Nang-uupat ng ganting ekstremistang dahas ang pagpatay sa mga sibilyan at ang gera sa terorismo ng US

Partido Komunista ng Pilipinas
Pebrero 6, 2015

Translation: Killing of civilians and US war of terror instigate retaliatory extremist violence

Kinukundena ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ang pagpatay sa ilang di armadong sibilyan ng Special Action Forces ng Philippine National Police (PNP-SAF) sa proseso ng pagpapatupad ng operasyong pakana at dikta ng US upang patayin si Zulkipli Bin Hir alyas Marwan sa Barangay Tukanalipao, Mamasapano, Magunidanao noong Enero 25.

Gumamit ang mga tropa ng PNP ng walang habas na nakamamatay na pwersang, walang patumanggang namaril sa mga bahay ng sibilyan at nagtortyur ng isang lokal na residente habang lumulusob sa Barangay Tukanalipao upang isagawa ang kanilang operasyong patayin si Marwan. Ang laking-kumpanyang operasyon ng PNP-SAF sa ilalim ng Operation Wolverine ay pinakana ng mga pwersa sa seguridad ng US at patagong ipinatupad sa ilalim ng direktang atas ni Benigno Aquino III at ng kanyang mga pinagkakatiwalaang upisyal ng pulisya.

Kasama ng mga sundalong Amerikano, pinakawalan ng mga piling panlabang tropa ng PNP ang todo-largang karahasan sa komunidad ng Tukanalipao na isang ganap na paglapastangan sa internasyunal na makataong batas at mga kumbensyon sa digma. Ayon sa mga datos na nakalap ng mga grupong Moro sa karapatang-tao, pinaputukan ng tropa ng PNP-SAF ang Islamic Center sa Sityo Inubog, Barangay Tukanalipao sa simpleng hinala na kabilang ang mga myembro ng Jemaah Islamiya sa mga taong sumasamba at natutulog doon. Di bababa sa tatlong sibilyan ang napatay at tatlong iba pa ang nasugatan.

Pinaputukan din ng PNP-SAF ang bahay ng Pamilya Panangulon, kung saan napatay ang 5-taong gulang na si Sarah Panangulon at sugatan ang kanyang mga magulang na sina Tots at Sarah Lawani Langalan. May hinala ring dinakip at tinortyur ng mga tropa ng PNP-SAF si Badrudin Langalan, isang lokal na magsasaka, na tumatawid sa tulay at patungong Barangay Tukanalipao nang masumpungan ng mga pulis. Matapos ito, natagpuan ang kanyang bangkay na nakagapos, tadtad ng tama ng bala at dukit ang mata. Pinaputukan din ng tropa ng pulisya at isang dampa kung saan natutulog diumano ang target na si Marwan, at napatay din ang ilang sibilyang kasama niya.

Nagpasiklab ng matinding labanan sa pagitan ng mga special forces ng pulisya at mandirigmang Moro ang operasyon ng PNP na dinirihe ng US sa erya. Moog ng Moro Islamic Liberation Front at ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters ang Mamasapano. Nagresulta ang mga sumunod na labanan sa pagkamatay ng halos 44 na tropa ng pulisya, 18 MILF at ilang mandirigma ng BIFF. Ang malaking pagkatalo ng rehimeng Aquino ay nagresulta sa malalim na pagkapoot ng ilang upisyal sa seguridad na pinaglihiman hinggil sa operasyon. Bilang pampalubag-loob sa mga upisyal ng pulisya at militar ng Pilipinas, sinabi ng Federal Bureau of Investigation ng US na isa si Marwan nga ang napatay sa Operation Wolverine batay sa resulta ng mga pagsusuri.

Ang diumanong nyutralisasyon kay Marwan, dagdag sa mga pagpatay at paggamit ng armadong dahas sa mga sibilyan sa lugar, ay hindi magreresulta ng paghupa ng ekstremistang dahas. Ang totoo, nagtagumpay lamang ang US at ang papet na pwersa nito sa ibayong pag-udyok ng pagkamuhi sa gubyerno at armadong pwersa ng US, maging sa AFP at PNP, at tutungo lamang sa ibayong pag-igting ng ganting ekstremistang dahas na siguradong bibiktima sa mga sibilyan.

