Nagkukusog an rebolusyon ha Pilipinas ha butnga han paggrabe han permihan nga krisis han naghahadi nga sistema=0D=0A

CPP Central Committee
December 26, 2014

Translation: The tide of revolution rises in the Philippines as the chronic crisis of the ruling system worsens


Waray tubtuban an aton karayhak ha pagselebrar han ika46 nga anibersaryo han pagkatukod han aton dakila, maranggat ngan minayuyo nga Partido Komunista han Pilipinas, an rebolusyunaryo nga proletaryo nga taliba han demokratiko nga rebolus yon han katawhan Pilipino kontra ha imperyalismo nga US, pyudalismo ngan burukrata kapitalismo.

Ginsasaludaran naton an ngatanan han mga kasama ha mga kadaugan ha pagbubugos han Partido, han Bagong Hukbong Bayan ngan Nasyunal Demokratiko nga Prente, ha pagpapasulong han rebolusyunaryo nga armado nga pakigaway, ti nuod nga reporma ha tuna ngan pagtutukod han panmasa nga base ha kabaryuhan (mga organo han poder pampulitika ngan mga panmasa nga organisasyon) ngan ha pagpapakusog han kagiusan masa ngaduha ha kasyudaran ngan kabaryuhan.

Sugad han hadto, ginpapasidunggan ngan ginhahatag naton an pinakahitaas nga pagkilala ha ngatanan han aton rebolusyunaryo nga martir ngan bayani para ha natirok nga kusog han Partido ngan han rebolusyunaryo nga panmasa nga kagiusan tikang matukod an Partido. Espesyal nga pagpasidungog an ginhahatag naton ha mga rebolusyunaryo nga martir ngan bayani hini nga naglabay nga tuig. An ira pursigido nga pakigbisog ngan pinakahitaas nga sakripisyo inspirasyon ha aton nga dugang nga maningkamot ha pakigaway para ha hulos nga kadaugan han rebolusyon.

Ginuutro naton an pagsaludar ha Kabataang Makabayan, an aton Liga han Kabatanunan nga Komunista, ha pagselebrar hini han 50 katuig nga pagserbisyo ha proletaryado komo tagundong hini ngan ha bugos nga katawhan Pilipino. Padayon an aton pagpasalamat para ha rebolusyunaryo nga edukasyon ngan pagpahiara han kabatanunan nga trabahador, paraguma, estudyante ngan propesyunal nga naapi ha mga rebolusyunaryo nga panmasa nga pormasyon ngan ha dayuday ha Partido Komunista han Pilipinas.

Padayon nga narabunos an rebolusyon ha Pilipinas tungod ha nagtitikagrabe nga permanente nga krisis han dunot nga naghahadi nga sistema han dagko nga kumprador, agaron maytuna ngan mga dunot nga burukrata, nga dominado han US. An nagiiniha ngan mas nagtitikagrabe nga krisis han pankalibutan nga kapitalista nga sistema nagpapagrabe ha lokal nga krisis.


Nagpapadayon nga krisis han pankalibutan nga kapitalismo ngan nagtitikadamo nga gerra nga agresyon

An krisis han pankalibutan nga kapitalismo nagpapadayon ngan dugang nga nagtitikagrabe ha pagkapyot an US ngan iba pa nga kapitalista nga poder ha neoliberal nga palisiya ha ekonomiya ilarum han Washington Consensus1. Diri la ini pakyas nga solbaron an daan nga problema han istagplasyon2, ginpapagrabe pa ini.

Kundi ginpapabilin han US ngan han mga tagasunod hini an palisiya tungod kay suportado hini an paghakin han superganansya han mga monopolyo burgesya ngan oligarkiya ha pinansya ngan gintatamay an presente nga balitang han rebolusyunaryo nga pagato ngan ginmemenos an potensyal hini.

Bisan ha mga imperyalista nga nasud, an depresyon ha ekonomiya ngan girauti nga pankatilingban nga kahimtang uraura na nga pabugat ha katawhan. An proletaryado ngan mga tulin nga may kolor3 an pinakanagaantos ha disempleyo, ginpahibubo nga kita ngan pagkaltas ha pankatilingban nga kagarastuhan. Ginuti na hin kaupay an ginbansagan nga namumutngaan nga klase.

An dako nga burgesya an nagpapahimulos ha mga pagsalbar ngan pagpapahiluag han suplay han kwarta ngan pautang ngan padayon ini nga nagtatagamtam hin mga pagkaltas ha buhis, insentibo ha pinansya, liberalisasyon ha pamumuhunan ngan negosyuhay, pribatisasyon han mga pampubliko nga propyedad, deregulasyon han mga restriksyon ha katilingban ngan naturalisa ngan denasyunalisasyon han mga niyutiyo nga ekonomiya.

An pinakabasaranan han krisis ha ekonomiya ngan pinansya amo an krisis han sobra nga produksyon. Magkasusrunod nga bura ha pinansya an napabutho han dagko nga burgesya agud tahuban an krisis ha ekonomiya kundi pirme ini nga napapas ngan nagpapagrabe ha krisis. Tikang mahitabo an dako nga krisis ha pinansya (financial meltdown) hadton 2008, an paglobo han pampubliko nga pautang nga ginhimo pinaagi han simple nga pagpapadamo han suplay han kwarta ngan pautang ha mga pampinansya nga merkado uraura nga nagdako ngan aada na ha proseso han pagpapas ngan pagdurot hin dugang nga pagkahibang han mga pwersa ha produksyon.

Tungod kay pakyas hira nga pahiluagon ngan buhion utro an sibil nga ekonomiya, nagtitikadako yana an gastos han US, EU ngan Japan ha haytek nga panggerra nga produksyon. Ginpapangunahan han US an mga alyado hini ha NATO ngan an Japan ha pagpapadako han deployment han mga panmilitar nga pwersa han US ha mga atrasado nga nasud, labina ha mga nasud nga prodyuser hin lana ngan kasarapit han China ngan Russia. Sugad hin ginpapasarang han US ngan mga alyado hini ha NATO an kalayo hin mga gerra nga agresyon ngan sibil nga kasamukan ha bugos nga kalibutan. Ginsusulsulan liwat han US an Japan nga talikdan an pasipista nga panindugan hini.

Iginpapasangil han US ngan mga imperyalista nga alyado an "seguridad han kalugaringon nga nasud" ngan kontra terorismo agud tamakan an nasyunal nga soberaniya ngan kagawasan han iba nga mga nasud. Ini liwat an ira iginpapasangil ha pagtitindog hin imprastraktura nga ligal ngan pulitikal para ha lokal nga pasismo ngan militarisasyon.

Ginhihiluan nira an utok ngan gintetreyning an mga pulis ngan militar nga igkonsidera an pulitikal nga oposisyon ngan paggamit han kalibrihan ha pamamahayag ngan pagtirirok,labina ha mga tulin nga may kolor , komo mga pangilalan han terorismo. Ha US, an paghuhusgar subay ha tulin nagreresulta ha samwak nga kabangis han estado kontra ha mga AfricanAmerican, kalakip na dinhi an panmatay han kada pulis hin usa nga AfricanAmerican ha kada 28 oras. Dugang dinhi, an kalalakinan nga AfricanAmerican, nga nagkokomponer han 6% han populasyon han US, mamadamo nga nagkokomponer han haros katunga han mga priso ha US.

An mga tinalumpigos nga katawhan ngan nasud nagaantos ha grabe nga pandarambong ha ekonomiya han mga imperyalista nga nasud kakunsabo an mga kliyente nga estado. Ginbibiktima hira han pagkonsumo nga duso han pautang, pagsarig ha imported nga manupaktura ngan pagkaon, paghuthot han mga hilaw nga materyales ngan han permanente nga depisit ha negosyuhay ngan badyet.

Ha kaso han pira nga mga atrasado nga nasud kun diin an mga estado nagigin mainsisteron ha nasyunal nga katalwasan tungod ha ungara han katawhan, an US ngan an mga kakunsabo hini nga imperyalista naglalansar hin mga gerra nga agresyon, sugad ha hadto anay Yugoslavia ngan ha Afghanistan, Iraq, Libya ngan Syria. Nagin prinsipal nga hinungdan ha nasering nga mga gerra an kontrol ha surok hin enerhiya ngan mga linya han suplay hini. Padayon pa gihap an US ha pag imponer hin panekonomiya nga blokeyo ngan panmilitar nga panarhug ngan probokasyon kontra ha Democratic People's Republic of Korea ngan Cuba.

