Labi ngapalig-unon ang Partido kag isulong ang inaway banwa sa mas mataas nga lebel!

Andrea Guerrero
NPA Southwest Negros Front Operations Command (Armando Sumayang Jr. Command)
December 26, 2014


Banwa Sa Mas Mataas Nga Lebel!
[AUDIO CLIP]

Ang tuig 2014, puno sg panghangkat nga tuig para sa rebolusyonaryong kahublagan sa Southwest Negros idalum sg Armando Sumayang, Jr. Command. Apang gin-atubang ini sg mga kadre kag katapu sg Partido Komunista sg Pilipinas (PKP), New People's Army (NPA) kag mga rebolusyonaryong masa nga puno sg kaisog kag determinasyon nga paslawon ang O'Plan Bayanihan sg US-Aquino nga Rehimen 2 kag labi nga iabanse ang inaway banwa sa mas mataas nga lebel.

Gani, sa okasyon sg ika-46 nga Anibersaryo sg liwat nga pagkatukod sg PKP, bug-os kalipay nga ginaselebrar naton ang mga naangkon nga kadalag-an sa suold sg isa ka tuig kag hugot ginauyatan ang malahalon nga mga leksyon sa pila ka mga kahuyangan sa pagbuylo sa komprehensibong buluhaton sg agraryong rebolusyon, armadong paghimakas kag pagtukod sg baseng masa.


Sa pihak sg wala'y hunong nga opensiba sg militar sa Southwest Negros, natigayon gihapon ang madasig nga pagpalapad sg baseng masa. Ang pagpokus sg militar sa pipila ka erya, naghatag sg ligwa para sa mas malapad nga ekspansyon kag maniobrahan sg Pulang Hangaway nga nagakober sg bilog nga CHICKS area. Nalab-ot man ang pila ka baryo sa sakop sg Negros Oriental. Samtang ang daan nga mga erya namentinar kag natukod pa ang Seksyon Komite nga amo ang responsable sa pagmentinar sa erya katimbang ang mga kadre sa platun.

Bangud mas naglapad ang erya nga nasakupan, mas naglapad man ang teatro sg gyera nga naghatag sg mas paborableng sitwasyon kag madamu nga inisyatiba para ilunsar sg Pulang Hangaway ang 3 ka sandigan nga taktikal nga opensiba base sa mando sg PKP kag pagpatuman sini sa desisyon sg Demokratikong Gobyerno sg Pumuluyo nga amo ang pagsilot sa 2 ka construction firms kag pagdis-arma sa CAFGU nga gwardya sg 1 ka construction firm. Nakakuha diri sg 1 ka M14 Assault Rifle, 9 ka magazines kag 110 ka bala sg M14, military backpack, 2 sets sg camouflage uniforms kag 1 lunchbox. Wala sg lupok man nga nadis-armahan ang mga gwardya sg despotikong agalon mayduta nga si Pablito "Jin" Sola kag nakuhaan sila sg pila ka mga armas.

Magluwas sini, natigayon man ang pagsilot sa mga masupog nga malain nga elemento kag intelligence assets sg militar katulad nanday, CAFGU William "Tagar" Encarnado, Junar Juhuta kag Alfredo Asillo.

Gintigayon man sg Yunit MIlisya ang pagnyutralisa sa pila ka ginadudahan nga mga military asets paagi sa pag-istorya kag pag-edukar sa ila.

Nangin regular naman ang pagtungod sg NPA sa hilikuton produksyon sa erya upod sa mga masa kag yunit milisya.

Samtang, padayon ang lapta-lapta nga pagdemanda ag pumuluyo sa pagpataas sa inadlaw nga suhulan sa katubuhan, pataas sa presyo sg oling kag kape kag pagkultibar sa bakante nga duta. Nagasingki man ang pagdepensa kag pagpakig-away sg pumuluyo batuk sa pagpang-agaw duta sa kabukiran para tamnan sg pinya, oil palm, rubber tree kag saging. Talupangdon man ang paghulag sg mga nahanungang pwersa sa sakop sg Hinobaan kag Cauayan batuk sa pagmina sg margaha sa kabaybayonan kag kabukiran. Lapnagon ang pagpetisyon sg pumuluyo a higad sg mga baybayon sg Cauayan batuk sa "No Build Zone" nga polisiya ni P-noy.

Ang mga kadalag-an sa pulitika nangin posible bangud sg pagkonsolida sg Partido sa ideolohiya paagi sa pagtib-ong sa sandigan nga prinsipyo sg Marxismo-Leninismo-Maoismo. Bangud sini, labi nga nagbakod ang pagtib-ong sa demokratikong sentralismo nga amo ang organisasyunal nga linya sg Partido.

