Ipagdiwang ang ika-46 Anibersaryo ng PKP-MLM nang may kumpyansang kamtin ang mas malalaking tagumpay para sa estratehikong pagkakapatas!

Pahayag sa ika-46 anibersaryo ng PKP

Komite ng PKP sa Isla ng Mindoro
Disyembre 26, 2014

Sa pagtapos ng 2014, buong kasiyahan nating ipinagdiriwang ang ika-46 anibersaryo ng ating mahal na Partido, ang mga tagumpay ng ating Partido, hukbong bayan at rebolusyonaryong kilusang masa sa isla ng Mindoro bilang bahagi ng ating pagtugon at ambag sa panawagan sa pagpapaigting ng digma at pagkukumpleto ng mga rekisitos para maabot ang yugto ng estratehikong pagkakapatas.

Ipinagdiriwang natin ang mga paglalagom ng ating mga karanasan at gawain upang maging batayan ng ating programa, gawain at mga pagwawasto sa papasok na taong 2015 upang maging mas masaya, mainit at maigting ang pagdiriwang ng susunod na anibersaryo ng hukbo at partido.Puspusan nating ginampanan ang ating mga tungkulin sa pagsusulong ng armadong pakikibaka, pagtatayo ng base at pagsusulong ng rebolusyong agraryo sa gitna na patuloy na paglalim ng krisis sa ekonomiya ng ating bansa. Habang papalapit ang eleksyong presidensyal sa 2016, naglalabasan na ang iba’t ibang mga pakulo ng mga naghahangad na manatili at makahawak sa kapangyarihan. Lalong tumitingkad ang mga isyu ng korupsyon, nalalantad ang mga tagapagtanggol ng interes ng mga naghaharing uri sa bansa ; nalalantad ang mga anti-mamamayan at makadayuhang mga tindig lalong lalo na ng naghaharing pangkating Aquino.

May malawakang pakikibakang masa para patalsikin ang rehimeng US-Aquino II na nasasangkot sa malaking isyu ng pagwawaldas ng kabangyaman ng bayan sa pamamagitan ng DAP pabor sa kanyang mga kakutsaba sa pulitika ; may people’s initiative laban sa pork barrel at iba’t ibang anyo ng korupsyon; may mga pakikibaka laban sa papalaki at matagalang presensya ng mga tropang US sa pamamagitan ng mga anti-mamamayan at di pantay na kasunduan tulad ng VFA at EDCA. Lumalakas ang panawagan ng mamamayang Pilipino para patalsikin na ang rehimeng Aquino na kinamumuhian, korap, brutal at sinungaling.

Sa paglulunsad at pagpapaigting ng malaganap at masinsing pakikidigmang gerilya sa buong bansa, tiyak na mabibigo ng NPA ang todo largang gerang mapanupil ng AFP sa Mindanao at ang Oplan Bayanihan ng rehimeng Aquino sa buong bansa. Naniniwala tayong kakayanin ng buong rebolusyonaryong kilusan sa Mindanao ang pagharap at pagbigo dito kasabay ng pagtugon ng iba pang mga rehiyon, subrehiyon at mga larangang gerilya. Hindi na mapipigilan ang pagmartsa pasulong ng digmang bayan tungo sa yugto ng pagkakapatas.

Sa Mindoro, nakapag-ambag tayo sa pambansa at pangrehiyong pagsisikap sa armadong pakikibaka. Nailunsad natin ang ilang matatagumpay na mga TO na ang pinakamatingkad ay ang matagumpay na reyd sa munisipyo ng Paluan noong Nob.7, 2014 kung saan nakasamsam tayo ng 20 malalakas na armas sapat para armasan ang karadagang isang platun ng mga pulang mandirigma. Nakapaglunsad ng mga atritibong mga aksyong militar laban sa mga nag-ooperasyong tropa ng 4IB, 76IB at 21DRC at RPSB na nagdulot ng malaking pinsala sa kanilang operasyon. Tinityak na sa bawat pasok ng kaaway sa ating mga base ay sinasalubong ng mga putok ng ating mga isnayper at sapper teams. Naparusahan din ang ilang ahente sa paniktik ng kaaway na nagsisilbing sagka sa gawain at pinsala sa masa, mga masasamang elemento na isinusuka na ng mamamayan at mga kaaway sa uri na lumalapastangan sa mga karapatan ng mamamayan at pumipinsala sa kalikasan. (Tingnan ang kaugnay na artikulo)

Palalakasin pa natin ang hukbong bayan para makasalunga sa mahihirap na sitwasyon at papalaking mga tungkulin sa armadong pakikibaka, pagtatayo ng baseng masa ar rebolusyong agraryo.

