Open letter to nationalist and pro-people officers and men of AFP and PNP Officers and men of AFP and PNP


Ka Omar Ibarra
Western Agusan Norte – Agusan Sur Sub-regional Command
NPA-North Central Mindanao
February 26, 2015

Warm greetings!

The recent turn of events challenges you to make a stand.

The near-annihilation of the 84th PNP-SAF troops in Maguindanao shows the division and dissension of your ranks in the AFP and PNP. This is how it happened: under US orders for the capture of an alleged terrorist under the framework of its “war on terror”, your commander-in-chief, Benigno Aquino III, violated your chain of command and all due processes, through a faction of generals led by General Purisima. Despite the ongoing ceasefire and peace negotiations between the government of the Philippines and MILF, Aquino ran over all agreements to implement the US orders. Now, he and his officials exhaust all efforts to wash their hands of culpability after wasting the lives of 44 SAF personnel.

This incident clearly indicates the ineptness of your commander-in-chief in mobilizing your forces. He only complies with the dictates of his imperialist master and his local instigators. Now it has resulted in endless bickering and finger-pointing among military and civilian officials, and has undermined the morale of the whole organization of AFP and PNP.

Even in areas of the New People’s Army, particularly here in Front 88, Aquino uses you under the design and in furtherance of the interests of US imperialism and local ruling classes.

You are aware that the AFP and PNP brings, not genuine peace and development, but terrorism to our area in order to pave the way for the entry of the foreign company, Metro Luxury Mining. Aside from combat operations, your psy-war and intelligence activities under COPD have intimidated the lumad and peasant masses here. They are further terrorized by the activities of your counterrevolutionary paramilitary groups such as Bagani Force in La Paz, Loreto and San Luis and Wild Dogs or BULIF in Esperanza and Las Nieves. This has resulted in the forced evacuation of families in their hundreds on a score of communities in San Luis, for several weeks now. Can you then say that you are waging a war against terrorism when your government itself sows terror against the people in furtherance of foreign economic interests?

We are aware that most of you, like us, come from the poor classes and that you are only forced to become soldiers and policemen because of the lack of better employment opportunities so you can feed your families. It must be made clear, however, that your service only benefits a few foreign and local exploiters, while you suppress the just struggle of the poor.

While you are being used as pawns in this war, you are also used by your senior officials in enriching themselves. Taking for instance the so-called modernization programs of AFP and PNP, have you benefited from the billions of pesos of funds allocated for these? Are you aware of the modus operandi concerning the Balik-Baril program where higher military officials pocket most of the funds allocated for fake NPA surrenderees and recycled firearms?

Despite the massive defeat in Maguindanao, should you trust your lives to Aquino as commander-in-chief after he denied culpability in such failure and failed to express sympathy to the families and loved ones of those killed?

Aquino as a lot to answer for, not only to you soldiers and policemen but to the whole Filipino people who are victimized by US imperialism’s economic and political aggression? His puppetry to foreign interests and dictates, as well as his state terrorism against his own people, gives a push to intensifying calls for his ouster from Malacanang.

While the movement for the ouster of Aquino rages, we appeal to your nationalist and humanitarian stand. You have a significant role in the removal of an inept president from power as exemplified by your withdrawal of support from Marcos and Estrada. Arroyo, on the other hand, was almost ousted when soldiers and policemen mutinied against massive corruption, violence and fraudulence.

Thus we encourage you to take the side of the broad people, especially the poor, against the trampling of our integrity and dignity as Filipino people by US imperialism. While you are serving the reactionary government, we implore you to avoid abusing the human rights of the masses, respect the people’s call for the withdrawal of COPD troops and their struggle against CADC and big mining and other foreign corporations.

Most importantly, you should make a stand and make common cause with the people’s call for the ouster of your commander-in-chief, Benigno Aquino III.
__________________________________Abling Sulat alang sa mga Makinasudnon ug Makikatawhan nga Opisyal ug Sundalo sa AFP ug PNP

Ka Omar Ibarra
Western Agusan Norte – Agusan Sur Sub-regional Command
NPA-North Central Mindanao
February 26, 2015

Mga Igsuong Opisyal ug Sundalo sa AFP ug PNP,

Mainitong pangumusta kaninyo!

Ang dagan sa mga hitabo karon nagahagit kaninyo sa paghimo og baruganan.

Gipakita sa nahitabong pagkapuo sa 84th PNP-SAF didto sa Maguindanao ang pagkasiak-siak ug kaguliyang sa inyong han-ay sa AFP ug PNP. Tataw kaayo nganong nahitabo kadto: sa mando sa US nga dakpon ang giingong terorista sa gambalay sa iyang “Gubat batok Terorismo”, gilapas sa inyong commander-in-chief nga si Benigno Aquino III ang inyong chain-of-command ug tanang angayang proseso, pinaagi sa usa ka paksyon nga gipangulohan ni General Purisima. Bisan may nagtunhay nga hunong-buto ug negosasyon sa kalinaw tali sa Gubyerno sa Pilipinas ug MILF, giligsan ni Aquino ang mga nahimong kasabutan aron lang matuman ang mando sa U.S. Karon, gapanghunaw siya ug iyang mga upisyal sa ilang tulubagon human giwaldas ang 44 ka kinabuhi sa SAF.

