Panagutin ang US at rehimeng Aquino sa madugong labanan sa Mamasapano

Editoryal
Ang Bayan
Pebrero 7, 2015

Downlod PDF Here


Dapat magkaisa ang lahat ng sektor para panagutin ang gubyernong US at ang rehimeng Aquino sa madugong labanan sa Mamasapano, Maguindanao noong Enero 25 na nagresulta sa pagpatay sa 44 na tauhan ng Philippine National Police-Special Action Force (PNP-SAF), 18 mga mandirigmang Moro at pitong sibilyan.

Ang pagsalakay sa mga sibilyan at madugong sagupaan ay bahagi ng pagpapatupad ng Operation Plan (Oplan) Wolverine, isang plano para patayin sina Zulkifli Bin Hir alyas Marwan at Abdul Basit Usman, mga upisyal diumano ng Jemaah Islamiyah at kapwa kabilang sa "US terrorist list." May kabuuang $9 milyong gantimpala ang ipinatong ng US State Department sa ulo ng dalawa.

Ang pagtugis kina Marwan ay bahagi ng mga operasyong asasinasyon o pagdukot ng rehimeng Obama laban sa mga taong binansagan nitong terorista. Maraming pagkakataong isinasagawa ito sa ibang mga bansa nang wala man lamang paalam o pahintulot ng mga gubyerno roon. Bukod sa nilalapastangan nito ang soberanya ng mga bansa, taliwas din ito sa prinsipyo ng karampatang proseso at labag sa mga tuntunin ng Pandaigdigang Makataong Batas.

Ang pandaigdigang teroristang gera ng US ay nagbubunsod ng walang katapusan at lalong sumisidhing paggamit ng karahasan laban sa tinagurian ng US na mga "terorista." Karamihan sa mga ito'y umusbong mula sa guho ng gerang pagsaklot ng US, laluna sa Middle East, kung saan ginamit ng US ang walang habas na karahasan laban sa buu-buong mga bansa, mga komunidad at mamamayan. Ang iba sa mga ito'y dati ring mga tauhan o aset na sinanay ng US, tulad ng mga nagtatag ng Abu Sayyaf. Kaakibat ng gerang terorista ng US ang pang-uudyok ng rasismo at sobinismo sa relihiyon.

Lalo pang pinaiigting ng rehimeng Obama ang mga operasyong asasinasyon laban sa mga tinaguriang kalaban ng US. Walang pakundangan ang paggamit nito ng malalakas na sandatang maramihang pamuksa. Walang pagtatangi sa mga armadong pwersa at sibilyang komunidad. Noong 2012, ginamit ng US ang AFP upang maghulog ng "smart bomb" sa Jolo, Sulu para diumano patayin si Marwan, kahit pa ang tinarget ay sibilyang komunidad, at kabilang sa mga napatay ay mga lider-relihiyoso roon.

Ang Oplan Wolverine ay planong binuo at pinasimunuan ng imperyalistang US. Pinangunahan ng mga ahensyang paniktik ng US na US Central Intelligence Agency at National Security Agency ang pagsubaybay kay Marwan gamit ang mga  _drone_ at elektronikong surbeylans. Sangkot din ito sa pagpaplano at mismong operasyon sa Mamasapano. Nakita ng mga residente ang ilang dayuhang upisyal na nakasanib sa mga nag-operasyong tropa ng PNP-SAF. Kabilang sa mga bangkay na nakita ng mga residente ay sa isang dayuhang sundalo na dali-daling kinuha ng mga elemento ng US Joint Special Operations Task Force-Philippines na kabilang sa unang dumating sa lugar matapos ang labanan.

Ang Oplan Wolverine ay masugid na ipinatupad ng masunuring papet ng US na si Benigno Aquino III. Asal-aliping hinahayaan ni Aquino ang pagyurak sa soberanya ng Pilipinas sa walang habas na panghihimasok-militar ng US. Inapakan ni Aquino ang nakatataas na kumand ng PNP at pinakilos ang kanyang pinakamatapat na upisyal upang ipambala sa kanyon ang mga tauhan ng PNP-SAF para lusubin ang Mamasapano kahit ito'y moog ng mga armadong kalaban ng gubyernong Aquino.

Ang mga napaslang na elemento ng PNP-SAF ay walang pakundangang isinakripisyo ni Aquino sa altar ng teroristang gera ng kanyang among imperyalista. Alinsunod sa pagsasanay at direksyon ng US, hinalihaw ng mga tropa ng PNP-SAF ang sibilyang komunidad. May mga bahay na walang pakundangang pinaulanan ng bala sa simpleng hinala na doon nakatira ang kanilang mga target na "terorista." Hindi bababa sa pitong sibilyan ang napaslang sa Mamasapano, kabilang ang isang 8-taong gulang na batang babae.  Libu-libong residente ang napilitang magbakwit.

Ang pagkakalantad sa pagpapakatuta ni Aquino sa US ay lalong naghihiwalay sa kanya sa sambayanang Pilipino. Ang pagyurak niya sa kumand ng pulis, pag-angkin ng labis na kapangyarihan at maling mga utos na nagresulta sa malalaking pinsala ay nagbunsod naman ng malawakang pagkadismaya sa kanya sa hanay ng mga pulis at sundalo, at maging ilang matataas na upisyal ng PNP at AFP.

Dapat magkaisa ang buong bayan laban sa papet na rehimeng Aquino at mga upisyal nitong nagsubo ng mga tropa ng PNP sa Mamasapano sa utos ng US. Dapat hikayatin ang mga upisyal at tropa ng PNP at AFP na makiisa sa mga pagkilos ng sambayanang Pilipino para patalsikin si Aquino sa poder. Matingkad ngayon na ang gubyernong ipinagtatanggol nila ay gubyernong bulok at papet ng dayuhan.

Dapat puspusang ilantad ang nagpapatuloy na panghihimasok-militar ng US sa Pilipinas. Dapat labanan ang lumalawak na presensyang militar ng US sa bansa, at ang lahat ng di-pantay na kasunduang militar sa US na yumuyurak sa soberanya ng Pilipinas at ginagawang sangkalan para sa lumalalang interbensyong militar ng US sa bansa.


------------------------

Iba Pang Artikulo


Panawagan sa pagbibitiw ni Aquino, lalong lumawak
Kasunduang MILF-GPH, alanganin
JSOC: Mga asasin ng US
Mga karumal-dumal na krimen ng US sa Okinawa
Iba pang krimen ng US
Mga anomalya, sumingaw matapos ang bisita ng Papa
[Pananalanta ng Pasistang Estado]Libong Lumad, nagbakwit sa Agusan del Sur
[Pananalanta ng Pasistang Estado]Isa pang konsultant ng NDFP, dinakip ng militar
Makabuluhang pagsulong sa Southern Tagalog
[Pananalanta ng Pasistang Estado]Pagbisita sa mga bilanggong pulitikal, ipinagbawal
[Balita]Iligalidad ng DAP, pinal na
Isulong ang pambansa-demokratikong kilusang propaganda!
Ika-28 anibersaryo ng masaker sa MendiolaPaggunita at pakikibaka para sa lupa at hustisya
Sobrang singil sa irigasyon, nilalabanan sa Cagayan
[Balita]Dagdag-petisyon laban sa taas-pasahe sa MRT at LRT, isinampa
Syriza Party ng Greece, binati ng NDFP