pilipino sa pagkundena sa rehimeng Aquino sa pagsupil sa katotohanan at pagtatakip sa pagdarahop at pang-aapi sa panahon ng pagbisita sa Pilipinas ng ama ng simbahang Katoliko Romano na si Pope Francis noong Enero 15-19.

Inabuso ng rehimeng Aquino ang kapangyarihan nito sa pagsangkalan sa "seguridad" at sa pagpapataw ng mga paghihigpit sa telekomunikasyon at sa karapatang magtipon at hinadlangan ang iba't ibang sektor na magsalita hinggil sa mga tampok na isyung kinakaharap ng sambayanang Pilipino.

Noong Huwebes, idinetine ng mga pwersang militar sa Leyte ang mga madre na kabilang sa Sisters Association of Mindanao (SAMIN) na nagsasagawa ng gawaing relief sa Tanauan, malapit sa Palo, Leyte. Sa kabila ng pakikipagkoordina sa archdiocese ng Palo sa kanilang gawaing relief para sa mga nakaligtas sa superbagyong Yolanda, hinaras sila at inakusahang mga kasapi ng Bagong Hukbong Bayan. Kasama dapat silang makikiisa sa mamamayan ng Tacloban para salubungin si Pope Francis, subalit hinadlangan sila.

Nagtalaga ang rehimeng Aquino ng malaking bilang ng militar at pulis sa Samar at Leyte upang harangan ang mamamayang magkapag-organisa ng pagtitipon para maiparating ang kanilang mga hinaing. Ilang araw bago ang pagdating ng papa, nagkasa ng tsekpoynt ang mga sundalo ng AFP na naghihigpit sa mga sasakyang magsakay ng mga biktima ng Yolanda na kabilang sa kilusang People Surge na makarating sa Tacloban.

Mas maaga pa, nagpataw ang rehimeng Aquino ng dagdag na mga paghihigpit sa mga tagapagtaguyod sa karapatang-tao, mga kamag-anak at kaibigan ng humigit-kumulang 500 bilanggong pulitikal sa Bicutan at iba pang piitan sa buong bansa para mahadlangan silang makalapit kay Pope Francis. Nananawagan sila sa papa na tingnan ang kanilang kalagayan bilang mga bilanggong pulitikal na malaon nang biktima ng malalang inhustisya.

Noong Biyernes, hindlangan ng mga pulis ang mga organisadong grupo, kabilang ang mga pari, madre at iba pang relihiyoso na makadalo sa misa sa Manila Cathedral. Hangad nilang maiparating sa papa ang mga tampok na panlipunan at pang-ekonomyang sularaning dinaranas ng mga Pilipinong anakpawis na mga manggagawa, magsasaka, mga walang trabaho, kabataan, kababaihan at iba pang aping sektor. Ilan sa mga lumahok ang idinetine.

Sa buong panahon ng pagbista ng papa, lansakang nilabag ng rehimeng Aquino ang karapatan ng mamamayan sa malayang komunikasyon nang obligahin nito ang mga kumpanya sa telekomunikasyon na hadlanagan ang mamamayang magkaroon ng serbisyong pangkomunikasyon. Pinalaki nito ang tinaguriang banta sa seguridad ng papa, na di gaya ng rehimen, ay nagtataguyod ng pagpaparaya at pagrespeto at nananawagan para sa patakarang nagsisilbi sa interes ng mahihirap at mga api.

Ang mga patakran at hakbang ng rehimeng Aquino upang supilin ang katotohanan ay desperadong pagtatangka ng rehimen na matiwasay na ilarawan ang realidad sa Pilipinas. Ang totoo, matapos ang halos limang taon sa ilalim ng rehimeng Aquino, ang kahirapan, pagdurusa, pang-aapi at pagsasamantala sa sambayanang Pilipino ay lumala pa. Lumubha ang kalagayang panlipunan at pang-ekonomya. Patuloy na walang pakundanagang nilalapastangan ng mga pwersa ng estado ang mga karapatang pulitikal at sibil. Ibayong lumala ang katayuan bilang malakolonyal ng bansa.

