Tutulan ang pagtataas ng presyo ng langis, igiit ang mas malaking pagbawas sa harap ng pagbagsak ng internasyunal na presyo ng langis--PKP

Kawanihan sa Impormasyon
Partido Komunista ng Pilipinas
Pebrero 10, 2015

Translation: Oppose oil price increases, demand bigger rollbacks amid int’l price slump—CPP

Nanawagan ang Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) sa sambayanang Pilipino na tutulan ang malaking pagtaas sa presyo ng langis na ipapataw ng malalaking kumpanya ng langis simula ngayong araw, sa harap ng nagpapatuloy na pagbaba ng presyo ng krudo sa internasyunal na pamilihan.

Ang tinging presyo ng gasolina ay itataas nang halos P2.50/litro, P2/litro sa kerosene at ng P1.95/litro sa diesel.


Ang malaking pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo ay ipinatupad ng mga kumpanya ng langis sa harap ng patuloy na pangkalahatang pagbagsak ng internasyunal na presyo ng krudo umpisa noong Hunyo 2014.

"Kahit pa may pagtaas sa nakaraang dalawang linggo, sa kalahatan, bumagsak pa rin nang halos 50% ang internasyunal na presyo ng langis at dapat masalamin ito sa lokal na tinging presyo ng mga produktong petrolyo," anang PKP. "Bumaba ang tinging presyo ng diesel nang halos 40% mula Hunyo, habang ang presyo ng gasolina ay halos 20% kung saan nakapagpataas pa sila ng tantos ng tubo sa kapinsalaan ng mga manggagawa at iba pang masang anakpawis."

"Nagngingitngit ang sambayanang Pilipino sa kabiguan ng mga subsidyaryo ng mga dayuhang kumpanya ng langis sa Pilipinas na magbaba nang nararapat sa lokal na tinging presyo, maging sa hindi pagbababa ng gubyernong Aquino ng bayarin sa transportasyong masa, elektrisidad at iba pang yutiliti na gumagamit ng langis," pagdidiin ng PKP.

Sinusuporthan ng PKP ang hiling ng iba't ibang sektor na ibayong ibaba ng malalaking kumpanya ng langis ang presyo nang 20% pa mula sa kasalukuyang presyo upang mapakinabangan ng karaniwang mamamayan.