Batikusin ang paglilihim ng Senado sa papel ng US sa Mamasapano -- PKP

Kawanihan sa Impormasyon
Partido Komunista ng Pilipinas
Pebrero 25, 2015


Translation: Denounce Senate secrecy over US role in Mamasapano — CPP

Hinikayat ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ang sambayanang Pilipino na batikusin ang patakaran ng paglilihim na ginagawa ng Senado kaugnay sa pagkasangkot ng US sa operasyon sa Mamasapano.

Sa huling araw ng pampublikong pagdinig kahapon sa Senado, nabulgar sa testimonya ni PNP Dir. Getulio Napeñas ang malaking bahaging ginampanan ng militar ng US sa pangunguna, pagsasanay, pagbibigay ng mga kagamitan at pagsasagawa ng operasyon ng pulisya upang patayin si Zulkifli Bin Hir (Marwan) sa Mamasapano. Ang militar ng US ang nagbigay ng "pakete ng paniktik" hinggil kay Marwan, ani Napeñas.Bagamat iginigiit ng heneral na pulis na hindi kasama sa aktwal na operasyon ang mga sundalo ng US, hindi naman niya sinalungat ang pahayag ni Sen. Ralph Recto na kasama niya ang mga upisyal militar ng US sa kanilang tactical command post sa Shariff Aguak at siyang nagbigay sa kanya ng aktwal na kuha sa bidyo mula sa mga drone na pinalipad sa lugar.

Gayunpaman, ang malalim pa sanang talakayan sa usapin ay sinansala ng komite ng Senado, dahil umano sa mga implikasyong "diplomatiko at panseguridad".

Tinutuligsa ng PKP ang patakaran ng paglilihim ng Senado sa usaping kinasasangkutan ng militar ng US. "Ang sinasabi nilang konsiderasyong sa mga implikasyong diplomatiko at panseguridad ay hindi simpantay ng usapin ng pambansang soberanya, laluna sa isang sitwasyong na tila gumagamit ng impluwensya sa operasyon at pagmamando ang isang dayuhang pwersang militar sa lokal na pulis at militar o ilan sa mga yunit nito."

"Kinukumpirma ng impormasyong nabunyag kahapon na malalim ang pagkakasangkot ng militar ng US sa operasyon sa Mamasapano, na sumasalungat sa mga naunang pahayag ng mga upisyal sa foreign affairs ni Aquino na 'syento porsyentong Pilipino' ang operasyon," anang PKP. "Malaon nang nagsisinungaling si Aquino ang at kanyang mga upisyal upang itago ang pagkakasangkot ng US."

"Nangangahulugan ang pagakakasangkot ng US sa operasyon sa Mamasapano ng malalang paglabag sa soberanya ng Pilipinas sa iba't ibang antas kabilang ang pagsasagawa ng operasyong paniktik at pagtugaygay, ang pagpapalipad ng drone para sa paniniktik, ang pagbibigay ng pagsasanay at mga kagamitan, ang pakikialam sa kondukta at kumand sa mga operasyon at iba pa," dagdag ng PKP. Binangit din ng PKP ang mga testimonya ng mga lokal na saksi na kabilang sa mga kaswalti na pulis ang isang sundalong Caucasian.

Ibayo pang hinikayat ng PKP ang sambayanang Pilipino na magprotesta laban sa planong ehersisyong Balikatan sa Abril 5-17 na magsisilbing tabing sa patuloy na interbensyong militar ng US sa Pilipinas at hahantong sa mas maraming kaso ng panghihimasok militar at mga paglabag sa soberanya ng Pilipinas tulad ng pagkakasangkot ng US sa operasyon sa Mamasapano.

"Ang taunang ehersisyong Balikatan ay walang iba kundi isang tabing para sa interbensyunismong militar ng US," anang PKP. "Ang tinaguriang pagtutuwangan sa operasyon ay walang iba kundi pambabaluktot para imobilisa ng militar ng US ang AFP at PNP para sa mga operasyong militar nito, gaya ng operasyon sa Mamasapano noong Enero 25."