Nakikiisa ang PKP sa pagkundena sa armadong pag-atake sa upisina ng isang magasin sa Paris

Partido Komunista ng Pilipinas
Enero 12, 2015

Translation: CPP joins condemnation of Paris armed attack on magazine office

Nakikiisa ang Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) sa malawakang pagkundena sa armadong pag-atake noong Enero 7 sa upisina ng satiriko (o mapang-uyam) na magasing Charlie Hebdo. Inatake at pinaputukan ng tatlong lalaki na armado ng awtomatikong baril ang upisina ng magasin sa Paris, France, na kumitil sa di bababa sa 12 katao, kabilang ang patnugot, mga manunulat at kartunista nito. Sugatan ang iba pa. Ipinararating ng PKP at ng sambayanang Pilipino ang kanilang pakikiramay sa mga pamilya, kaibigan at mga kasamahan ng mga biktima ng madugong krimen.

Hindi katanggap-tangap ang pamamaril ng mga taong nagtatrabahao sa isang magasin o silid pambalitaan. Hindi armado at walang kalaban-laban ang mga biktima at hindi dapat tinarget ng isang armadong pag-atake, gaano man mapanudyo, nakaiinsulto o naghahamon ito sa Islam at iba pang paniniwalang panrelihiyon, pampulitika o pampilosopiya.Pinatatampok ng pag-take sa Charlie Hebdo ang panganib na kinakaharap ng mga mamamahayag sa buong daigdig. Subalit gaano man kamuhi-muhi ang pagpatay, hindi ito dapat ipagkamali para maging dahilan ng pagpapaigting ng panunupil.

Kaalinsabay, ibayong pinatatampok din ng pagpatay ang malaon nang suliranin ng lumalalang kawalang pasensya, pagkapanatiko at pasismo laban sa paniniwalang panrelihiyon at pampulitika, lahi at kasarian, laluna sa mga sentro ng pandaigdigang kapitalismo. Habang lumalala at tumatagal ang internasyunal na krisis ng sistemang kapitalista, hinihikayat ng monopolyong burgesya at malalaking negosyo ang gayong reaksyunaryong agos upang hatiin ang mamamayan.

Nais bulagin ng mga reaksyunaryo ang mamamayan at hadlangan silang makita ang mga ugat ng krisis ng sistema at ang pangangailangang maglunsad ng rebolusyonaryong pakikibaka laban sa kapitalismo at imperyalismo.

Binabatikos ng PKP ang imperyalistang US, ang mga gubyerno ng France, Germany at UK at kanilang papet na gubyernong Israeli sa ipokritong pagkatig sa adhikain ng pagpaparaya at kalayaan sa pamamahayag. Isinasainsantabi nila ang katotohanang ang tinagurian nitong "gera laban sa terorismo" sa nakaraang 15 taon ang siyang nasa kaibuturan ng diskriminasyon batay sa kulay, tortyur at maramihang pagpatay sa mga sibilyan mula sa Afghanistan hanggang Iraq, Nigeria hanggang Palestine. Itinataguyod nila ang militarismo, pambansang agresyon at interbensyunismo sa desperadong paghahangad na buhayin ang kapitalistang sistema sa pamamagitan ng produksyon sa gera.

Dapat itakwil ng mamamayan ang ganitong reaksyunaryong tunguhin at labanan ito ng mga ideyang progresibo, syentipiko, maka-mamamayan at rebolusyonaryo. Nananawagan ang PKP para sa pagtangkilik ng demokratiko, panlipunan at pambansang interes at pananaw ng mga manggagawa at iba pang pinagsasamantlahang uri at aping mamamayan. Nananawagan ang PKP sa mamamayan na magkaisa at isulong ang pakikibaka laban sa imperyalismo at kamtin ang panlipunan at pambansang paglaya.