Isulong ang pungsodnon-demokratiko nga kahublagang propaganda sa pagdumdom naton sa ika-45 anibersaryo sang Bagyo sang Una nga Kwarto sang 1970

Partido Komunista ng Pilipinas
Enero 30, 2015

Translation: Advance the national democratic propaganda movement as we mark the 45th anniversary of the First Quarter Storm of 1970

Nagapakig-isa ang Partido Komunista sa pumuluyo kag pamatan-on nga Pilipino sa pagdumdom sang ika-45 anibersaryo sang Bagyo sang Una nga Kwarto (FQS o First Quarter Storm sang 1970). Ginapasidunggan naton ang pila ka pulo ka libo nga mga estudyante, mamumugon, imol sa syudad kag masang mangunguma nga nagpasakup sa malaparan nga pagsulong sang protesta nga nagtay-og sa nagaharing sistema kag sa pasista nga rehimeng US-Marcos, nagpalanog sa panawagan para sa demokratiko nga rebolusyon sang banwa kag nagtulod sa pag-uswag sang inaway banwa sa kaumhan.


Ang FQS sang 1970 malahalon nga halintang sa pag-uswag sang rebolusyonaryo nga kahublagang masa sa Pilipinas. Ginakinaiyahan ini sang serye sang malapnagon nga aksyong protesta halin Enero tubtob Marso 1970 sa Maynila kag iban pang sentrong urban sa bug-os nga pungsod. Sadtong Enero 30, 1970, ginmandu ni Marcos nga atakehon sang pulisya kag militar ang protesta sang mga estudyante kag mamumugon sa atubang sang bilding sang kongreso samtang nagadiskurso siya angut sa kahimtangan sang pungsod. Nagsantik ini sang malapnagon nga pagkundenar kag mas daku nga mga aksyong protesta sa mga masunod nga semana.Ang FQS sang 1970 isa sa pinakatalalupangdon nga halintang sa nagapadayon nga kasaysayan sang malapnagon nga demokratikong pagbato sang pumuluyong Pilipino. Ginapadayon sini ang tradisyon sang malaparan nga aksyong masa sang mga mamumugon sadtong dekada 1920 kag 1930 nga nagaduso sang mas mataas nga sweldo kag sang pagtapos sa kolonyal nga pagginahum sang US. Ini ang nangin basehan lunsay sang liwat nga pagbaskog sang mga aksyong protesta sadtong 1977-1981 sa idalum sang layi militar kag sa pagpabwelo sang mga protesta halin 1983 nga ang putuk-putukan amo ang Pag-alsa sa EDSA sadtong 1986 kag nagpadulong sa pagpukan sang diktaduryang US-Marcos.

Nangin inspirasyon sang FQS sang 1970 ang internasyunal nga pagsulong sang anti-imperyalista nga pagbato kag ang mga kadalag-an sang sosyalistang rebolusyon sa China. Nag-alsa ang mga pamatan-on kag mga estudyante sa kalibutan batuk sa interbensyunista nga gera sang US sa Vietnam kag iban pang lugar kag nag-alinyar sila sa mga sosyalista kag pungsodnon demokratiko nga rebolusyonaryong paghimakas sa mga kolonya kag malakolonya.

Direkta nga resulta sang malapnagon nga propaganda kag ahitasyon ang FQS sang 1970 batuk sa tatlo ka basehang problema sang imperyalismo, pyudalismo kag burukrata kapitalismo nga nagatublag sa pumuluyong Pilipino. Sadtong mga nagligad nga tuig, ang pungsodnon-demokratiko nga kahublagang propaganda maayo nga gintungdan sang kahublagang masa sang pamatan-on estudyante sa pagpanguna sang Kabataang Makabayan. Sa ngalan sang Partido, madinalag-on nga ginpadabdab sang KM ang patriyotiko kag demokratikong diwa sang mga pamatan-on kag estudyante kag ginpahulag sila bilang mabaskog nga pwersa para ipatuman ang hilikuton propaganda kag kultura sa kubay sang mga mamumugon kag mangunguma, imol sa syudad kag mga makabanwa nga propesyunal.

