Iasdang ang nasudnon-demokratikong kalihukang propaganda sa paghinumdom nato sa ika-45 nga anibersaryo sa Unos sa Unang Kwarter sa 1970

Partido Komunista ng Pilipinas
Enero 30, 2015

Translation: Advance the national democratic propaganda movement as we mark the 45th anniversary of the First Quarter Storm of 1970

Nakighiusa ang Partido Komunista ng Pilipinas sa katawhan ug kabatan-onang Pilipino sa paghinumdum sa ika-45 nga anibersaryo sa Unos sa Unang Kwarter (FQS o First Quarter Storm sa 1970). Atong pasidunggan ang puloan ka libong mga estudyante, mamumuo, kabus sa syudad ug masang mag-uuma nga misalmot sa makaylapon nga pagbul-og sa protesta nga mitay-og sa nagharing sistema ug sa pasistang rehimeng US-Marcos, nagpalanog sa panawagan alang sa demokratikong rebolusyon sa katawhan ug nagbunga sa paglambo sa gubat sa katawhan sa kabanikanhan.

Ang FQS sa 1970 mahinungdanon nga yugto sa paglambo sa rebolusyonaryong kalihukang masa sa Pilipinas. Gikasibawan kini sa seres sa makaylapong aksyong protesta gikan Enero taman Marso 1970 sa Manila ug uban pang sentrong syudad ug lungsod sa entero kapupud-an. Niadtong Enero 30, 1970, gimandoan ni Marcos ang kapulisan ug militar nga atakehon ang protesta sa mga estudyante ug mamumuo atbang sa bilding sa kongreso samtang nagdiskurso siya lambigit sa kahimtang sa nasud. Nagpadilaab kini sa makaylapon nga pagkondena ug mas dagkong aksyong protesta sa misunod nga mga semana.Ang FQS sa 1970 usa sa pinakasibaw nga yugto sa nagapadayon nga kasaysayan sa makaylapon nga demokratikong pagsukol sa katawhang Pilipino. Gipadayon niini ang tradisyon sa makaylapong mga aksyong masa sa mga mamumuo niadtong dekada 1920 ug 1930 nga naghingusog og mas taas nga suholan ug sa pagtapos sa kolonyal nga paghari sa US. Kini ang nahimong sukaranan sa subling pagkusog sa mga aksyong protesta niadtong 1977-1981 ubos sa balaud militar ug pagbuylo sa mga protesta gikan 1983 nga mipungkay sa Pag-alsang EDSA niadtong 1986 ug mipaingon sa pagkalumpag sa diktaduryang US-Marcos.

Nahimong inspirasyon sa FQS sa 1970 ang internasyonal nga pagbul-og sa anti-imperyalistang pagbatok ug ang mga kadaugan sa sosyalistang rebolusyon sa China. Nag-alsa ang mga kabatan-onan ug mga estudyante sa kalibutan batok sa interbensyonistang gubat sa US sa Vietnam ug uban pang lugar ug nakiglumbay sila sa mga sosyalista ug nasudnon-demokratikong rebolusyonaryong pakigbisog sa mga kolonya ug semikolonya.

Direktang resulta sa makaylapon nga propaganda ug ahitasyon ang FQS sa 1970 batok sa tulo ka batakang problema sa imperyalismo, pyudalismo ug burukrata-kapitalismo nga nagpaantus sa katawhang Pilipino. Niadtong nangaging katuigan, ang nasudnon-demokratikong kalihukang propaganda maayo nga gipapelan sa kalihukang masa sa kabatan-onan-estudyante sa pagpanguna sa Kabataang Makabayan. Sa ngalan sa Partido, madaugon nga gipadilaab sa KM ang patriyotiko ug demokratikong diwa sa mga kabatan-onan ug estudyante ug gipalihok sila isip kusog nga pwersa aron ipatuman ang gimbuhatong propaganda ug kultura sa han-ay sa mga mamumuo ug mag-uuma, kabus sa syudad ug mga batan-ong propesyonal.

