Nakapagpanatili at patuloy na nagpupunyagi sa pagsusulong ng digmang bayan ang rebolusyonaryong kilusan sa Mt. Sierra Madre-Timog Katagalugan sa gitna ng brutal na kampanya ng panunupil at pandarahas ng Oplan Bayanihan ng Rehimeng US-Aquino

Geronimo “Ka. Geron” Sakay
NDFP-Mt. Sierra Madre-Timog Katagalugan
December 26, 2014

Ang rebolusyonaryong kilusan sa Mt. Sierra Madre-Timog Katagalugan ay nakapagpanatili at patuloy na nagpupunyagi sa  pagsusulong   ng Digmang Bayan sa gitna ng brutal at malaganap na pandarahas at panunupil ng Oplan Bayanihan ng  Rehimeng US-Aquino. Nakapagpupunyagi ang  Bagong Hukbong Bayan (BHB).  Ang baseng masa at organisadong masa ay lumalaki.  Lumalawak ang rebolusyonaryong pampulitikang impluwensya at lalong nagiging matatag at malalim na nakaugat sa masa ang Partido na namumuno sa pakikibaka ng sambayanan. 

Bitbit ang mga naipong tagumpay, at sa okasyon ng ika-46 na anibersaryo ng pagkakatatag ng Partido Komunista ng Pilipinas,  nararapat lamang na malugod na batiin ang lahat ng kadre at kasapi ng Partido , lahat ng mga pulang kumander at mandirigma ng BHB,  at lahat ng rebolusyonaryong pwersa sa saklaw ng Mt. Sierra Madre-Timog Katagalugan, at sa buong bansa.


Sumasaludo at nagpupugay tayo sa lahat ng mga rebolusyonaryong martir at mga bayani ng sambayanan sa kanilang walang pag-iimbot na sakripisyo.  Habang-panahong inspirasyon natin sila upang maisagawa ang mga tungkulin para dalhin ang digmang bayan mula sa kasalukuyang yugto ng estratehikong opensiba tungong estratehikong pagkapatas.

Ang presensya ng BHB sa Mt. Sierra Madre-TK na sumasaklaw sa mga lalawigang kagyat na kanugnog ng   Metro Manila, tulad ng Laguna at Rizal na pinakamalapit sa pintuan ng Malacañang  at gayundin ng Timog at Central Quezon, ay tinik na sa lalamunan ng reaksyunaryong rehimeng nakaupo sa Palasyo ng Malacañang. Ang pananatili at pagpupunyagi ng BHB sa mga lalawigang ito sa Mt. Sierra Madre-TK ay mistulang bangungot sa mga reaksyunaryong rehimeng nagsasamantala sa mamamayan na nakabase sa Metro Manila.

Ang mga nakaraang kampanyang militar para durugin ang rebolusyonaryong kilusan sa Mt. Sierra Madre-TK tulad ng kinamuhiang Oplan Bantay-Laya ng Rehimeng US-Gloria Macapagal Arroyo ay nabigo. Samantala, tuloy-tuloy ding nabibigo ang kasalukuyang kampanya ng panunupil at pandarahas ng Rehimeng US-Aquino  sa ilalim ng Oplan Bayanihan (OPB). Kinakain ng AFP Chief-of-Staff ngayon na si Gen. Emmanuel Bautista ang kanyang pahayag na gagawin niyang insignipikante ang armadong pakikibaka sa panahon ng kanyang panunungkulan.  Katulad  din siya ng lahat ng nakalipas na mga katulad niya na nagpahayag na dudurugin ang rebolusyonaryong kilusan subalit pawang nangabigo.  Naobliga ang AFP na aminin sa masmidya na nananatili ang lakas at laki ng pwersa ng BHB sa buong bansa sa dating bilang nito, sa loob ng halos limang taon na pagpapatupad ng OPB. Sa kabila ito ng pagyayabang na tagumpay diumano ang  OPB sa kabuuan.  Sa katunayan,  pinalawig pa ng AFP ang OPB hanggang 2019.

Sa mga  lalawigang saklaw ng Mt. Sierra Madre-TK,  napatunayan na nabigo ang mapanupil at marahas na OPB na katulad ng mga nakalipas na mga kontra-mamamayang  Oplan.  Lalong hindi kayang durugin ang rebolusyonaryong kilusan ng rehimeng US-Aquino. Sa halip na madurog ay napanatili natin ang presensya ng hukbong bayan.  Patuloy na napreserba ng BHB ang kanyang sarili at nagpupunyagi sa pukpukang pikikipaglaban sa pwersa ng AFP-PNP.  Ang bilang ng yunit ng milisyang bayan ay nadagdagan ng 2 kompanya.  Sumasanib ito sa mga regular na yunit ng BHB,  bagay na nagpapalakas ng kakayahan ng BHB na maglunsad ng mga taktikal na opensiba.

