Kagyat na pagpapalaya sa Konsultant ng NDFP na si Reybaldo Hugo, iginiit ng NDFP

Luis G. Jalandoni
NDFP Negotiaing Panel
February 1, 2015

Translation: NDFP demands immediate release of NDFP Consultant Reynaldo Hugo

Iligal na inaresto ang Konsultant Pangkapayapaan ng NDFP na si Reynaldo Hugo ng mga pwersa sa seguridad ng rehimeng Aquino noong 27 Enero 2015 sa Cabuyao, Laguna. Ang pag-arestong ito kay Hugo ng mga tropa ng Philippine National Police (PNP) Criminal Investigation and Detection Group (CIDG) ay isang lansakang paglabag sa Joint Agreement on Safety and Immunity Guarantees (JASIG) ng 1995 ng GRP-NDFP.

May nakaisyung Dokumento ng Pagkakakilanlan bilang ND978239 ang NDFP sa Konsultant na si Reynaldo Hugo sa pangalang: "Orgel Dimaano" sang-ayon sa JASIG. May nakaisyu rin sa kanyang katugong Sulat ng Pagkilala na pirmado ng Tagapangulo noon ng Panel sa Negosasyon ng GRP na si Silvestre Bello III.

Iginigiit ng NDFP ang kagyat at walang kundisyong pagpapalaya sa Konsultant ng NDFP na si Reynaldo Hugo!Ang pagtuloy na paglapastangang ipinakikita ng rehimeng Aquino sa JASIG, sa Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and International Humanitarian Law (CARHRIHL) ng 1998 ng GRP-NDFP at sa iba pang umiiral na bilateral na mga kasunduang pangkapayaan ay seryosong nagsasapeligro sa negosasyong pangkapayaan sa pagitan ng gubyernong Aquino at ng National Democratic Front of the Philippines.

Ang pagtanggi ng gubyernong Aquino na tumalima sa mga obligasyong pinasok sa negosasyong pangkapayapaan sa NDFP ay naglalagay sa kredibilidad nito sa alanganin.

Sino ang maniniwala sa isang gubyernong hindi iginagalang ang mga kasunduan at kontratang pormal na pinasok nito?