Pagpamatay sang mga sibilyan kag gera sang teror sang US nagadabuk sang pagbalos sang ekstremista nga kalakasan

Partido Komunista ng Pilipinas
Pebrero 6, 2015


Translation: Killing of civilians and US war of terror instigate retaliatory extremist violence

Ginakundenar sang Partido Komunista sang Pilipinas (PKP) ang pagpatay sang pila ka di armado nga sibilyan sang Philippine National Police-Special Action Forces (PNP-SAF) samtang ginatigayon ang gindabukan kag gindiriher nga operasyon sa pag-asasinar kay Zulkipli Bin Hir alyas Marwan sa Barangay Tukanalipao, Mamasapano, Maguindanao sadtong Enero 25.

Naggamit ang mga tropa sang PNP sang lubos nga makamamatay nga kusog, pataratas nga pagpangluthang sa mga balay sang sibilyan kag gintortyur ang indi magnubo sa isa ka lokal nga residente samtang ginasalakay ang Barangay Tukanalipao sa pagtigayon sang ila operasyon sa pag-asasinar kay Marwan. Ang kumpanya-kadaku nga operasyon sang PNP-SAF sa idalum sang Operation Wolverine ginplano sang mga pwersa pangseguridad sang US kag likum nga ginpatuman sa direkta nga mandu ni Benigno Aquino III kag iya mga masaligan nga upisyal sang pulis.

Upod sa mga tropang Amerikano, nagsabwag ang mga pili nga suldado sang PNP sang todo-todo nga kalakasan batuk sa komunidad sang Tukanalipao sa lubos nga paglapak sa internasyunal nga tawhanon nga layi kag mga pagsulundan sang gera. Base sa mga datos nga natipon sang mga tawhanong grupo nga Moro, ginpangluthang sang mga tropa sang PNP-SAF ang isa ka Islamic Center sang masjid sa Sityo Inubog, Barangay Tukanalipao sa suspetsa lang nga mga katapu sang Jemaah Islamiya ang kabahin sang mga tawo nga nagapangadi ukon nagakatulog sa sulod. Indi magnubo sa tatlo ka sibilyan ang napatay kag tatlo pa ang napilasan.

Ginluthang man sang mga tropa sang PNP-SAF ang balay sang pamilya Panangulon, nga nagpatay sa 5-ka tuig nga Sarah Panangulon, kag nagpilas sa ila mga ginikanan nga sanday Tots kag Sarah Lawani Langalan. Ginadudahan man nga mga tropa sang PNP-SAF ang nagdukot kag nagtortyur kay Badrudin Langalan, isa ka lokal nga mangunguma, nga nagatabuk sa taytay pakadto sa Barangay Tukanalipao sang maagyan sang mga pulis. Ang iya bangkay nakita sang ulihi nga hatuk-hatok sang bala kag ginluk-ad ang iya mga mata. Ginpalukpan man sang mga tropa sang pulis ang isa ka balay nga ginasigahum gintulugan sang ila target nga si Marwan, nga nagpatay man sang pila ka sibilyan nga upod niya.

Ang gindiriher sang US nga operasyon sang PNP nagsantik sang mapintas nga inaway sa tunga sang espesyal nga pwersa sang pulis kag sang mga hangaway nga Moro sa erya. Balwarte sang Moro Islamic Liberation Front kag sang Bangsamoro Islamic Freedom Fighters ang Mamasapano. Ang masunod nga inaway nagresulta sang kamatayon sang indi magnubo sa 44 tropa sang pulis, 18 MILF kag pila sa mga hangaway sang BIFF. Ang daku nga kalutusan nga naangkon sang rehimeng Aquino nagtuga sang madalum nga pagkadisgusto sa kubay sang mga upisyal sang seguridad nga wala makahibalo bahin sa operasyon. Sa tuyo nga pakalmahon ang mga upisyal sang pulis kag militar sang Pilipinas, ginsiling sang Federal Bureau of Investigation sang US nga ginpakita sa pag-eksamin nga si Marwan gid ang isa sa mga napatay sa Operation Wolverine.

Ang ginasigahum nga pagpatay kay Marwan, lakip ang pagpatay kag paggamit sang armado nga kalakasan batuk sa mga sibilyan sa palibot, indi makatapna sang ekstremista nga kalakasan. Sa pagkamatuod, nagmadinalag-on lang ang US kag iya mga papet nga pwersa sa pagdabuk pa gid sang kaakig kontra sa gubyerno sang US kag sa armadong pwersa sang US, kag amo man sa mga pwersa sang AFP kag PNP, kag magapadulong lang sa dugang nga pagsingki sa pagbalos sang ekstremista nga kalakasan nga nagabiktima sa mga sibilyan.