Diri pala maiha, an mga pitad han administrasyon ni Obama ngadto ha posible nga pagbalik han diplomatiko nga relasyon ha Cuba diri nangangahulugan hin pagtapos han mga paghihigpit han US ha ekonomiya ngan mga plano hini nga ibagsak an presente nga gubyerno ngan pankatilingban nga sistema han Cuba. Iginpapakita hini an kapakyasan han US nga ihimulag an Cuba. Ha gapil han gubyerno han Cuba ngan Partido Komunista han Cuba, igindeklara nira nga padayon nira nga dedepensahan an mga tinguha han paglulugaring, nasyunal nga soberaniya ngan sosyalismo.

Ha sulsol han mga neokonserbatibo, ginsisistematisa han US an enggrande nga iskema agud igpailarum an bugos nga kalibutan ha hegemoniya han US o Pax Americana ha bugos nga ika21 nga siglo gamit an bug-os nga lupgop han poder hini, labina ha paggamit han superyor nga haytek nga kusogmilitar kontra ha naeksister ngan potensyal nga kaaway o mga magatuato nga estado ha mga atrasado nga nasud. Samtang ginpapahinayhinay an pira nga magarudgatod nga unilatiralista nga retorika, padayon an ginsesering nga kontraneokonserbatibo nga rehimen ni Obama ha pagdinuso hin usa nga pankalibutan nga unipolar nga kaayusan nga ginhahadian han US.

Pira na kabeses nga iginpakita han US kun tiunano hini gingagamit an kombinasyon han mga kampanya hin panmomba ngan pangiipit ha ekonomiya agud pabagsakon an usa nga estado ngan paposisyunon an barkadahan han mga niyutiyo. Ginmemenos hini kun tiunano ini nga agresyon nagaanak hin rebolusyunaryo nga pakigaway han katawhan ha dayuday.

Ha diri pala maiha ginselebrar han US ngan mga imperyalista nga alyado hini an hulos nga integrasyon han China ngan Russia ha pankalibutan nga kapitalista nga sistema komo kamatayon han sosyalista nga kawsa ngan pagpapakusog han pankalibutan nga kapitalismo. Kundi uraura an kabaraka yana han US nga ini nga dagko nga kapitalista nga nasud nagaayat ha hegemoniya han US ngan nagriringgal ha pankalibutan nga kaayusan nga gindesinyo han Washington.

Tungod ha nagtitikakusog nga naglulugaring nga katindog han Russia ngan China, nagtitikadako an mga interimperyalista nga kontradiksyon ha higluag nga lupgop han mga isyu: ekonomiya, negosyuhay, pinansya, seguridad ngan iba pa. Nahitatabo an bago nga pagkahanay han mga kapitalista nga poder ha pangunguna han China ngan Russia ha Shanghai Cooperation Organization (SCO) komo panseguridad nga bloke ngan ha BRICS (Brazil, Russia. India, China ngan South Africa) komo panekonomiya nga bloke.

Pirme nga palisiya han pakikigsarabot ngan pagpugong an gamit han US ha China. Kundi hini nga naglabay nga katuigan, mas nagduduon ini ha pagpugong pinaagi han estratehiko nga pagbirik hini tikadto ha East Asia ngan pagkonsentra dinhi hin 60% han pannabal nga pwersa ngan 50% han pantuna (infantry) ngan pankalarakan nga pwersa han US.

An estratehiko nga pagbirik han mga panmilitar nga pwersa iginkukumbinar ha Trans Pacific Partnership Agreement kun diin gintuyo nga diri igupod an China. Ha presente, an landaw nga katuyuanan han US, ipresyur an China nga igsapribado an mga panestado nga empresa hini ngan aghaton an mga ginbansagan nga makademokrasya nga pwersa nga paluyahon ngan igsalikway an Partido Komunista komo otoridad nga naghahatag hin lehitimo nga nawong ha paghahadi han burgesya ha China.

Kadungan hini, iginpapadayon han US ngan UK komo pinakasuok nga alyado hini ha NATO an mga probokasyon kontra ha Russia nga gintikangan han ginbansagan nga mga colored revolution4 ha mga nasud nga aada ha border hini. Ginpapakusog an mga probokasyon hini pinaagi han dayag nga pagsulsol ngan pagpundo ha mga grupo nga neoNazi ha Ukraine agud ibagsak an gubyerno nga Yanukovych ngan tukuron an usa nga suok nga makaUS ngan makaNATO nga gubyerno dinhi.

Ginmenos hini nga gubyerno an pagkilala ha mga etniko nga Russian ngan mga rehiyon ha Ukraine nga nagyayakan hin Russian ngan ginsusulsulan hira nga iginsister an katungod ha pagdesisyon ha kalugaringon ngan igdeklara an ira kalugaringon nga mga republika han katawhan. Ginpagrabe pa hini an sitwasyon han atakihon hini an nasering nga mga rehiyon ha Novorossiya ngan basulon an Russia ha missile attack nga nagpabagsak ha komersyal nga edro nga MH17 han Malaysia hadton Hulyo. An sugad nga waray basaranan nga akusasyon an gindaitlan ha pagimponer han mga panekonomiya nga patok han US ngan EU kontra ha Russia ngan pagsuspender komo myembro ha hadto anay G8. Diri pala maiha nagpagawas hin resolusyon an US Congress nga haros nagdedeklara na hin gerra kontra ha Russia.

Dugang ha mga paggigipit, ginpapaluros han US, kakonsabo an Saudi Arabia, an pankalibutan nga presyo han lana nga krudo para ringgalon hin todo ang nakatali ha eksport nga ekonomiya han Russia, pati Venezuela, Iran ngan Nigeria. Hirani na ha $50 kada barel an presyo han lana nga krudo resulta han sobra nga suplay nga 700,000 tubtob 2 milyones ka barel kada adlaw pinaagi ha pagpahitaas han diri pa natutumbasan nga lebel han produksyon han shale oil apisar han kamagasto han pagprodyus hini ngan han pagdumiri han Saudi Arabia ha hangyo han mga kaapi han Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC) nga ibanan an produksyon han krudo agud pugngan an pagbagsak han presyo han lana.

An mga probokasyon han US ngan mga alyado hini nga imperyalista nga puros kontra ha China ngan Russia nagduduso la ha duha nga nasud nga magkaurusa ngan magdepensa ha ira magkapareho nga interes. Nagbugos hira hin mga kasarabutan hiunong ha negosyuhay han lana, gas ngan iba pa nga hilaw nga materyales tikang ha Russia ngan mga pagkaon ngan produkto nga ginmanupaktura tikang ha China ngan ha pagplastar hin mga tubo han lana ngan riles para hini. Nagkausa liwat hira nga maglansar hin mga magkatimpo nga treyningmilitar, tukuron an BRICS Bank ngan maggamit hin kwarta labot ha US dollar para ha negosyuhay.

Nahiluludlod pa gihapon an US ha ginhimo hini nga mga kumunoy ha Middle East, Central Asia ngan Africa. Ginpapagrabe ngan ginpapakumplikar hini an uraura na kaunat komo imperyalista nga poder ha panulsol hini ha China o ha Democratic People's Republic of Korea ha East Asia ngan ha Russia ha Europe nga dapit.

Sayop nga ginantuman hini nga ngatanan han nasud ha EU masunod ha dikta han US ha ngatanan nga higayon. An pira nga mayor nga nasud ha EU nanginginahanglan hin lana ngan gas nga akos igsuplay han Russia ngan nagruruhaduha nga magin sunudsunuran ha ginbuhi utro nga Cold War ngan ha balyuay hin tarhugnukleyar giutan han US ngan China. Ha ano pa man, ginpipirit han US nga magsulsol hin samok ha Eastern Europe ngan ighigot an mga nasud ha EU ha balayan han NATO.

An panmaihaan ngan padayon nga nagtitikagrabe nga krisis han pankalibutan nga kapitalismo nagduduso ha mga imperyalista nga poder nga papintason an ira kontradiksyon ha pagbabhin utro han kalibutan. Komo baton ha nagtitikakusog nga tarhug han agresyon ngan "first nuclear strike" han US, naglalansar liwat an Russia hin kalugaringon hini nga mga ehersisyo agud igpakita an kalugaringon nga panmilitar nga kusog ngan nukleyar nga kapas. Kinahanglan magpakusog an mga rebolusyunaryo nga partido han proletaryado ngan katawhan han kalibutan agud atuhan an mga gerra nga agresyon ngan inter-imperyalista nga pankalibutan nga gerra.

An grabe nga krisis ha ekonomiya ngan kasamukan ha pulitika nga iginaanak han mga kontradiksyon nga interimperyalista paborable nga kondisyon para ha pagsulong utro han mga kagiusan para ha nasyunal nga katalwasan, demokrasya ngan sosyalismo. An nagtitikadako nga peligro han mga imperyalista nga gerra nga agresyon ngan an posible nga paggamit hin mga nukleyar nga armas ha inter-imperyalista nga gerra mahihimo ngan kinahanglan atuhan pinaagi han kagiusan masa ngan rebolusyunaryo nga gerra sibil ha ngatanan nga imperyalista nga nasud ngan iba pa nga parte han kalibutan.


