NPA-NCMR launches six military actions in January

Ka Allan Juanito
NPA-NCMR
30 January 2015

Troops of the 4th Infantry Division suffered at least 11 casualties in six different offensive actions launched by the New People’s Army in North Central Mindanao Region in the first month of 2015. At least six were killed and five were wounded among AFP and paramilitary forces, counting among the casualties a military asset, while NPA suffered no casualties.

Despite the 4th ID’s insistence that it strictly abides by the SOMO order of their puppet president, their military operations in the countryside continue unhampered. The masses have had no respite from the AFP’s terrorism even during the traditional holidays and the visit of the Catholic Pope.It was only just for the New People’s Army to launch military actions against them.

In January 7, a unit of the New People’s Army under Front 4a disarmed and killed two infamous, active members of the counterrevolutionary BULIF, Datu Tahinaan and his son Itom, residents of Simbalan, Buenavista, Agusan del Norte, who have long terrorized villagers, destroyed whole communities and grabbed farmlands and falcatta groves.

In January 22, around 2:00 PM, an NPA team under Front 6 harassed a COPD unit of the AFP stationed in Sitio Sarok-Sarok, Brgy. Cawayan, Quezon, Bukidnon. A corporal of the 4th Scout Ranger Battalion was killed while five others were wounded, including their commanding officer, 1st Lt. Jerrel Lapinig.

January 23, around 3:00 PM, another NPA team under Front 88 harassed COPD troops of the 26th IB’s Bravo Company in Sitio Tambo, Brgy. Binicalan, San Luis, Agusan del Sur. Two AFP troops were reportedly killed while an undetermined number were wounded in this incident.

The revolutionary movement continues to punish the vicious 26th IB for its bloody record of human rights violations against Lumads and peasants. The starkest fascist act they have committed of new was the murder of Brgy. Captain Nicasio “Angis” Precioso Sr. of Balit, San Luis last December 22, 2014.

In January 7, around 6:00 AM, an NPA squad under Front 88 simultaneously harassed the COPD unit stationed in the social hall and the detachment of 26th IB in Brgy. Mahagsay, San Luis, Agusan del Sur. The 26th IB uses the terrorist paramilitary group, Bagani Force to terrorize the residents of 13 communities in Mahagsay and Binicalan, with a combined population of around 1,500 people. Residents of these communities have received verbal and written threats that they will be massacred unless they consent to join Bagani Force and augment the garrison in Mahagsay. This is the reason for the evacuation of the residents of these communities starting in the third week of this month. Through COPD, residents were forced to consent to the already delayed entry of the foreign mining corporation, Metroluxury Mining, which will dispossess the Banwaon tribe of their ancestral lands.

January 28, 6:00 PM, an NPA team under Front 88 harassed the detachment in Km. 41, Brgy. Binicalan, San Luis. The number of enemy casualties is yet to be confirmed.

January 29, an NPA team killed Lauro Honasa, a military asset, in Mandakpan, San Vicente, Butuan City. A .357 revolver was confiscated from his person.

In the remaining year of the trigger-happy BS Aquino government, we can only expect that it will intensify its counterrevolutionary military operations, especially in Lumad and peasant communities in the countryside. But this militaristic formula of the regime has repeatedly been proven futile. The bloody battle in Maguindanao where the lives of 44 SAF policemen were sacrificed in a useless antiterrorist operation exposes the ineptness of BS Aquino as commander-in-chief. This will further inflame the people’s already seething indignation.

In our region, we must further intensify our tactical offensives to foil his militarist solution. This will directly support the wide mass movement in the entire country for the ouster of the puppet, corrupt and inept president, BS Aquino.

__________________________

Unom ka aksyong militar, gilunsad sa NPA-NCMR sa bulan sa Enero

Ka Allan Juanito
NPA-NCMR
30 January 2015

Dili momenos sa 11 ang kaswalidad sa mga tropa sa 4th Infantry Division sa unom ka managlahing opensibang aksyon sa New People’s Army sa North Central Mindanao Region sa unang bulan sa tuig 2015 . Dili momenos sa unom ang patay ug lima ang samaron sa AFP, military asset ug paramilitar nga pwersa samtang walay kaswalidad sa bahin sa NPA.

Bisan sa gipagarpar sa 4th ID nga hugot sila nga nagtuman sa order sa SOMO sa ilang itoy nga presidente, nagpadayon ang ilang operasyong militar sa kabukiran. Wala nakapahulay ang masa sa terorismo sa AFP bisan sa panahon sa kapaskuhan, bag-ong tuig ug pagbisita sa Santo Papa.

