Open letter to patriotic soldiers and policemen

Ka. Allan Juanito
NPA-NCMR
13 February 2015

Patriotic officers and men,

The death of 44 PNP-SAF troops in Maguindanao is an unfortunate incident. We sympathize with the families of those killed in this worthless “counterterrorist operation” which wasted the lives of ordinary policemen. Benigno Aquino III has clearly taken orders from his US imperialist master whose “global war on terror” he fully supports.

Adding insult to injury, military and civilian officials of the Aquino government seek to put all the blame on a few generals and to discredit the MILF. They are now preoccupied in their effort to shield Aquino from his culpability.More importantly, the Aquino clique endeavors to withhold, even in Congressional and Senate inquiries, the fact of US imperialism’s direct hand in the incident. Why do they evade questions regarding the real role of FBI and other US security agencies and their helicopters and drones sent to Mamasapano? Why was Maruan’s finger directly turned-over to the JSOTFP in Zamboanga as evidence? They seek to keep the people blind of the fact that this forms part of US imperialism’s plot of creating a scenario of terrorism in the Philippines to justify its military intervention in the country as part of the strategic pivot of its forces to East Asia. It was just assumed to be a legitimate counterterrorist act.

It is clear that the Aquino government will do anything to remain a faithful puppet to imperialist dictates. The triad operations of Oplan Bayanihan aim to hunt the revolutionary movement and terrorize the people to make way for foreign corporations. Clearly, the increasing COPD operations in the countryside in the region and across the nation do not bring peace and development and instead serve as bulldozers and backhoes of psychological warfare of big mining and agribusiness companies. Add to this the military-raised paramilitary groups such as BULIF, NIPAR, Bagani Force, Alimaong and their lot who are used to intimidate lumad communities and coerce them into surrendering their ancestral lands to agents of foreign interests.

Have you ever meditated upon the fact that instead of “helping” communities you have instead intimidated the masses, for instance, the hundreds of families in Agusan del Sur who have evacuated their homes just recently? Isn’t it ironic that in “serving and protecting” you have instead pointed your guns at the masses who are clamoring for social justice? Is it clear to you whom you serve?

We are aware that most of you, like us, come from the poor classes, and that you were only driven by the need to feed your families into becoming soldiers and policemen. We are aware that you have only held back your grudges against the abuses of your higher officials, as well as their corruption where they have made milking cows out of government programs such as Balik-Baril and the modernization of AFP, so that your plates do not go empty.

We are aware that like the majority of Filipinos, you are the victims of the ruling system which deprives us of basic economic progress and genuine democracy. We are also aware that you are merely used as pawns in the reactionary state’s dirty war against those who struggle for their legitimate demands.

History has shown us that, like chess pieces, you are being used by US imperialism in its interventionist plots in the Philippines and other countries, like they did in Vietnam in the ‘70s and in the Middle East for several decades running. Now, the US seeks to use the incident in Maguindanao to prove that terrorists like Maruan are being harbored in the Philippines and to justify its intervention in our internal matters. If you are that passionate to hunt terrorists like Maruan, why don’t you struggle against the real terrorist, US imperialism, who is truly responsible for bombings and other terrorist activities to create a scenario of terrorism in the Philippines and the whole world?

Time to make clear your stand. Are you for the inept regime that puts the lives of ordinary soldiers and policemen at stake to protect the interests of its foreign master who seeks to preserve its global hegemony? Or are you for the broad masses of the people, from whose ranks you come from?

Given recent events, the noblest patriotic act you can contribute is to expose the truth behind the Maguindanao tragedy. This will be of great help in serving justice for your fallen comrades.

We appeal to the nationalist and humanitarian spirit in each of you. It is high time for you to reexamine the road you are traveling, a road that has strayed so far from the patriotic and revolutionary tradition of the Katipunan, whose emblem adorns your uniforms. Your partisanship towards the broad masses of the people, especially the poor, is expected. The current issues of today themselves rouse you to learn to make a stand and organize your ranks under the principles of nationalism and genuine service to the people. As always, the revolutionary movement is open to establish links between sincere officers and men among your ranks.

_________________________________

Alang sa mga makinasudnong sundalo ug pulis


Ka. Allan Juanito
NPA-NCMR
13 February 2015

Patriyotikong opisyal ug sundalo,

Subo nga panghitabo ang pagkapatay sa 44 ka tropa sa 84th PNP-SAF sa Maguindanao. Nagasimpatiya kami sa mga pamilya sa mga namatay niining walay-pulos nga “anti-teroristang operasyon” nga nagbahug sa mga kinabuhi sa mga yanong kapulisan. Tin-aw nga nagsunod lang si Benigno Aquino III sa mando sa iyang amo nga imperyalistang US kansang “pangkalibutang gubat batok terorismo” hugot niining gisuportahan.

Daw gibutangan pa og asin ang samad sa paningkamot karon sa mga militar ug sibilyang opisyal sa gubyernong Aquino nga himuong pad-anan sa tanang pagbasol ang pipila ka mga heneral ug dauton ang MILF. Nagkaguliyang na sila karon sa ilang paningkamot nga mapanalipdan si Aquino sa iyang tulubagon.