Pagpakaniyutiyo, korapsyon, pandambong ngan brutalidad an naghihibang ha rehimen USAquino ngan ha bugos nga naghahadi nga sistema

Ha syahan nga upat katuig hini ha poder, iginhihinambog han mga imperyalista ngan lokal nga reaksyunaryo nga tagundong hini an rehimen Aquino komo simbolo han "maupay nga paggubyerno" ngan "kamurayawan ngan kauswagan." Katuyuanan han mga imperyalista ngan mga dulawan nga reaksyunaryo amo an himuon nga epektibo gud hi Aquino ha panngowat ha katawhan, ha dugang nga denasyunalisasyon ha ekonomiya ngan liberalisasyon ha operasyon han langyaw nga kapital ngan ha pangangatake ha rebolusyunaryo nga kagiusan pinaagi han Oplan Bayanihan.

Ginpaboran ini hin hilaba nga "press honeymoon" o diri pagsuson han mga imperyalista, lokal nga reaksyunaryo nga masmidya ngan "opinion poll survey." Kundi ha urhi hini nga duha katuig ha pangatungdanan, ginsurapo an rehimen hin guliat ngan paggios han katawhan agud patalsikon ini. An waray wantas nga korapsyon han rehimen, labina ha paggamit han sistema nga pork barrel ngan paghahatag hin pabor ha pamilya AquinoCojuangco ngan mga kroni hini uraura na nga nabubuksas.

Ginbuhusan liwat an rehimen hin hot money o portfolio investments5 tikang ha mga hedge fund_6 han US agud hurmaon an ilusyon han "milagro ha ekonomiya."An ginilusyon nga 6.8% ngan 7.2% nga pagrabong han GDP_7 hadton 2012 ngan 2013 resulta han langyaw nga hot money nga inawas ha merkado han sapi ngan bono nga porlomenos nakasulay ha nakasarig ha import ngan ha lubong ha utang nga pagkonsumo, kalakip an maranggat kundi matiwugtiwog nga pagrabong han pribado nga konstruksyon.

Pakyas an bura nga buhion utro an nakatutokhaeksport nga bagamanupaktura hin mga semiconductor, dugnit ngan sapatos ngan an pagaasembol hin mga awto ngan mga pambalay nga higamit, nga nahiuna na nga ginpabagsak han depresyon ha kalibutan. Diri hini ginbabago an batakan nga kamatuoran han kawaray hin kauswagan nga naghihigot ha kadakan han kusogpagtrabaho ha agraryo ngan bagapyudal nga kahimtang ha paghimo hin mga produkto ngan nagtatabrog ha 20% han populasyon nga magbiling hin trabaho ha iba nga nasud.

An paspas nga pagbagsak han agos han hot money bunga han hinayhinay nga pagiban ha ginbansagan nga "quantitative easing" ha US (paspas nga pagpapadamo han suplay han kwarta) ngan han pagistrikto han pautang ha China kun diin an paghiluag han pampubliko nga utang ngan pribado nga pagpapautang diri harumamay nga mas dako itanding ha US. An depresyon ha kalibutan segurado nga dugang nga magpapaluya ngan magpaparaut ha ekonomiya han Pilipinas.

An kaatrasado han Pilipinas ginpapagrabe ngan ginpapahilarum han palisiya nga neoliberal. Ginpapabuylo han liberalisasyon ha pamumuhunan an mga langyaw ngan dagko nga kom panya han kumprador nga kontrolon an panekonomiya ngan pampinansya nga palisiya han nasud agud dambungon an kusogpagtrabaho ngan natural nga karikuhan, makageksport hin hilaw nga materyales ngan makalikay ha pagbayad hin buhis. An waray wantas nga pagpapahiluag han nakatutokhaeksport nga pagmimina, paglalaging ngan mga plantasyon nagreresulta ha mga grabe nga destroso ha ekonomiya ngan kalibungan.

Ha denasyunalisasyon han mga bangko ngan lokal nga negosyuhay, segurado an paghakin han mga langyaw ha utang panggawas ngan kita nga dolyar han mga trabahador nga kontraktwal ha langyaw nga labnasan. Nasubay ha traydor nga kinaiya han rehimen Aquino an ginpaplano hini nga pagamyenda ha konstitusyon han 1987 agud matanggal an mga probisyon hiunong ha panekonomiya nga soberaniya, pagataman ha nasyunal nga patrimoniya ngan pagistrikto ha mga langyawanon kasumpay han langyaw nga pamumuhunan.

Pabor ha mga langyaw nga bangko, mga multinasyunal nga kompanya ngan dagko nga kompaniya han mga kumprador an pribatisasyon han mga propyedad han publiko nga nagreresulta ha waray tubtuban nga paghakin han ganansya ngan ha pagkadunot han mga pankatilingban nga serbisyo. An deregulasyon han mga pagiistrikto ha katilingban ngan kalibungan nagreresulta ha grabe nga paniniyupi ha mga trabahador, kababayenan ngan kabataan ha polusyon ngan pagkahibang han kalibungan.

An mga langyaw nga korporasyon ngan dagko nga kumprador an nakakagpulos ha bura nga himo han langyaw nga hot money ngan paggastos ha pork barrel. Ha paghuthot han ira superganansya, dugang nira nga ginpapalunay an katawhan nga nagaantos na ha hitaas nga tantos han disempleyo, ginpahibubo nga kita, kawaray hin tuna ngan kawaray hin urukyan, nasirit nga balor han mga batakan nga produkto ngan serbisyo ngan han kadunot han mga pankatilingban nga serbisyo ngan han kalibungan. Nagigin hinungdan ini hira han dugang nga kaatrasado, paghiluag han depisit ha negosyuhay ngan badyet ngan han nagtitikadako nga panggawas ngan lokal nga pampubliko nga utang.

Hulos na nga nabuksas an korapsyon han rehimen Aquino ha paghimo hin tinuig nga badyet nga ginkokomponer han mga binulto nga pundo nga ginlulugaringan ngan arbitraryo nga gindedesisyunan han presidente subay ha iligal nga deklarasyon han mga nadadaginot kuno nga pundo agud igbursa ini ngan mawaldas. An Korte Suprema mismo, kaupod an mga mahistrado nga gintudlok ni Aquino nagdesisyon na nga an mga pamaagi nga sugad han Disbursement Acceleration Program ngan Priority Development Assistance Fund diri konstitusyunal ngan iligal.

Kundi pirit pa gihapon nga ginkokonsidera han rehimen Aquino an 2.6 trilyon nga badyet para ha 2015 ngan mga pundo nga waray ha badyet (sugad han pundo ha Malampaya, kita han PCSO ngan iba pa) komo pundo nga poyde gastuhon basar ha personal nga pagdedesisyon han presidente. Waray tubtuban an korapsyon han rehimen Aquino. Natahos ini ha ngatanan nga mga kontrata han suplay ha mga sibilyan ngan militar nga ahensya han reaksyunaryo nga gubyerno, ha pinansya ngan operasyon han mga korporasyon nga pananagiya han gubyerno, ha mga imprastraktura nga proyekto ilarum han programa nga Private Public Partnership ngan ha ipinanlilimos nga kwarta ilarum han Conditional Cash Transfer ngan PAMANA.

Waray liwat respetuhi han mga magkawat nga burukrata ngan upisyal ha militar an programa han relief ngan rehabilitasyon para ha mga biktima han superbagyo nga Haiyan/Yolanda ngan iba pa nga kalamidad. Nabubuksas an uraura kasamwak nga korapsyon bunga han guliat han mga biktima, han militante nga pagpupursige han katawhan ngan mga rebolusyunaryo nga pwersa ngan han mga kontradiksyon han rehimen ha mga karibal hini nga paksyon ha sakob han naghahadi nga sistema.

Poyde pagantuman nga an korapsyon ngan iba pa nga anomaliya han rehimen mabubuksas samtang nagtitikapintas an mga kontradiksyon ha ranggo han mga reaksyunaryo kasumpay han 2016 nga presidensyal eleksyon. Sugadpaman, an mga nagdeklara nga makandidato pagkapresidente diri nagpaplastar hin anuman nga kaseguruhan nga magkakamayada hin signipikante nga pagbabago ha kinaiya han eleksyon ngan ha naghahadi nga sistema. Igtatalaan an dalagan han eleksyon prinsipal han dagko nga tagpundo ha kampanya, han mga dinastiya ha pulitika, han paggamit han rekurso han gubyerno ngan manipulasyon han dekompyuter nga elektoral nga sistema.