Nagapanawagan ang PKP sa pamatan-on kag pumuluyong Pilipino nga itanum sa tagipusuon ang mga leksyon sang FQS sa pagdumdom sang ika-45 tuig sini. Ginatumod sang PKP, sa partikular, ang rebolusyonaryo nga kahublagang pamatan-on-estudyante, nga nagaserbi nga malauman nga pwersa pangpropaganda kag pangkultura sang demokratiko nga rebolusyon sang banwa.

Ang rebolusyonaryo nga pagtinguha sa bug-os nga pungsod nga isulong ang inaway banwa sa masunod kag mas mataas nga halintang sang estratehikong pagkapatas dapat tuwangan sang daku nga pagsulong sang kahublagan propaganda kag kultura sa kubay sang mga estudyante kag pamatan-on, kag sa pumuluyo sa kabilugan. Ang amo nga pagpagsik magapahugot sa paghiliusa sang pumuluyong Pilipino sa pag-angkon sang ila handum para sa pungsodnon kag pangkatilingban nga paghilway kag agud tukuron ang isa ka moderno kag progresibo nga katilingban.

Sa atubang sang nagapalala nga krisis sang nagaharing sistema, tuman ka paborable sang kahimtangan para sa rebolusyonaryo nga kahublagang estudyante kag pamatan-on agud maglunsar sang opensibo nga gera pangpropaganda batuk sa mga ideya nga reaksyunaryo, kontra-rebolusyonaryo kag repormista. Ang pagkapaslaw sang nagahari nga reaksyunaryong sahi nga lubaron ang mga basehan nga problema sang pumuluyong Pilipino halin sa panahon sang paghatag sang US sang nominal nga kahilwayan sa Pilipinas sadtong 1946 kag ang nagalala nga kahimtangan sang basehang masa sang mga mamumugon kag mangunguma sa idalum sang tatlo ka dekada nga mga polisiya sang neoliberal nga dikta sang US nagahayag sa kagarukan kag pagkaatrasado sang malakolonyal kag malapyudal nga nagaharing sistema kag nagapakita sang kakinahanglanon nga maglunsar sang demokratiko nga rebolusyon sang banwa.

Ginabuyok sang PKP ang mga rebolusyonaryo nga kahublagan pamatan-on-estudyante nga pataason ang lebel sang ikasarang sini sa hilikuton propaganda, edukasyon kag kultura. Kontrolado sang reaksyunaryo nga mga ahensya sa kultura kag propaganda ang daku nga pondo kag mga daku nga midya agud impluwensyahan ang pumuluyo. Ginagamit nila ang ila resorsa agud lunuron ang internet kag social media sang mga propaganda nga maki-imperyalista. Ginapondohan nila ang mga programa nga pang-akademya kag panalawsaw agud mangibabaw ang mga reaksyunaryo nga ideya sa pilosopiya, sosyolohiya, ekonomiks, kasaysayan kag iban pa nga patag. Ginatarget nila ang pamatan-on sa paglaum nga mabuyo sila sa konsumerismo, indibidwalismo kag sa ginabansagan nga post-modern nga pagpangrason para mangin bunga sang ila pangkatilingban nga pagkahamulag sa pumuluyo kag sang ila pagkapihak-pihak.

Ginaatubang sang mga aktibista nga nagpanguna sa FQS ang amo man nga mga hangkat sa paglunsar sang hilikuton propaganda kag kultura. Ginaatubang man nila ang higante nga makinarya nga pangpropaganda kag pangkultura nga nagakontrol sa bilog nga sistema nga pang-edukasyon, sa mga korporasyon sa midya kag sa mga daku nga rekurso sang estado. Bisan pa man, indi san-o man matago sang reaksyunaryo nga makinarya nga ini ang sosyo-ekonomiko nga krisis kag ang pag-antus sang malapad nga masa sang mga mamumugon kag mangunguma. Ara sa mga rebolusyonaryo nga pwersa na ang katungdanan nga ibuyagyag ang mga ugat sang krisis kag isahon ang pumuluyo sa idalum sang bandera sang demokratiko nga rebolusyon sang banwa.