Nanawagan ang PKP sa kabatan-onan ug katawhang Pilipino nga ipraktika ang mga pagtulun-an sa FQS diha sa paghinumdum sa ika-45 nga tuig niini. Gipunting sa PKP, sa partikular, ang rebolusyonaryong kalihukang kabatan-onan-estudyante, nga nagsilbing masaligang pwersang pangpropaganda ug pangkultura sa demokratikong rebolusyon sa katawhan.

Ang rebolusyonaryong pagpanglimbasog sa entero kapupud-an nga iasdang ang gubat sa katawhan sa mosunod ug mas taas nga yugto sa estratehikong pagkapatas kinahanglan nga timbangan og dakong pagbul-og sa kalihukang propaganda ug kultura sa han-ay sa mga estudyante ug kabatan-onan ug sa katawhan sa kinatibuk-an. Ang maong paglagsik  magpahugot sa panaghiusa sa katawhang Pilipino sa pagkab-ot sa ilang mithi alang sa nasudnon ug katilingbanong paglingkawas ug aron tukuron ang usa ka moderno ug progresibong katilingban.

Taliwala sa nagkagrabeng krisis sa nagharing sistema, paborable kaayo ang kahimtang alang sa rebolusyonaryong kalihukang estudyante ug kabatan-onan aron maglunsad og opensibong gubat-propaganda batok sa mga ideyang reaksyonaryo, kontra-rebolusyonaryo ug repormista. Ang pagkapakyas sa nagharing reaksyonaryong hut-ong nga sulbaron ang mga pundamental nga problema sa katawhang Pilipino gikan sa panahon sa paghatag sa US og nominal nga kagawasan sa Pilipinas niadtong 1946 ug ang nagkagrabeng  kahimtang sa batakang masa sa mamumuo ug mag-uuma ubos sa tulo ka dekadang mga neoliberal nga palisiya nga dikta sa US nagbutyag sa kadunot ug pagkaatrasado sa semikolonyal ug semipyudal nga nagharing sistema ug nagpakita sa panginahanglan nga maglunsad og demokratikong rebolusyon sa katawhan.

Ginaawhag sa PKP ang rebolusyonaryong kalihukang kabatan-onan-estudyante nga iisa ang ang-ang sa katakus niini sa gimbuhatong propaganda, edukasyon ug kultura.
Kontrolado sa reaksyonaryong mga ahensya sa kultura ug propaganda ang dakong pundo ug dagkong masmidya aron impluwensyahan ang katawhan. Ginagamit nila ang ilang rekurso aron bahaon ang internet ug social media og mga propaganda nga maki-imperyalista. Gipundohan nila ang mga programang pang-akademya ug mga panukiduki aron maghari ang mga reaksyonaryong ideya sa pilosopiya, sosyolohiya, ekonomiks, kasaysayan ug uban pang natad. Ginatarget nila ang kabatan-onan sa paglaom nga madani ug mahimo silang mga konsumerista, indibidiwalista ug tigpasigda sa ginganlan nga post-modern philosophizing aron mahimong hinungdan sa ilang katilingbanong pagkahimulag sa katawhan ug ilang pagkabulag-bulag.

Giatubang sa mga aktibista nga nanguna sa FQS ang ingon gihapong mga hagit sa paglunsad og gimbuhatong propaganda ug kultura. Giatubang gihapon nila ang dako kaayong makinaryang pangpropaganda ug pangkultura nga nagakontrol sa entero sistemang pang-edukasyon, sa mga korporasyon sa masmidya ug dagkong rekurso sa estado. Ingon pa man, wala bisan kanus-a man matago niining maong mga reaksyonaryong makinarya ang sosyo-ekonomikanhong krisis ug pag-antus sa mabagang masa sa mamumuo ug mag-uuma. Anaa na sa mga rebolusyonaryong pwersa ang tahas nga ibutyag ang mga gamot-hinungdan sa krisis ug hiusahon ang katawhan ubos sa bandera sa demokratikong rebolusyon sa katawhan.

