Syriza, binati ng NDFP

Luis Jalandoni
Chief International Representative
NDFP National Executive Committee
Enere 26, 2015

Translation: NDFP congratulates SYRIZA

Ipinaaabot ng National Democratic Front of the Philippines ang taus-pusong pagbati nito sa SYRIZA sa makasaysayan at umaalingawngaw na tagumpay nito sa eleksyon kahapon. Sa pagkakaroon ng 149 sa 300 pwesto sa Parlamentong Greek, inianunsyo ng SYRIZA sa nagbubunyi nitong mga tagasuporta ang katapusan ng anim na taong nakapanlulumpong paghihigpit na ipinataw ng Troika ng International Monetary Fund, ng European Central Bank at ng European Commission. Idineklara ng mapanghalinang lider ng SYRIZA na si Alexis Tsipras na naipagwagi ng sambayanang Greek ang dignidad sa pamamagitan ng pagbibigay sa SYRIZA ng umaalingawngaw na tagumpay sa eleksyon.

Sa malalim na pagsanib sa nakikibakang sambayanang Greek sa panahon ng malawakang pagdurusa at pagkagapi dulot ng mga hakbangin austerity (o pagkakaltas ng pondo sa mga serbisyong panlipunan) na nagbunsod sa pagkawala ng trabaho ng sangkapat ng mga manggagawa at ng pagkalubog sa kahirapan ng milyun-milyon, isinatinig ng SYRIZA ang saligang aspirasyon at kahilingan ng sambayanang Greek para sa kasarinlan at kalayaan upang itakda ang kanilang kinabukasan.Sa pagbasura sa pabigat na austerity, idineklara ng SYRIZA na maglalabas ito ng kupon para sa pagkain at kuryente sa 300,000 kabahayan, magbibigay ng libreng kalingang medikal, at titiyaking ligtas ang kanilang mga tahanan sa pagkaembargo. Ibabasura ang buwis sa panggatong. Higit pa, titiyakin ng SYRIZA na itataas ang minimum na sahod mula €580 tungong €751 kada buwan at bibigyan ng karagdagang pensyon para sa ika-13 buwan yaong ang sweldo ay mas mababa sa €700 kada buwan.

Ipinararating ng NDFP ang pinakamaalab na pagbati sa SYRIZA at sa sambayanang Greek sa ibayo pang malalaking pagwawagi at tagumpay sa mahirap na tungkulin at mga hamong kakaharapin. Ang magiting nilang pakikibaka at mga tagumpay ay nagbibigay ng lakas at insipirasyon sa iba pang mamamayan na nakikibaka rin laban sa mga anti-mamamayang patakarang ipinapataw ng mga imperyalistang kapangyarihan at ng kanilang mga pinansyal at iba pang institusyon.

Ang sambayanang Pilipino na nagsusulong ng 46 na taon nang pakikibaka para sa pambansa at panlipunang paglaya laban sa dayuhan at lokal na mga mapagsamantala at mapang-api ay mahigpit na nakikipagkaisa sa mamamayang Greek habang nakikibaka sila para sa kasarinlan, dignidad at kalayaan.