Nailunsad at naibreyktru din natin ang mga gawaing konsolidasyon ng baseng masa tulad ng pagdadaos ng kumperensya ng karagdagang GSM (PKM) pagbubuo ng mga grupo ng sangay at mga Sangay ng Partido. Nilagom natin ang mga matatagal nang RA upang matiyak ang tuluy-tuloy na pangangalaga, pagtatanggol at pagtatagumpay nito. Bagamat dalawang bats lamang ng BKP ang naidaos natin, sinuplementaryuhan ito ng iba pang mga at mga pag-aaral sa ating base. Nakapaglunsad din tayo ng hukumang bayan na nagpapakita ng naitatag nating kapangyarihang pampulitika sa hanay ng masa. Ang mga grupo at komite ng mga magsasaka, kababaihan at kabataan at mga katutubo ay pinatatatag pa lalo ng kanilang paglahok sa mga iba’t ibang larangan ng gawain sa ekonomiya, pulitika at kultura— hindi ito nahahadlangan ng anumang operasyong militar, CMO at say war ng kaaway. Ang takot at teror na nalikha ng Oplan Habol Tamaraw ay unti-unting napapalitan ng kamulatan at kapangahasan habang ang poot at galit naman sa mga kaaway ay lalong tumitindi.

Sa pagtindi ng krisis na dulot ng mala-kolonyal at malapyudal na sistema, ang mga bago, pakunwari at mga panakip butas na programa ng gubyerno para daw wakasan ang kahirapan tulad ng 4Ps o Conditional Cash Transfer (CCT) , ang National Greening Program (NGP) , Public Private Partnership (PPP) , ay lalo lamang naglulubog sa masa sa pagkakautang, kahirapan at pagkabangkarote ng kabuhayan. Maging ang kalikasan - kabundukan at kagubatan at karagatan ay umaalma na sa walang pakundangang pagpinsala ng mga naghaharing uri.

Rebolusyong agraryo ang kasagutan ng nagkakaisang mamamayan sa krisis na ito. Sa Mindoro, tuluy-tuloy ang pakikibaka para ipagtanggol ang kanilang mga lupaing ninuno, lupaing inokupa at pinagyaman na nila. Mga lupaing RA na pinagmumulan ng kanilang kabuhayan at lakas. Mga pamayanang pinaunlad bilang tugon sa kanilang nadarama at aktwal na kakapusan. Libong pamilya ng mga magsasaka at katutubong nagsasaka sa libong ektaryang lupain, pinamamahalaan ang kanilang sarili para sa pagpapaunlad at pagtugon sa mga pangangailangan. Ang RA ang rebolusyonaryong programa

Ang mga bagong anyo at taktika ng pangangamkam ng lupa tulad ng National Greening Program, mga proyektong pang-enerihya tulad ng mina, hydrothermal, geothermal at wind project at marami pang ibanay malilinaw na banta sa seguridad, kabuhayan at karapatan ng mga mamamayan. Hindi nito nilulutas ang mga batayang suliranin ng masa kundi nagdudulot ng dagdag na kahirapan at paghihikahos. Tungkulin ng mamamayang ipaglaban ang mga lupaing ito.

Nakamit natin ang mga tagumpay na ito dahil sa wastong pamumuno ng Partido at ang matatag na pagkapit natin sa mga batayang rebolusyonaryong prinsipyo. Paghusayin pa natin at seryosong bakahin ang mga natukoy na mga kahinaan at pagkakamali—tulad ng konserbatismo sa gawaing masa at sa gawaing militar, empirisismo, mga malulubhang paglabag sa patakaran at kaluwagan sa paggamit ng CP at iba pang elektronikong gamit na lumikha ng malaking bulnerabilidad sa seguridad ng buong Partido.

Habang nagpupugay tayo sa mga rebolusyonaryong martir ng Mindoro na nagbuwis ng kanilang buhay para sa rebolusyon, tinatanaw naman natin ang pagpasok ng taong 2015, ang mga hamon at pagsisikap nating kamtin ang mas mataas na yugto ng pakikibaka.

Mabuhay ang ika-46 anibersaryo ng Partido Komunista ng PIlipinas-MLM!
Mabuhay ang sambayanang Pilipino!