Sa gitna ng mga pagtatangka ng rehimeng Aquino na supilin ang katotohanan, sinalubong ng sambayanang Pilipino ang pakikiisa ni Pope Francis at sinuportahan ang kanyang panawagan na labanan ang korapsyon at wakasan ang mga patakarang lumilikha ng malawakang kawalang-hanapbuhay at nagpupwersa sa mamamayang lisanin ang kanilang tahanan at magtrabaho sa ibang bansa. Ang pagdamay niya sa mga biktima ng natural na kalamidad at ang pagkundena sa mabagal at batbat-ng-korapsyong paghahatid ng relief at serbisyong pangkagipitan ay malalim na tumimo sa mga Pilipino sa harap ng kriminal na kapabayaan at korapsyon ng rehimeng Aquino.

Ikinalulugod rin ng PKP ang panawagan ng Papa na "lagutin ang gapos ng pang-aapi at inhustisya" na nagbubunsod ng "iskandalosong panlipunang di-pagkakapantay-pantay" at ng "(pagpapanatili) ng karukhaan at pagsasaisantabi sa mahihirap." Ang ganitong aspirasyon, ang siyang nasa kaibuturan ng rebolusyonaryong pakikibaka ng sambayanang Pilipino. Patuloy na ipinaiilalim ng malakolonyal at malapyudal na istrukturang panlipunan ang malawak na masa ng sambayanang Pilipino sa malubhang pagsasamantala at pang-aapi at sa panunupil sa kanilang demokratikong mga karapatan at kalayaan.

Ang panawagan ni Pope Francis na harapin ang pang-istrukturang ugat ng krisis ay hamon para sa mga tagapagtaguyod ng kapayapaan at katarungan upang puspusang itulak ang rehimeng Aquino na seryosong harapin ang negosasyong pangkapayapaan na humaharap sa sosyo-ekonomikong ugat ng armadong tunggalian. Lagi't laging handa ang mga rebolusyonaryong pwersa na humarap sa negosasyong pangkapayapaan bilang isang pamamaraan upang makamit ang isang makatarungan at pangmatagalang kapayapaan.

Bago pa man ang hamon ng Papa sa mga relihiyoso na abutin ang mahihirap, mga pinagkaitan at mga api, sadyang marami na sa mga Pilipinong taong simbahan ang kahanay na ng masang api at aba at tumutulong sa pagpapalakas ng kanilang diwa habang isinusulong nila ang kanilang adhikain para sa isang pambansa at panlipunang paglaya. Marami na sa kanila ang nakaranas ng panunupil ng estado dahil kakapit-bisig nila ang mga magsasaka sa kanilang pakikibaka para sa tunay na reporma sa lupa, maging sa mga pambansang minorya habang ipinagtatanggol nila ang kanilang lupang ninuno laban sa mga kumpanya sa pagmimina at plantasyon at sa mga armadong grupo nitong suportado ng estado. Maraming mga manggagawang simbahan ang nagtrabaho sa mga unyon at organisasyon ng mga manggagawa upang isulong ang kanilang pakikibaka para sa mas mataas na sahod at sa pagtatanggol sa kanilang karapatang mag-organisa.

Sa harap ng malubhang pagdurusa ng sambayanang Pilipino, paparaming mga kabataang pari, madre at iba pang manggagawang simbahan ang naghahangad na sumanib sa mga manggagawa at sa masang walang hanapbuhay sa mga komunidad ng maralitang lunsod at sa mga komunidad ng magsasaka at pambansang minorya sa kanayunan at makiisa sa kanila sa kanilang pakikibaka para sa trabaho, mas mataas na sahod, lupa at sa pagtatanggol sa kanilang mga karapatang sibil, sosyo-ekonomiko at kultural.

Ikinalulugod ng PKP, BHB at ng mga rebolusyonaryong pwersa ng mamamayan ang mga kabataang taong simbahan sa kanilang paghahangad na makihanay sa sambayanang Pilipino upang kamtin ang katarungan at kapayapaan. Matingkad nilang ipinagpapatuloy ang rebolusyonaryong tradisyon ng mga paring Pilipino na sinimulan ng mga martir na Gomburza. Humuhugot sila ng inspirasyon sa magiting na pakikibaka ng masang Pilipino maging sa pagkamartir nina Fr. Pops Tentorio, Fr. Frank Navarro, Fr. Zacharias Agatep, Fr. Nilo Valerio at ilan pang taong simbahan na naghandog ng pinakamalaking sakripisyo sa pagpili ng buhay ng paglilingkod sa sambayanan.