Ang rehimeng Aquino at ang pwersang militar at pulis nito ay mga bulag na panatikong hinulma sa militaristang dogma ng US na tumuturing sa mga di armadong sibilyan bilang mga lehitimong target ng armadong dahas dahil lamang sa sila'y mga kamag-anak o kaibigan ng taong kabilang sa tinaguriang listahan ng mga terorista ng US. Matatandaan na noong Pebrero 2012 sa Jolo, Sulu, di bababa sa 15 sibilyan, kabilang ang mga lider relihiyoso, ang napatay nang bombahin ng AFP ng tinaguriang "smart bombs", na galing sa militar ng US, ang mga target na ang militar din US ang nagtukoy.

Ang operasyon mismo noong Enero 25 sa Barangay Tukanalipao ay nakapadron sa mga reyd ng militar ng US at mga atake ng drone laban sa komunidad ng Sulu, Basilan at iba pang lugar ng Bangsamoro, maging sa Afghanistan, Iraq at Pakistan, kung saan ang mga sibilyan ang nagiging pangunahing target ng armadong dahas.

Ang mga pwersa ng PNP, maging ang mga tropa ng AFP ay isinailalim sa matinding indoktrinasyon ng militar ng US sa loob ng ilang taon kung saan itinuro sa kanila na ang mga sibilyan sa lugar na may digmaan, tulad ng mga residente ng Mamasapano, ay mga lehitimong target ng kanilang mapamuksang lakas-pamutok at mga sandata para sa maramihang pagpuksa. Ang mga peace and development operations ng Oplan Bayanihan na ipinatutupad sa mga gerilyang lugar na kinikilusan ng Bagong Hikbong Bayan ay lumalapastangan din sa mga karapatan ng sibilyang komunidad at isinasailalim sila sa paninindak at panunupil.

Nang-uupat ang US at ang mga pwersang kontrolado ng US ng paghihiganti sa pamamagitan ng pamatay ng pwersa at dahas na hindi nagtatangi sa pagitan ng mga armadong kaaway at mga sibilyan. Isinasagawa ng US ang dikriminasyon sa lahi at rehiliyon at isinasailalim ang mga tao sa buong mundo sa pagdududa at panunupil. Ipinalasap ng mga imperyalistang US at mga papet nito ang malaganap na karahasan, maramihang pagpatay at pagsugat sa mga sibilyan sa okupasyon ng US sa Iraq at Afghanistan, maging sa mga walang humpay na henosidyong pambobomba ng gubyernong Israeli na suportado ng US laban naman sa mamamayan ng Palestine.

Sa pagpapataw ng Pax Americana at hegemonya ng US upang kontrolin ang rekurso ng daigdig, tiyakin ang mga ruta sa pamumuhunan at kalakalan, nagdudulot ng walang humpay na dahas ang mga imperyalsitang US sa buong mamamayan, na nagpapasiklab sa mga reaksyunaryo relihiyoso para sa ekstrimistang dahas at pagganti. Lihim ding sinuportahan, sinanay at pinanatili ng mga pwersa sa seguridad ng US ang ugnayan sa mga grupo tulad ng al-Qaeda, ISIS, Jemaah Islamiya at Abu Sayyaf, na ilan sa mga lider ay mabibilang na dating kahanay o sinanay ng militar ng US.

Sa nakaraang ilang taon, pinaigting ng militar ng US ang presensya at operasyon nito sa bansa. Minantine ng Joint Special Operations Task Force-Philippines (JSOTF-P) ng US ang base nito sa Zamboanga at naglunsad ng mga operasyon sa loob at labas ng Western Mindanao upang sakupin ang lupang ninuno ng Bangsamoro at tiyaking makokontrol ng malalaking kumpanya ng US ang mga kontrata upang dambungin ang mga rekurso sa malawak na bahagi ng Liguasan Marsh at iba pang lugar na mayaman sa rekurso.

Nananawagan ang PKP sa sambayanang Pilipino at sa mamamayang Moro na magkaisa laban sa imperyalistang dominasyon ng US, igiit ang pagwawakas sa militar na presensya at interbensyon ng US at manindigan laban sa pagpapakatuta ng neokolonyal na estado at ng armadong pwersa nito. Nananawagan ang PKP sa sambayanan na patuloy na ilunsad ang isang makatarungang gera upang kamtin ang pambansa at panlipunang paglaya.