Sa nakaraang dalawang (2) taon,  nakapaglunsad ng limampung (50) anihilatibo at atritibong taktikal na opensiba sa buong saklaw na mga lalawigan  o apat nito kada buwan.  Nagdulot ito ng dalawang (2) platung kaswalti (26 patay at 27 sugatan) sa hanay ng AFP-PNP.  Nabigwasan ng BHB ang mga pasistang tropa ng kaaway na kabilang sa berdugong 16th IBPA, 1st IBPA, 59th IBPA,  21st at 22nd DRC-PA, sa ilalim ng 2nd ID-PA. 

Pinarusahan din ng BHB ang mga mapagsamantala at mapanira sa kalikasan na mga minahan ng bato na pag-aari ng malalaking burgesya kumprador at dayuhang kapitalista  tulad ng Rapid City Corporation sa Antipolo City,   JCR Aggregates at Rodriguez Rock, Inc. sa Rodriguez, lalawigan ng Rizal.

Sa kabilang dako, patuloy na nadagdagan ang  baryong saklaw ng Partido at gawaing pampulitika ng BHB.  Ang baseng masa ay umaabot ng ilang libo sa buong sub-rehiyon ng Mt.Sierra Madre-TK. Nadagdagan ang organisadong base ng 68% sa loob ng 2 taon mula noong katapusan ng 2012.  Nadoble ang naitayong mga ganap na samahang masa (GSM) ng mga magsasaka sa kabila ng walang tigil na pag-atake ng kaaway..

Ang hayag na  anti pasista, anti-pyudal at anti-imperyalistang pakikibakang masa ng sambayanan laban sa reaksyunaryong rehimeng US-Aquino ay tumitindi.  Hindi kailanman nagtagumpay ang kaaway sa kanyang kampanya upang makuha ang “isip at puso” ng mamamayan.  Pinapaypayan ang galit ng taumbayan ng papatinding  brutalidad at mga paglabag sa karapatang pantao ng mga pasistang tropa ng rehimeng Aquino.  Lalo pang kinamumuhian ang berdugong 16th IBPA, 1st IBPA, 21st at 22nd DRC-PA, ang mga yunit ng AFP na pangunahing tagapagpatupad ng OPB sa mga  lalawigan Rizal, Laguna, Hilaga at Gitnang Quezon dahil sa kanilang pandarahas, panggagahasa sa kababaihan at pagsira sa kabuhayan ng mamamayan.

Patuloy na inilulunsad ang mga kilos protesta sa paanan at kapatagan  ng Mt. Sierra Madre-TK hanggang sa kamaynilaan upang imarka ang mariing paglaban sa pagtaas ng presyo ng langis, pagtaas ng matrikula, pangangamkam ng lupa , demolisyon ng mga tahanan ng maralita at pagsira sa kalikasan dulot ng malaganap na pagmimina at quarrying operations. Ang malaganap na pagpapalayas sa mga katutubo at magsasaka sa UP Land Grant sa Real, Quezon, sa lupain ng ARC sa Mauban, Quezon,  sa lupaing inaangkin ng pamilyang Roxas para tayuan ng Pacific Coast City sa bayan ng Nakar, Quezon at katabing lalawigan ng Aurora,  at ang nakatakdang pagpapalubog sa pitong (7) barangay sa Tanay, Rizal at 2 barangay sa Nakar, Quezon upang pagtayuan ng Laiban Dam at Kaliwa Dam ay lalong nagtutulak sa mga taga-kanayunan para mag-aklas at ipaglaban ang kanilang karapatan.

Ang nakatakdang pagpapalayas sa mga nakatira sa tabing Lawa ng Laguna para pagtayuan ng circumferential road (C-6) at ang planong ekstensyon ng MRT 7 mula Quezon City patungong Bulacan ay lalo pang magtutulak sa mamamayan para kumilos at magtanggol ng kanilang buhay at kabuhayan. Malinaw sa mamamayan ng Mt. Sierra Madre-TK na  tanging sa nagkakaisang pagtutol at sama-samang pagkilos lamang epektibong maipagtatanggol ang mga lehitimong karapatan.

Ang kasapian ng Partido sa mga lalawigan ay lumalaki at patuloy na dumarami ang mga batayang organisasasyon ng Partido. Napapatatag ang ideolohikal, pulitikal at organisasyunal na pamumuno  ng Komite ng Partido sa Teatrong Gerilya, Komite ng Partido sa  Prenteng Gerilya at Komite ng Partido sa Kalunsuran ng Mt Sierra Madre-TK  at mga organisasyon ng Partido  sa hanay ng mga mamamayan sa mga baryo, komunidad, pagawaan, mga pangmasang organisasyon at alyansa at sa mga yunit ng BHB.

