Mapulang pagsaludo sa Bloc Rouge!

Prof. Jose Maria Sison
CPP Founding Chairman
January 17, 2015

Translation: Red salute to the Bloc Rouge!

Nais kong batiin ang Maoistang Partido Komunista ng France at ang iba pang organisasyong Maoista sa pagbubuklod at pagbubuo ng Bloc Rouge. Mapulang pagsaludo sa inyo, mga kasama! Magkaroon nawa kayo ng malalaking tagumpay sa rebolusyonaryong pakikibaka ng proletaryado at mamamayang Pranses laban sa monopolyo kapitalismo at sa lahat ng uri ng reaksyon.

Bilang tagapangulong tagapagtatag ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP), na namumuno sa Bagong Hukbong Bayan, galak na galak at ikinalulugod ko na magsasagawa ng pagpapalabas ng pelikula at debate ang Bloc Rouge upang ipagdiwang ang ika-46 na anibersaryo ng BHB. Isang katiyakan, na ikalulugod ng sambayanang Pilipino, ng PKP, ng BHB at ng National Democratic Front of the Philippines ang inyong pakikiisa.Tiyak na magbibigay-inspirasyon ang inyong rebolusyonaryong pagbubunyi, "Mabuhay ang digmang bayan sa Pilipinas!" Naglulunsad ang sambayanang Pilipino at ang kanilang rebolusyonaryong hukbo ng isang matagalang digmang bayan alinsunod sa pangkalahatang linya ng demokratikong rebolusyong bayan na may sosyalistang perspektiba. Determinado silang kamtin ang pambansa at panlipunang paglaya at makapag-ambag ng ganang kaya sa pakikibaka ng mamamayan sa daigdig laban sa imperyalismo at para sa sosyalismo.

Ang imperyalismong US, katutubong pyudalismo at burukrata kapitalismo ang tatlong buktot na halimaw na nakalukob sa malakolonyal at malapyudal na naghaharing sistema sa Pilipinas. Pinaiigting nila ang pagsasamantala at pang-aapi sa sambayanang Pilipino sa ilalim ng neoliberal na patakarang pang-ekonomyang dikta ng US at ng estratehikong planong militar na dinisenyo ng US na Oplan Bayanihan. Walang pagpipilian ang sambayanang Pilipino kundi ang ilunsad ang armadong rebolusyon laban sa rehimeng US-Aquino at sa buong naghaharing sistema ayon sa mga turo ni Kasamang Mao hinggil sa digmang bayan.

Nakapagtitipon ang mamamayan at ang hukbong bayan ng maniningning na tagumpay laban sa kaaway sa usaping pulitikal, militar, ekonomiko, sosyal at kultural. Ang PKP bilang abanteng destakamento ng proletaryado, ang hukbong bayan, ang mga organisasyong masa, ang nagkakaisang prente, at ang mga organo ng kapangyarihang pampulitika ay mas lumalakas at sumusulong. Kalahok sila sa iba't ibang kampanyang masa para sa panlipunang kapakinabangan ng mamamayan. Kabilang sa mga kampanyang ito ang edukasyong masa, reporma sa lupa, produksyon, kalingang pangkalusugan, kultural na pagpapaunlad, pagtatanggol-sa-sarili, pag-aayos ng mga alitan at pangangalaga sa kalikasan.

Malamang na narinig na ninyo ang malaon nang negosasyong pangpakapayapaan sa pagitan ng gubyerno ng Maynila at ng NDFP. Subalit hindi magkakaroon ng makatarungan at pangmatagalang kapayapaan habang nangangayupapa ang reaksyunaryong estado sa imperyalismong US at hangga't lubos itong reaksyunaryo, mapagsamantala, korap at brutal. Sa pakikipagnegosasyong pangkapayapaan, tumatalima ang NDFP sa programa para sa isang demokratikong rebolusyong bayan at nagnanais ng pambansang kasarinlan, katarungang panlipunan at komprehensibong kaunlaran.

Dahil dumaranas sila ng sukdulang pagsasamantala at pang-aapi at naglulunsad sila ng isang buhay-at-kamatayang pakikibaka laban sa terorismo ng estado at imperyalistang interbensyon ng US, kailangan ng sambayanang Pilipino ang pakikipagkaisa at suporta ng mamamayang Pranses. Sila kung gayon ay malugod na nagpapasalamat sa Bloc Rouge sa pagsisikap na makuha ang pakikipagkaisa at suporta ng mamamayan ng France para sa sambayanang Pilipino.

Sa pakikipagkaisa ng mamamayang Pilipino at Pranses, maaaring may prosesong matutunan sa isa't isa, mutwal na pagkakaunawaan, mutwal na suporta, praktikal na pagtutulungan at mutwal na pakinabang.

Maaaring makipagtulungan ang mga Pilipino at mga organisasyon nila na nasa France sa mamamayang Prances at mga organisasyon nila. Maaari ring bumisita ang mga kasamang Pranses at mga kaibigan sa Pilipinas upang makilala nang husto ang mamamayan, ang kanilang kalunus-lunos na kalagayan, at ang kanilang pakikibaka at aspirasyon para sa pambansa at panlipunang paglaya. Maaaring magtulungan ang sambayanang Pilipino at mamamayang Pranses at makibaka para sa saligang bago at mas mabuting mundo.