Nakaandam an rebolusyunaryo nga kagiusan nga ibuksas an pagigin peke han elektoral nga sistema ngan kondenaron an pinakalanong nga pulitikal nga pwersa, mga kandidato ngan mga lokal nga magtiyupion nga klase nga nagseserbe ha imperyalismo nga US. Poyde liwat hini singabuton an mga kontradiksyon ha ranggo han mga reaksyunaryo, gamiton an palisiya ngan taktika han pakikigurusa nga prente ha elektoral nga isyu, igplastar an pinakamaghinungdanon nga isyu han katawhan ngan igundong an programa ngan katuyuanan han pagkabot han makatadungan ngan panmaihaan nga kamurayawan. Ha sugad, aada ha mas maupay nga katindog an pinakapatriyotiko ngan pinakaprogresibo nga mga partido ngan kandidato nga makadaug hin mas damo nga posisyon ha reaksyunaryo nga parlamento ngan lokal nga gubyerno.

Kada tuig nala iginsasaad han rehimen Aquino nga rurumkon hini an armado nga rebolusyon ilarum ha disenyo han US nga Oplan Bayanihan ngan nagpapakita hin kawaray hin seryoso nga interes ha negosasyon pankamurayawan ha National Democratic Front of the Philippines. Ha yana, klarado nga diri akos rumkon han reaksyunaryo nga armado nga pwersa an armado nga rebolusyon bisan pa naghihimo an rehimen hin hiluagan ngan sistematiko nga mga pagtalapas ha tawhanon nga katungod ngan bisan pa akos niya ha panapanahon an dramatiko nga mga pangaresto ngan pangatake.

Diri harumamay nga mas grabe an rehimen Aquino itanding ha rehimen Arroyo ha panmriso hin mas damo nga katawhan basar ha hinimuhimo nga kaso hin rebelyon ngan ordinaryo nga krimen nga pagtalapas ha Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and International Humanitarian Law ngan ha doktrina nga Hernandez hiunong ha mga pulitikal nga kaso. Ginpriso liwat hini an 14 nga pampulitika nga konsultant han NDFP nga pagtalapas ha Joint Agreement on Safety and Immunity Guarantees. Ha batakan, pareho magraut an rehimen Aquino ngan Arroyo ha pagtugot han iligal nga pagdetiner, tortyur, ekstrahudisyal nga panmatay, pwersahay nga pagpapalayas, panlupot hin tuna ha mga paraguma ngan panmuypoy ha mga trabahador ngan mga unyon nira. Iginbubuksas han hiluagan ngan sistematiko nga pagtalapas ha tawhanon nga katungod ilarum han Oplan Bayanihan nga peke an iginyiyinawyaw nga kamurayawan ngan kauswagan han rehimen ngan iginduduso hini an katawhan ngan mga rebolusyunaryo nga pwersa nga pakusgon an pagato ha ibaiba nga porma ngan pamaagi.

Kada tuig, nakakagtirok an Partido hin ngatananngagapil nga mga kadaugan ha pagpapatuman han pankabugusan nga linya han demokratiko nga rebolusyon han katawhan pinaagi han panmaihaan nga gerra han katawhan. Ha luyo han mapanggerra nga posisyon han rehimen ha armado nga rebolusyon, an NDFP, pareho han Partido, hulos nga pukaw ha nagtitikagrabe nga krisis han naghahadi nga sistema ngan padayon nga nagbibiling hin posibilidad nga mailansar an negosasyon pankamurayawan agud makakabot hin mga benepisyo para ha katawhan Pilipino.

Iginhahambog han rehimen Aquino nga mayda ini maidedeploy nga mas damo nga panmilitar nga pwersa kontra ha katawhan, ha Partido ngan ha Bagong Hukbong Bayan ha Mindanao bunga han kasarabutan pankamurayawan ha Moro Islamic Liberation Front. Ha kamatuoran, 60% han reaksyunaryo nga armado nga pwersa an naireport nga igindeploy na kontra ha pwersa han BHB ha Mindanao. Samtang padayon nga naglalansar hin ngatananngagapil nga armado nga pagato an BHB ha Mindanao, determinado liwat an katawhan han Bangsamoro nga ipasulong an ira rebolusyunaryo nga armado nga pakigaway tubtub nga diri ginrerespetuhan an ira katungod ha pagdesisyonhakalugaringon ngan ha ansestral nga katunaan.

Tikang mapagikan an mga base militar han US ha Pilipinas hadton 1992 bunga han desisyon han Senado han Pilipinas nga diri na utro padigunon an USRP Military Bases Agreement, dirudiretso na nga gintalinguha han US nga igdeploy utro an mga panmilitar nga pwersa hini ha Pilipinas ha ibaiba nga taming sugad han mga magkaupod nga panmilitar nga ehersisyo, pagpahiara ha magkatimpo nga operasyon, aksyonsibiko, bulig medikal, relief para ha kalamidad ngan kontraterorismo.

Ha proseso, ginplano hini an Mutual Logistics and Support Agreement ngan an Visiting Forces Agreement agud makagtambak ini hin mga panmilitar nga pwersa ha teritoryo han Pilipinas ngan makagmentenar hin mga forward station8. Yana, mayda na ini Enhanced Defense Cooperation Agreement kun diin poyde ini magkamayada hin mga panmilitar nga base ha taming han mga Agreed Locations ha sakob han mga base ngan panmilitar nga reserbasyon ha Pilipinas. Mga klarado ini nga pagtalapas ha Konstitusyon han 1987, partikular an probisyon nga nagdidiri ha mga langyaw nga base militar. Ini nga probisyon produkto han pakigbisog han masa kontra ha US ngan ha pasista nga diktadura Marcos.

Gingagamit han rehimen Aquino an diri pagkasinabtanay ha kadagatan han Pilipinas ha China agud trayduran an nasyunal nga soberaniya ngan teritoryal nga integridad han Pilipinas pinaagi han pagtugot nga matukod utro an mga base militar ngan maideploy an mga panmilitar nga pwersa han US ha Pilipinas kasumpay han estratehiko nga pagbirik han US ha East Asia.

An US usa nga waray awod nga mananakop han Pilipinas ngan han katawhan Pilipino tikang pa hadton 1899. Diri ini masasarigan nga dedepensahan an Pilipinas kontra ha China komo potensyal nga mananakop. Mas dako an interes han US nga makigrelasyon ha China itanding ha Pilipinas. Ginamin na liwat hini nga diri hini dedepensahan an Pilipinas kontra ha China ngan ha kamatuoran diri ini natipa ha pagsakop han China ha Panatag Shoal ngan pira nga isla ngan bahura ha Spratlys.

Ha ilarum han UN Convention on the Law of the Sea, may katungod an Pilipinas ha eksklusibo nga panekonomiya nga sona ngan ha extended continental shelf ha South China Sea. Ha panmaihaan, an pinakamaupay nga mahihimo han katawhan Pilipino amo an igundong an nasyunal nga soberaniya, kabuton an demokrasya han katawhan, pauswagon an ekonomiya pinaagi han reporma ha tuna ngan nasyunal nga industriyalisasyon, kabuton an pankatilingban nga hustisya ngan igundong an internasyunal nga pakigurusa para ha kamurayawan ngan kauswagan.

Pinaagi han pagkamayada hin tinuod nga nasyunal nga katalwasan ngan industriyalisado nga ekonomiya, makakahimo an Pilipinas hin kalugaringon hini nga mga moderno nga paagi han depensa ngan mamamaksimisa an diplomasya kontra ha anuman nga tarhug o agresyon tikang ha langyawanon nga poder. Poyde lantawon han katawhan Pilipino an bago ngan mas malamrag nga sosyalista nga kabubwason pinaagi han paglalansar ngan pagdaug han demokratiko nga rebolusyon han katawhan kontra ha imperyalismo ngan mga lokal nga magtiyupion nga klase han dagko nga kumprador ngan agaron maytuna.


Mga kadaugan ngan responsabilidad han Partido ha buruhaton ha ideolohiya, pulitika ngan organisasyon

An panmaihaan nga krisis han pankalibutan nga kapitalista nga sistema ngan an permanente nga krisis han naghahadi nga sistema nga bagakolonyal ngan bagapyudal nagdudurot hin terible nga pagantos han katawhan ha karukayaknon han paniniyupi ngan pananalumpigos ngan nagduso ha katawhan nga maghingyap hin rebolusyunaryo nga pagbabago. Ginbabaton han Partido an hingyap nga rebolusyon han katawhan pinaagi han pagpapakusog han panideolohiya, pampulitika ngan panorganisasyon nga buruhaton agud dugang nga pauswagon an mga rebolusyunaryo nga pwersa ngan an rebolusyunaryo nga kagiusan masa.