Mahigit 95% ng kasapi ng Partido sa BHB ay nakatapos ng pag-aaral sa Batayang Kurso ng Partido habang ang nakatapos mula sa hanay ng mga Sangay ng Partido sa Lokalidad ay umaabot sa 45% ng kasapi ng Partido. Ang pag-aaral sa IKP ay naisagawa ng mga kadre ng prenteng gerilya, mga kadre ng seksyon at ilang mga kadre ng sangay ng Partido.

Ang mga tagumpay na nakamit natin sa nakaraang 2 taon ay malinaw na nagpapasubali sa mga pahayag ng AFP-PNP na ang kampanya ng panunupil at pandarahas sa ilalim ng Oplan Bayanihan laban sa rebolusyonaryong kilusan sa mga lalawigan saklaw ng sub-rehiyon ay nagtatagumpay.  Ang pagyayabang ng AFP na ang lalawigan ng Laguna ay “insurgency free”  ay isang kabulaanan dahilan sa hindi kailanman nawala ang BHB sa nasabing lalawigan simula pa noong 1970’s. Lalong hindi nawala  ang presenya ng BHB sa Lalawigan ng Rizal at sa Gitna at Hilagang Quezon. Sa katunayan, napanatili at napreserba ng ng BHB ang kanyang sarili  at lahat ng mga rebolusyonaryong pwersa sa   ilalim ng rehimeng US-Aquino. Sa kabila ng pagpapanatili ng pwersa ng AFP-PNP ng tatlo hanggang apat na batalyon ng Philippine Army at  2 batalyon ng SAF-PNP na suportado ng 3 batalyon ng CAFGU at Regional  Police Safety and Maneuver Batallion na patuloy na naglulunsad ng sustenidong kampanya ng pagkubkob at paglipol laban sa mga pwersa ng BHB ay napanatili ng rebolusyonaryong pwersa ang inisyatiba at pleksibilidad at matagumpay na nabigo ang mga atake ng kaaway. Sa 56 na labanan sa pagitan ng BHB at tropa ng AFP-PNP ay 50 dito ang nasa inisyatiba ng BHB habang 6 lamang ang nasa inisyatiba ng AFP.

Ang kasalukuyang pampulitika at pang-ekonomiyang krisis  sa ating bayan ay lalong lumalala sa gitna ng papatinding krisis ng pandaigdaigang sistemag kapitalismo.  Ang pangangayupapa at sagad-saring pagpapakatuta ng rehimeng BS Aquino sa imperyalismong US ay lalong nagpapalala sa kahirapan ng sambayanang Pilipino. Ang mga patakarang pinatutupad ng rehiment US-BS Aquino ay hindi nagpapaunlad sa kabuhayan ng mamamayan bagkus ay lalo lamng nagbabaon sa mamamayan sa kumunoy ng kahirapan. Ang malalang krisis sa ekonomiya ay nagpalala ng krisis sa pulitika. Lumalaganap ngayon ang kilusang talsik. Hindi na lamang ang mga progresibong pwersa ang nananawagang patalsikin si BS Aquino. Maging ang hanay ng mga taong simbahan, mga propesyunal, mga anti-Aquinong paksyon sa hanay ng mga naghaharing uri at mga dayuhang kapitalista ay nananawagang patalsikin na ang rehimeng BS-Aquino.

Napakapaborable ang kasalukuyang kalagayan upang pamunuan ang masa, patuloy na biguin ang OPLAN BAYANIHAN, paigtingin ang paglaban para patalsikin ang rehimeng BS-Aquino, labanan ang lumalalang interbensyong military ng US, patuloy na biguin ang OPB at magpunyaging sumulong tungong estratehikong pagkapatas.  Kailangang matatag tayong lumaban para makumpleto ang mga rekisitos upang dalhin  ang digmang bayan mula sa estratehikong depensiba tungong estratehikong pagkapatas sa susunod na mga taon. Pinakamahalaga sa lahat na patuloy nating paghusayin ang mobilisisayonng masa para labanan ang mapang-api at mapanupil na rehimen at pasiglahin ang pakikidigmang gerilya ng masa.

Kailangang gawin ang lahat ng pamamaraan para mailunsad natin ang angkop na tipo at anyo ng mga antipyudal na pakikibaka at mga pakikibakang masa para sa pagtataguyod ng interes ng masa upang ibayong mamulat, maorganisa at mapakilos sa kanilang libo-libong bilang para sa armadong rebolusyon. Sa bawat kampanya at mobilisasyong masa ay mas darami ang maamayang tumataas ang pampulitikang kamulatan at naoorganisa para sa rebolusyon.

