Panayam kay Prof. Jose Maria Sison noong Bagong Taon 2015

Prof. Jose Maria Sison
Chief Political Consultant
NDFP National Democratic Front of the Philippines

January 01, 2015


Ni Nikko Dizon
Philippine Daily Inquirer


Translation: Interview with Prof. Jose Maria Sison on New Year's Day 2015

Niko Dizon (ND): Maligayang Bagong Taon sir! Nabasa ko ang iyong Q&A sa NDCP executive course students

Prof. Jose Maria Sison (JMS): Maligayang 2015 at maligayang bati!

ND: Nagulat lamang ako sa mga tugon mo, una, ilan sa mga patakarang nabanggit mo kung ikaw ay magiging presidente ay tulad ng mga patakarang ipinatutupad ngayon ng gubyerno.

JMS: Ang pangkalahatang titulo ng mga patakarang binanggit ko at ipinanukala ay talagang kahalintulad ng ginagamit ng GPH at ginagamit bilang paksa sa adyenda ng negosasyong pangkapayapaan. Subalit magkaiba ang GPH at NDFP sa pagbibigay ng kahulugan sa mga titulo o paksa. Halimbawa, idinidiin ng NDFP na sa ilalim ng paksang pambansang soberanya at kalayaan ay ang pangangailang iwaksi ang mga di-pantay na tratado, mga kasunduan at mga kaayusan sa mga dayuhang kapangyarihan. Sa ilalim ng titulo ng pag-unlad ng ekonomya, idinidiin ng NDFP ang industriyalisasyong pag-aari ng mga Pilipino at ang tunay na reporma sa lupa. Ang mga pagkakaiba sa pagbibigay kahulugan ay dapat pag-usapan at pagkaisahan para sa kapakinabangan ng sambayanang Pilipino.

ND: At saka, nabanggit mo ang pangangailangang palakasin ang militar ng bansa para ipagtanggol ang sarili.

JMS: Ang palagay sa pahayag na ito ay sapantaha at ginamit ng nagtatanong upang mailatag ang sa palagay ko’y pinakamabuti para sa bansa at mamamayan sa ilalim ng kundisyong kung ako’y magiging presidente. Ang esensyal na konteksto ay mayroon nang isang kasunduan sa makatarungan at pangmatagalang kapayapaan na nangangailangan ng pagtutulungan ng GPH at NDFP sa pagtatanggol ng pambansang soberanya at teritoryal na integridad. Gayunpaman, lagi’t laging itinataguyod, ipinagtatangol at tinatangkilik ng NDFP ang pambansang soberanya ng mamamayan at ang teritoryal na integridad ng Pilipinas.

ND: Mayroon ka ring hindi matalim na paglalarawan kay Presidente Aquino at Sec. Deles. Pero sila ang dalawang pangunahing nagpapasya sa anumang negosasyong pangkapayapaan ng gubyerno. Paano magiging posible ang pagtutuloy ng usapang pangkapayaan na silang dalawa ay may susing papel?

JMS: Hangga’t wala pang kasunduan sa kapayapaan, o kahit ng pagtutuloy ng pormal na usapan ng mga panel sa negosasyon sa pagitn ng GPH at NDFP, asahan mo na lilitaw pana-panahon ang mga pagkakataong panahon na magtutulak sa isang panig na maglabas ng mga maaanghang na komentaryo laban sa isang panig o ang dalawang panig na magpalitan ng mga maaanghang na komentaryo. Nagpupukol din sina Aquino at Deles ng maaanghang na komentaryo laban sa NDF, PKP o BHB pana-panahon. Gayunpaman, anumang balitaktakan ay mas magaan kumpara sa gera sibil o armadong tunggalian na dahilan ng negosasyong pangkapayapaan.

Hindi laging ako’y naglalabas ng maaanghang na komentaryo. Ngayon, nagsasatsat si Deles sa midya laban sa BHB sa paglulunsad ng mga taktikal na opensiba sa panahon ng yunilateral na SOMO ng AFP. Subalit ang PKP, BHB at NDFP ay saklaw lamang ng sarili nitong yunilateral na deklarasyon ng tigil-putukan. Kung ang petsa ng tigil-putukan ng BHB at AFP ay magkasabay, hindi naglulunsad ng taktikal na opensiba ang BHB at nagpalaya pa nga ng mga bihag sa digma nito na taliwas sa pagbimbin ng GRP sa 14 na konsultant ng NDFP at ng 500 iba pang bilanggong pulitikal batay sa patung-patong na mga kaso ng rebelyon at karaniwang krimen.

Ang paghahalo at pagpaparami ng mga kaso ng rebelyon at karaniwang krimen ay paglabag sa doktrinang Hernandez hinggil sa mga kasong pulitikal at sa saligang karapatan na malagay sa panganib ng dalawang ulit o mas marami pang pamamarusa para sa isa at parehong diumanong krimen ng paghahangad na ibagsak ang GPH o ang gubyerno ng Maynila. Binanggit ko ang gubyerno ng Maynila upang patampukin ang katotohanan na nagtatayo ang rebolusyonaryong kilusan ng isang gubyerno sa kanayunan sa anyo ng mga lokal na organo ng kapangyarihang pampulitika.