Ang rehimeng Aquino kag iya mga pwersa nga pulis kag militar mga bulag nga sumulunod nga ginhanas sang US sa militarista nga dogma nga nagasigahum sa mga di armado nga sibilyan mga target sang armado nga kalakasan simple bangud mga kapamilya ukon mga abyan sang mga persona nga nalakip sang US sa ila ginatawag nga listahan sang terorista. Dumdumon nga sadtong Pebrero 2012, indi magnubo sa 15 sibilyan, lakip ang mga relihiyoso nga lider, ang napatay sang maghulog ang AFP sang ginatawag nga mga “smart bomb” nga ginsuplay sang US sa mga target nga gintumod sang militar sang US sa Jolo, Sulu.

Ang Enero 25 nga operasyon sa Barangay Tukanalipao mismo ginpadron sa mga reyd sang US kag sang mga pagpanalakay sang drone kontra sa mga komunidad sa Sulu, Basilan kag iban pang lugar sang Bangsamoro, amo man sa Afghanistan, Iraq kag Pakistan, kon sa diin ang mga sibilyan nangin mga pangunahon nga target sang armado nga kalakasan, siling sang PKP.

Ang pwersa sang PNP, amo man ang mga tropa sang AFP ginpaidalum sa maid-id nga indoktrinasyon militar sa sulod sang pila ka tuig kon sa diin sila gintudluan nga ang mga sibilyan sa mga ginaawayan nga lugar, pareho sang mga residente sang Mamasapano, mga lehitimo nga target sang ila makamamatay nga kusog kag mga hinganiban sang madamuan nga pagwasak.

Ang US kag gindiriher nga mga pwersa sang US nagaimbitar sang pagtimalos sa pagsabwag sang makamamatay nga kusog kag kalakasan nga wala nagapili sang mga armado nga kaaway kag mga sibilyan. Nagapalapnag ang US sang racial kag religious profiling kag ginapaidalum ang pumuluyo sa bilog nga kalibutan sa suspetsa kag pagtapna. Nagatuga ang mga imperyalistang US kag ila mga papet sang lapnagon nga kalakasan, madamuan nga pagpatay kag pagpilas kontra sa mga sibilyan samtang gina-okupar ang Iraq kag Afghanistan, amo man sa wala untat nga henosidyo nga pagpamomba sang ginasuportahan sang US nga gubyerno sang Israel batuk sa mga pumuluyo sang Palestine.

Sa pag-imposar sang Pax Americana kag dominasyon sang US agud kontrolon ang resorsa sa kalibutan, ang mga imperyalistang US nagatuga sa pagdabuk sang kalakasan batuk sa bilog nga pumuluyo, nagahatag sa mga relihiyosong reaksyunaryo sang salantikan agud magpaigrab sang ekstremista nga kalakasan kag pagtimalos. Ang mga pwersa pangseguridad sang US sekreto nga nagasuporta, nagahanas kag nagamentenar sang mga angut sa kapareho nga mga grupo sang al-Qaeda, ISIS, Jemaah Islamiya kag Abu Sayyaf, pila sa mga lider sini anay nga may angut ukon ginhanas sang mga militar sang US.

Sa nagtaliwan nga pila ka tuig, ginpaigting sang militar sang US ang iya presensya kag mga operasyon sa pungsod. Ang US Joint Special Operations Task Force-Philippines (JSOTF-P) nagamentenar sang iya base sa Zamboanga kag naglunsar sa sulod kag palibot sang Western Mindanao agud dominahan ang duta sang katigulangan sang Bangsamoro kag agawon ang kontrol sa mga kontrata sa pagdambong sang resorsa sa malapad nga Liguasan Marsh kag iban pa nga lugar nga manggaran sa resorsa.

Nagapanawagan ang PKP sa pumuluyo nga Pilipino kag sa pumuluyo nga Moro nga mag-isa kontra sa dominasyon sang imperyalistang US, idemanda ang pagtapos sa presensya kag interbensyon militar sang US kag manindugan kontra sa pagkapapet sang neokolonyal nga estado kag iya armado nga pwersa. Nagapanawagan ang PKP sa pumuluyo nga maglunsar sang isa ka matarung nga gera agud agumon ang pungsodnon kag kahilwayan sosyal.