Labaw sa tanan, ginapaningkamutan sa pundok Aquino nga itago bisan sa pagdungog sa Kongreso ug Senado ang kamatuoran sa nahimong papel sa imperyalismong US sa maong insidente. Nganong ginalikayan man nilang matubag kung unsa gyud ang papel sa FBI ug uban pang ahensyang pangseguridad sa US ug kung nag-unsa ang ilang mga gipadalang helicopter ug drone sa Mamasapano? Nganong direkta sa JSOTFP sa Zamboanga gitunol ang ebidensya nga tudlo ni Maruan? Dili nila gustong mamatngonan sa katawhan nga kabahin kini sa pakana sa imperyalistang US sa pagmugna og senaryo sa terorismo dinhi sa Pilipinas aron hatagan og katarungan ang interbensyong militar niini sa nasud isip kabahin sa estratehikong pagliwag sa iyang mga pwersa sa East Asia. Laktud na lang nga gipakaingong usa kini ka lehitimong anti-teroristang aksyon.

Tin-aw nga buhaton sa gubyernong Aquino ang tanan aron lang magpabilin kining masunurong itoy sa langyawng dikta. Ang mismong triad operations sa Oplan Bayanihan niini nagtumong sa paggukod sa rebolusyonaryong kalihukan ug paghasi sa katawhan aron mahatagan og dalan ang pagsulod sa mga langyawng korporasyon. Tin-aw nga ang nagdaghan karon nga COPD operations sa kabukiran dinhi sa rehiyon ug sa tibuok nasud wala nagdala og kalinaw ug kalamboan kundili nagsilbing mga pangsaywar nga buldoser ug backhoe sa dagkung kumpanya sa mina ug plantasyon. Dugang pa dinhi ang nagkadaiyang gialimahang mga grupong paramilitar sama sa BULIF, NIPAR, Bagani Force, Alimaong ug uban pang susama nga gigamit aron hasion ang mga komunidad sa lumad ug pugson silang motahan sa ilang mga yutang kabilin ngadto sa mga ahente sa langyaw.

Wala ba ninyo nahinuklugan nganong sa inyong “pagtabang” sa mga komunidad, nahulga na hinuon ang masa ug gani namakwit na ang gatusan ka pamilya sa Agusan del Sur niining bag-o? Dili ba dakung kantalita nga sa inyong “pagserbisyo ug pagprotekta” gipunting na hinuon ninyo ang inyong mga pusil ngadto sa masang nangayo og katilingbanong hustisya? Tin-aw ba kaninyo kung kinsa ang inyong gialagaran?

Sayod kami nga kadaghanan kaninyo, sama kanamo, naggikan sa mga kabus nga hut-ong, ug napugos lang kamo pagsundalo ug pagpulis aron mapakaon ang inyong mga pamilya. Sayod kami nga giluom lang ninyo ang inyong mga mulo kabahin sa pagpangabuso sa inyong tag-as nga opisyal, ingonman sa ilang korapsyon kung asa gihimo nilang gatasan ang mga programa sa gubyerno sama sa Balik-Baril program ug modernisasyon sa AFP, aron lang dili makulob ang inyong mga kaldero.

Sayod kami nga sama sa kadaghanang Pilipino, biktima kamo sa paghikaw sa nagharing sistema sa batakang kalamboan sa ekonomiya ug tinuod nga demokrasya. Sayod sab kami nga gihimo lang kamong mga paon sa reaksyunaryong estado sa paglunsad niini og hugaw nga gubat batok sa mga nakigbisog alang sa lehitimong mga pangayo.

Saksi ang kasaysayan nga mahisama lang kamo sa mga pyesa sa dama nga ginapalihok sa US sa mga interbensyunista niining laraw sa Pilipinas ug sa ubang kanasuran sama sa gihimo niini sa Vietnam niadtong dekada ’70 ug sa Middle East sulod sa pila na ka dekada. Karon, gusto na sab gamiton sa US ang insidente sa Maguindanao aron pamatud-an nga adunay mga teroristang sama ni Maruan nga dinhi nagbalay sa Pilipinas ug aron hatagan og katarungan ang pagpanginlabot niini sa atong mga pangsulod nga hisgutanan. Kung ingon niana kamo ka dasig sa paggukod sa mga terorista sama ni Maruan, nganong dili man ninyo batukan ang tinuod nga terorista, ang imperyalistang US, nga maoy tinuod nga nagpasiugda sa mga pagpamomba ug uban pang teroristang aktibidad aron magmugna og senaryo sa terorismo dinhi sa Pilipinas ug sa tibuok kalibutan?

Gipangayo ang inyong pagbarug. Alang ba kamo sa inutil nga rehimen nga nagapusta sa kinabuhi sa mga yanong kasundaluhan ug kapulisan aron panalipdan ang mga interes sa iyang langyawng amo nga buot magpabilin sa iyang paghari sa kalibutan? O alang ba kamo sa halapad nga masa sa katawhan kung asa kamo mismo naggikan?

Sa kasamtangang kahimtang, ang labing dalaygong patriyotikong aksyon nga matampo ninyo mao ang pagbutyag sa kamatuoran sa nahitabong trahedya sa Maguindanao. Daku kaayo kini og ikatabang aron mahatagan og hustisya ang inyong mga nakalas nga kauban.

Giagni namo ang makinasudnon ug makitawhanong diwa sa matag usa kaninyo. Panahon na aron subli ninyong tan-awon ang dalan nga inyong gisubay nga layo na kaayo og gitipasan sa patriyotiko ug rebolusyonaryong tradisyon sa Katipunan kansang simbolo anaa sa inyong mga uniporme. Gilauman ang inyong pagdapig sa bagang katawhan, ilabina sa mga kabus. Kahimtang na mismo ang nagtukmod kaninyo nga magkat-on nga mobarug ug mag-organisa sa kaugalingon ninyong han-ay subay sa diwa sa pagmahal sa nasud ug tiunay nga pag-alagad sa katawhan. Sa kanunay, abli ang rebolusyonaryong kalihukan nga makigdugtong sa matinud-anon nga mga opisyal ug sundalo sa inyong han-ay.