Dapat itransporma sang mga rebolusyonaryo nga pwersa sa kubay sang mga estudyante kag pamatan-on ang mga eskwelahan bilang mga sentro sang protesta kag rebolusyon nga pangkultura. Dapat maghiliusa ang mga estudyante kag pamatan-on para pangapinan kag isulong ang ila nga mga demokratiko nga kinamatarung kag ang ila nga paghimakas para sa libre, syentipiko kag makimasa nga sistema nga pang-edukasyon sa tunga sang todo-larga nga komersyalisasyon sang edukasyon. Dapat sila nga makig-isa sa paghimakas batuk sa pribatisasyon sang serbisyo publiko kag mag-upod sa pumuluyo para iprotesta ang pagtaas sang pamasahe sa transportasyon pangpubliko, kulang nga alokasyon para sa ikaayong lawas nga pangpubliko, malaparan nga wala sang pangabuhian, wala sang duta, pagpang-abuso sang militar, korapsyon kag ang pagpangdambong sa mga resorsa sang estado.

Dapat liwat nila nga palig-unon ang patriyotismo sa kubay sang mga estudyante kag pamatan-on kag maghimo sang lapnagon nga mga pagtuon sa kasaysayan, labi na sa panahon sang brutal nga kolonisasyon sang US kag sa maisog nga armado nga pagbato sang mga Pilipino sa pagsulod sang ika-20 nga siglo. Ini kritikal nga halintang sa kasaysayan sang Pilipinas nga gusto nga panason sang mga reaksyunaryo sa paminsaron sang mga pamatan-on kag pumuluyo.

Dapat ara sa diwa sang mga estudyante kag pamatan-on ang linyang masa kag ang mapainubuson nga pag-alagad sa pumuluyo. Kaangut sa halambalanon nga ini, dapat sila nga ganyaton nga magtuon halin sa pumuluyo para magtaas ang lebel sang ila nga pangkatilingban nga kamuklatan kag maglig-on ang ila nga desisyon nga magrebolusyon. Dapat maghimakas ang mga aktibista sa pagtuon sang Marxista-Leninista-Maoista nga teorya, sa pagpanalawsaw kag pangkatilingban nga pagpanayasat.

Dapat magpursiger ang mga aktibista nga estudyante kag pamatan-on sa paglunsar sang propaganda kag ahitasyon sa pumuluyo. Dapat nila nga lunuron sa propaganda ang National Capital Region kag ang iban pa nga sentrong syudad paagi sa pagdeploy sang mga tim sa propaganda sa sulod sang mga kampus, tindahan, mga terminal sang mga bus, dyip kag tren, sa sulod kag gwa sang pabrika, upisina, mga mall, plasa, mga komunidad kag mga kalsada. Dapat makita bisan diin ang mga tim sa propaganda nga nagapamulong-pulong, nagapangkabit sang mga poster kag sticker, nagalibod sang dyaryo, nagapanagtag sang mga polyeto, nagahimo sang grupo nga talakayan, nagalektura, nagakomentaryo sa social media kag iban pa. Dapat nila nga abuton ang minilyon nga pumuluyo.

Nagahatag kita sang partikular nga tum-ok sa ispesipiko nga papel sang mga estudyante kag pamatan-on nga aktibista bangud sila ang makahimo sang mga katungdanan sa paglunsar sang hilikuton propaganda kag kultura sa malaparan nga sakup. Ang mga kadre sang Partido kag ang mga aktibista nga ara sa iban nga sektor, pati ang tanan nga Pulang hangaway sang Bag-ong Hangaway sang Banwa dapat mangin puno man sa amo nga diwa sang wala sang untat nga pagpropaganda kag pag-organisa sa kubay sang malapad nga masa sang pumuluyo.

Magtuon sa mga leksyon sang Bagyo sang Una nga Kwarto sang 1970 kag sakdagon ang diwa sini!
Isulong ang pungsodnon-demokratiko nga kahublagang propaganda! Magpursiger sa hilikuton propaganda kag pag-organisa! Pahulagon ang minilyon nga pumuluyo nga Pilipino!