Nagreresulta ini nga buruhaton hin mahinungdanon nga maranggat nga kadaugan. Hini nga naglabay nga katuigan, nakakabot an Partido hin maghinungdanon nga pagsulong ha ibaiba nga natad han rebolusyunaryo nga buruhaton. Napamunuan hini an mga kumand han Bagong Hukbong Bayan ha pagmaabot ha bago nga balitang han sustenido nga pagpapahiluag ngan pagmentinar han inisyatiba ha paglalansar hin hiluag ngan makusog nga gerilya nga pakiggerra ngan pagpakyas ha mga kampanya nga panmuypoy han kaaway. Padayon ini nga nakakagtirok hin maghinungdanon nga mga kadaugan ha pagbubugos hin mga yunit milisya han katawhan ngan paganak han inisyatiba han masa ha pagpapasulong han armado nga pakigaway.

Nangunguna an mga kadre han Partido ha pagtutukod hin mga organo han pampulitika nga poder nga may tikahiluag nga lupgop han otoridad ngan responsabilidad. An mga kampanya ngan pakigbisog para ha reporma ha tuna iginlalansar ha tikahiluag nga erya. Padayon nga nahitaas an lebel han pagpapatuman han reporma ha tuna—ginsosolbar an mga problema ha pagtitindog hin kooperatiba ha porma han produksyon, ginlilikyan an dominasyon han mga riko nga paraguma, gintutukod an mga sosyalista nga tipo hin relasyon ngan ginpapahitaas an balitang han produksyon ngan pagpaplano han ekonomiya samtang nagpapasulong han gerra han katawhan.

An panawagan agud patalsikon an rehimen USAquino padayon nga naghihiluag samtang nasulong an demokratiko nga kagiusan masa. Padayon nga nagtitikakusog an katawhan ha ira pagbuksas ngan pagato ha kaduntan, pagpakaniyutiyo, brutalidad ngan pagbinuwa han naghahadi nga rehimen. May sadang nga basaranan agud sumulong hin dako an kagiusan masa ha tiarabot nga usa o duha katuig.

Samtang ginpapamunuan han Partido an pagtirok han mga abante nga eksperyensya ha pagpasulong han rebolusyunaryo nga kagiusan, ginpapamunuan liwat hini an pagsolbar ha mga nabayaan nga problema nga ginkakaatubang han mga pwersa ha iba nga natad han rebolusyunaryo nga buruhaton.

Kinahanglan mahinungdanon nga makagpahiluag ngan makagpakusog ha masunod nga mga tuig an Partido Komunista han Pilipinas agud maipasulong an rebolusyunaryo nga pakigbisog ha bago nga balitang.

Komo abante nga destakamento han proletaryado, madigon nga iginuundong han Partido ngan dugang nga ginpapauswag ngan ginpapasamwak an teorya ngan praktika han MarxismoLeninismoMaoismo (MLM). Ginseseguro hini nga an mga kadre ngan kaapi han Partido nakakatapos han pormal nga batakan, intermedya ngan abante nga kurso han pagaram han Partido ha relatibo halipot nga panahon. Kinahanglan ini nga mga pormal nga kurso para ha pagsantop han MarxistaLeninistaMaoista nga batakan nga prinsipyo ngan pamaagi han pagpinsar.

An mga pormal nga kurso han Partido amo an pagseguro nga an Partido gingigiyahan han MarxismoLeninismoMaoismo ngan an kaapihan han Partido napurot hin inspirasyon dinhi ngan kongkreto liwat ini nga suklanan han panalinguha han Partido nga isahon an balitang han proletaryo nga kapukawan han mga kadre ngan kaapi hini. Ha kada adlaw, narunapulo nga mga miting hin pagaram an ginoorganisa han mga yunit han Partido pareho ha kasyudaran ngan kabaryuhan.

An mga organo, yunit ngan indibidwal nga kaapi han Partido ginaaghat nga magaram han rebolusyunaryo nga teorya ngan praktika lahos ha igintalaan nga oras ngan ginuunod han mga pormal nga kurso han pagaram. An teksto han mga klasiko nga sinurat nga MLM ngan mga artikulo nga teoritiko nga hinimo han Partido masayon makuha labina ha bulig han internet. An Departamento ha Edukasyon han PKP nakagpagawas liwat hin ginpasimple nga mga teksto ngan audiovisual nga ayuda ha ibaiba nga lenggwahe ha Pilipinas para ha mga kasama nga mas guti an kahiaraan ha pagbasa han higlaba nga teksto ha langyawanon nga lenggwahe.

Kinahanglan mapinsaron nga gamiton han mga kadre ha ngatanan nga balitang han Partido an MarxistaLeninistaMaoista nga pamaagi han pagpinsar agud analisaron an ira buruhaton, tudlukon an mga problema ngan magbugos hin mga solusyon. Kinahanglan panapanahon nga magsuma an mga lider han Partido han ira buruhaton agud maseguro nga an lebel han buruhaton ha kada prente nira naiisa ha masunod nga balitang. Igintatalaan han balaud han paguswag nga kinahanglan magbantay an mga kadre han Partido kontra ha istagnasyon ngan talinguhaon nga panapanahon isahon an kalidad han ira mga buruhaton.

An rebolusyunaryo nga teorya kinahanglan gamiton komo dinamiko nga hinganiban ha pankatilingban nga pagiimbestiga, pangangaliskay hiunong ha palisiya, pagsusuma han mga eksperyensya ngan pagpaplano agud solbaron an kongkreto nga mga problema ngan italaan an mga buruhaton ha rebolusyunaryo nga pakigbisog. An mga mayor nga karukayaknon nga may nasudnon ngan pankalibutan nga importansya kinahanglan paghisgutan ha paggiya han teorya han MarxismoLeninismoMaoismo. Kinahanglan magorganisa ngan maglansar hin mga kumperensya hiunong ha buruhaton ngan teorya agud talakayon ngan resolbahon an kadagmitan nga mga karukayaknon nga may dako nga epekto ha kondukta han rebolusyunaryo nga buruhaton ha ibaiba nga natad ngan lugar.

Pirmi nga magmabinantayon an Partido ngan determinado nga makigbisog ha sobra nga nakakahibang nga impluwensya han suhetibismo, moderno nga rebisyunismo, repormismo ngan oportunismo. Anuman karanggat han mga kadaugan nga nakabot han Partido, pirmi hini iginduduon an absoluto nga panginahanglan nga magpabilin nga mapainubsanon ngan magsuson ha kalugaringon agud padayon ini nga sumulong.

Sunudsunod nga kadaugan an nakabot ha pagpasulong han pankabugusan nga linya han demokratiko nga rebolusyon han katawhan pinaagi han panmaihaan nga gerra han katawhan. Napakyas hini an kada estratehiko nga plano han US ngan mga lokal nga reaksyunaryo nga rumkon an makatadungan nga pakigbisog han katawhan para ha nasyunal nga katalwasan ngan demokrasya. An iginduso han US nga pasista nga diktadura Marcos diri la nga napakyas nga pugngan an armado nga rebolusyon, iginduso pa hini an katawhan nga pumartisipar hini. Ginpirde han Partido ngan katawhan an ngatanan nga estratehiko nga kampanya nga ginbuhian han rehimen Marcos ngan mga sinunod nga rehimen agud puypuyon an rebolusyon. Napamatudan na nga pakyas an Oplan Bayanihan antes pa man magtapos an igindidirihe han US nga rehimen Aquino. Padayon an Partido ha baltok, maupay ngan madinaugon nga pagkatin ha rebolusyunaryo nga armado nga pakigaway ngan nagkakaurusa nga prente komo mga armas.

Ha absoluto nga pamumuno han Partido, nagin pinakamakusog nga rebolusyunaryo nga hukbo nga natukod ha kasaysayan han Pilipinas an Bagong Hukbong Bayan. Nagsusunod ini ha estratehiko nga linya han panmaihaan nga gerra han katawhan, han pagpalibot han kasyudaran tikang ha kabaryuhan ngan pagtirok hin kusog tubtob nga hinog na an sitwasyon agud agawon an kasyudaran ha nasudnon nga lupgop. An armado nga pakigaway nahisasakob ha agraryo nga rebolusyon, nga ginkokomponer han minimum ngan maksimum nga balitang han pagpapatuman, depende ha naeksister nga sitwasyon ha usa nga lokalidad. Nahisasakob liwat ini ha pagtutukod han panmasa nga base pinaagi han pagtukod han mga organo han pampulitika nga poder ngan mga panmasa nga organisasyon han ibaiba nga klase ngan sektor han katawhan ha kabaryuhan.

