Paigtingin ang mga pakikibakang-bayan sa harap ng krisis sa pulitika ng rehimeng US-Aquino

Editoryal
Ang Bayan
Pebrero 21, 2015

Download PDF Here

Niyayanig ngayon ng masidhing krisis sa pulitika ang naghaharing rehimen bunga ng nabubunyag na tuwirang responsibilidad ni Benigno Aquino III at ng mga upisyal-militar ng US sa inilunsad na madugong operasyon sa Mamasapano, Maguindanao noong Enero 25.

Ang patuloy na paghuhugas-kamay ni Aquino at pagtatakip sa katotohanan ay lalong nagpapatindi sa galit ng mamamayang Pilipino at nagpapaalab sa kanilang paghahangad na patalsikin ang rehimeng papet, talamak sa korapsyon, malupit at mapanlinlang.

Nagkakandarapa ngayon ang rehimeng Aquino na remedyuhan ang krisis sa pulitika sa pamamagitan ng sunud-sunod na hakbang para pigilang lumabas ang katotohanan at gamitin ang pondo ng gubyerno upang lumikha ng iba't ibang ingay at ilayo sa US at kay Aquino ang atensyon at sisi sa pagkamatay ng mahigit 80 katao, kabilang ang 44 na espesyal na tropa ng pulis, mga pwersang paramilitar, mga mandirigmang Moro at mga sibilyan.

Tanda ng lalim ng galit sa naghaharing rehimen, ibinunyag ng ilang mga tauhan ng PNP Special Action Force (SAF) na nag-operasyon sa Mamasapano ang katotohanan tungkol sa tuwirang pangunguna ng mga upisyal-militar ng US sa pagsasanay, pagpaplano at paglulunsad ng naturang operasyon. Nabunyag sa mga paglalahad na ito ang malaking kataksilan ng gubyernong Aquino nang ito ay lihim na magpagamit sa mga militar ng US para isagawa ang operasyong likidasyon laban kay Zulkifli bin Hir na may patong na $6 milyon mula sa US State Department.

Sa tangkang pigilan ang pagbubunyag ng mga inililihim na impormasyong makapagdidiin kay Aquino at sa US, pinagbawalan ang mamamayang Pilipino na sumaksi at makinig sa isinasagawang imbestigasyon ng Senadong dominado ng mga pulitikong maka-Aquino at maka-US. Kung isasapubliko man ang mga impormasyong ito, tiyak na "lilinisin" muna upang iwasang lalong makagatong sa galit ng bayan. Ang mga pagdinig naman ng Kongreso ay tuluyan nang sinuspinde sa pangambang madiin ang mga upisyal ni Aquino ng mga tanong, laluna ng mga progresibong mambabatas na determinadong alamin ang lubos na katotohanan tungkol sa nangyari sa Mamasapano.

Sa kabila ng ilampung milyong pisong ibinubuhos na pondo ng MalacaƱang sa mga kamag-anak ng nasawing tropa ng pulisya, bigo itong patahimikin sila sa kanilang mga daing at hinanakit sa ginawang pag-abandona sa mga tropang nasukol sa operasyon. Malawak din ang impormasyon na hawak ng mga kamag-anak ng nasawing tropa ng SAF na maaaring lalong makapagdidiin sa responsibilidad ni Aquino, mga malapit niyang upisyal at mga upisyal-militar ng US.

Tuluy-tuloy ang pambabaluktot ng gubyernong Aquino sa katotohanan tungkol sa naging papel ng US. Pinalalabas ng mga upisyal ni Aquino na "walang masama" na "tumulong" ang militar ng US, na para bang hindi ang gubyernong US ang pasimuno ng buong operasyon.

Habang lalong pinagtatakpan at binabaluktot ng gubyernong Aquino ang katotohanan tungkol sa madugong operasyon sa Mamasapano, lalo namang sumisidhi ang paghahangad ng sambayanang Pilipino na ungkatin at himay-himayin ang lahat ng impormasyon kaugnay nito, upang matukoy, higit sa lahat, ang responsibilidad ni Aquino at ng US sa pagpaplano at paglulunsad ng operasyon. Ang mga naging pahayag at paglalarawan nina Aquino at kanyang mga upisyal tungkol dito ay hindi tinatanggap ng malawak na mamamayan. Salamin nito ang paggigiit ng matataas na upisyal ng Simbahang Katoliko na ibunyag ng gubyernong Aquino ang buong katotohanan.

--------------------------------------
Iba pang Artikulo
Ang pagsupil ni Aquino sa katotohanan sa Mamasapano at tangkang pagtakip dito ay gumagatong sa malawak na galit ng mamamayang Pilipino sa naghaharing rehimen. Lalo nitong pinag-aalab ang panawagan ng malawak na sektor para patalsikin si Aquino mula sa poder.