Nagapabilin nga paborable ang kahimtangan sa bilog nga Isla sg Negros, kag partikular sa Southwest Negros para sa pag-abanse sg inaway banwa sa pagpamuno sg PKP.

Ang mga ginapahambog nga kadalag-an sg sakon sa gahum politika kag ekonomiya nga si Gobernador Alfredo Marañon, Jr., upod ang tigprototeksyon sg mga agalon mayduta-komprador burgesya nga berdugong si Col. Jon Aying, nga pag-angkon sg kauswagan kag kalinong paagi sa ila Provincial Integration Development Unit (ProVIDU) kag Marching for Peace, mga paghinabon lamang sa realidad nga ang Negros padayon gintay-og sg pagkadiskontento kag pagkadismaya sg pumuluyong Negrosanon bangud sg ila mga kontra-pumuluyo nga programa kag polisiya.

Si Marañon ang numero uno nga tigtib-ong sg neoliberal nga polisiya sg US-Aquino nga rehimen nga nagaresulta sa pagkadula sg pangabuhian sg pumuluyo kag pagduging sg inhustisya sosyal.

Sa Syudad sg Kabankalan kag mga banwa sg Ilog, Candoni kag Hinobaan, ginaatubang sg pumuluyo ang katalagman sa pagkadula sg dutang pangabubian bangud sg National Greening Program o Reporestasyon sg Aquino nga rehimen, nga relihiyoso naman ginapatuman sg numero unong tuta sini nga si Alfredo Maranon,Jr. Gamit ang ahensya sg National Commission on Indigenous Peoples (NCIP) ila ginatiplang ang mga Indigenous Peoples nga kuno hatagan sg Ancestral Domain Title kun ang ila dutang kabilin tamnan sg rubber tree, oil palm kag saging. Sa kolaborasyon sg mga lokal nga gobyerno sini nga mga banwa kag syudad, ginaduso nila Olivia Yanson, Oscar Daclan nga Brgy. Captain sg Culipapa, Hinobaan kag Alter Trade Corp. ang pag-angkon sg linibo ka ektarya nga kadutaan para tamnan sg ila komersyal nga mga tanom. Bangud sini, lapnagon sa Banwa sg Hinobaan ang pag-ilinaway sg mga tumandok kag mga setlers bahin sa duta.

Ang kuno abe pagtapna sg illegal logging sa banwa sg Hinobaan, pakitang-tawo lamang sg Maranon nga administrasyon para hinabunan ang iya papel sa pagkalbo sa kabukiran kag pagwarik sa atensyon sg pumuluyo sa ila tuyo nga pagpundar sg pwerto sa Brgy. Culipapa nga magdislokar sa ginatos ka pamilya kag linibo ka indibidwal.

Sa Banwa naman sg Candoni, daku nga pondo sg lokal nga gobyerno ang nagkadto sa pagtukod sg Barangay Peacekeeping Action Team (BPAT) para ipaseguro ang pagsuprer sa pagpamatuk sg pumuluyo sa plano nga pagpatanom sg saging kag pinya sg TADECO sa mga barangay sg Gatuslao, Agboy kag Payawan. Samtang, bulag kag bungol naman ini sa pagduging sg ginadumilian nga druga nga ginapalapta mismo sg ara sa gobyerno.

Nagakahangawa ang pumuluyo sg Sipalay kag Cauayan sa pagbukas liwat sg Philex Mining Corp. bangud sg kahalitan nga tugahon sini sa palibot kag pangabuhian sg pumuluyo.

Kadungan sg development aggression sg gobyerno ang pagpaaktibo sa mga bayaran nga RPA bilang mga ido-ido sg sahing agalon mayduta-komprador burgesya kag batuk sa pumuluyong Negrosanon.

Sa pagbukas sg tuig 2015, kag sa mahimo nga pagsulod sg madason nga hugna sg Marching for Peace sg mersenaryong AFP kag reaksyonaryong gobyerno ni Maranon sa Southwest Negros, ila atubangon ang kaakig sg pumuluyo nga apektado sg neoliberal nga polisiya sg rehimeng Aquino kag ni Maranon.

Padayon ang pagtipon sg kusog sg pumuluyo para isinggitan kag iduso ang pagpatalsik sa kriminal, inutil, korap kag "Hari sg Pork Barrel kag Disaster" nga presidente, nga si Noynoy Aquino.

Labi nga konsolidahon ang Partido kag isulong ang demokratikong rebolusyon sg banwa nga may sosyalistang perspektiba paagi sa pangmalawigon nga inaway banwa!

Mabuhay ang ika-46 nga Anibersaryo sg Partido Komunista sg Pilipinas! Mabuhay ang NPA kag NDF!