Kailangang aktibong lumahok ang lahat ng renbolusyonaryo at progresibong pwersa sa sub-rehiyon sa pagsusulong ng  anti-imperyalistang kilusang pag-aaral at opensiba sa propaganda para  paigtingin ang panawagang ibasura ang mga di-pantay na kasunduang militar tulad ng EDCA, VFA at MDT, wakasan ang presensyang militar ng US at kamtin ang katarungan sa mga krimen ng mga sundalong Amerikano laban sa mga Pilipino.  Kailangan ding  kontrahin ang agresibong propagandang imperyalista na isinasagawa bilang paghahanda sa pulong ng APEC sa Maynila sa darating na taon na may layuning palabasing may milagrong pang-ekonomya at tabunan ang labis na paghihirap at pang-aapi sa mamamayang Pilipino matapos ang tatlong dekada ng liberalisasyon, deregulasyon, pribatisasyon at denasyunalisasyon.

Kailangang patuloy na palakasin ang mga antas kompanyang larangang gerilya. Sa saklaw ng Mt-Sierra Madre-TK ay maari at kayang magpanatili ng siyam (9) hanggang labing-isang (11) laking Kompanyang Larangang Gerilya.  Kailangang tuloy-tuloy na paramihin ang bilang ng BHB hanggang sa matayuan ng lakas platung yunit ng BHB ang kada bayan na saklaw ng Mt- Sierra Madre-TK na angkop buuan ng mga yunit ng BHB. Kailangang patuloy na hikayatin ang mga nakapag-aral na kabataan para sumapi sa BHB upang punuan ang pangangailangan ng mga Opisyal sa Pulitika at Kadre ng Partido para sa lumalaking pwersa ng BHB sa Mt. Sierra Madre-TK. Kailangang mailarga ang mga operasyong partisano upang papanagutin ang mga sagadsaring tagalabag sa karapatang pantao, mga sagdsaring sumisira sa kalikasan at iba pang may malalang krimen laban sa mamamayan at sa rebolusyonaryong kilusan.

Marapat na patuloy na mag-ambag ang sub-rehiyon sa pagpapalaki ng armadong lakas ng BHB sa buong bayan sa target nitong paabutin sa 25,000 sa buong Pilipinas upang makasulong tungong Estratehikong Pagkapatas. Kailansabay ay kailangang tuloy-tuloy na paramihin ang  mga Yunit ng Milisyang Bayan, Yunit Pananggol sa Baryo, at Yunit para Sariling Depensa at sanayin at armasan sila. Kailangang tuloy-tuloy na pakilusin ang masa sa mga taktikal na opensiba, paniktik, rekrutment, produksyon pangangalap ng suplay at lohistika at iba pang mga gawain sa rebolusyon.

Kailangang patuloy na palakihin ang kasapian ng Partido sa sub-rehiyon sa ilang libo upang tuloy-tuloy na makapag-ambag ito sa pagrerekluta ng 250,000 kasapi ng Partido sa buong bansa sa susunod na mga taon. Dapat na reklutahin ang mga kasapi ng Partido mula sa mulat at militanteng hanay ng masang anakpawis ng mga manggagawa at magsasaka at mula sa kilusang masa ng mga kabataan. Kailangang natin ng mga kabataan na may samu-saring kaalaman at kasanayang teknikal para gumampan ng rebolusyonaryong Gawain sa iba’t ibang larangan.

Kailangang maramihang  mailunsad ang maramihang pag-aaral ng mga kasapi ng partido sa lokalidad. Kailangang gawin itong kampanyang masa upang mapalalim ang pag-unawa ng mga kasapi ng Partido sa Marximo-Leninismo-Maoismo. Para epektibong makapamuno, kailangang patuloy na magpaunlad at magsanay ng mga kadre ng Partido na puspusan sa pagtataguyod ng linya ng Partido, masugid na nag-aaral at paggawa, malapit sa masa, kayang tumindig nang nagsasarili, handing humarap sa mga kahirapan at sakripisyo, mapagkaisa sa mga kasama, sumusunod sa disiplina at marunong magpuna ng sarili at mapagkumbaba.

Desidido tayong iambag ang lahat ng makakaya upang mapatalsik o mapagbitiw sa pwesto ang rehimeng US-BS Aquino at magkamit ng mga tagumpay sa Demokratikong Rebolusyon ng Bayan. Tiwala tayong makakapagpunyagi tayo at makakasulong sa rebolusyon at epektibong makakapag-ambag sa pagdadala ng digmang bayan mula sa kasalukuyang yugto ng estratehikong depensiba tungong estratehikong pagkapatas sa mga susunod na taon. Ang mahalaga ay gawin ang lahat ng makakaya para sumulong sa rebolusyon.
 

MABUHAY ANG PARTIDO KOMUNISTA NG PILIPINAS!

MABUHAY ANG BAGONG HUKBONG BAYAN!

MABUHAY ANG  NATIONAL DEMOCRATIC FRONT OF THE PHILIPPINES!

MABUHAY ANG SAMBAYANANG PILIPINO!