Angayan lang nga maghimo og tukmang mga aksyong militar ang Bagong Hukbong Bayan.

Sa Enero 7, gidis-armahan ug gipatay sa usa ka yunit sa New People’s Army ubos sa Front 4a ang duha ka gikasilagang aktibong membro sa kontra-rebolusyonaryong BULIF nga silang Datu Tahinaan ug iyang anak nga si Itom nga taga Simbalan, Buenavista, Agusan del Norte. Dugay nang nanghasi, namungkag sa mga komunidad, ug nangilog og yuta ug mga falcatahan ang duha.

Niadtong Enero 22, mga bandang alas 2:00 sa hapon, giharas sa usa ka tim sa NPA ubos sa Front 6 ang nag-operasyon nga tropa sa AFP sa Sitio Sarok-sarok, Brgy. Cawayan, Quezon, Bukidnon. Patay sa panghitabo ang usa ka corporal sa 4th Scout Ranger Battalion samtang laing lima pa sa mga pasistang tropa ang samaron lakip ang commanding officer niini nga si 1st Lt. Jerrel Lapinig.

Enero 23, mga alas 3:00 sa hapon, giharas sa usa ka tim sa NPA sa Front 88 ang nag-COPD nga tropa sa Bravo Company sa 26th Infantry Battalion sa Sitio Tambo, Brgy. Binicalan, San Luis Agusan del Sur. Gikataho nga duha ang patay ug may mga samaron sa AFP sa maong insidente.

Padayon ang pagpaningil sa rebolusyonaryong kalihukan sa mangtas nga 26th IB gumikan sa duguong rekord niini sa paglapas sa tawhanong katungod sa mga lumad ug mag-uuma. Ang ilang labing garapalan nga pasistang binuhatan mao ang pagpatay kang Brgy. Captain Nicasio “Angis” Precioso Sr. sa Balit, San Luis niadtong Disyembre 22, 2014.

Enero 27, mga alas 6:00 sa buntag, dungan nga giharas sa usa ka iskwad sa NPA sa Front 88 ang COPD unit nga nagpundo sa social hall ug ang detachment sa 26th IB sa Brgy. Mahagsay, San Luis, Agusan del Sur.  Gialimahan sa 26th IB ang teroristang paramilitar nga grupong Bagani Force nga nanghasi sa 13 ka komunidad sa Mahagsay ug Binicalan nga may kapin-kon-kulang 1,500 nga populasyon. Berbal nga gibaharan ug gisulatan nga masakeron ang tanang lumulupyo nga magdumili sa pagpasakop sa Bagani Force ug motampo sa garison sa Mahagsay. Kini ang rason sa padayong pagbakwit sa mga residente sugod sa ikatulong semana niining bulana. Pinaagi sab sa COPD, ginapugos pagpauyon ang mga lumulupyo sa nalangan nga pagsulod sa langyawng korporasyon nga Metroluxury Mining nga moilog sa yutang kabilin sa mga Banwaon.

Enero 28, mga alas 6:00 sa gabii, giharas sa usa ka tim sa NPA sa Front 88 ang detatsment sa Km. 41, Brgy. Binicalan, San Luis. Wala pa natino ang ihap sa kaswalidad sa kaaway.

Enero 29, alas 4:00 sa hapon, gisilotan-patay sa usa ka tim sa NPA ang military asset nga si Lauro Honasa didto sa Mandakpan, San Vicente, Butuan City. Nakumpiska kaniya ang usa ka .357 rebolber.

Sa nahabiling sobra tuig sa termino sa utok-pulburang gubyernong BS Aquino, dahumon nato nga mas ipagrabe pa niini ang mga kontra-rebolusyong operasyong militar ilabina sa mga erya sa lumad ug mag-uuma sa kabukiran. Siguradong mas mograbe pa ang pagpanglapas sa tawhanong katungod. Apan kining militaristang pormula sa rehimen subli-subli nang napamatud-an ang pagkapalpak. Ang ulahing mangilngig nga sangka sa Manguindanao, kung asa gibahug ang 44 ka kinabuhi sa mga pulis nga sakop sa Special Action Force sa walay-pulos nga antiteroristang operasyon, nagbutyag na sab sa kainutil ni Aquino isip commander-in-chief. Mopasilaob kini sa dugang kasuko katawhan.

Dinhi sa rehiyon, mas pakusgon pa nato ang mga taktikal nga opensiba sa NPA sa pagpakyas sa mga militaristang pakana sa rehimen. Direkta kining mosuporta sa halapad nga kalihukang masa sa tibuok nasud aron palagputon ang papet, korap, ug inutil nga presidenteng BS Aquino.