Tin-aw nga gipakita niini nga panghitabo ang kainutil sa inyong commander-in-chief sa pagpalihok sa inyong pwersa. Nagasunod-sunod lamang siya sa dikta sa iyang among imperyalista ug sa iyang mga lokal nga tigsulsol. Ug karon, misangpot na kini sa walay kahumanang pagbinasolay ug kaguliyang sa han-ay sa mga militar ug sibilyan nga opisyal, ug sa pagkahugno sa moral sa inyong tibuok organisasyon sa AFP ug PNP.

Bisan gani sa erya sa New People’s Army, partikular dinhi sa Front 88, ginapalihok kamo ni Aquino subay sa disenyo ug interes sa imperyalismong U.S. ug mga lokal nga nagharing hut-ong.

Mismo kamo nasayod nga dili tinuod nga kalinaw ug kalamboan kundili terorismo ang ginadala sa AFP ug PNP sa among mga erya aron hawanan ang dalan sa pagsulod sa langyawng Metro Luxury Mining. Gawas sa mga operasyong kombat, dugang nakahulga sa mga lumad ug mag-uuma dinhi ang inyong mga gimbuhatong saywar ug intelligence ubos sa COPD. Samot pa silang nahasi sa teroristang binuhatan sa inyong inalimahan nga mga kontrarebolusyonaryong grupong paramilitar sama sa Bagani Force sa La Paz, Loreto ug San Luis, ug sa Wild Dogs o BULIF sa Esperanza ug Las Nieves. Kining tanang misangpot na sa pagbakwit sa gatusan na ka pamilya sulod sa napuloan ka komunidad sa San Luis, mga tulo na ka semana karun. Busa, maingon ba ninyo nga nakiggubat kamo sa terorismo kung ang inyong gubyerno mismo ang nagasabwag niini batok sa katawhan aron lang iduso ang ekonomikanhong interes sa langyaw?

Nasayod kami nga kadaghanan kaninyo, sama kanamo, naggikan sa kabus nga hut-ong ug nga napugos lang kamo sa pagsundalo ug pagpulis tungod sa kawad-on sa katrabahoan ug aron mabuhi inyong mga pamilya. Apan angay matin-aw nga ang inyong pagpanerbisyo nagaalagad lang sa pipila ka langyaw ug lokal nga mapahimuslanon, samtang ang inyong ginasumpo mao ang makatarunganong pakigbisog sa mga sama ninyong kabus.

Sa dagan, gawas nga gihimo kamong mga paon niini nga gubat, gihimo sab kamong gatasan mismo sa inyong mga senior officials. Pananglitan ang giingong programa sa modernisasyon sa AFP ug PNP, natagamtam ba ninyo ang binilyong pondo alang niini? Natugkad ba ninyo ang modus operandi sa balik-baril program diin gibulsa lang sa mga tag-as nga upisyal-militar ang pondong gibubo sa mga pekeng NPA surrenderees ug recycle nga mga armas?

Taliwala sa dakung kapildihan sa Maguindanao, angayan pa ba ninyong saligan sa inyong mga kinabuhi si Aquino isip commander-in-chief human siya nanghugas og kamot sa maong kapalpakan ug wala man gani nagpakita og simpatiya sa mga hingtungdan?

Daku ang tulubagon ni Aquino dili lang sa inyo nga mga sundalo ug pulis kundi sa tibuok katawhang Pilipino nga biktima sa ekonomikanhon ug pulitikanhong agresyon sa imperyalismong U.S. Ang iyang pagpakaitoy sa langyawng interes ug dikta, inubanan sa terorismo sa estado sa kaugalingon niining katawhan ang nagtuklod sa nagkakusog nga panawagan sa pagpalagpot kaniya sa Malacanang.

Samtang nagadilaab na ang kalihukan sa pagpalagpot kang Aquino, ginaagni namo ang  inyong makinasudnon ug makitawhanong baruganan. Dako inyong papel aron mawagtang sa gahum ang usa ka inutil nga presidente sama sa inyong gihimo nga pag-atras sa inyong suporta kang Marcos ug Estrada. Samtang hapit sab matangtang si Arroyo dihang mialsa ang mga sundalo ug pulis tungod sa grabeng kurapsyon, kabangis ug panglimbong.

Busa, giaghat namo kamo nga modapig sa bagang katawhan ilabina sa mga kabus atubangan sa pagyatak sa imperyalismong U.S. sa atong dungog ug dignidad isip katawhang Pilipino. Ug samtang naa pa kamo sa reaksyunaryong gubyerno, unta likayan sab ninyo ang pagyatak sa tawhanong katungod sa mga masa, respetohon ninyo ang tingog sa katawhan sa pagpapahawa sa COPD, pagsalikway sa CADC ug pagbatok sa mga dagkung mina ug uban pang langyawng korporasyon.

Labaw sa tanan, angay kamong mobarug ug makighiusa sa katawhan aron palagputon ang inyong commander-in-chief nga si Benigno Aquino III.