Determinado an Partido nga kumpletuhon an balitang han estratehiko nga depensiba han gerra han katawhan ngan umabot ha purtahan han estratehiko nga pagkapatas ha madagmit nga panahon. An panawagan nga umabante ngadto ha estratehiko nga pagkapatas nakagpahitaas ha moral han Partido, hukbong bayan ngan katawhan. Marayhak nira nga ginkakatinan an kada tagsa nga parte agud kabuton an mga rekisito agud abuton ngan pauswagon an balitang han estratehiko nga pagkapatas, sugad han pagpapahiluag ngan konsolidasyon han kaapihan han Partido, mga yunit han BHB ngan mga prente gerilya ngan an pagpapakusog han gerra han katawhan agud makakumpiska hin mas damo nga armas, pandayon an mga rebolusyunaryo nga pwersa ha pakigaway, pagtigubon o pagurusahon an mga prente gerilya ha magdigon nga base nga lugar diinman posible ngan makatagamtam hin mas hiluag nga popular nga suporta, mas dako nga teritoryo ngan mas dako nga rekurso.

Ngatanan han kumand ngan yunit han BHB may kapas nga pakyason ngan pirdihon an mga atake han kaaway. Sugadpaman, agud magin kabisado ngan maupay nga magamit hini an estratehiya ngan taktika ha aktwal nga mga agway ngan mamentinar an pleksibilidad ngan inisyatiba labina kontra ha mga konsentrado ngan maihaan nga kontragerilya nga opensiba han kaaway, kinahanglan hin hitaas nga lebel hin determinasyon ngan internal nga pagkaurusa, riko kaupay nga eksperyensya, kahibaruan ha kaaway ngan ha kalugaringon, maupay nga pagdedesisyon ngan labaw ha ngatanan, suok nga sumpay ha masa ngan maupay nga mobilisasyon ngan paggamit ha suporta panmasa. Ngan kano man maglansar hin konsentrado nga atake an reaksyunaryo nga hukbo kontra ha usa nga kumand o yunit han BHB, pukaw an ngatanan nga iba pa nga kumand ngan yunit han BHB ha obligasyon nira nga pakusgon an ira kalugaringon nga opensiba agud singabuton an uraura nga pagkaunat han kaaway ngan suportahan an ira mga kasama nga ginaatake.

An gerra han katawhan padayon nga nakakakabot hin mga breyktru ha pira nga rehiyon ha Mindanao. Tikang han pagsulod han 2014, estratehiko na nga nagdedeploy an AFP hin dako nga tropa ha Mindanao ha pagatentar nga pugngan an pagrabunos han armado nga pakigaway. Sugadman, an nagtitikakusog nga mga atake han kaaway ginpapakyas han mga Pula nga mangaraway han BHB ha mabayanihon, pursigido, maupay ngan madinaugon nga pakikigaway. Ha kadakan napapangkatinan han BHB an inisyatiba ngan kinahanglan ini padayon nga maglansar hin hiluag ngan makusog nga gerilya nga pakiggerra agud igdiskaril an plano han kaaway nga pugngan an pagsulong han gerra han katawhan.

Ha iba nga rehiyon, an mga kumand han BHB ha balitang han rehiyon ngan subrehiyon madinaugon ha paglalansar hin koordinado nga mga armado nga kampanya nga ginkokomponer hin pira nga gudti nga taktikal nga opensiba kakumbinar han pira nga hampak ha ulo han kaaway. Nagpapakusog hira han ira mga kapasidad nga igsustenir an sugad nga mga koordinado nga taktikal nga opensiba ha usa kapanahon agud kabuton an inisyatiba ngan pakyason an mga plano han kaaway.

Ha kadakan, an gerra han katawhan nasulong hin diri pantay ha ibaiba nga rehiyon ha bugos nga nasud ngan ha ibaiba nga subrehiyon ha sakob han usa nga rehiyon. An iba nga erya naatubang ha mga abante nga karukayaknon sugad han pagpapahiara ha mga kumander agud epektibo nga pamunuan an mga platun, kumpanya ngan batalyon han BHB, pagisa han kapasidad ngan inisyatiba han mga yunit ngan kumand han milisya han katawhan, pagpahiluag ngan konsolidasyon han mga lokal nga seksyon han Partido, pagpahitaas han produksyon ngan pagpapauswag han sosyalista nga tipo han relasyon ha produksyon ha mga erya han reporma ha tuna, pagtindog hin mga interbaryo o lebelmunisipalidad nga mga panmasa nga organisasyon ngan organo han pampulitika nga poder, dugang nga rebolusyunisasyon han mga batakan nga panmasa nga organisasyon, pagpapauswag han sistema han sibil nga depensa ngan pagsustenir han mga panedukasyon, panlawas ngan panekonomiya nga serbisyo ha panahon han gerra.

An iba naman kinahanglan pa magsolbar ha mga problema ha panintermedya ngan batakan nga balitang nga nakakaulang ha panalinguha nga maabot an kritikal nga kusog ngan igsustenir an buylo han pagsulong ngadto ha mas hitaas nga balitang. Kalakip dinhi an pagseguro han sustenido nga pagpapahiluag ngan konsolidasyon han mga yunit han BHB ngan pagtudlok ha tukma nga balanse han panmilitar nga buruhaton ngan panmasa nga buruhaton. May kasumpay liwat ini ha tukma nga pagdedeploy han mga pwersa han BHB ngan pagtutukod hin mga yunit han milisya han katawhan agud maseguro nga nalulupgupan an mga gerilya nga prente nga diri uraura nga nauunat an mga yunit han BHB ngan akos pa gihapon nira nga madagmit nga magkonsentra hin sadang nga ihap hin pwersa agud maglansar hin mga taktikal nga opensiba o maglansar hin depensibo nga maniobra kontra ha mga nagooperasyon nga tropa han kaaway.

Ha kada lebel han paguswag, ginseseguro han Partido nga an armado nga pakigaway nasulong kasagubay han agraryo nga rebolusyon ngan pagtutukod han panmasa nga base. Maseseguro ini pinaagi han napapanahon nga miting nga pagsusuma agud pumurot hin mga leksyon ngan makabugos hin plano han pagpasulong ha tulo nga aspeto han gerra han katawhan.

An sentral nga pamunuan han Partido naghihimo hin agap ngan mahinungdanon nga mga pitad agud solbaron an mga diri pagkaturupong ha pagpapasulong han gerra han katawhan pinaagi han pagmobilisa han mga kapasidad ngan rekurso ngan pagpapauswag han ibaiba nga pamaagi han pagbubligay agud suportahan ngan mapasikad an mga panalinguha han nauurhi pa nga mga parte han yunit han Partido ngan kumand han BHB.

Ha pagkatin ha armas han nasyunal nga nagkakaurusa nga prente, prinsipal nga nasarig an Partido ha alyansa han trabahadorparaguma ngan nananalinguha nga pagurusahon an ngatanan nga patriyotiko ngan pregresibo nga pwersa han masa nga anakbalhas ngan han namumutngaan nga saray han katilingban kontra ha imperyalismo ngan reaksyon. An nangunguna nga ekspresyon han batakan nga alyansa amo an absoluto nga pamumuno han PKP ha BHB nga ha kadakan usa nga hukbo han paraguma. Ini nga alyansa naipapakita liwat ha pagsuporta han kagiusan masa ha kasyudaran nga kadakan ginkokomponer han mga trabahador ngan alyado nga mga klase, ha mga kontrapyudal nga pakigaway ha kabaryuhan; ngan sugadman, ha panalinguha han kagiusan masa han paraguma nga kumawit ha kontraimperyalista ngan demokratiko nga pakigbisog han masa ha kasyudaran.

Ha pakikigalyado hini ha mga paraguma, iginhahaum han klase nga trabahador an palisiya ngan mga taktika han kontrapyudal nga nagkakaurusa nga prente. Nakasarig ini prinsipal ha kablas nga paraguma ngan trabahador ha uma, ginkakabig an namumutngaan nga paraguma, ginnunyutralisa an mga riko nga paraguma ngan ginsisingabot an mga butak giutan han nalalamragan ngan mga despotiko nga seksyon han klase nga agaron maytuna.

Depende ha sirkumstansya, an Partido poyde magpahiluag ha nagkakaurusa nga prente agud singabuton an mga butak ha ranggo han mga reaksyunaryo ngan dugang nga ihimulag an kaaway kundi kinahanglan pirme hini igpabilin an kalibrihan ngan inisyatiba.

Ginpapagios han Partido an katawhan ha mga panmasa nga kampanya basar ha nasudnon, makaklase o sektoral nga interes. An mga panekonomiya nga pakigbisog kinahanglan ikumbinar ngan pukaw nga isahon ha balitang han pampulitika nga pakigbisog agud dirudiretso nga pahiluagon an pagabot ha masa samtang giniisa an ira militansya ngan pampulitika nga kapukawan ngan pamunuan an ira paggios ngadto ha tukma nga rebolusyunaryo nga direksyon. An mga palisiya ngan taktika han nasyunal nga nagkakaurusa nga prente gingagamit agud pagurusahon an mga organisado nga pwersa nga pinamumunuan han Partido, mga alyado nga pwersa ngan ispontanyo nga masa. An progresibo nga kagiusan nakagtirok hin hiluag ngan riko nga eksperyensya ha pagpapauswag hin dagko ngan gamhanan nga panmasa nga kagiusan nga nakasentro ha kasyudaran.