Malawak at malakas ang sigaw para sa pagbibitiw ni Aquino. Ang labis niyang pagkakahiwalay ay nagpapalakas din sa loob ng mga karibal niyang reaksyunaryong pulitiko at mga katuwang na upisyal sa militar at pulisya na sumanib sa mga pagkilos ng mamamayan at talikuran ang naghaharing rehimen. Kaisa rin ang ilang lider-relihiyoso sa pananawagang magtayo ng demokratikong konseho upang humalili sa kapangyarihan oras na magbitiw si Aquino.

Malalim ang paghahangad ng mamamayang Pilipino na patalsikin ang rehimeng Aquino dahil sa korapsyon, brutalidad, pagpapakapapet sa US at panlilinlang. Kaliwa't kanan ang mga krimen nito laban sa mamamayan. Ang madugong operasyon sa Mamasapano ang huli lamang sa mahaba nang listahan ng ginawa nitong pagpapahirap, pang-aapi at panunupil sa mamamayan.

Dapat tipunin ang galit ng mamamayan, buuin ang kanilang pagkakaisa at iluwal ang kanilang lakas sa malalawak na protesta sa lansangan. Dapat tipunin ang lahat ng sektor, grupo at mga personalidad na nagkakaisa sa pagsingil kay Aquino sa pangunguna nito sa operasyon sa Mamasapano. Dapat tuluy-tuloy na ilantad at batikusin ng mga patriyotikong pwersa ang pagpapasimuno ng militar ng US sa operasyon na lumalabag sa pambansang soberanya ng Pilipinas.

Dapat palakasin ng mga manggagawa at masang anakpawis ang kanilang mga pagkilos upang singilin si Aquino at ang US sa madugong operasyon sa Mamasapano. Mas mahalaga pa, dapat mahigpit na iugnay ito sa mga usapin ng pagtataas ng minimum na sahod, pagpapababa sa pamasahe sa metrotren, presyo ng langis at mga bilihin at singil sa kuryente at tubig at pagdaragdag ng badyet sa edukasyon, kalusugan at iba pang mga serbisyong panlipunan.

Sa ganitong paraan, mabubuklod nila ang mas malawak na hanay ng anakpawis upang maging mayor na pwersa sa mga pagkilos at hakbangin para patalsikin si Aquino sa poder at maisulong nang mas malakas ang kanilang mga pakikibaka sa ilalim ng gubyernong hahalili sa rehimeng Aquino.

Dapat paigtingin ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) ang armadong pakikibaka at samantalahin ang kaguluhan ng mga upisyal ng AFP at PNP. Dapat ituon ang pinakamatitinding bigwas sa mga upisyal at yunit na pinakabrutal sa panunupil sa mamamayan at pagtatanggol sa bulok na rehimeng Aquino. Hikayatin ang mga disgustadong upisyal at tauhan ng militar at pulisya na talikuran na ang rehimeng Aquino at sumanib sa rebolusyonaryong kilusan o makipagtulungan dito.

Sa mga darating na buwan, ang lahat ng kumand ng BHB ay dapat makapaglunsad ng mga taktikal na opensiba bilang ambag sa pakikibaka ng sambayanan na wakasan ang paghahari ni Aquino. Kaakibat ito ng pagsusulong ng mga pakikibakang agraryo at pagpapalawak at pagpapatatag ng mga organo ng demokratikong gubyernong bayan. Dapat puspusang kumilos ang mga rebolusyonaryong pwersa upang ang pag-iibayo ng mga kilos-protesta at pakikibaka laban sa rehimeng US-Aquino ay mag-ambag sa lahatang-panig na pagsusulong ng digmang bayan sa buong bansa. 


----------------------

Iba Pang Artikulo:

Isulong ang pakikibaka para sa Bangsamoro--_NDF-Mindanao_
Galit at protesta sa rehimeng US-Aquino, muling sumiklab
Ang punong papel ng US sa labanan sa Mamasapano
Teroristang panghihimasok ng US sa Pilipinas
Nasaan na si Meiring?
Mababangis na atake ng AFP sa mga sibilyang Moro
Sibilyan, sugatan matapos pagbabarilin ng mga sundalo
Sundalo, patay sa harasment ng BHB sa Samar
Presyo ng langis, sumirit sa kabila ng mababang presyo sa pandaigdigang pamilihan
Mga manggagawa sa repinerya ng langis sa US, nagwelga
4, iligal na ibinilanggo
Mga nakaligtas sa Yolanda, nagprotesta
Lupain ng PCMC, matagumpay na naigiit
Paglabag ng GMA 7 sa karapatan ng mga empleyado, paiimbestigahan