Isulong ang pambansa-demokratikong kilusang propaganda sa paggunita natin ng ika-45 anibersaryo ng Sigwa ng Unang Kwarto ng 1970

Partido Komunista ng Pilipinas
Enero 30, 2015


Translation: Advance the national democratic propaganda movement as we mark the 45th anniversary of the First Quarter Storm of 1970

Nakikiisa ang Partido Komunista sa sambayanan at kabataang Pilipino sa paggunita ng ika-45 anibersaryo ng Sigwa ng Unang Kwarto (FQS o First-Quarter Storm ng 1970). Parangalan natin ang ilampung libong mga estudyante, manggagawa, maralitang lunsod at masang magsasaka na lumahok sa malawakang pagbulwak ng protesta na yumanig sa naghaharing sistema at sa pasistang rehimeng US-Marcos, nagpaalingawngaw sa panawagan para sa  demokratikong rebolusyong bayan at nagbunsod ng pag-unlad ng digmang bayan sa kanayunan.

Ang FQS ng 1970 ay importanteng yugto sa pag-unlad ng rebolusyonaryong kilusang masa sa Pilipinas. Kinatampukan ito ng serye ng malawakang aksyong protesta mula Enero hanggang Marso 1970 sa Maynila at iba pang sentrong urban sa buong bansa. Noong Enero 30, 1970, iniutos ni Marcos na atakehin ng pulisya at militar ang protesta ng mga estudyante at manggagawa sa harap ng gusali ng kongreso habang nagtatalumpati siya kaugnay ng kalagayan ng bansa. Nagpasiklab ito ng malawakang pagkundena at mas malalaking aksyong protesta sa mga sumunod na linggo.


Ang FQS ng 1970 ay isa sa pinakatampok na yugto sa nagpapatuloy na kasaysayan ng malawakang demokratikong paglaban ng sambayanang Pilipino. Ipinagpatuloy nito ang tradisyon ng malawakang aksyong masa ng mga manggagawa noong dekada 1920 at 1930 na naggigiit ng mas mataas na sahod at ng pagwakas sa kolonyal na paghahari ng US. Ito ang naging salalayan kapwa ng muling paglakas ng mga aksyong protesta noong 1977-1981 sa ilalim ng batas militar at sa pagbubwelo ng mga protesta mula 1983 na rumurok sa Pag-aalsang EDSA noong 1986 at tumungo sa pagbagsak ng diktadurang US-Marcos.

Naging inspirasyon ng FQS ng 1970 ang internasyunal na daluyong ng anti-imperyalistang paglaban at ang mga tagumpay ng sosyalistang rebolusyon sa China. Nag-alsa ang mga kabataan at mga estudyante sa daigdig laban sa interbensyunistang gera ng US sa Vietnam at iba pang lugar at nakihanay sila sa mga sosyalista at pambansa demokratikong rebolusyonaryong pakikibaka sa mga kolonya at malakolonya.

Direktang resulta ng malawakang propaganda at ahitasyon ang FQS ng 1970 laban sa tatlong saligang problema ng imperyalismo, pyudalismo at burukrata kapitalismo na lumiligalig sa sambayanang Pilipino. Noong mga nakaraang taon, ang pambansa-demokratikong kilusang propaganda ay mahusay na ginampanan ng kilusang masa ng kabataan-estudyante sa pangunguna ng Kabataang Makabayan. Sa ngalan ng Partido, matagumpay na pinagliyab ng KM ang patriyotiko at demokratikong diwa ng mga kabataan at estudyante at pinakilos sila bilang malakas na pwersa para ipatupad ang gawaing propaganda at kultura sa hanay ng mga manggagawa at magsasaka, maralitang lunsod at mga nakababatang propesyunal.

Nananawagan ang PKP sa kabataan at sambayanang Pilipino na isapuso ang mga aral ng FQS sa paggunita ng ika-45 taon nito. Tinutukoy ng PKP, sa partikular, ang rebolusyonaryong kilusang kabataan-estudyante, na nagsisilbing masasandigang pwersang pampropaganda at pangkultura ng demokratikong rebolusyong bayan.

Ang rebolusyonaryong pagsisikap sa buong bansa na isulong ang digmang bayan sa kasunod at mas mataas na yugto ng estratehikong pagkapatas ay dapat tuwangan ng malaking pagdaluyong ng kilusang propaganda at kultura sa hanay ng mga estudyante at kabataan, at sa sambayanan sa kalahatan. Ang gayong pagsigla ay magpapahigpit sa pagkakaisa ng sambayanang Pilipino sa pagkamit ng kanilang mithiin para sa pambansa at panlipunang paglaya at upang buuin ang isang moderno at progresibong lipunan.

Sa harap ng papalalang krisis ng naghaharing sistema, napakapaborable ng kalagayan para sa  rebolusyonaryong kilusang estudyante at kabataan upang maglunsad ng opensibong gerang propaganda laban sa mga ideyang reaksyunaryo, kontra-rebolusyonaryo at repormista. Ang pagkakabigo ng naghaharing reaksyunaryong uri na lutasin ang mga saligang suliranin ng sambayanang Pilipino mula sa panahon ng paggawad ng US ng nominal na kasarinlan sa Pilipinas noong 1946 at ang lumalalang kalagayan ng batayang masa ng mga manggagawa at magsasaka sa ilalim ng tatlong dekada ng mga patakarang neoliberal na dikta ng US ay naglalantad sa kabulukan at pagkaatrasado ng malakolonyal at malapyudal na naghaharing sistema at nagpapakita ng pangangailangang maglunsad ng demokratikong rebolusyong bayan.