An reporma ha tuna ngan iba pa nga panmasa nga kampanya iginpapasulong ha kabaryuhan agud igmentenar ngan pauswagon an partisipasyon han masa nga paraguma ngan iba pa nga katawhan ha demokratiko nga rebolusyon. Ini nga mga kampanya an pinakahinungdan ha pag eksister han mga rebolusyunaryo nga panmasa nga organisasyon ngan organo han pampulitika nga poder ngan amo an yawe ha pagpapahiluag ngan pagkokonsolida ha panmasa nga base. Kun papasibayan ini ngan an pagpapagios ha masa iginlilimitar ha pagsuporta ha materyal nga panginahanglan han mga pultaym nga yunit gerilya, mabiaw ngan magluluya an panmasa nga base ngan an mga panmasa nga organisasyon, organo han pampulitika nga poder ngan mga lokal nga organisasyon han Partido kaagsuban nga mapipirde han burukratismo ngan iba pa nga tendensya ha dis organisasyon.

An patriyotiko ngan progresibo nga mga pwersa nagpapasulong hin mga panmasa nga kampanya ha kasyudaran mahitungod ha higluag nga mga isyu agud isahon an ira independente nga kusog labina ha ranggo han mga trabahador, bagaproletaryado ngan petiburgesya han kasyudaran ngan agud singabuton an ngatanan nga higayon nga abuton an pinakadako nga ihap han katawhan ha pinakahalipot nga panahon. An kagiusan masa ha kasyudaran kinahanglan maupay ha dayag ngan ligal nga paagi han pagpopropaganda, pagoorganisa ngan pagpapagios samtang nagpupundar hin hilarum, madigon ngan hiluag nga sekreto nga butagtok.

Kinahanglan magpakaupay liwat ini ha paggamit han palisiya ngan taktika han nasyunal nga nagkakaurusa nga prente agud tirukon an mga organisado nga pwersa nga pinamumunuan han Partido, mga alyado nga pwersa ngan ispontanyo nga masa.

An padayon nga nagtitikagrabe nga kamutangan nagduduso ha katawhan nga maglansar hin magkasusrunod nga tikadako ngan tikahiluag nga mga panmasa nga pakigbisog. Diri magiiha malalahusan han mga panmasa nga pakigbisog ha kasyudaran an kakusgon nga inabot hini ha naglabay nga tulo kadekada ha pagkaurusa han ibaiba nga mga sektor nga ipasulong an komun nga ungara agud igbalik an nasyunal nga minimum nga suhol, pahitason an suhol ngan sweldo, igbalik an kaseguruhan ha trabaho, pahimubon an presyo ngan pahitason an pampubliko nga alokasyon ha pankatilingban nga serbisyo.

An mga nagtitikagrabe nga porma han imperyalista nga pandambong ha ekonomiya ngan interbensyon militar nagpapalarab ha patriyotiko nga diwa han katawhan Pilipino ngan han ira determinasyon nga ipasulong an pakigbisog para ha nasyunal nga katalwasan.

An mga estudyante ngan intelektwal kinahanglan hiluagan nga pagiuson agud magpasulong han gerra nga propaganda kontra ha linya ha pulitika, ideolohiya ngan pilosopiya nga ginuundong han mga promotor han imperyalista nga neoliberalismo. Kinahanglan manguna an Partido ha mga panalinguha nga rebyuhon an kasaysayan han kolonyalismo ngan agresyon han US agud papaglarabon an diwa han patriyotismo ha presente nga henerasyon han kabatanunan.

An panginahanglan nga ipasulong an kontraimperyalista nga kagiusan nga pagaram ngan opensiba ha propaganda iginduduon han panginahanglan nga papintason an panawagan nga ibasura an mga kiling nga panmilitar nga kasarabutan sugad han EDCA, VFA ngan MDT, tapuson an presensya han militar nga US ngan kabuton an hustisya ha mga krimen han mga sundalo nga Amerikano kontra ha mga Pilipino. Iginduduon liwat ini han panginahanglan nga atuhan an agresibo nga imperyalista nga propaganda nga ginhihimo komo pangandam ha miting han APEC ha Manila ha tiarabot nga tuig nga may katuyuanan nga pagawson nga may panekonomiya nga milagro ngan tahuban an sobra nga paghimakuri ngan pananalumpigos ha katawhan Pilipino kahuman han tulo kadekada nga liberalisasyon, deregulasyon, pribatisasyon ngan denasyunalisasyon.

Nananawagan an Partido ha katawhan Pilipino nga pakusgon an ira pakigbisog agud patalsikon an rehimen Aquino ngan paaningalon an makatadungan nga panawagan nga papagbatunon ini ha ngatanan hini nga krimen kontra ha katawhan. Kinahanglan ipasulong han katawhan Pilipino an tikakusog nga mga panmasa nga pakigbisog agud makagtirok hin sadang nga kusog agud patalsikon hi Aquino ha poder.

Karuyag han rehimen Aquino ngan naghahadi nga sistema nga umagi an katawhan ha eleksyon komo pamaagi han transisyon tikadto ha rehimen nga kasunod ni Aquino. Pareho hadton 2010 ngan 2013, pagigiuson han imperyalismo nga US an makinarya hini ha panginginlabot ha pulitika agud seguruhon nga an dekompyuter nga eleksyon ha 2016 mapabor ha pinili hini nga kandidato.

Ha proseso han pagpupukaw, pagoorganisa ngan pagpapagios ha masa linutaw nga nauswag an mga panmasa nga aktibista ngan panmasa nga organisasyon. An kagiusan masa ngaduha ha kasyudaran ngan kabaryuhan nagpapahiara, nagpapanday ngan nagpapauswag hin mga panmasa nga lider ngan aktibista. Ginrerekrut han Partido komo mga kandidato nga kaapi an pinakaabante nga mga aktibista nga napailarum ha rebolusyunaryo nga panmasa nga edukasyon ngan nakarawat ha Konstitusyon han Partido ngan ha Programa para ha Demokratiko nga Rebolusyon han Katawhan. Natural la ngan nagiespiho ha pankatilingban nga kaayusan nga an mga kandidato nga kaapi ginrerekrut tikang ha ranggo han mga trabahador ngan nakaeskoyla nga kabatanunan ha kasyudaran ngan ha mga paraguma ha kabaryuhan.

An kaapihan han Partido hilarum nga nakagamot ha masa nga anakbalhas nga mga trabahador ngan paraguma ngan may nasudnon nga lupgop. Sugadman, diri pa gihapon pantay an paguswag ha organisasyon han Partido. Kinahanglan padamuon an mga kaapi han Partido agud magkamayada hin mas dako nga wada para ha pagdedeploy hin mga kadre ngan kaapi han Partido kun diin waray o kulang hira, labina ha kabaryuhan.

Ha mga lugar han ekspansyon, an mga eksperyensyado nga kadre poyde igkumbinar ha mga lokal nga naghihingyap hin rebolusyon. An mga nakaeskoyla nga kabatanunan nga kaapi han Partido ngan mga panmasa nga aktibista maapi ha masa nga anakbalhas pinaagi han pagaram ha ira han ira kamutangan ngan panginahanglan ngan pagadman mismo nira kun tiunano hira makakagserbe ha katawhan ha rebolusyunaryo nga dalan.

Kinahanglan paraon an anuman nga ilusyon nga an presente nga pankamurayawan nga negosasyon ha reaksyunaryo nga estado makadto ha mga kumprehensibo nga kasarabutan ha mga pankatilingban nga problema, ha ekonomiya ngan pulitika komo basaranan han makatadungan ngan panmaihaan nga kamurayawan. An pinakadako nga ulang ha pankamurayawan nga negosasyon amo an kontranasyunal, kontrademokratiko ngan kontrakatawhan nga kinaiyahan han reaksyunaryo nga gubyerno ngan an presente hini nga mga upisyal nga nagkokonsidera ha negosasyon komo pamaagi han pagpapasurender ngan pasipikasyon han mga rebolusyunaryo nga pwersa ngan katawhan.

An maupay ha erestorya pankamurayawan nahihimo han NDFP nga igpasamwak an Programa para ha Demokratiko nga Rebolusyon han Katawhan ngan makabulig nga kabuton an kadaugan han rebolusyon ha dayuday o antes hini makabulig ha pakikigsarabot ngan pakikigbubligay ha usa nga gubyerno nga diri ginpapamunuan han Partido kundi naguundong hin mga patriyotiko ngan progresibo nga palisiya agud atubangon an grabe nga krisis durot han imperyalismo ngan reaksyon.

