Magkaisa at yanigin ng protesta ang rehimeng US-Aquino

Editoryal
Ang Bayan
Enero 7, 2015

Download PDF Here

 

Dapat yanigin ng protesta ang rehimeng US-Aquino sa buong taon ng 2015. Dapat mahigpit na magkaisa ang lahat ng sektor sa paglaban sa anti-mamamayang mga patakaran ng rehimen at sa pagsusulong ng kanilang interes at kapakanan. Malalaking paglaban ang dapat pasiklabin ng sambayanang Pilipino upang harapin ang lalala pang korapsyon at kabulukan, pagpapakapapet at kalupitan ng naghaharing rehimen.

Sa pagsisimula ng 2015, malaking anti-mamamayang dagok ang kaagad na isinalubong ng rehimeng US-Aquino sa mamamayang Pilipino. Ang malaking pagtaas sa pamasahe ng mga tren na MRT at LRT ay malaking dagdag na pabigat sa 1.3 milyong manggagawa, estudyante, maliliit na kawani at iba pang karaniwang mamamayang sumasakay dito sa araw-araw. Dapat itong labanan di lamang ng mamamayan ng Metro Manila kundi ng buong bansa.


Ang dagdag na pamasahe sa tren ay ipinataw ng rehimen sa mga unang araw ng taon sa pagtantyang hindi ito mapipigilan ng protesta at paglaban ng mamamayan. Determinado ang mamamayang Pilipino na patunayang mali ang rehimeng Aquino. Upang magawa ito, dapat nilang ilunsad ang pinakamalawak na kilusan ng pagtutol at iluwal sa lansangan ang malalaking rali na nagpoprotesta hindi lamang sa mismong pagtaas ng pamasahe sa tren, kundi sa patakaran ng pribatisasyon ng tren at imprastruktura para sa transportasyong masa at iba pang serbisyong panlipunan.

Nasa unahan ng kilusang protestang ito ang mga pwersang demokratiko at makabayan. Dapat magkaisa ang lahat ng sektor sa paglaban na ito at magkaroon ng plano ng pagkilos para sa susunod na mga linggo upang iluwal ang malaking protesta laban sa pagtaas ng pamasahe sa MRT at LRT. Dapat magkaroon ng mahigpit na pagtutulungan ang mga manggagawa at mga kabataan-estudyante, maliliit na kawani at mga malaproletaryado sa mga komunidad. Dapat nilang buuin ang mga multisektoral na komite sa koordinasyon na nakatuon sa araw-araw na pagsusulong ng kampanya.

Dapat mabilis at walang pagod na abutin ng mga aktibista ang milyun-milyong mamamayang tuwirang apektado ng pagtaas ng pamasahe sa MRT at LRT. Dapat silang magpakahusay sa pagpupukaw sa di organisadong masa at pagpapakilos sa kanila sa iba't ibang anyo ng protesta bilang paghahanda sa mas malalaking sama-samang pagkilos sa loob at labas ng mga kampus, upisina, pabrika o komunidad.

Susi sa mahusay na pag-aabot, pagpupukaw at pagpapakilos sa masa ang pagpapakahusay sa propaganda at pag-organisa. Dapat matalas na ilantad ang tunay o batayang isyu sa likod ng pagtataas ng pamasahe sa MRT at LRT: ang pagsisilbi ni Aquino sa interes ng malalaking kapitalistang mga Ayala at Pangilinan na siyang nakakuha ng kontrata sa pagkontrol ng operasyon ng metrotren, kasama na ang pagtatayo ng esktensyon ng riles patungo sa Cavite at sa Bulacan. Dapat ilantad na sa ilalim ng kontrata ay pinahihintulutan ang mga Ayala at Pangilinan na taun-taong itaas ang pamasahe upang tiyakin ang kanilang kita.

Dapat ilantad na ang kontratang ito ay bahagi ng nagpapatuloy na patakaran ng pribatisasyon. Dapat ipakita ang napakalawak na pinsala nang idinudulot ng pribatisasyon at deregulasyon sa kabuhayan ng mamamayan nitong nagdaang tatlong dekada. Dapat ilantad ang patakaran ng rehimeng US-Aquino ng pagkakaltas sa badyet para sa mga serbisyong publiko para ilipat ang mga ito bilang subsidyo at garantiya sa kita ng malalaking kapitalistang kasosyo ng gubyerno sa ilalim ng tinaguriang Public-Private Partnership ni Aquino. Dapat ikawing ang isyu ng pribatisasyon at deregulasyon sa iba pang isyung pambayan at pansektor, kabilang ang pribatisasyon ng serbisyong pangkalusugan at pang-edukasyon, ng mga serbisyo  tulad ng tubig at kuryente at iba pang imprastrukturang publiko, tulad ng mga kalsada.

Dapat puspusang ituon ang pansin, galit at protesta ng masa sa patakarang pribatisasyon at deregulasyon at sa kontrata nina Aquino-Ayala-Pangilinan at malalaking dayuhang kapitalista at pinansyer sa operasyon at ekstensyon ng metrotren.