Hinihimok ng PKP ang mga rebolusyonaryong kilusang kabataan-estudyante na itaas ang antas ng kakayahan nito sa gawaing propaganda, edukasyon at kultura. Kontrolado ng reaksyunaryong mga ahensya sa kultura at propaganda ang malaking pondo at malalaking midya upang impluwensyahan ang mamamayan. Ginagamit nila ang kanilang rekurso upang lunurin ang internet at social media ng mga propagandang maka-imperyalista. Pinopondohan nila ang mga programang pang-akademya at pananaliksik upang mamayani ang mga reaksyunaryong ideya sa pilosopiya, sosyolohiya, ekonomiks, kasaysayan at iba pang larangan. Tinatarget nila ang kabataan sa pag-asang maibubulid sila sa konsumerismo, indibidwalismo at sa tinaguriang post-modern philosophizing para maging sanhi ng kanilang panlipunang pagkakahiwalay sa mamamayan at ng kanilang pagkakawatak-watak.

Kinaharap ng mga aktibistang nanguna sa FQS ang gayunding mga hamon sa paglulunsad ng gawaing propaganda at kultura. Kinaharap din nila ang dambuhalang makinaryang pampropaganda at pangkultura na kumokontrol sa buong sistemang pang-edukasyon, sa mga korporasyon sa midya at sa malalaking rekurso ng estado. Gayunpaman, hindi kailanman maitatago ng reaksyunaryong makinaryang ito ang sosyo-ekonomikong krisis at ang pagdurusa ng malawak na masa ng mga manggagawa at magsasaka. Nasa mga rebolusyonaryong pwersa na ang tungkuling ilantad ang mga ugat ng krisis at pagkaisahin ang mamamayan sa ilalim ng bandila ng demokratikong rebolusyong bayan.

Dapat itransporma ng mga rebolusyonaryong pwersa sa hanay ng mga estudyante at kabataan ang mga paaralan bilang mga sentro ng protesta at rebolusyong pangkultura. Dapat magkaisa ang mga estudyante at kabataan upang ipagtanggol at isulong ang kanilang mga demokratikong karapatan at ang kanilang pakikibaka para sa libre, syentipiko at makamasang sistemang pang-edukasyon sa gitna ng todo-largang komersyalisasyon ng edukasyon. Dapat silang makiisa sa pakikibaka laban sa pribatisasyon ng serbisyo publiko at sumanib sa mamamayan upang iprotesta ang pagtaas ng pamasahe sa transportasyong publiko, salat na alokasyon para sa kalusugang pampubliko, malawakang kawalang-hanapbuhay, kawalang-lupa, pang-aabusong militar, korapsyon at ang pandarambong sa mga rekurso ng estado.

Dapat muli nilang pagliyabin ang patriyotismo sa hanay ng mga estudyante at kabataan at magsagawa ng malaganap na mga pag-aaral sa kasaysayan, laluna sa panahon ng brutal na kolonisasyon ng US at sa magiting na armadong paglaban ng mga Pilipino sa pagpasok ng ika-20 siglo. Ito ay kritikal na yugto sa kasaysayan ng Pilipinas na ninanais na burahin ng mga reaksyunaryo sa kamalayan ng mga kabataan at mamamayan.

Dapat nasa diwa ng mga estudyante at kabataan ang linyang masa at ang kababaang-loob ng paglilingkod sa sambayanan. Kaugnay ng usaping ito, dapat silang hikayating matuto mula sa mamamayan upang tumaas ang antas ng kanilang panlipunang kamalayan at tumatag ang kanilang kapasyahang magrebolusyon. Dapat magpunyagi ang mga aktibista sa pag-aaral ng Marxista-Leninista-Maoistang teorya, sa pananaliksik at panlipunang pagsisiyasat.

Dapat magpunyagi ang mga aktibistang estudyante at kabataan sa paglulunsad ng propaganda at ahitasyon sa mamamayan. Dapat nilang lunurin sa propaganda ang National Capital Region at ang iba pang sentrong lunsod sa pamamagitan ng pagtatalaga ng mga pangkat sa propaganda sa loob ng mga kampus, palengke, mga terminal, mga bus, dyip at tren, sa loob at labas ng pabrika, upisina, mga mall, liwasan, mga komunidad at mga kalsada. Dapat makita kahit saan ang mga pangkat sa propaganda na nagtatalumpati, nagdidikit ng mga poster at sticker, naglalako ng dyaryo, namumudmod ng mga polyeto, nagsasagawa ng grupong talakayan, naglelektura, nagkokomentaryo sa social media at iba pa. Dapat nilang abutin ang milyun-milyong mamamayan.

Nagbibigay tayo ng partikular na tutok sa ispesipikong papel ng mga estudyante at kabataang aktibista dahil sila ang makapagsasagawa ng mga tungkulin ng paglulunsad ng gawaing propaganda at kultura sa malawakang saklaw. Ang mga kadre ng Partido at ang mga aktibistang nasa ibang sektor, maging ang lahat ng Pulang mandirigma ng Bagong Hukbong Bayan ay dapat maging lipos din sa gayong diwa ng walang humpay na pagpopropaganda at pag-oorganisa sa hanay ng malawak na masa ng sambayanan.

Matuto sa mga aral ng Sigwa ng Unang Kwarto ng 1970 at itaguyod ang diwa nito! Isulong ang pambansa-demokratikong kilusang propaganda! Magpunyagi sa gawaing propaganda at pag-oorganisa! Pakilusin ang milyun-milyong sambayanang Pilipino!