Samtang, waray iba nga kakadtuan an Partido ngan katawhan kundi an magpursige ha demokratiko nga rebolusyon han katawhan pinaagi han panmaihaan nga gerra han katawhan kontra ha imperyalismo nga US ngan mga lokal nga magtiyupion nga klase nga dagko nga kumprador ngan agaron maytuna. An krisis han pankalibutan nga kapitalista nga sistema ngan han lokal nga naghahadi nga sistema nagdudurot hin terible nga pagpapakuri ha katawhan kundi iginduduso liwat hira nga makitan an panginahanglan para ha armado nga rebolusyon para ha nasyunal ngan pankatilingban nga katalwas han nasud.


Sumada han mga kadagmitan nga buruhaton han Partido Komunista han Pilipinas

Ha paghilarum han krisis han naghahadi nga sistema nga bagakolonyal ngan bagapyudal, dugang nga nagtitikakusog an pagrabunos han rebolusyon. Kinahanglan padayon nga singabuton han Partido Komunista han Pilipinas an paborable nga kondisyon agud ipasulong ha bago nga balitang an rebolusyunaryo nga kagiusan. Kinahanglan hugot nga pankatinan han pamunuan ngan bugos nga kaapihan han Partido an masunod nga mga buruhaton:


1. Madigon ngan pursigido nga pakusgon an Partido ha ideolohiya, pulitika ngan organisasyon subay ha papel hini komo taliba han proletaryo ngan rebolusyon Pilipino. Kinahanglan magpakaupay kita ha paggamit han proletaryo nga teorya, kaupod an mga leksyon nga aton natirok ha aton kalugaringon nga rebolusyunaryo nga praktika, komo giya ha paganalisar ngan pagsolbar ha presente nga mga problema nga ginkakaatubang ha pagpasulong han aton mga rebolusyunaryo nga buruhaton.
2. Pamunuan an katawhan Pilipino ha pagkundenar ha rehimen Aquino ha pagpapakaniyutiyo, korapsyon, paniniyupi, brutalidad ngan pagbinuwa hini. Kinahanglan suportahan hini an mga pakigbisog han katawhan agud patalsikon an rehimen Aquino komo pitad ha pagpabagsak han bugos nga naghahadi nga sistema o antes lumutaw an usa nga patriyotiko ngan progresibo nga transisyon nga gubyerno. Kinahanglan padayon naton nga epektibo, agap ngan militante nga igpahayag ngan ipasulong an pinakamatarum nga kritika ha mga iskema han rehimen, pakyason ngan pirdihon an mga pagatentar hini nga manguwat ngan manmirit, samtang ginpupukaw ngan ginpapagios naton an katawhan ha higante nga mga aksyon protesta ngan mga kampanya. An riko nga eksperyensya han katawhan Pilipino ha naglabay nga mga pakigbisog ngan pagpapatalsik ha mga korap, niyutiyo ngan mapanmuypoy nga rehimen nagpapakita hin kawaraypulos han simple nga pagsaliwan han rehimen ngan han panginahanglan han rebolusyon agud baguhon an bugos nga pankatilingban nga sistema.
3. Pakusgon ngan ipasulong an gerra han katawhan ngadto ha balitang han estratehiko nga pagkapatas subay ha pankabugusan nga linya han demokratiko nga rebolusyon han katawhan. Kinahanglan hini nga kabuton ngan kontrolon an inisyatiba pinaagi han paglalansar hin tikadamo ngan sustenido nga mga taktikal nga opensiba nga may panapanahon nga magkusog nga hampak ha ulo han kaaway. Kinahanglan magbugos hin mga plano agud pahiluagon an BHB ngan milisya han katawhan, pahitason an ira kusogpabuto ngan kapasidad ha karukayaknon han taktika ngan teknik ha militar. Kinahanglan hulos nga pakyason an Oplan Bayanihan han AFP. Katin han Partido an absoluto nga pamumuno ha hukbong bayan ha paglalansar hini hin gerilya nga pakiggerra agud magtirok hin kusog ngan paluyahon an kaaway ha bugos nga nasud ha basaranan han tikahiluag ngan tikahilarum nga base panmasa.
4. Pahiluagon ngan konsolidahon an rebolusyunaryo nga panmasa nga base ha kabaryuhan. Kinahanglan seguruhon an madagmit nga pagpadamo ha mga hulos nga panmasa nga asosasyon. Kinahanglan isahon an kapasidad han mga kadre han Partido ngan aktibista nga pahiluagon ngan konsolidahon an mga batakan nga organisasyon han Partido, an mga panmasa nga organisasyon, an mga yunit ha pagdepensa ha kalugaringon ngan sibil nga depensa, an mga organo han poder pampulitika ngan an mga programa hini ha edukasyon, pampubliko nga panlawas ngan reporma ha tuna.
5. Maglansar hin higluag nga kampanya para ha reporma ha tuna ngan iba pa nga panmasa nga pakigbisog ha kabaryuhan. Pagiuson an dako nga ihap han masa nga paraguma ha mga panmasa nga pakigbisog nga interdistrito, panprobinsya, interprobinsya o panrehiyon.
6. Pahiluagon ngan konsolidahon an mga panmasa nga organisasyon ha kasyudaran. Kinahanglan abuton an dramatiko nga ekspansyon ha ihap han organisado nga trabahador ngan estudyante komo yawe ha pagpapahiluag han iba pa nga demokratiko nga kagiusan. Kinahanglan pauswagon an kapasidad nga maglansar hin mga koordinado nga panmasa nga pakigbisog ha nasudnon nga lupgop. Kinahanglan ilansar an ibaiba nga kagiusan masa ha hiluag nga mga isyu agud ipasulong an nasyunal nga katalwasan ngan demokrasya. Kinahanglan ilansar ngan pakusgon an usa nga kontraimperyalista nga kagiusan nga pagaram ngan gerra nga propaganda.
7. Igundong ngan gamiton an palisiya ngan mga taktika han nagkakaurusa nga prente agud abuton ngan pagiuson an milyunmilyon nga katawhan kontra ha langyaw nga monopolyo kapitalismo, pyudalismo ngan burukrata kapitalismo.
8. Suportahan an pakigbisog han mga nasyunal nga minoriya para ha kalugaringon nga pagdedesisyon, demokrasya ngan mga pitad nga naguundong han ira interes (affirmative action). Kinahanglan depensahan hini an katungod han minoriya nga katawhan kontra ha pagsakob han mga langyaw nga kompaniya ha pagmimina ngan plantasyon ngan kontra ha mga brutal nga panmilitar nga kampanya agud palayason hira ha ira ansestral nga katunaan.
9. Suportahan an mga dekontrata nga trabahador ha langyaw nga labnasan ngan iba pa nga Pilipino ha iba nga nasud.
10. Igundong ngan igpasamwak an proletaryo nga internasyunalismo ha mga partido komunista ha bugos nga kalibutan ngan an kontraimperyalista nga pagkaurusa han ngatanan nga katawhan han kalibutan. Kinahanglan aktibo kita nga magamot ha utro nga pagparayhak ha mga proletaryo nga rebolusyunaryo nga partido hasta ha hiluag nga kontraimperyalista nga kagiusan, labina ha paniniyupi ha nagiiniha nga pankalibutan nga depresyon ngan krisis han monopolyo kapitalismo agud ipasulong an pakigbisog ngan pagkaurusa han proletaryado ngan katawhan.
___________________________

1 Usa nga klaster han mga palisiya ha ekonomiya nga iginduduso han US, han IMF ngan World Bank nga “solusyon” ha mga nasud nga nakakaeksperyensya hin krisis.

2 An istagplasyon amo an kamutangan han ekonomiya kun diin hibubo an tantos han paguswag samtang hitaas an implasyon (o tantos han pagumento han presyo han mga papliton) ngan tantos han disempleyo.

3 Mga mulupyo nga may tulin nga African, Asian o Latino.

4 Gintutudlok hini an mga pagaalsa nga ginbansagan subay ha popular nga kolor sugad han “Rebolusyon nga Rosas” ha Georgia (2003) ngan “Rebolusyon nga Kahel” ha Ukraine (2004).

5 Pamumuhunan ha merkado han sapi o mga pampinansya nga instrumento.

6 Grupo han dagko nga namumuhunan nga naentra ha mga pampinansya nga merkado ha tuyo nga makakuha hin dako nga kita ha pinakahalipot nga panahon.

7 Gross Domestic Product o kabugusan nga naprodyus nga produkto ngan serbisyo han usa nga nasud ha usa nga talaan nga panahon.

8 Mga base ha mga istratehiko nga lugar para iduok an mga pwersa ha poyde paglansaran hin gerra