Sa pagpapakahusay sa propaganda, dapat ding gamitin ang iba't ibang mga angkop na anyo ng pagpapahayag at pagpapakilos na umaabot sa malawak na masa at nakaeengganyo sa kanilang lumahok at makiisa sa mga pagkilos. Gamitin ang mga anyo ng propaganda na popular, madaling palaganapin at kayang gamitin ng karaniwang mamamayan (tulad ng mga praymer). Gamitin ang internet at _social media_ para magpropaganda at mag-organisa ng mga pagkilos. Dapat maging mapanlikha sa paglulunsad ng iba't ibang mga pagkilos at iangkop ito sa kahandaan at kalagayan ng mamamayan. Bigyang-pansin yaong mga anyong nagbibigay sa kanila ng pagkakataong magpahayag ng kanilang galit at mga hinaing sa tampok na isyu ng pagtataas ng pamasahe sa MRT at LRT at laban sa naghaharing rehimen.

Dapat ding bigyan ng partikular na pansin at pagplanuhan ang pag-aabot sa pinakamalawak na hanay ng mga estudyante at pinakamaraming bilang ng eskwelahan sa loob at paligid ng Metro Manila. Dapat pasiklabin ang mga kilos-protesta sa iba't ibang mga eskwelahan at bumuhos ito sa mga katabing komunidad o mga kalye. Magpasiklab din ng iba't ibang anyo ng maliliit at malalaking protesta sa mga komunidad, upisina, ospital, _mall_, palengke at iba pang lugar. Ang mga naninindigan laban sa pagtaas ng pamasahe sa MRT at LRT ay dapat mabilis na organisahin sa mga samahang makabayan at demokratiko.

Dapat magpahayag ng pakikiisa at kumilos ang lahat ng rehiyon laban sa pagtaas ng pamasahe sa MRT at LRT dahil ito ay isyu hindi lamang ng mga taga-Metro Manila o mga karatig na lugar, kundi ng buong sambayanan: isyu ito ng nagpapatuloy na patakaran ng pribatisasyon at deregulasyon.

Angkop at dapat ding gamitin ang mga hakbanging ligal tulad ng pagdulog ng mga organisasyon at lider sa Korte Suprema o pagkakaroon ng imbestigasyon sa Senado at Kongreso. Dapat buuin ang malawak na pagkakaisa ng iba't ibang sektor, personalidad at iba pa sa pagprotesta sa patakarang pribatisasyon at deregulasyon at pagtaas ng pamasahe sa MRT at LRT. Gayunman, susi sa paglaban na ito ang mga pagkilos ng masa. Dito dapat ituon ang pinakamalaking pansin ng lahat ng pwersang makabayan at demokratiko.

Dapat yanigin ang rehimeng US-Aquino ng paglaban sa pagtataas ng pamasahe sa MRT at LRT. Ang paglaban na ito ay maaaring magpabwelo pa ng iba't ibang mga pakikibaka ng mamamayan sa darating na buwan. Mula sa paglaban na ito, dapat palakasin at isulong din ang pakikibaka laban sa planong pagtataas ng singil sa tubig at kuryente, para igiit ang mas malaking pagbaba sa presyo ng mga produktong petrolyo at ng karaniwang mga bilihin at pamasahe sa barko, eroplano at pamprubinsyang bus. Dapat palawakin ang pagkakaisa at palakasin ang pakikibaka para ipaglaban ang pambansang minimum na sahod na P16,000 kada buwan.

Ang pagtataas ng pamasahe sa MRT at LRT ay isa lamang sa inaasahang patakaran na ipatutupad ni Aquino sa kanyang huling taon sa poder na ibayong magpapalala sa pang-aapi sa mamamayan. Sa huling taon ng termino ni Aquino bilang presidente, lalo siyang magiging bulok, korap, malupit at papet sa tangka niyang mapalawig ang kapangyarihan ng kanyang paksyon lagpas sa 2016.

Ang maigting na paglaban sa pagtataas ng pamasahe sa MRT at LRT ay lalong magpapalakas sa kilusan ng mamamayan para patalsikin ang rehimeng US-Aquino. Dapat itong puspusang isulong upang singilin, pagbayarin, yanigin at patalsikin ang rehimeng US-Aquino sa mga patakaran nitong nagpapahirap sa sambayanang Pilipino.


-----------------------
Iba Pang Artikulo:

Taas-pasahe sa MRT at LRT, kinundena
Pagtaas-singil ng tubig, binatikos
Huwad na tigil-putukan ng AFP
Pagdiriwang ng ika-46 anibersaryo PKP sa Mindanao, matagumpay
Kabi-kabilang tagumpay sa NCMR
Mga tungkulin sa pagsusulong ng rebolusyon sa Panay sa 2015
Mga pagsulong sa Sierra Madre-TK at Southwest Negros
4 patay, 7 sugatan sa mga sundalo ng 29th IB
Mga bihag sa digma, pinalaya
_Jail warden_ sa ComVal, inaresto ng BHB
Mga detenidong pulitikal, nanawagan kay Pope Francis
AFP, lumalabag sa sariling tigil-putukan sa SMR
Singilin ang mga krimen ng US sa gerang Pilipino-Amerikano (1899-1913)
Barangay Captain, pinaslang sa Agusan del Sur