Kinahanglang itransporma sa mga rebolusyonaryong pwersa sa han-ay sa mga estudyante ug kabatan-onan ang mga eskwelahan isip mga sentro sa protesta ug rebolusyong pangkultura. Kinahanglang maghiusa ang mga estudyante ug kabatan-onan aron panalipdan ug iasdang ang ilang mga demokratikong katungod ug ilang pakigbisog alang sa libre, sayantipiko ug makimasa nga sistemang pang-edukasyon taliwala sa larga-todong komersyalisasyon sa edukasyon. Kinahanglan silang makighiusa sa pakigbisog batok sa praybitisasyon sa mga serbisyong publiko ug moanib sa katawhan aron iprotesta ang pagtaas sa pletehan sa transportasyong publiko, kawalay alokasyon alang sa panglawas-publiko, kaylap nga kawalay-panginabuhian, kawalay yuta, pagpangabusong militar, korapsyon ug pagpangawkaw sa mga rekurso sa estado.

Kinahanglang padilaabon pag-usab ang patriyotismo sa han-ay sa mga estudyante ug kabatan-onan ug maglunsad og makaylapon nga pagtuon sa kasaysayan, ilabina sa panahon sa linuug nga kolonisasyon sa US ug sa bantugan nga armadong pakigbisog sa mga Pilipino sa pagsulod sa ika-20 nga siglo. Kritikal kini nga yugto sa kasaysayan sa Pilipinas nga gitinguha nga palaon sa mga reaksyonaryo sa kahimatngon sa mga kabatan-onan ug katawhan.

Kinahanglan nga anaa sa diwa sa mga estudyante ug kabatan-onan ang linyang masa ug ang mapahiubsanong pag-alagad sa katawhan. Lambigit niining hisgutanan, kinahanglan silang awhagon nga makat-on gikan sa katawhan aron motaas ang ang-ang sa ilang katilingbanong kahimatngon ug molig-on ang ilang paghukom nga magrebolusyon. Kinahanglan nga magmatubayon ang mga aktibista sa pagtuon sa Marxista-Leninista-Maoistang teorya, sa pagpanukiduki ug katilingbanong pakisusi.

Kinahanglan nga magmatubayon ang mga aktibistang estudyante ug kabatan-onan sa paglunsad og propaganda ug ahitasyon sa katawhan. Kinahanglan nila nga bahaon ug lukpon og propaganda ang National Capital Region (NCR) ug uban pang sentrong kasyudaran pinaagi sa pagdeploy og mga tim sa propaganda sulod sa mga kampus, palengke, mga terminal, mga bus, dyip ug tren, sulod ug gawas sa pabrika, opisina, mga mall, mga plasa, mga komunidad ug mga karsada. Kinahanglang makita bisan asa ang mga tim sa propaganda nga nagadiskurso, nagapapilit og mga poster ug sticker, nagaapud-apud og mantalaan ug mga polyeto, nagapahigayon og grupong talakayan, nagalektyur, nagakomentryo sa mga social media ug uban pa. Kinahanglan nilang abton ang minilyon-milyong katawhan.

Nagahatag kita og partikular nga pagtagad sa ispesipikong papel sa mga estudyante ug kabatan-onang aktibista tungod kay sila ang makapapel sa mga tahas diha sa paglunsad og gimbuhatong propaganda ug kultura sa lapad nga linangkuban. Ang mga kadre sa Partido ug mga aktibistang masa nga anaa sa ubang sektor, ingon usab ang tanang Pulang manggugubat sa Bagong Hukbong Bayan kinahanglang lukop usab sa maong diwa sa walay puas nga pagpropaganda ug pag-organisa sa han-ay sa mabagang masa sa katawhan.

Makat-on sa mga pagtulun-an sa Unos sa Unang Kwarter sa 1970 ug ipasiugda ang diwa niini! Iasdang ang nasudnon-demokratikong kalihukang propaganda! Magmatubayon sa gimbuhatong propaganda ug pag-organisa! Palihukon ang minilyong katawhang Pilipino!